Logo: An Seotal

Terms beginning with:

Terms beginning with

label
leubail
n(f)
label - leubail(e) poss clabel - leubailean pl
printed labels leubailean clò-bhuailte
shipping label leubail puist
Subject: General
labour
obair
n(f)
labour - obrach poss clabour - oibre poss clabours - obraichean pllabours - oibrichean pl
labour economics eaconamas obrach
labour law lagh obrach
manual labour obair-làimhe
Subject: General
lactic
lachtach
adj
lactic acid searbhag lachtach
Subject: Science
lactose
lactos
n(m)
lactose - lactos poss c
James is lactose intolerant chan fhulaing Seumas lactos
lactose intolerant gun fhulangas air lactos
Subject: Home Economics
ladder
àradh
n(m)
ladder - àraidh poss cladders - àraidhean pl
Subject: General
ladybird
daolag-bhreac-dhearg
n(f)
ladybird - daolaig-bhreac-dhearg poss cladybirds - daolagan-breac-dearg pl
Subject: Science
Laggan
Abhainn an Lagáin
Subject: Geography
lagoon
lagùn
n(m)
lagoon - lagùn poss clagoons - lagùnan pllagoons - lagùnaichean pl
Subject: Geography
Lairg
An Luirg
Lairg gala week seachdain-gala na Luirg
Subject: Geography
lake
loch
n(m/f)
lake - locha poss clakes - lochan pl
Bala Lake Loch Bhala
deep lake loch domhainn
frozen lake loch reòthte
horseshoe lake loch crutha-eich
Lake Brenig Loch Bhrenig
ox-bow lake loch bogha-daimh
ribbon lake loch riobain
Subject: Geography
Lake Brenig
Loch Bhrenig
n(m)
Lake Brenig - Loch Bhrenig poss c
fishing on Lake Brenig iasgach air Loch Bhrenig
Subject: Geography
Lake Brianne Reservoir
Loch-tasgaidh Loch Bhrianne
n(m)
Lake Brianne Reservoir - Loch-tasgaidh Loch Bhrianne poss c
Lake Brianne Reservoir in the Cambrian Mountains Loch-tasgaidh Loch Bhrianne sa Mhonadh Chambrian
Subject: Geography
Lake District
Sgìre nan Lakes
n(m)
Lake District - Sgìre nan Lakes poss c
Lake District National Park Pàirc Nàiseanta Sgìre nan Lakes
Subject: Geography
Lake Vyrnwy
Loch Vyrnwy
n(m)
Lake Vyrnwy - Loch Vyrnwy poss c
Lake Vyrnwy Nature Reserve Tèarmann Nàdair Loch Vyrnwy
Subject: Geography
lamb
uan
n(m)
lamb - uain poss clambs - uain pl
Subject: Science
Lambay Island
Reachrainn
Subject: Geography
Lammermuir Hills
Monadh Lammermuir
n(m)
height of Lammermuir Hills àirde Monadh Lammermuir
Subject: Geography
lamp
lampa
n(f)
lamp - lampa poss clamps - lampaichean pl
heat lamp lampa teasachaidh
light of the lamp solas na lampa
Subject: Science
Lanark
Lannraig
history of Lanark eachdraidh Lannraig
Subject: Geography
Lanarkshire
Siorrachd Lannraig
Lanarkshire councillors comhairlichean Siorrachd Lannraig
Subject: Geography
land
talamh
n(m/f)
land - talaimh poss cland - talmhainn poss clands - talamhan pl
arable land talamh-àitich
derelict land talamh trèigte
economics of land and energy eaconamas talmhainn agus lùtha
marginal land iomall-thalamh
Subject: ScienceGeneralGeography
land
fearann
n(m)
land - fearainn poss c
land reform ath-leasachadh fearainn
land resources goireasan fearainn
land use cleachdadh-fearainn
land use conflict còmhstri cleachdadh-fearainn
land use zones sònaichean cleachdadh-fearainn
land value luach fearainn
marginal land fearann iomaill
marginal land iomall-thalamh
rural land fearann dùthchail
rural land users cleachdadairean-fearainn dùthchail
woodland fearann coillteach
woodland grant grant fearann coillteach
Subject: Geography
landfill
lìonadh-talmhainn
n(m)
landfill - lìonaidh-talmhainn poss c
landfill site làrach lìonadh-talmhainn
Subject: Geography
landform
feart-tìre
n(m)
landform - feart-tìre poss clandforms - feartan-tìre pl
Subject: Geography
landscape
dealbh-tìre
n(m/f)
landscape - deilbh-tìre poss clandscapes - dealbhan-tìre pl
landscape (painting) dealbh-tìre
landscape architecture ailtireachd deilbh-tìre
landscape architecture of trafficways ailtireachd deilbh-tìre shlighean-trafaig
landscape design deilbh-tìre
landscape design of cemeteries deilbh-tìre chladhan
rural landscape dealbh-tìre dùthchail
structures in landscape architecture structaran ann an ailtireachd deilbh-tìre
Subject: GeneralGeography
landscape
cruth-tìre
n(m)
landscape - cruth-tìre poss clandscapes - cruthan-tìre pl
landscape art ealain cruth-tìre
landscape features feartan-tìre
landscape of Turkmenistan cruth-tìre Thuircmeanastan
natural landscape cruth-tìre nàdarra
Subject: Geography
landscape
deilbh-tìre
n(f)
landscape architecture ailtireachd deilbh-tìre
landscape design of cemeteries deilbh-tìre chladhan
landscaping and area planning deilbh-tìre agus planadh àrainn
structures in landscape architecture structaran ann an ailtireachd deilbh-tìre
