Logo: An Seotal

academic
acadaimigeach
adj
academic administrator rianaire acadaimigeach
academic development leasachadh acadaimigeach
academic titles tiotalan acadaimigeach
academic quality monitoring officer oifigear faire ìre feabhais
academic development administrator rianaire leasachadh acadaimigeach
Subject: General
accountant
cunntasair
n(m)
accountant - cunntasair poss caccountant - cunntasairean pl
senior accountant àrd-chunntasair
assistant accountant iar-chunntasair
development accountant cunntasair leasachaidh
financial accountant cunntasair ionmhais
Subject: General
achievement
coileanadh
n(m)
achievement - coileanaidh poss cachievements - coileanaidhean pl
assessment and achievement measadh agus coileanadh
attainment and achievement buileachadh agus coileanadh
Scottish Survey of Achievement (SSA) Sgrùdadh Coileanaidh ann an Alba
Subject: General
act
gnìomh
n(m)
act - gnìomh poss cacts - gnìomhan placts - gnìomharan pl
sacracraments, other rites and acts sàcramaidean, deas-ghnàthan agus gnìomhan eile
Subject: General
acting
an-gnìomh
adj
acting head of department ceannard roinne an-gnìomh
acting dean of science and technology deadhan an-gnìomh, saidheans agus teicneòlas
Subject: General
active
gnìomhach
adj
active learning ionnsachadh gnìomhach
active approaches to learning modhan gnìomhach ionnsachaidh
Subject: General
activity
gnìomh
n(m)
activity - gnìomha poss cactivities - gnìomhan pl
school activities gnìomhan sgoile
physical activity gnìomhachd chorporra
related activities gnìomhan co-cheangailte
learning activity gnìomh ionnsachaidh
Subject: General
administration
rianachd
n(f)
administration - rianachd poss c
public administration and military service rianachd phoblach agus seirbheis armailteach
public administration rianachd phoblach
administration of physical plant rianachd uidheaman
parish administration rianachd paraiste
administration of economy and environment rianachd na h-eaconamaidh agus na h-àrainneachd
data administration assistant neach-taice rianachd dàta
Subject: General
adult
inbheach
n(m)
adult - inbhich poss cadults - inbhich pl
adult education foghlam inbhich
Subject: General
advert
sanas
n(m)
advert - sanais poss cadverts - sanasan pl
Subject: General
advertise
sanasaich
vb
Subject: General
advertising
sanasachd
n(m)
advertising - sanasachd poss c
advertising and public relations sanasachd agus dàimh poblach
Subject: General
adviser
neach-comhairle
n(m)
adviser - neach-comhairle poss cadvisers - luchd-comhairle pl
career adviser neach-comhairle dhreuchdan
Subject: General
agency
buidheann
n(m/f)
agency - buidhne poss cagency - buidhinn poss cagencies - buidhnean pl
Scottish Environment Protection Agency (SEPA) Buidheann Dìon Àrainneachd na h-Alba (SEPA)
Subject: GeographyGeneral
agriculture
tuathanachas
n(m)
agriculture - tuathanachais poss c
Subject: General
aid
cobhair
n(m)
aid - cobhair poss c
emergency aid cobhair èiginn
international aid cobhair eadar-nàiseanta
long-term aid cobhair fad-ùine
Subject: GeographyGeneral
air
adhar
n(m)
air - adhair poss c
air sports spòrsan adhair
air transportation còmhdhail adhair
air forces feachdan adhair
air raid shelter fasgadh ionnsaigh-adhair
air raid ionnsaigh-adhair
airport port-adhair
Subject: General
airport
port-adhair
n(m)
airport - puirt-adhair poss cairports - puirt-adhair pl
international airport port-adhair eadar-nàiseanta
Oban airport port-adhair an Òbain
Subject: General
alibi
alibi
n(m/f)
alibi - alibi poss calibis - alibis pl
Subject: General
allegory
cosamhlachd
n(f)
allegory - cosamhlachd poss callegories - cosamhlachdan pl
Subject: General
allied
co-cheangailte
adj
allied sciences saidheansan co-cheangailte
allied operations obrachadh co-cheangailte
allied technologies teicneòlasan co-cheangailte
Subject: General
alphabet
aibidil
n(f)
alphabet - aibidil poss calphabets - aibidilean pl
alphabetical a rèir na h-aibidil
alphabetical order òrdugh na h-aibidil
Subject: General
alphabetical
aibidileach
adj
Subject: General
American
Ameireaganach
adj
American essays aistean Ameireaganach
collections in American English cruinneachaidhean anns a' Bheurla Amearaganaich
North American native literature litreachasan dùthchasach Ameireaga a Tuath
Subject: General
amusement
dibhearsain
n(m)
amusement - dibhearsain poss camusements - dibhearsain pl
indoor amusements dibhearsain a-staigh
Subject: General
analogy
samhlachas
n(m)
analogy - samhlachais poss canalogies - samhlachasan pl
Subject: General
analysis
anailis
n(f)
analysis - anailis poss canalyses - anailisean pl
numerical analysis anailis àireamhach
data and analysis dàta agus anailis
Subject: General
analyst
neach-anailis
n(m)
analyst - neach-anailis poss canalysts - luchd-anailis pl
Senior Analyst Data Messaging Service Àrd-Neach-anailis, Seirbheis Bhrathan Dàta
systems analyst neach-anailis shiostaman
information systems analyst neach-anailis siostaman fiosrachaidh
business analyst neach-anailis gnothachais
business systems analyst neach-anailis siostaman gnothachais
Subject: General
analytical
anailiseach
adj
analytical chemistry ceimigeachd anailiseach
Subject: General
ancient
àrsaidh
adj
ancient, medieval and eastern philosophy feallsanachd àrsaidh, nam meadhan-aoisean agus na h-àird an ear
geography of and travel in ancient world cruinn-eòlas agus siubhal anns an t-saoghal àrsaidh
history of ancient world to ca. 499 eachdraidh an t-saoghail àrsaidh gu ca. 499
other parts of ancient world to ca. 640 ceàrnaidhean eile den t-saoghal àrsaidh gu ca. 640
Subject: General
animated
beothaichte
adj
Subject: General
animation
beothachadh
n(m)
animation - beothachaidh poss canimations - beothachaidhean pl
Subject: General
annotating
leubaileadh
vb n
Subject: GeographyGeneral
annual
bliadhnail
adj
Subject: GeographyGeneral
anthropology
daonn-eòlas
n(m)
anthropology - daonn-eòlais poss c
social sciences, sociology and anthropology saidheansan sòisealta, soiseòlas agus daonn-eòlas
sociology and anthropology soiseòlas agus daonn-eòlas