Subject: General
landscaping
deilbh-tìre
n(f)
landscaping and area planning deilbh-tìre agus planadh àrainn
Subject: General
landslide
maoim-slèibhe
n(f)
landslide - maoim-slèibhe poss clandslides - maoimean-slèibhe pl
Subject: Geography
Langholm
Langholm
history of Langholm eachdraidh Langholm
Subject: Geography
language
cànan
n(m/f)
language - cànain poss clanguages - cànanan pl
classical languages cànanan clasaigeach
modern foreign languages environment àrainneachd nuadh -chànanan coimheach
modern languages nuadh-chànanan
native languages cànanan dùthchasach
sign languages cànanan soidhne
using knowledge about language a' cleachdadh eòlas mu chànan
Subject: Language
language laboratory
cainnt-lann
n(f)
language laboratory - cainnt-lainn poss clanguage laboratories - cainnt-lannan pl
Subject: Language
lanthanide
lantanach
n(m)
lanthanide - lantanaich poss clanthanides - lantanaich pl
lanthanide series sreath nan lantanach
Subject: Science
lanthanoid
lantanach
n(m)
lanthanoid - lantanaich poss clanthanoids - lantanaich pl
lanthanoid series sreath nan lantanach
Subject: Science
lanthanum
lantanum
n(m)
lanthanum - lantanum poss c
Subject: Science
Laos
Laos
n(m/f)
Laos - Laos poss c
country of Laos dùthaich Laos
Subject: Geography
large
mòr
adj
Subject: Mathematics
large intestine
caolan mòr
n(m)
large intestine - caolain mhòir poss clarge intestines - caolain mhòra pl
Subject: Science
larger
nas motha
comp
Subject: Mathematics
largest
as motha
sup
Subject: Mathematics
Largs
An Leargaidh Ghallta
Battle of Largs Blàr na Leargaidh Ghallta
Subject: Geography
Larne
Latharna
Subject: Geography
lateral
taobhach
adj
lateral erosion bleith thaobhach
Subject: Geography
Latin
Laideann
n(f)
Latin - Laidinn poss c
classical Latin Laideann chlasaigeach
classical Latin dictionaries faclairean Laideann chlasaigeach
classical Latin usage cleachdadh na Laidinn chlasaigich
Latin lyric poetry bàrdachd lirig Laidinn
old Latin seann Laideann
postclassical and vulgar Latin Laideann iar-chlasaigeach agus choitcheann
Subject: Language
latitude
domhan-leud
n(m)
latitude - domhan-leòid poss clatitudes - domhan-leudan pl
Subject: Geography
Latvia
Latbhia
n(m/f)
Latvia - Latbhia poss c
Republic of Latvia Poblachd Latbhia
Subject: Geography
Latvian
Latbhianach
adj
Subject: Geography
Latvian
Latbhianach
n(m)
Latvian - Latbhianaich poss cLatvians - Latbhianaich pl
Subject: Geography
Latvian
Latbhianais
n(f)
Latvian - Latbhianais poss c
Subject: Language
launch
cuir air bhog
vb
Subject: Computing
lava
làbha
n(f)
lava - làbha poss clava - làbha pl
lava flow sruth làbha
Subject: Geography
law
lagh
n(m)
law - lagha poss claws - laghannan pl
administrative law lagh rianachail
constitutional law lagh bun-reachdail
court case cùis-lagha
criminal law lagh eucorach
cultural law lagh cultair
distributive law lagh an sgaoilidh
education law lagh foghlaim
Harvard Law School Sgoil-lagha Harvard
international law lagh eadar-nàiseanta
labour law lagh obrach
law of nations lagh dhùthchannan
law of specific jurisdictions and areas lagh uachdranasan agus cheàrnaidhean sònraichte
law school sgoil-lagha
law suit casaid-cùirte
laws, regulations and cases laghan, riaghailtean agus cùisean
military law lagh armailteach
private law lagh prìobhaideach
social law lagh sòisealta
tax law lagh chìsean
trade law lagh malairt
Subject: General
law suit
casaid-cùirte
n(f)
law suit - casaid-cùirte poss claw suits - casaidean-cùirte pl
Subject: Modern Studies
lawrencium
lawrencium
n(m)
lawrencium - lawrencium poss c
Subject: Science
layer
filleadh
n(m)
layer - fillidh poss clayers - fillidhean pl
ozone layer filleadh òson
Subject: Geography
layout
dealbh-chruth
n(m)
layout - dealbh-chrutha poss clayouts - dealbh-chruthan pl
Subject: Computing
layout
dealbh-chruthaich
vb
Subject: Computing
leaching
lidseadh
n(m)
leaching - lidsidh poss c
Subject: Geography
lead
luaidhe
n(m/f)
lead - luaidhe poss c
lead chromate luaidhe cròmat
Subject: Science
leader
ceannard
n(m)
leader - ceannaird poss cleaders - ceannardan pl
leaders and organizations ceannardan agus buidhnean
Subject: General
leading note
treòir-nota
n(m)
leading note - treòir-nota poss cleading notes - treòir-notaichean pl
sound of leading note fuaim treòir-nota
Subject: Music
leap
leum
n(m)
leap - leuma poss cleaps - leuman pl
extent of leap meud an leuma
quick leap leum luath
Subject: Music
learn
ionnsaich
vb
"Learn Listening Online" "Ionnsaich Èisteachd Air-loidhne"
Subject: General
learner
neach-ionnsachaidh
n(m)
learner - neach-ionnsachaidh poss clearners - luchd-ionnsachaidh pl
learner entitlements còraichean luchd-ionnsachaidh
successful learners luchd-ionnsachaidh soirbheachail
Subject: General
learning
ionnsachadh
n(m)
learning - ionnsachaidh poss c
active approaches to learning modhan gnìomhach ionnsachaidh
active learning ionnsachadh gnìomhach
Assessment is for Learning (AifL) Measadh airson Ionnsachadh
co-operative learning ionnsachadh co-obrachail
entrepreneurial learning ionnsachadh tionnsgaineach
games-based learning ionnsachadh stèidhte air geamannan
interdisciplinary learning ionnsachadh eadar-chuspaireil
learning about learning ionnsachadh mu ionnsachadh
learning activity gnìomh ionnsachaidh
Learning and Teaching Scotland Ionnsachadh agus Teagasg Alba
learning community coimhearsnachd ionnsachaidh
learning outcomes builean ionnsachaidh
learning resources goireasan ionnsachaidh
lifelong learning ionnsachadh fad-bheatha
lighting up learning ionnsachadh ga shoilleireachadh
literacy across learning litearrachd tar-ionnsachaidh
management for support for learning manaidseadh taic-ionnsachaidh
numeracy across learning àireamhachd tar-ionnsachaidh
online learning community coimhearsnachd ionnsachaidh air-loidhne
out of school hours learning ionnsachadh taobh a-muigh uairean na sgoile
outdoor learning ionnsachadh air a' bhlàr a-muigh
participation and learning compàirteachadh agus ionnsachadh
stages of learning ìrean ionnsachaidh
supporting children's learning a' cur taic ri ionnsachadh chloinne
using ICT to enhance learning a' cleachdadh ICT airson cur ri ionnsachadh
work based vocational learning ionnsachadh ceàird san àite-obrach
Subject: General
least likely
as neo-choltaiche
sup
Subject: Mathematics
leather
leathar
n(m)
leather - leathair poss c
leather bottle botal leathair
leather processing giullachd leathair
Subject: General
Lebanese
Lebanach
adj
Lebanese cuisine biadh Lebanach
Subject: Geography
Lebanese
Lebanach
n(m)
Lebanese - Lebanaich poss cLebanese - Lebanaich pl
Subject: Geography
Lebanon
Lebanon
n(m/f)
Lebanon - Lebanoin poss c
Republic of Lebanon Poblachd Lebanoin
Subject: Geography
Lee
An Laoi
Subject: Geography
leek
creamh-gàrraidh
n(m)
leek - creamh-gàrraidh poss cleeks - creamh-gàrraidh pl
Subject: Home Economics
left
clì
adj
left lung sgamhan clì
turn left tionndaidh gu do làimh chlì
Subject: General
legato
legato
n(m)
legato - legato poss clegato - legatothan pl
Subject: Music
legato
legato
adj
Subject: Music
legato
legato
adv
Subject: Music
legend
uirsgeul
n(m/f)
legend - uirsgeil poss clegend - uirsgeòil poss clegends - uirsgeulan pl
symbolism, allegory, mythology and legend samhlachas, cosamhlachd, miotas-eòlas agus uirsgeul
Subject: General
leggings
casachain
n(pl)
leggings - casachan poss cleggings - casachain pl
the colour of the leggings dath nan casachan
three pairs of leggings trì pàidhrichean chasachan
Subject: Home Economics
legislation
reachdas
n(m)
legislation - reachdais poss c
Subject: GeographyGeneral
legislative
reachdail
adj
legislative process pròiseas reachdail
Subject: Modern Studies
leisure
saor-ùine
n(f)
leisure - saor-ùine poss c
ethics of recreation and leisure beus-eòlas chur-seachadan agus saor-ùine
Subject: General
leisure
cur-seachad
n(m)
leisure - cur-seachad poss cleisure - cur-seachadan pl
business and leisure gnothachas agus cur-seachadan
Dean of Business and Leisure Deadhan Gnothachais agus Chur-seachadan
leisure centre ionad chur-seachadan
leisure centre ionad-spòrs
leisure facilities goireasan cur-seachad
Subject: General
leitmotif
leitmotif
n(m)
leitmotif - leitmotif poss cleitmotifs - leitmotifean pl
Subject: Music
length
faid
n(f)
length - faid(e) poss clengths - faidean pl
in length de fhaid
in length a dh'fhaid
squared lengths faidean ceàrnagaichte
write an approximate length sgrìobh faid thuairmseach
Subject: Mathematics
length
faid
n(f)
length - faide poss clengths - faidean pl
measure of the length tomhas an fhaide
Subject: Music
lengthen
sìn
vb
lengthen the note sìn an nota
Subject: Music
lengthen slightly
laigh air
vb
slightly lengthen that note laigh air an nota sin
Subject: Music
Lerwick
Lerwick
seaport of Lerwick port-mara Lerwick
Subject: Geography
Lesotho
Leasoto
n(m/f)
Lesotho - Leasoto poss c
Kingdom of Lesotho Rìoghachd Leasoto
Subject: Geography
less
nas lugha
comp
less than nas lugha na
Subject: Mathematics
letter
litir
n(f)
letter - litreach poss cletters - litrichean pl
capital letter litir mhòr
Latin letters Litrichean Laidinn
letters of the alphabet litrichean na h-aibidil