Subject: General
apparatus
uidheam
n(f)
apparatus - uidheim poss capparatuses - uidheaman pl
Subject: General
appearance
coltas
n(m)
appearance - coltais poss cappearances - coltasan pl
costume and personal appearance èideadh agus coltas pearsanta
Subject: General
apple orchard
ubhalghort
n(m)
apple orchard - ubhalghoirt poss capple orchards - ubhalghortan pl
Subject: GeneralGeography
applicant
tagraiche
n(m)
applicant - tagraiche poss capplicants - tagraichean pl
Subject: General
applied
gnìomhach
adj
applied psychology saidhceòlas gnìomhach
applied physics fiosaigs gnìomhach
applied linguistics cànanachas gnìomhach
applied mathematics matamataig gnìomhach
applied technologies teicneòlasan gnìomhach
Subject: General
April
Giblean
n(m)
April - Giblein poss c
April an Giblean
Apr Gibl
middle of April meadhan a' Ghiblein
a day in April latha anns a' Ghiblean
April Fool's Day Latha na Gocaireachd
25th of April an 25mh dhen Ghiblean
25th of April 25mh (An) Giblean
25 April 25 Giblean
Subject: General
aquatic
uisge
adj
Aquatic Management Plan Plana-manaidsearachd an Uisge Chostail
Subject: GeographyGeneral
architecture
ailtireachd
n(f)
architecture - ailtireachd poss c
landscape architecture ailtireachd deilbh-tìre
landscape architecture of trafficways ailtireachd deilbh-tìre shlighean-trafaig
structures in landscape architecture structaran ann an ailtireachd deilbh-tìre
architecture from 1400 ailtireachd bho 1400
architecture to ca. 300 ailtireachd gu ca. 300
neoclassical architecture ailtireachd nuadh-chlasaigeach
Subject: General
argument
argamaid
n(f)
argument - argamaid(e) poss carguments - argamaidean pl
argument and persuasion argamaid agus ìmpidheachd
developing arguments a' toirt argamaidean air adhart
teleological argument argamaid thele-eòlasach
cosmological argument argamaid chosmeòlasach
design argument argamaid dealbhaidh
Subject: General
Aristotelian
Arastotalach
adj
Aristotelian philosophy feallsanachdan Arastotalach
Subject: General
army
armailt
n(m)
army - armailt(e) poss carmies - armailtean pl
English army armailt Shasainn
an army armailt
Subject: General
army
arm
n(m)
army - airm poss carmies - airm pl
he is in the army tha e anns an arm
the army an t-arm
the Red Army an t-Arm Dearg
Territorial Army An t-Arm Dùthchail
army surgeon lannsair-airm
Subject: General
article
acfhainn
n(f)
article - acfhainn(e) poss carticles - acfhainnean pl
church furnishings and articles àirneis agus acfhainnean eaglais
hardware and household appliances acfhainn agus innealan taighe
Subject: General
assembly
co-thional
n(m)
assembly - co-thionail poss cassemblies - co-thionalan pl
school assembly co-thional sgoile
Subject: General
assessment
measadh
n(m)
assessment - measaidh poss cassessments - measaidhean pl
assessment and achievement measadh agus coileanadh
Assessment is for Learning (AifL) Measadh airson Ionnsachadh
Subject: General
assistant
neach-taice
n(m)
assistant - neach-taice poss cassistants - luchd-taice pl
accounts assistant neach-taice chunntasan
communications assistant neach-taice conaltraidh
administration assistant neach-taice rianachd
assistant accountant iar-chunntasair
assistant registrar iar-neach-clàraidh
classroom assistant neach-taice sa chlas
executive assistant àrd-neach-taice
finance assistant neach-taice ionmhais
research assistant neach-taice rannsachaidh
administrative assistant neach-taice rianachd
external relations assistant neach-taice dhàimhean a-muigh
Subject: General
association
comann
n(m)
association - comainn poss cassociations - comainn pl
associations for religious works comainn airson obair creideimh
social problems and services; associations duilgheadasan agus seirbheisean sòisealta; comainn
associations, organizations and museums comainn, buidhnean agus taighean-tasgaidh
miscelleneous kinds of associations comainn de chaochladh seòrsa
Subject: General
attainment
buileachadh
n(m)
attainment - buileachaidh poss cattainments - buileachaidhean pl
attainment and achievement buileachadh agus coileanadh
Subject: General
attraction
tàladh
n(m)
attraction - tàlaidh poss cattractions - tàlaidhean pl
tourist attractions tàlaidhean luchd-turais
Subject: GeographyGeneral
August
Lùnastal
n(m)
August - Lùnastail poss c
August an Lùnastal
end of August deireadh an Lùnastail
a day in August latha anns an Lùnastal
Aug Lùn
the eleventh of August an aonamh latha deug dhen Lùnastal
11th of August an 11mh dhen Lùnastal
11th of August 11mh (An) Lùnastal
11 August 11 Lùnastal
Subject: General
author
ùghdar
n(m)
author - ùghdair poss cauthors - ùghdaran pl
catalogues arranged by author, date, etc. catalog a rèir ùghdair, deit, agus eile
author of the lyrics ùghdar nan lirigean
Subject: General
authority
ùghdarras
n(m)
authority - ùghdarrais poss cauthorities - ùghdarrasan pl
Local Authorities Ùghdarrasan Ionadail
Subject: General
autumn
foghar
n(m)
autumn - foghair poss cautumns - foghair pl
autumn leaves duilleagan an fhoghair
autumnal equinox co-fhad nan tràth foghair
Subject: General
auxiliary
taice
adj
auxiliary services seirbheisean taice
auxiliary construction practices dòighean-taice obair-togail
hospital auxiliary neach-taice ospadail
Subject: General
award
duais
n(f)
award - duaise poss cawards - duaisean pl
Scottish Education Awards Duaisean Foghlaim na h-Alba
Subject: General
awareness
mothachadh
n(m)
awareness - mothachaidh poss cawarenesses - mothachaidhean pl
media awareness mothachadh mu na meadhanan
political awareness mothachadh poilitigeach
Subject: General
background
cùl-raon 
n(m)
backgrounds cùl-raointean 
background cùl-raoin 
Subject: General
balloon
bailiùn
n(m)
balloon - bailiùn poss cballoons - bailiùnaichean pl
barrage balloons bailiùnaichean dìon
barrage balloons were above cities during the war bha bailiùnaichean dìon os cionn bhailtean aig àm a' chogaidh
helium balloon bailiùn helium
hot air balloon bailiùn èadhair theth
observation balloons bailiùnaichean faire
Subject: General
battery