letters to a friend litrichean gu caraid
small letter litir bheag
Subject: Language
Letterkenny
Leitir Ceanainn
Subject: Geography
lettuce
leatas
n(f)
lettuce - leatas poss clettuces - leatasan pl
Subject: Home Economics
Leuchars
Luachras
Leuchars railway station stèisean-rèile Luachrais
Subject: Geography
levée
levée
n(m)
levée - levée poss clevées - levées pl
Subject: Geography
level crossing
crois leibheil
n phr
Subject: Geography
Lewis
Leòdhas
Isle of Lewis Eilean Leòdhais
Subject: Geography
liberalism
libearalachd
n(f)
liberalism - libearalachd poss c
eclecticism, liberalism and traditionalism roghainneachd, libearalachd agus traidiseantalachd
Subject: General
Liberia
Libiria
n(m/f)
Liberia - Libiria poss c
Republic of Liberia Poblachd Libiria
Subject: Geography
Liberian
Libirianach
adj
Subject: Geography
Liberian
Libirianach
n(m)
Liberian - Libirianaich poss cLiberians - Libirianaich pl
Subject: Geography
library
leabharlann
n(m/f)
library - leabharlainn poss clibraries - leabharlainn pllibraries - leabharlannan pl
content library stòr susbaint
general libraries leabharlannan coitcheann
libraries for specific subjects leabharlannan airson chuspairean sònraichte
library and information sciences saidheansan leabharlainn agus fiosrachaidh
library operations obrachadh leabharlainn
library relationships dàimhean leabharlannan
library sciences saidheansan leabharlainn
Subject: General
Libya
Libia
n(m/f)
Libya - Libia poss c
country of Libya dùthaich Libia
Subject: Geography
Libyan
Libianach
adj
Subject: Geography
Libyan
Libianach
n(m)
Libyan - Libianaich poss cLibyans - Libianaich pl
Subject: Geography
license
cead-cleachdaidh
n(m)
license - cead-chleachdaidh poss clicenses - ceadan-cleachdaidh pl
license terms cùmhnantan cead-cleachdaidh
Subject: Computing
license
thoir cead-cleachdaidh
vb
Subject: Computing
lichen
crotal
n(m)
lichen - crotail poss c
Subject: Geography
Liddell Water
Uisge Liddel
n(m)
mouth of Liddell Water beul Uisge Liddel
Subject: Geography
Liechtenstein
Liechtenstein
n(m/f)
Liechtenstein - Liechtenstein poss c
country of Liechtenstein dùthaich Liechtenstein
Subject: Geography
lied
lied
n(m)
lied - lied poss clieds - liedean pl
Subject: Music
life
beatha
n(f)
life - beatha poss clives - beathannan pl
domestic life beatha na dachaigh
life and cells beatha agus ceallan
life cycle cuairt-beatha
tree of life craobh na beatha
Subject: Science
life expectancy
dùil-aoise
n(m)
life expectancy - dùil-aoise poss c
Subject: Geography
lifelong
fad-bheatha
adj
head of lifelong learning ceannard ionnsachadh fad-bheatha
lifelong learning ionnsachadh fad-bheatha
Subject: General
Liffey
An Life
Subject: Geography
Lifford
Leifear
Subject: Geography
ligament
liogamaint
n(m)
ligament - liogamaint poss cligaments - liogamaintean pl
Subject: Science
ligature
comharra-ceangail
n(m)
ligature - comharra-ceangail poss cligatures - comharran-ceangail pl
ligature slur slugadh comharra-ceangail
Subject: Music
light
solas
n(m)
light - solais poss clights - solais pl
daylight solas an latha
light and infrared and ultraviolet phenomena tachartasan solais agus fo-dhearg agus ultra-bhìolait
light sensor seansar-solais
light year bliadhna-solais
lighthouse taigh-solais
speed of light luaths solais
sunlight solas na grèine
Subject: General
light
aotrom
adj
Subject: Mathematics
light bulb
bolgan-solais
n(m)
light bulb - bolgain-solais poss clight bulbs - bolgain-solais pl
energy efficient light bulbs bolgain-solais beag-lùth
Subject: GeographyGeneralScience
light red
bàn-dhearg
adj
Subject: Art
light year
bliadhna-solais
n(f)
light year - bliadhna-solais poss clight years - bliadhnaichean-solais pl
light years away bliadhnaichean-solais air falbh
Subject: Science
lighter
nas aotruime
comp
Subject: Mathematics
lightest
as aotruime
sup
Subject: Mathematics
lightning
dealanach
n(m)
lightning - dealanaich poss clightning - dealanaich pl
thunder and lightning tàirneanaich agus dealanaich
Subject: Geography
likelihood
coltachd
n(f)
likelihood - coltachd poss clikelihoods - coltachdan pl
Subject: Mathematics
likely
coltach
adj
equally likely le coltachd cho-ionann
least likely as neo-choltaiche
most likely as coltaiche
Subject: Mathematics
Limavady
Léim an Mhadaidh
Subject: Geography
Limerick
Luimneach
Subject: Geography
limestone
clach-aoil
n(f)
limestone - cloiche-aoil poss climestones - clachan-aoil pl
carboniferous limestone clach-aoil charbonach
limestone pavement cabhsair clach-aoil
limestone upland àrd-thalamh clach-aoil