bataraidh
n(m)
battery - bataraidh poss cbatteries - bataraidhean pl
rechargeable batteries bataraidhean ath-theàrrdsach
Subject: GeographyGeneral
battle
cath
n(m)
battle - catha poss cbattles - cathan plbattles - cathannan pl
in the midst of battle ann am meadhan a' chatha
Subject: General
battle
batal
n(m)
battle - batail poss cbattles - batail pl
Subject: General
battle
blàr
n(m)
battle - blàir poss cbattles - blàran pl
Battle of Largs Blàr na Leargaidh Ghallta
Battle of Falkirk Blàr na h-Eaglaise Brice
Battle of Bannockburn Blàr Allt a’ Bhonnaich
Battle of Culloden Blàr Chùil Lodair
Subject: General
behaviour
dol a-mach
n(m)
positive behaviour dol a-mach dòigheil
approaches to positive behaviour modhan airson dol a-mach dòigheil
professional development for positive behaviour leasachadh proifeiseanta airson dol a-mach dòigheil
resources for positive behaviour goireasan airson dol a-mach dòigheil
factors affecting social behaviour cùisean a tha a' toirt buaidh air modhan sòisealta
Subject: General
behaviour
giùlan
n(m)
behaviour - giùlain poss cbehaviours - giùlanan pl
positive behaviour deagh ghiùlan
approaches to positive behaviour modhan airson deagh ghiùlan
professional development for positive behaviour leasachadh proifeiseanta airson deagh ghiùlan
resources for positive behaviour goireasan airson deagh ghiùlan
factors affecting social behaviour cùisean a tha a' toirt buaidh air modhan sòisealta
Subject: General
benefit
buannachd
n(f)
benefit - buannachd poss cbenefits - buannachdan pl
benefits of Glow buannachdan Glow
Subject: General
benefit
sochair
n(f)
benefit - sochair(e) poss cbenefits - sochairean pl
child benefit sochair chloinne
unemployment benefit sochair cion-cosnaidh
Subject: General
benevolent
maitheasach
adj
Subject: General
benevolent
coibhneil
adj
Subject: General
benevolent
carthannach
adj
Subject: General
benevolent
còir
adj
Subject: General
benevolent
bàigheil
adj
Subject: General
benevolent
mathanasach
adj
Subject: General
benevolent
fialaidh
adj
Subject: General
Bergsonism
feallsanachd Bhergson
n phr
Bergsonism and intuitionism feallsanachd Bhergson agus toinisg
Subject: General
bibliography
clàr-leabhraichean
n(m)
bibliography - clàir-leabhraichean poss cbibliographies - clàran-leabhraichean pl
bibliographies of individuals clàran-leabhraichean dhaoine fa leth
bibliographies of works from specific places clàran-leabhraichean de dh'obraichean bho àiteachan sònraichte
bibliographies of works on specific subjects clàran-leabhraichean de dh'obraichean air cuspairean sònraichte
Subject: General
bilateral
dà-thaobhach
adj
Subject: GeographyGeneral
binding
còmhdach
n(m)
binding - còmhdaich poss cbindings - còmhdaich pl
books notable for bindings leabhraichean comharraichte airson an còmhdaich
Subject: General
biography
eachdraidh-beatha
n(f)
biography - eachdraidh-beatha poss cbiographies - eachdraidhean-beatha pl
biography and genealogy eachdraidh-beatha agus sloinntearachd
biography, genealogy and insignia eachdraidh-beatha, sloinntearachd agus suaicheantais
Subject: General
birthday
ceann-bliadhna
n(m)
birthday - cinn-bliadhna poss cbirthdays - cinn-bliadhna pl
she saw many birthdays chunnaic i iomadh ceann-bliadhna
Subject: General
birthday
co-là-breith
n(m)
birthday - co-là-breith poss cbirthdays - co-làithean-breith plbirthdays - co-lathaichean-breith pl
happy birthday deagh cho-là-breith
happy birthday co-là-breith sona dhut
birthday cake cèic co-là-breith
birthday card cairt co-là-breith
Subject: General
Black History Month
Mìos Eachdraidh nan Daoine Dubha
Subject: General
Black Lives Matter
Black Lives Matter
Subject: General
blackout
dubhadh
n(m)
blackout - dubhaidh poss cblackouts - dubhaidhean pl
blackout curtain dubhsgàil
eclipse of the sun dubhadh na grèine
eclipse of the moon dubhadh na gealaich
Subject: General
blacksmith
gobha
n(m)
blacksmith - gobhann poss cblacksmith - gobhainn poss cblacksmiths - goibhnean pl
Subject: General
blacksmithing
goibhneachd
n(f)
blacksmithing - goibhneachd poss c
Subject: General
blight
gaiseadh
n(m)
blight - gaisidh poss c
potato blight gaiseadh a' bhuntàta
Subject: General
bomb
boma
n(m)
bomb - boma poss cbombs - bomaichean pl
nuclear bomb boma niuclasach
atomic bomb boma atamach
Subject: General
book
leabhar
n(m)
book - leabhair poss cbooks - leabhraichean pl
address book leabhar sheòlaidhean
books notable for illustrations leabhraichean comharraichte airson dhealbhan
e-book leabhar-d
e-book reader leughadair-d
Gaelic books leabhraichean Gàidhlig
school book leabhar-sgoile
recipe book leabhar reasabaidhean
personal address book leabhar sheòlaidhean pearsanta
The Islands Book Trust Urras Leabhraichean nan Eilean
Wigtown Book Festival Fèis Leabhraichean Wigtown
block books leabhraichean bloca
books notable for bindings leabhraichean comharraichte airson an còmhdaich
books notable for format leabhraichean comharraichte airson am fòrmat
book review lèirmheas leabhair
books notable for ownership or origin leabhraichean comharraichte airson cò leis agus cò às a tha iad
historical books of the Old Testament leabhraichean eachdraidheil an t-Seann Tiomnaidh
manuscripts and rare books làmh-sgrìobhainnean agus leabhraichean tearc
Outlook Address Book leabhar sheòlaidhean Outlook
poetic books of the Old Testament leabhraichean dàin an t-Seann Tiomnaidh
printed books leabhraichean clò-bhuailte
prophetic books of the Old Testament leabhraichean fàidheil an t-Seann Tiomnaidh
ration book leabhar nan raisean(s)
The Book An Leabhar
rare book leabhar tearc
holy book leabhar naomh
Subject: General
boundary
crìoch
n(f)
boundary - crìche poss cboundaries - crìochan pl
international boundary crìoch eadar-nàiseanta
national boundary crìoch nàiseanta
conservative plate boundary crìoch-pleata glèidhteach
constructive plate boundary crìoch-pleata constructach
destructive plate boundary crìoch-pleata millteach
plate boundary crìoch-pleata
Subject: GeneralGeography
bowling
bòbhladh
n(m)
bowling - bòbhlaidh poss c