upland limestone clach-aoil àrd-thalamh
Subject: Geography
limit
crìoch
n(f)
limit - crìche poss climits - crìochan pl
Subject: Mathematics
Lincoln Wolds
Wolds Lincoln
n(pl)
Lincoln Wolds - Wolds Lincoln poss c
geology of Lincoln Wolds geòlas Wolds Lincoln
Subject: Geography
Lincolnshire
Siorrachd Lincoln
n(f)
Lincolnshire - Siorrachd Lincoln poss c
Lincolnshire in the east of England Siorrachd Lincoln ann an taobh an ear Shasainn
Subject: Geography
Lincolnshire Wolds
Wolds Siorrachd Lincoln
n(m)
Lincolnshire Wolds - Wolds Siorrachd Lincoln poss c
Lincolnshire Wolds Railway Rèile Wolds Siorrachd Lincoln
Subject: Geography
line
sreath
n(f)
line - sreatha poss clines - sreathan pl
Subject: Mathematics
line
loidhne
n(f)
line - loidhne poss clines - loidhnichean pl
bar line chart clàr-cholbhan-loidhne
bar line graph graf-cholbhan-loidhne
centre line loidhne-meadhain
contour loidhne-àirde
contour lines loidhnichean-àirde
curved line loidhne lùbte
curved-line graph graf loidhne-lùbte
diagonal line loidhne thrastanach
grid line loidhne-clèithe
horizontal line loidhne chòmhnard
line bar graph graf-cholbhan-loidhne
line graph graf-loidhne 
line of best fit an loidhne as freagarraiche
line of symmetry loidhne-cothromachaidh
line symmetry co-chothromachd loidhne
median line loidhne-meadhain
multiple line graph graf-ioma-loidhne
north line loidhne-tuath
number line loidhne-àireamhan
parallel lines loidhnichean co-shìnte
straight-line graph graf loidhne-dhìreach
timeline loidhne-tìme
vertical line loidhne bheartagail
Subject: Mathematics
line
loidhne
n(f)
line - loidhne poss clines - loidhnichean pl
base line bun-loidhne
centre line loidhne-meadhain
construction line loidhne-togail
datum line loidhne-dàtaim
feint line loidhne aotrom
ground line loidhne-grunnd
height line loidhne-àirde
hidden line loidhne fhalaichte
straight line loidhne dhìreach
Subject: Technical
line of staff
loidhne-clèithe
n(f)
line of staff - loidhne-clèithe poss clines of staff - loidhnichean-clèithe pl
number of lines of staff àireamh loidhnichean-clèithe
position of line of staff suidheachadh loidhne-clèithe
Subject: Music
line of weakness
loidhne-laigse
n(f)
line of weakness - loidhne-laigse poss clines of weakness - loidhnichean-laigse pl
Subject: Geography
linear
loidhneach
adj
linear function fuincsean loidhneach
Subject: Mathematics
linear
sreathach
adj
linear function fuincsean sreathach
Subject: Mathematics
linguistics
cànanachas
n(m)
linguistics - cànanachais poss c
dialectology and historical linguistics eòlas-dualchainnt agus cànanachas eachdraidheil
standard usage and applied linguistics cleachdadh àbhaisteach agus cànanachas gnìomhach
Subject: General
link
ceangal
n(m)
link - ceangail poss clinks - ceangalan pl
invisible links ceangalan neo-fhaicsinneach
link bar bàr ceangail
live link ceangal beò
Subject: Computing
link
ceangal
n(m)
link - ceangail poss clinks - ceangalan pl
linking cubes ciùban-ceangail
Subject: Mathematics
link
co-cheangal
n(m)
link - co-cheangail poss clinks - co-cheangalan pl
link with multiplication co-cheangal ri iomadachadh
Subject: Mathematics
link
ceangail
vb
Subject: Mathematics
link
co-cheangail
vb
Subject: Mathematics
linked
co-cheangailte
adj
Subject: Mathematics
linking
a' ceangal
vb n
Subject: Mathematics
linking
a' co-cheangal
vb n
Subject: Mathematics
Linlithgow
Gleann Iucha
town of Linlithgow baile Ghleann Iucha
Subject: Geography
lion
leòmhann
n(m)
lion - leòmhainn poss clions - leòmhainn pl
Subject: Science
lipidomic
liopadomaig
adj
head of lipidomic research ceannard rannsachadh liopadomaig
lipidomic research rannsachadh liopadomaig
Subject: General
lipidomics
liopadomaigs
n(f)
lipidomics - liopadomaigs poss c
head of lipidomic research ceannard rannsachadh liopadomaig
Subject: General
liquid
lionn
n(m)
liquid - lionna poss cliquids - lionntan pl
sweet liquid lionn milis
Subject: Mathematics
liquid
lionnach
adj
liquid hydrogen haidridean lionnach
liquid mechanics meacanaigs stuth lionnach
Subject: Science
Lisburn
Lios na gCearrbhach
Subject: Geography
Lismore
Lios Mòr
Lismore castles caistealan Lios Mhòir
Subject: Geography
Lismore
An Lios Mór
Subject: Geography
Lisnaskea
Lios na Scéithe
Subject: Geography
listening
èisteachd
n(f)
listening - èisteachd poss c
listening and talking èisteachd agus labhairt
listening and talking with others èisteachd agus labhairt còmhla
listening for information èisteachd airson fiosrachadh
tools for listening and talking/reading/writing innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh
Subject: General
Listowel
Lios Tuathail
Subject: Geography
literacy
litearrachd
n(f)
literacy - litearrachd poss c
information skills and literacy sgilean fiosrachaidh agus litearrachd
literacy across learning litearrachd tar-ionnsachaidh
literacy and numeracy litearrachd agus àireamhachd
Subject: General
literate
litearra
adj
Subject: GeographyLanguageGeneral
literature
litreachas
n(m)
literature - litreachais poss cliteratures - litreachasan pl
Afro-Asiatic literatures; Semitic literatures litreachasan Afro-Àisianach; litreachasan Seimitig
Austronesian and other literatures litreachasan Astro-innseach agus cànanan eile
classical and modern Greek literatures litreachasan Greugais, clasaigeach agus nuadh
devotional literature litreachas adhraidh
East Indo-European and Celtic literatures litreachasan Ear-Indo-Eòrpach agus Ceilteach
Hellenic literatures; classical Greek litreachasan Greugach; Greugais chlasaigeach
Italian, Romanian and related literatures Eadailtis, Romàinis agus litreachasan co-cheangailte
Italic literatures; Latin literature litreachasan Eadailig; litreachas Laidinn
Latin and Italic literatures litreachasan Laidinn agus Eadailig
literature and rhetoric litreachas agus reatoraig
literature, rhetoric and criticism litreachas, reatoraig agus breithneachadh
literatures of East and Southeast Asia litreachasan taobh an ear agus ear-dheas Àisia
literatures of Germanic languages litreachasan nan cànan Gearmainig
literatures of other Italic languages litreachasan nan cànan Eadailig eile
literatures of other languages litreachasan cànanan eile
literatures of Romance languages litreachasan nan cànan Romansach
modern Greek literature litreachas Grèugais nuadh
non-Semitic Afro-Asiatic literatures litreachasan Afro-Àisianach neo-Sheimitig
North American native literature litreachasan dùthchasach Ameireaga a Tuath
Occitan and Catalan literatures litreachasan Occitan agus Catalan
other Germanic literatures litreachasan eile nan cànan Gearmainig
other literatures litreachasan eile
Portuguese literature litreachas Portagailis
rhetoric and collections of literature reatoraig agus cruinneachaidhean litreachais
Romanian and related literatures litreachasan Romàinis agus litreachasan co-cheangailte
South American native literature litreachasan dùthchasach Ameireaga a Deas
Spanish and Portuguese literatures litreachasan Spàinntis agus Portagailis
Subject: Language
lithium
litium
n(m)
lithium - litium poss c
lithium carbonate litium carbonat
lithium compound co-thàthadh litium
Subject: Science
lithograph
liotograf
n(m)
lithograph - liotograf poss clithographs - liotografan pl
Subject: Art
lithographic
liotografaig
adj
lithographic processes pròiseasan liotografaig
Subject: Art
lithography
liotografaidh
n(m)
lithography - liotografaidh poss c
Subject: Art
Lithuania
Lituàinia
n(m/f)
Lithuania - Lituàinia poss c
Republic of Lithuania Poblachd Lituàinia
Subject: Geography
Lithuanian
Lituàinianach
adj
Subject: Geography
Lithuanian
Lituàinianach
n(m)
Lithuanian - Lituàinianaich poss cLithuanians - Lituàinianaich pl
Subject: Geography
litre
liotair
n(m)
litre - liotair poss clitres - liotairean pl
half-litre leth-liotair
litre/min liot/mion
litres per minute liotair/liotairean sa mhionaid
Subject: Mathematics
litter pick
togail-sgudail
n(f)
litter pick - togail-sgudail poss c
Subject: Geography
Little Minch
An Cuan Sgìth
waves of the Little Minch tonnan a' Chuain Sgìth
Subject: Geography
Livingston
Baile Dhunlèibhe
people of Livingston muinntir Bhaile Dhunlèibhe
Subject: Geography
lizard
laghairt
n(m/f)
lizard - laghairt poss clizards - laghairtean pl
Texas horned lizard laghairt adharcach Theagsas
Subject: Science
Lizard Point
Rubha Lizard
n(m)
Lizard Point - Rubha Lizard poss c
Lizard Point in Cornwall Rubha Lizard anns a' Chòrn
Subject: Geography
Lleyn Peninsula
Rubha Lleyn
n(m)
Lleyn Peninsula - Rubha Lleyn poss c
Lleyn Peninsula in north west Wales Rubha Lleyn ann an iar thuath na Cuimrigh
Subject: Geography
load
luchd
n(f)
load - luchd poss cloads - luchdan pl
suspended load luchd-speinseanach
Subject: Geography
loan
iasad
n(m)
loan - iasaid poss cloans - iasadan pl
Subject: Mathematics
local
ionadail
adj
local authority ùghdarras ionadail
local authority regions roinnean ùghdarrasan ionadail
local churches eaglaisean ionadail
local government riaghaltas ionadail
local services seirbheisean ionadail
Subject: GeographyGeneral
local authority
ùghdarras ionadail
n phr