bowling green lèana-bòbhlaidh
bowling alley ionad-bòbhlaidh
ten-pin bowling bobhladh deich-chnagach
Subject: Physical EducationGeneralGeography
branch
meur
n(f)
branch - meòir poss cbranches - meuran plbranches - meòir plbranches - meòirean pl
branches of engineering meuran einnseanaireachd
Subject: General
breadth
farsaingeachd
n(f)
breadth - farsaingeachd poss cbreadths - farsaingeachdan pl
breadth of subjects farsaingeachd chuspairean
Subject: General
building
a' togail
vb n
building Glow communities a' togail coimhearsnachdan Glow
building the curriculum a' togail a' churraicealaim
building financial capacities a' togail chomasan ionmhais
Subject: General
building
togalach
n(m)
building - togalaich poss cbuildings - togalaichean pl
buildings for education and research togalaichean airson foghlam agus rannsachadh
buildings for religious purposes togalaichean airson adhbharan creideimh
municipal buildings togalaichean comhairle
residential and related buildings togalaichean còmhnaidh agus an leithid
derelict building togalach trèigte
earthquake proof buildings togalaichean crith-sheasmhach
Subject: GeneralGeography
building
togail
n(f)
building - togail poss c
building and construction obair-togail
building materials stuthan togail
Subject: General
calendar
mìosachan
n(m)
calendar - mìosachain poss ccalendars - mìosachain pl
Gregorian calendar mìosachan Gregorian
Subject: General
camouflage
breug-riochdach
adj
Subject: GeographyGeneral
camouflage
breug-riochd
n(m)
camouflage - breug-riochd poss ccamouflages - breug-riochdan pl
Subject: GeographyGeneral
camouflaging
a' breug-riochdachadh
vb n
Subject: GeographyGeneral
campaign
iomairt
n(f)
campaign - iomairt(e) poss ccampaigns - iomairtean pl
civil rights campaign iomairt nan còraichean catharra
Subject: General
canoe
canù
n(m)
canoe - canù poss ccanoes - canuthaichean pl
Subject: GeographyPhysical EducationGeneral
canoeing
a' canuthadh
vb n
Subject: GeographyPhysical EducationGeneral
capacity
comas
n(m)
capacity - comais poss ccapacities - comasan pl
four capacities ceithir comasan
Subject: General
care
cùram
n(m)
care - cùraim poss c
pastoral care cùram is comhairle
pastoral care of families cùram aoghaireil theaghlaichean
home care cùram san dachaigh
child care cùram chloinne
health care cùram-slàinte
Subject: General
career
cùrsa-beatha
n(m)
career - cùrsa-beatha poss ccareers - cùrsaichean-beatha pl
Subject: General
career
cùrsa-dreuchd
n(f)
career - cùrsa-dreuchd poss ccareers - cùrsaichean-dreuchd pl
career education foghlam dhreuchdan
career adviser neach-comhairle dhreuchdan
careers service seirbheis dhreuchdan
Subject: General
cartoon
cartùn
n(m)
cartoon - cartùn poss ccartoons - cartùnaichean pl
Subject: General
case
cùis
n(f)
case - cùise poss ccases - cùisean pl
laws, regulations and cases laghan, riaghailtean agus cùisean
Subject: General
case study
cuspair-sgrùdaidh
n(m)
case study - cuspair-sgrùdaidh poss ccase studies - cuspairean-sgrùdaidh pl
Subject: GeographyScienceGeneral
catalogue
catalog
n(m)
catalogue - catalog poss ccatalogues - catalogan pl
general subject catalogues catalogan chuspairean choitcheann
catalogues arranged by author, date, etc. catalogan a rèir ùghdair, deit, agus eile
dictionary catalogues catalogan fhaclairean
Subject: General
Catherine
Catriona
Catherine the Great Catriona Mhòr
Subject: General
cattle
crodh
n(m)
cattle - c(h)ruidh poss c
cattle grid cliath-chruidh
cattle ranching rainseadh-chruidh
Subject: GeographyGeneral
causation
adhbharachadh
n(m)
causation - adhbharachaidh poss c
epistemology, causation and humankind aithne-eòlas, adhbharachadh agus daonnachd
Subject: General
caving
uamhaireachd
n(m)
caving - uamhaireachd poss c
Subject: GeographyPhysical EducationGeneral
ceasefire
fois-fòirneirt
ceasefire - fois-fòirneirt poss c
ceasefire line loidhne fois-fòirneirt
Subject: General
cemetry
cladh
n(m)
cemetry - cladha poss ccemetry - claidh poss ccemeteries - cladhan plcemeteries - cladhannan pl
landscape design of cemeteries deilbh-tìre chladhan
Subject: General
centre
ionad
n(m)
centre - ionaid poss ccentres - ionadan pl
culture centre ionad-cultair
sports centre ionad-spòrs
health centre ionad-slàinte
leisure centre ionad-spòrs
leisure centre ionad chur-seachadan
medical centre ionad meidigeach
science resource centre ionad-ghoireasan saidheans
heritage centre ionad-dualchais
outdoor centre ionad chur-seachadan a-muigh
information centre ionad-fiosrachaidh
climbing centre ionad-sreap
service centre ionad-sheirbheisean
out of town shopping centre ionad-bhùithtean às-bhaile
shopping centre ionad-bhùithtean
shopping centre ionad-bhùthan
visitor centre ionad-tadhail
Subject: GeographyGeneral
ceramic
searamaig
n(m)
ceramic - searamaig poss cceramics - searamaigean pl
fragments of ceramic bloighean searamaig
ceramic and allied technologies teicneòlasan searamaig agus co-cheangailte
ceramic arts ealain shearamaig
Subject: General
ceramic
searamaig
adj
Subject: General
chain mail
màilleach
n(f)
chain mail - màillich poss c
Subject: General
chair
cathair
n(f)
chair - cathrach poss cchairs - cathraichean pl
chair in diabetes (university) cathair daibìotas (oilthigh)
chairperson neach-cathrach
chairperson cathraiche
chairman fear-cathrach
chairman fear na cathrach
chairwoman bean-chathrach
chairwoman bean na cathrach
Subject: General
challenge
dùbhlan
n(m)
challenge - dùbhlain poss cchallenges - dùbhlain pl
challenge and enjoyment dùbhlan agus tlachd
Subject: General
chance
turchairt
n(m)
chance - turchairt poss cchance - turchairtean pl
games of chance geamannan-turchairt
chance music ceòl-turchairt
Subject: General
change
atharrachadh
n(m)
change - atharrachaidh poss cchanges - atharrachaidhean plchanges - atharraichean pl
background to change adhbharan airson atharrachadh
case for change argamaid airson atharrachadh
process of change pròiseas atharrachaidh
planning for choices and changes planadh airson roghainnean agus atharrachaidhean