local authority regions roinnean ùghdarrasan ionadail
Subject: GeographyGeneral
locale
ceàrnaidh
n(f)
locale - ceàrnaidhean poss clocales - ceàrnaidh pl
Subject: Computing
locate
lorg
vb
Subject: Computing
location
àite
n(m)
location - àite poss clocations - àitean pl
Subject: Computing
loch
loch
n(m)
loch - locha poss clochs - lochan pl
artificial loch loch cruthaichte
sea loch loch-mara
Subject: Geography
Loch Arkaig
Loch Airceig
n(m)
water of Loch Arkaig uisge Loch Airceig
Subject: Geography
Loch Awe
Loch Obha
n(m)
banks of Loch Awe bruachan Loch Obha
Subject: Geography
Loch Broom
Loch Bhraoin
n(m)
mouth of Loch Broom beul Loch Bhraoin
Subject: Geography
Loch Earn
Loch Èireann
n(m)
water of Loch Earn uisge Loch Èireann
Subject: Geography
Loch Etive
Loch Èite
n(m)
size of Loch Etive meud Loch Èite
Subject: Geography
Loch Fannich
Loch Fanaich
n(m)
Loch Fannich dam dàm Loch Fanaich
Subject: Geography
Loch Fyne
Loch Fìn
n(m)
shores of Loch Fyne cladaichean Loch Fìn
Subject: Geography
Loch Garry
Loch Garadh
n(m)
appearance of Loch Garry coltas Loch Garadh
Subject: Geography
Loch Ken
Loch Càin
n(m)
Loch Ken fishing iasgach Loch Càin
Subject: Geography
Loch Laggan
Loch Lagain
n(m)
water of Loch Laggan uisge Loch Lagain
Subject: Geography
Loch Langabhat
Loch Langabhat
n(m)
Loch Langabhat salmon bradan Loch Langabhat
Subject: Geography
Loch Leven
Loch Lìobhann
n(m)
Loch Leven Castle Caisteal Loch Lìobhann
Subject: Geography
Loch Linnhe
An Linne Sheileach
n(f)
Length of Loch Linnhe Fad na Linne Seilich
Subject: Geography
Loch Lochy
Loch Lòchaidh
n(m)
depth of Loch Lochy doimhne Loch Lòchaidh
Subject: Geography
Loch Lomond
Loch Laomainn
n(m)
banks of Loch Lomond bruachan Loch Laomainn
Subject: Geography
Loch Long
Loch Long
n(m)
size of Loch Long meud Loch Long
Subject: Geography
Loch Loyal
Loch Laoghail
n(m)
water of Loch Loyal uisge Loch Laoghail
Subject: Geography
Loch Lyon
Loch Lìomhann
n(m)
bank of Loch Lyon bruach Loch Lìomhann
Subject: Geography
Loch Maree
Loch Ma-Ruibhe
n(m)
Loch Maree islands eileanan Loch Ma-Ruibhe
Subject: Geography
Loch Monar
Loch Mhonair
n(m)
Loch Monar dam dàm Loch Mhonair
Subject: Geography
Loch Morar
Loch Mhòrair
n(m)
water of Loch Morar uisge Loch Mhòrair
Subject: Geography
Loch nan Clar
Loch nan Clàr
n(m)
Loch nan Clar trout bric Loch nan Clàr
Subject: Geography
Loch Ness
Loch Nis
n(m)
Loch Ness monster uilebheist Loch Nis
Subject: Geography
Loch Rannoch
Loch Raineach
n(m)
Loch Rannoch fishing iasgach Loch Rainich
Subject: Geography
Loch Shiel
Loch Seile
n(m)
depth of Loch Shiel doimhne Loch Seile
Subject: Geography
Loch Shin
Loch Sin
n(m)
beauty of Loch Shin bòidhchead Loch Sin
Subject: Geography
Loch Snizort
Loch Snìosort
n(m)
mouth of Loch Snizort beul Loch Snìosort
Subject: Geography
Loch Tay
Loch Tatha
n(m)
south side of Loch Tay taobh deas Loch Tatha
Subject: Geography
Loch Torridon
Loch Thoirbheartain
n(m)
islands of Loch Torridon eileanan Loch Thoirbheartain
Subject: Geography
Lochaline
Loch Àlainn
n(m)
birds of Lochaline eòin Loch Àlainn
Subject: Geography
Lochboisdale
Loch Baghasdail
n(m)
Lochboisdale ferry aiseag Loch Baghasdail
Subject: Geography
Lochearnhead
Ceann Loch Èireann
Lochearnhead Highland Games Geamannan Gàidhealach Ceann Loch Èireann
Subject: Geography
Lochgilphead
Ceann Loch Gilb
Lochgilphead Sports Centre Ionad-spòrs Ceann Loch Gilb
Subject: Geography
Lochinver
Loch an Inbhir
Lochinver harbour caladh Loch an Inbhir
Subject: Geography
Lochmaddy
Loch nam Madadh
Lochmaddy ferry aiseag Loch nam Madadh
Subject: Geography
Lochnagar
Beinn nan Cìochan
Lochnagar corrie coire Beinn nan Cìochan
Subject: Geography
Lochranza
Loch Raonasa
village of Lochranza baile Loch Raonasa
Subject: Geography
lock
tuil-dhoras
n(m)
lock - tuil-dhorais poss clocks - tuil-dhorsan pl
Subject: Geography
locked
glaiste
adj
Subject: Computing
Lockerbie
Locarbaidh
history of Lockerbie eachdraidh Locarbaidh
Subject: Geography
locus
locus
n(m)
locus - locus poss cloci - loci pl
Subject: Mathematics
lodge
loidse
n(m/f)
lodge - loidse poss clodges - loidseachan pllodges - loidsichean pl
eco-lodges eag-loidsichean
Subject: Geography
log
loga
n(m)
log - loga poss clogs - logaichean pl
log file faidhle loga
Subject: Computing
log in
log a-steach
vb
Subject: Computing
log off
log dheth
vb
Subject: Computing
log on
log air
vb
Subject: Computing
log out
log a-mach
vb
Subject: Computing
logarithmic
logaritmeach
adj
logarithmic differentiation diofarachadh logaritmeach
Subject: Mathematics
logging
logadh
n(m)
logging - logaidh poss cloggings - logaidhean pl