change of tempo atharrachadh tempo
Subject: General
characteristic
feart
n(m)
characteristic - feart poss ccharacteristics - feartan pl
different characteristics diofar fheartan
Subject: General
charity
carthannas
n(m)
charity - carthannais poss ccharities - carthannasan pl
Subject: GeographyGeneral
chess
tàileasg
n(m)
chess - tàileisg poss c
Subject: General
child
pàiste
n(m)
child - pàiste poss cchildren - pàistean pl
getting it right for every child ceartas dha gach pàiste
child at the centre pàiste aig cridhe chùisean
Subject: General
child
leanabh
n(m)
child - leanaibh poss cchildren - leanaban plchildren - leanabhan pl
child in the manger leanabh an àigh
Subject: General
childcare
cùram-cloinne
n(m)
childcare - cùram-cloinne poss c
Subject: General
children
clann
n(f)
children - cloinne poss c
child rearing togail chloinne
three children triùir chloinne
supporting children's learning a' cur taic ri ionnsachadh chloinne
UN Convention on the Rights of the Child Cùmhnantan UN air Còraichean Chloinne
Child Protection Dìon Chloinne
children's rights còraichean chloinne
evacuee children clann air fògradh
child benefit sochair chloinne
child care cùram chloinne
Subject: General
choice
roghainn
n(m/f)
choice - roghainn poss cchoices - roghainnean pl
personalisation and choice pearsanachadh agus roghainn
planning for choices and changes planadh airson roghainnean agus atharrachaidhean
enjoyment and choice tlachd agus roghainn
Subject: General
Christmas
Nollaig
n(f)
Christmas - Nollaig(e) poss cChristmases - Nollaigean pl
Christmas an Nollaig
Merry Christmas Nollaig Chridheil
Christmas time àm na Nollaig
Father Christmas Bodach na Nollaig
Christmas Day Latha na Nollaig
Christmas decoration loinnearan Nollaig
Subject: General
citizen
saoranach
n(m)
citizen - saoranaich poss ccitizens - saoranaich pl
responsible citizens saoranaich earbsach
Subject: General
citizenship
saoranachd
n(f)
citizenship - saoranachd poss ccitizenships - saoranachdan pl
education for citizenship foghlam airson saoranachd
citizenship themes cùisean saoranachd
values and citizenship luachan agus saoranachd
global citizenship saoranachd na cruinne
Subject: General
civic
bailteil
adj
civic art ealain bhailteil
Subject: General
class
clas
n(m)
class - clas poss cclasses - clasaichean pl
class interval beàrn clas
Subject: General
classical
clasaigeach
adj
Classical period an linn Chlasaigeach
Classical music ceòl Clasaigeach
classical and modern Greek languages na cànanan Greugach, clasaigeach agus nuadh
classical and modern Greek literatures litreachasan Greugais, clasaigeach agus nuadh
classical Greek dictionaries faclairean Greugais chlasaigeach
classical Greek dramatic poetry and drama bàrdachd dhramataigeach agus dràma Ghreugais chlasaigeach
classical Greek epic poetry and fiction bàrdachd agus ficsean eapaig Greugais chlasaigeach
classical Greek etymology freumh-fhaclachd na Greugais chlasaigich
classical Greek grammar gràmar na Greugais chlasaigich
classical Greek humour and satire àbhachdas agus aoireadh Greugais chlasaigeach
classical Greek letters litrichean Greugais chlasaigeach
classical Greek lyric poetry bàrdachd lirig Ghreugais chlasaigeach
classical Greek miscellaneous writings sgrìobhaidhean measgaichte Greugais chlasaigeach
classical Greek poetry bàrdachd Ghreugais Chlasaigeach
classical Greek speeches òraidean Greugais chlasaigeach
classical Greek usage cleachdadh na Greugais chlaisigich
classical Greek writing system and phonology siostam sgrìobhaidh agus foneòlas na Greugais chlasaigich
classical Latin dictionaries faclairean Laideann chlasaigeach
classical Latin etymology freumh-fhaclachd na Laidinn chlasaigich
classical Latin grammar gràmar Laideann chlasaigeach
classical Latin usage cleachdadh na Laidinn chlasaigich
classical Latin writing system and phonology siostam sgrìobhaidh agus foneòlas na Laidinn chlasaigich
classical mechanics; solid mechanics meacanaigs clasaigeach; meacanaigs teann-stuth
Hellenic languages; classical Greek cànanan Greugach; Greugais chlasaigeach
Hellenic literatures; classical Greek litreachasan Greugach; Greugais chlasaigeach
old, postclassical and vulgar Latin seann Laideann, Laideann iar-chlasaigeach agus choitcheann
preclassical and postclassical Greek Greugais ro-chlasaigeach agus iar-chlasaigeach
Subject: General
classification
seòrsachadh
n(m)
classification - seòrsachaidh poss c
Subject: GeographyGeneral
classify
seòrsaich
vb
Subject: GeographyGeneral
classifying
a' seòrsachadh
vb n
Subject: GeographyGeneral
clause
clàs
n(m)
clause - clàs poss cclauses - clàsaichean pl
the first ten clauses a' chiad deich clàsaichean
Subject: General
cleaning
glanadh
n(m)
cleaning - glanaidh poss c
cleaning techniques dòighean glanaidh
Subject: General
clinical
clionaigeach
adj
clinical research rannsachadh clionaigeach
clinical research facility goireas rannsachadh clionaigeach
clinical research nurse nurs rannsachadh clionaigeach
Subject: General
club
club
n(m)
club - club poss cclubs - clubaichean pl
general clubs clubaichean coitcheann
youth club club òigridh
golf club club goilf
shinty club club camanachd
fishing club club iasgaich
Subject: General
co-operative
co-chomann
n(m)
co-operative - co-chomainn poss cco-operatives - co-chomainn pl
Subject: General
co-operative
co-obrachail
adj
co-operative learning ionnsachadh co-obrachail
Subject: General
coat
còmhdaich
vb
coating techniques dòighean còmhdachaidh
Subject: General
coating
còmhdach
n(m)
coating - còmhdaich poss c
Subject: General
coherence
co-leanailteas
n(f)
coherence - co-leanailteis poss c
Subject: General
cold
fuachd
n(m) / n
cold - fuachd poss ccolds - fuachdan pl
extreme cold dian-fhuachd
Subject: GeographyGeneral
Colin
Cailean
Colin's house taigh Chailein
Subject: General
collect
cruinnich
vb
Subject: General
collected
cruinnichte
adj
collected accounts of events cunntasan cruinnichte de thachartasan
historical and collected persons treatment làimhseachadh dhaoine, eachdraidheil agus cruinnichte
Subject: General
collecting
a' cruinneachadh
vb n
Subject: General
collection
cruinneachadh
n(m)
collection - cruinneachaidh poss ccollections - cruinneachaidhean pl
collections in English cruinneachaidhean anns a' Bheurla
collections of general statistics cruinneachaidhean de staitistigs choitcheann
private collections cruinneachaidhean prìobhaideach
general collections cruinneachaidhean coitcheann
collections of literature cruinneachaidhean litreachais
Subject: General
combatant
còmhragach
adj
combatant role dreuchd chòmhragach
Subject: General
combatant
còmhragaiche
n(m)
combatant - còmhragaiche poss ccombatants - còmhragaichean pl
Subject: General
commerce
malairt
n(f)
commerce - malairt poss c
commerce, communications and transportation malairt, conaltradh agus còmhdhail
international commerce malairt eadar-nàiseanta
Subject: General
commercial
coimeirsealta
adj
commercial developments leasachaidhean coimeirsealta
commercial arable farming tuathanachas àitich coimeirsealta
commercial forestry coilltearachd choimeirsealta
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
communication
conaltradh
n(m)
communication - conaltraidh poss ccommunications - conaltradh pl
graphic communication conaltradh grafaigeach
marketing and communications margaidheachd agus conaltradh
postal communication conaltradh puist
processes of written communication pròiseasan conaltradh sgrìobhte
written communication conaltradh sgrìobhte
communications manager manaidsear conaltraidh
communications assistant neach-taice conaltraidh
director of communications stiùiriche conaltraidh
microwave communications system siostam conaltraidh micro-thonn
digital communication conaltradh didseatach
electronic communication conaltradh eileagtronaigeach
communication systems siostaman conaltraidh
Subject: General
community
coimhearsnachd
n(f)
community - coimhearsnachd poss ccommunities - coimhearsnachdan pl
building Glow communities a' togail coimhearsnachdan Glow
community group buidheann coimhearsnachd
online community coimhearsnachd air-loidhne
online learning community coimhearsnachd ionnsachaidh air-loidhne
learning community coimhearsnachd ionnsachaidh
school community coimhearsnachd sgoile
rural community coimhearsnachd dhùthchail
the school community coimhearsnachd na sgoile
Subject: General
compassion
co-fhaireachdainn
n(f)
compassion - co-fhaireachdainn poss c
Subject: General
competition
co-fharpais
n(f)
competition - co-fharpais poss ccompetitions - co-fharpaisean pl
Subject: GeographyGeneral
compliance
freagarrachd
n(f)
compliance - freagarrachd poss c
compliance officer oifigear freagarrachd
Subject: General
computer
coimpiutair
n(m)
computer - coimpiutair poss ccomputer - coimpiutairean pl
computer science saidheans coimpiutair
computer art ealain coimpiutair
computer programming, programs and data prògramadh coimpiutair, prògraman agus dàta
computer science, information and general works saidheans coimpiutair, fiosrachadh agus obraichean coitcheann
computer science, knowledge and systems saidheans, eòlas agus siostaman coimpiutair
data processing and computer science làimhseachadh dàta agus saidheans coimpiutair
photography and computer art togail dhealbhan agus ealain coimpiutair
photography, photographs and computer art togail dhealbhan, dealbhan-camara agus ealain choimpiutair
special computer methods dòighean sònraichte coimpiutair
computer systems siostaman coimpiutair
Subject: General
concept
bun-bheachd
n(m)
concept - bun-bheachd poss cconcepts - bun-bheachdan pl
concepts of God bun-bheachdan mu Dhia
scientific concepts bun-bheachdan saidheansail
Subject: General
conference
co-labhairt
n(f)
conference - co-labhairt poss cconferences - co-labhairtean pl
video conferencing services seirbheisean co-labhairt bhidio
video conference co-labhairt bhidio
senior video conference technician àrd-theicneòlaiche co-labhairt bhidio
video conference technician teicneòlaiche co-labhairt bhidio
Subject: General
confidence
misneachd
n(f)
confidence misneachd
Subject: General
confident
misneachail
adj
confident individuals daoine misneachail
Subject: General
conflict
còmhstri
n(f)
conflict - còmhstri poss cconflicts - còmhstrithean pl
land use conflict còmhstri cleachdadh-fearainn
Subject: GeographyGeneral
congested
dùmhail
adj
congested traffic trafaig dhùmhail
Subject: GeographyGeneral
connected
co-cheangailte
adj
connected subjects cuspairean co-cheangailte
Subject: General
conscientious objector
neach-diùltaidh cogaiseach
n phr
he was a conscientious objector bha e na fhear-diùltaidh cogaiseach
Subject: General
conservation
glèidhteachas
n(m)
conservation - glèidhteachais poss c
Nature Conservation Act Achd Glèidhteachas Nàdair
Habitat Conservation Programmes Prògraman Glèidhteachas Àrainnean
Subject: GeneralGeography
conservationist
neach-glèidhteachais
n(m)
conservationist - neach-glèidhteachais poss cconservationists - luchd-glèidhteachais pl
Subject: General
conservatory
grianan-glainne
n(m)
conservatory - grianain-glainne poss cconservatories - grianain-ghlainne pl
Subject: GeographyGeneral
conserving
a' gleidheadh
vb n
Subject: GeographyGeneral
construction
obair-togail
n(f)
construction - obair-togail poss c
wood construction and carpentry obair-togail fiodha agus saorsainneachd
auxiliary construction practices dòighean-taice obair-togail
Subject: General
consumption
caitheamh
n(m/f)
consumption - caitheimh poss c
ethics of consumption beus-eòlas caitheimh
oil consumption caitheamh ola
Subject: General
continuing
leantainneach
adj
Continuing Professional Development (CPD) Leasachadh Proifeiseanta Leantainneach
Free Church (Continuing) An Eaglais Shaor Leantainneach
Subject: General
contract
cùmhnant
contract - cùmhnaint poss ccontracts - cùmhnantan pl
contract companies companaidhean cùmhnaint
Rural Development Contracts Cùmhnantan Leasachadh Dùthchail
Subject: General
contributor
com-pàirtiche
n(m)
contributor - com-pàirtiche poss ccontributors - com-pàirtichean pl