logging in logadh a-steach
logging out logadh a-mach
Subject: Computing
logging
logaireachd
n(f)
logging - logaireachd poss c
selective logging logaireachd roghnach
Subject: Geography
logic
loidsig
n(f)
logic - loidsig poss c
Subject: General
login
ainm-loga
n(m)
login - ainm-loga poss clogins - ainmean-loga pl
Subject: Computing
logout
log a-mach
n(m)
logouts - logaidhean a-mach pl
Subject: Computing
London
Lunnainn
n(m)
London - Lunnainn poss c
city of London mòr-bhaile Lunnainn
Subject: Geography
London borough
ùghdarras Lunnainneach
n phr
Subject: Geography
Londonderry
Doire
Subject: Geography
loner
aonaran
n(m)
loner - aonarain poss cloners - aonarain pl
Subject: Personal and Social Education
long
fada
adj
long division roinneadh fada
Subject: Mathematics
long distance route
slighe fhad-astarach
n phr
Subject: Geography
longer
nas fhaide
comp
Subject: Mathematics
longest
as fhaide
sup
Subject: Mathematics
Longford
An Longfort
Subject: Geography
longitude
domhan-fhad
n(m)
longitude - domhan-fhaid poss clongitudes - domhan-fhaid pl
Subject: Geography
longitudinal
leantainneach
adj
longitudinal study sgrùdadh leantainneach
Subject: General
longitudinal
air fhad
adv
longitudinal measurement tomhas air fhad
Subject: Geography
longitudinally
air fhad
adv
Subject: Geography
longshore drift
drioftadh fad-cladaich
n phr
Subject: Geography
Loop Head
Ceann Léime
Subject: Geography
loser
truaghan
n(m)
loser - truaghain poss closers - truaghain pllosers - truaghanan pl
Subject: Personal and Social Education
loss
call
n(m)
loss - call(a) poss closses - call pl
Subject: Mathematics
Lossiemouth
Inbhir Lòsaidh
Lossiemouth fishing town bail'-iasgaich Inbhir Lòsaidh
Subject: Geography
loud
forte
adj
play loudly cluich forte
Subject: Music
Lough Allen
Loch Aillionn
Subject: Geography
Lough Carrib
Loch Coirib
Subject: Geography
Lough Conn
Loch Con
Subject: Geography
Lough Cullin
Loch Cuilinn
Subject: Geography
Lough Derg
Loch Dearg
Subject: Geography
Lough Derg
Loch Deirgeirt
Subject: Geography
Lough Ennell
Loch Ainninn
Subject: Geography
Lough Foyle
Loch Feabhail
Subject: Geography
Lough Leane
Loch Léin
Subject: Geography
Lough Mask
Loch Measca
Subject: Geography
Lough Melvin
Loch Meilbhe
Subject: Geography
Lough Neagh
Loch nEathach
Subject: Geography
Lough Owel
Loch Uail
Subject: Geography
Lough Ree
Loch Rí
Subject: Geography
Lough Swilly
Loch Súilí
Subject: Geography
Loughrea
Baile Locha Riach
Subject: Geography
love
gaol
n(m)
love - gaoil poss c
I love you tha gaol agam ort
I love you mo ghaol ort
love hurts gaol is gonadh
my love a ghaoil
Subject: General
low
ìosal
adj
Subject: Mathematics
low water mark
ìre-làin ìosal
n phr
Subject: Geography
lower
nas ìsle
comp
lower term teirm nas ìsle
Subject: Mathematics
lower course
cùrsa ìochdrach
n phr
Subject: Geography
Lower Lough Erne
Loch Éirne Íochtair
Subject: Geography
lowest
as ìsle
sup
lowest term teirm as ìsle
Subject: Mathematics
lumber
fiodh
n(m)
lumber - fiodha poss c
lumber processing giullachd fiodha
Subject: Technical
lunar
gealachail
adj
lunar orbit reul-chuairt na gealaich
Subject: Science
lung
sgamhan
n(m)
lung - sgamhain poss clungs - sgamhain pllungs - sgamhanan pl
left lung sgamhan clì
lung-fish iasg-sgamhain
right lung sgamhan deas
Subject: Science
Lurgan
An Lorgain
Subject: Geography
lutanist
lutaire
n(m)
lutanist - lutaire poss clutanists - lutairean pl
a lutanist playing lutaire a' cluich
lutanist's music ceòl an lutaire
Subject: Music
lute
lut
n(m)
lute - luta poss clutes - lutan pl
music of the lute ceòl an luta
Subject: Music
lutetium
lutetium
n(m)
lutetium - lutetium poss c
Subject: Science
Luxembourg
Lugsamburg
n(m/f)
Luxembourg - Lugsamburg poss c
country of Luxembourg dùthaich Lugsamburg
Subject: Geography
Lybster
Liabost
village of Lybster baile Liaboist
Subject: Geography
Lyme Bay
Bàgh Lyme
n(m)
Lyme Bay - Bàgh Lyme poss c
geology of Lyme Bay geòlas Bàgh Lyme
Subject: Geography
lymph
liomf
n(m)
lymph - liomf poss c
lymph node nòd liomf
Subject: Science
lymph
liomph
n(m)
lymph - liomph poss c
lymph node nòd liomph
Subject: Science
lyric
lirig
n(f)
lyric - lirig(e) poss clyrics - lirigean pl
author of the lyrics ùghdar nan lirigean
Latin lyric poetry bàrdachd lirig na Laidinn
lyrics of a song lirigean òrain
Subject: Music
lyrical
lirigeach
adj
Subject: Music
lyricism
lirigeachd
n(f)
lyricism - lirigeachd poss clyricisms - lirigeachdan pl
beauty of the lyricism bòidhchead na lirigeachd
lyricism of song lirigeachd òrain
Subject: Music