effective contributors com-pàirtichean èifeachdach
Subject: General
controversy
connspaid
n(f)
controversy - connspaid(e) poss ccontroversies - connspaidean pl
doctrinal controversies and heresies connspaidean teagasgail agus saobh-chreideasan
Subject: General
coordinator
co-òrdanaiche
n(m)
coordinator - co-òrdanaiche poss ccoordinators - co-òrdanaichean pl
support services coordinator co-òrdanaiche seirbheisean taice
research coordinator co-òrdanaiche rannsachaidh
project coordinator co-òrdanaiche pròiseict
disability support coordinator co-òrdanaiche taic luchd-ciorraim
Subject: General
cosmological
cosmeòlasach
adj
cosmological argument argamaid chosmeòlasach
Subject: General
cosmology
cosmeòlas
n(m)
cosmology - cosmeòlas poss c
Subject: General
councillor
comhairliche
n(m)
councillor - comhairliche poss ccouncillors - comhairlichean pl
Subject: General
court
cùirt
n(f)
court - cùirte poss ccourt - cùrtach poss ccourts - cùirtean pl
procedure of the courts modh-obrach nan cùirtean
civil court cùirt chatharra
court of law cùirt-lagha
court case cùis-lagha
Sheriff Court Cùirt an t-Siorraidh
Subject: General
covering
còmhdach
n(m)
covering - còmhdaich poss ccoverings - còmhdaichean pl
roof covering còmhdach mullaich
Subject: General
coward
gealtaire
n(m)
coward - gealtaire poss ccowards - gealtairean pl
Subject: General
craft
ceàird
n(f)
craft - ceàirde poss ccrafts - ceàirdean pl
craft and design ceàird agus deilbh
"Writer's Craft" "Ceàird an Sgrìobhaiche"
craft village clachan-ciùird
Balnakeil Craft Village Clachan-ciùird Bhaile na Cille
Subject: General
creative
cruthachail
adj
creative writing sgrìobhadh cruthachail
original (creatively new) bun-chruthachail
the creative arts na h-ealain chruthachail
Subject: General
credit card
cairt-creideis
n(f)
credit card - cairt-creideis poss ccredit cards - cairtean-creideis pl
Subject: General
criminal
eucorach
adj
criminal law lagh eucorach
Subject: General
criminal
eucorach
n(m)
criminal - eucoraich poss ccriminals - eucoraich pl
Subject: General
criminology
eucoir-eòlas
n(m)
criminology - eucoir-eòlais poss c
Subject: General
criterion
slat-tomhais
n(f)
criterion - slait-thomhais poss ccriteria - slatan-tomhais pl
success criteria slatan-tomhais soirbheachais
Subject: General
critical thinking
breithneachadh
n/a
Subject: General
critique
lèirmheas
n(m)
critique - lèirmheis poss ccritiques - lèirmheasan pl
substance of the critique brìgh an lèirmheis
Subject: General
critique
dèan lèirmheas air
vb
critique the concert dèan lèirmheas air a' chonsairt
Subject: General
croft
croit
n(f)
croft - croite poss ccrofts - croitean pl
croft house taigh-croite
Subject: General
croft
lot(a)
n(m)
croft - lota poss ccrofts - lotaichean pl
Subject: General
crofter
croitear
n(m)
crofter - croiteir poss ccrofters - croitearan pl
Subject: General
crofting
croitearachd
n(f)
crofting - croitearachd poss c
Crofting Commission Coimisean na Croitearachd
Subject: General
cross
crois
n(f)
cross - croise poss ccrosses - croisean pl
George Cross Crois Dheòrsa
German Iron Cross Crois Iarainn na Gearmailt
crossroads crois-rathaid
Victoria Cross Crois Bhictoria
Green Cross Code Còd Crois Uaine
Subject: General
cross-curricular
tar-churraicealam
adj
Subject: General
cultural
cultarach
adj
cultural law lagh cultair
cultural awareness mothachadh cultarach
Subject: General
culture
cultar
n(m)
culture - cultair poss ccultures - cultaran pl
Scotland's culture, history and heritage cultar, eachdraidh agus dualchas na h-Alba
culture and institutions cultar agus cleachdaidhean
culture centre ionad-cultair
cultural law lagh cultair
western cultures cultaran iarach
Subject: General
Cunningham
Conaigean
Subject: General
curriculum
curraicealam
n(m)
curriculum - curraicealaim poss ccurricula - curraicealaman pl
Building the Curriculum A' togail a' Churraicealaim
curriculum at a glance geàrr-shealladh den churraicealam
curriculum overview tar-shealladh den churraicealam
purposes and aims of Curriculum for Excellence adhbharan agus amasan a' Churraicealam airson Sàr-mhathais
Curriculum for Excellence Curraicealam airson Sàr-mhathais
values, purposes and principles of Curriculum for Excellence luachan, adhbharan agus prionnsapalan Curraicealam airson Sàr-mhathais
Subject: General
custom
cleachdadh
n(m)
custom - cleachdaidh poss ccustoms - cleachdaidhean pl
customs, etiquette and folklore cleachdaidhean, modhan agus beul-aithris
customs of life cycle and domestic life cleachdaidhean cuairt-beatha agus beatha na dachaigh
customs of war and diplomacy cleachdaidhean cogaidh agus dioplòmasaidh
death customs cleachdaidhean bàis
general customs cleachdaidhean coitcheann
Subject: General
customer
neach-cleachdaidh
n(m)
customer - neach-cleachdaidh poss ccustomers - luchd-cleachdaidh pl
customer services seirbheisean luchd-cleachdaidh
customer services manager manaidsear seirbheisean luchd-cleachdaidh
Subject: General
customer
neach-ceannaich
n(m)
customer - neach-ceannaich poss ccustomers - luchd-ceannaich pl
customer services seirbheisean luchd-ceannaich
customer services manager manaidsear seirbheisean luchd-ceannaich
toilets for customers only goireasan luchd-ceannaich a-mhàin
Subject: General
cut
gearradh
n(m)
cut - gearraidh poss ccuts - gearraidhean pl
Subject: General
dairy
taigh-bainne
dairy - taigh-bainne poss cdairies - taighean-bainne pl
Subject: GeneralGeography
dairy
bainne
adj
dairy farming tuathanachas bainne
dairy products bathar bainne
dairy processing giullachd bainne
processing dairy and related products giullachd bainne agus toradh co-cheangailte
dairy cattle crodh-bainne
dairy farm tuathanas bainne
Subject: GeneralGeography
database
stòr-dàta
n(m)
database - stòr-dàta poss cdatabases - stòran-dàta pl
online resource database stòr-dàta ghoireasan air-loidhne
Web and Database Administrator Rianaire Lìn is Stòr-dàta
Subject: General
date
latha
n(m)
date - latha poss cdates - lathaichean pldates - làithean pl
Subject: General
date
ceann-latha
n(m)
date - cinn-latha poss cdates - cinn-latha pl
past sell-by date seach an ceann-latha
Subject: General
date
deit
n(f)
date - deit poss cdates - deitichean pl
catalogues arranged by author, date, etc. catalog a rèir ùghdair, deit, agus eile
Subject: General
David
Daibhidh
n(m)
David - Dhaibhidh poss c
Star of David Reul Dhaibhidh
St David Naomh Daibhidh
St David's Day Latha Dhaibhidh
Subject: General
dè a-nis
what now
n phr
Subject: General
dean
deadhan
n(m)
dean - deadhain poss cdeans - deadhain pl
acting dean of science and technology deadhan an-gnìomh, saidheans agus teicneòlas
dean of the faculty of arts deadhan facaltaidh nan ealain
Subject: General
death
bàs
n(m)
death - bàis poss cdeaths - bàsan pl
death customs cleachdaidhean bàis
death rate reat-bhàsan
Subject: GeneralGeography
debate
deasbad
n(m/f)
debate - deasbaid poss cdebates - deasbadan pl
BT Scotland National Schools Debate Deasbad Nàiseanta BT Alba airson Sgoiltean
Subject: General
debating
a' deasbad
vb n
debating in schools deasbad ann an sgoiltean
Subject: General
debt
fiachan
n(pl)
in debt ann am fiachan
Subject: GeographyGeneral
decay
crìonadh
n(m)
decay - crìonaidh poss c
Subject: GeographyGeneral
decaying
a' crìonadh
vb n
Subject: GeographyGeneral
December
Dùbhlachd
n(f)
December - Dùbhlachd poss c
December An Dùbhlachd
end of December deireadh na Dùbhlachd
a day in December latha anns an Dùbhlachd
Dec Dùbh
the twelfth day of December an dara latha deug dhen Dùbhlachd
12th of December an 12na latha dhen Dùbhlachd
12th of December 12na (An) Dùbhlachd
12 December 12 Dùbhlachd
Subject: General
decentralisation
às-mheadhanachadh
n(m)
decentralisation - às-mheadhanachaidh poss c
Subject: GeographyGeneral
decline
crìonadh
n(m)
decline - crìonaidh poss c
Subject: GeographyGeneral
declining
a' crìonadh
vb n
Subject: GeographyGeneral
decorate
maisich
vb
Subject: General
decoration
maiseachadh
n(m)
decoration - maiseachaidh poss cdecorations - maiseachaidhean pl
interior decoration maiseachadh taobh-a-staigh
design and decoration deilbh agus maiseachadh
Subject: General
decorative
maiseachaidh
adj
drawing and decorative arts a' tarraing dhealbhan agus ealain maiseachaidh
decorative arts ealain maiseachaidh
dictionaries of fine and decorative arts faclairean ealain fhìnealta agus maiseachaidh
miscellany of fine and decorative arts measgachadh de ealain fhìnealta agus maiseachaidh
philosophy of fine and decorative arts feallsanachd ealain fhìnealta agus maiseachaidh
serial publications of fine and decorative arts irisean ealain fhìnealta agus maiseachaidh
special topics in fine and decorative arts cuspairean sònraichte ann an ealain fhìnealta agus maiseachaidh
fine and decorative arts ealain fhìnealta agus maiseachaidh
Subject: General
deduction
feallsanachd tuigse
n phr
Subject: General
dense
claon
adj
Subject: General
dense
maol
adj
Subject: General
density
dùmhlachd
n(f)
density - dùmhlachd poss cdensities - dùmhlachdan pl
population density dùmhlachd-sluaigh
high population density dùmhlachd-sluaigh àrd
low population density dùmhlachd-sluaigh ìosal
Subject: GeographyGeneral
departmental
roinneil
adj
departmental administrator rianaire roinneil
Subject: General
depth
doimhneachd
n(f)
depth - doimhneachd poss cdepths - doimhneachdan pl
Subject: General
derelict
trèigte
adj
derelict land talamh trèigte
derelict building togalach trèigte
Subject: GeographyGeneral
description
iomradh
n(m)
description - iomraidh poss cdescriptions - iomraidhean pl
give a description thoir iomradh
Subject: General
design
deilbh
n(f)
design - deilbhe poss cdesigns - deilbhean pl
craft and design ceàird agus deilbh
design and decoration deilbh agus maiseachadh
Design view Sealladh deilbh
landscape design of cemeteries deilbh-tìre chladhan
landscape design deilbh-tìre
Subject: General
designer
dealbhaiche
n(m)
designer - dealbhaiche poss cdesigners - dealbhaichean pl
graphic designer dealbhaiche grafaigeach
intelligent designer dealbhaiche innleachdach
instructional designer dealbhaiche teagaisg
Subject: General
detached
dealaichte
adj
detached house taigh dealaichte
semi-detached house taigh leth-dhealaichte
Subject: GeographyGeneral
determinism
cinnteachas
n(m)
determinism - cinnteachais poss c
determinism and indeterminism cinnteachas agus neo-chinnteachas
Subject: General
developed
leasaichte
adj
developed country dùthaich leasaichte
Subject: GeographyGeneral
developer
neach-leasachaidh
n(m)
developer - neach-leasachaidh poss cdevelopers - luchd-leasachaidh pl
educational developer neach-leasachaidh foghlaim
technology service developer neach-leasachaidh seirbheis teicneòlais
staff developer neach-leasachaidh luchd-obrach
web developer neach-leasachaidh lìn
Subject: General
development
leasachadh
n(m)
development - leasachaidh poss cdevelopments - leasachaidhean pl
opportunities for personal development cothroman airson leasachadh pearsanta
personal development leasachadh pearsanta
staff development leasachadh luchd-obrach
line of development loidhne leasachaidh
scientific developments leasachaidhean saidheansail
business development manager manaidsear leasachadh gnothachais
sustainable development leasachadh seasmhach
sustainable development education foghlam leasachadh seasmhach
Continuing Professional Development (CPD) Leasachadh Proifeiseanta Leantainneach
development accountant cunntasair leasachaidh
development manager manaidsear leasachaidh
development officer oifigear leasachaidh
director of development stiùiriche leasachaidh
commercial developments leasachaidhean coimeirsealta
economic development leasachadh eaconamach
rural development leasachadh dùthchail
Rural Development Contracts Cùmhnantan Leasachadh Dùthchail
Subject: GeneralBusiness StudiesGeography
developmental
leasachail
adj
differential and developmental psychology saidhceòlas diùbhrasach agus leasachail
Subject: General
device
inneal
n(m)
device - inneil poss cdevices - innealan pl
other devices innealan eile
imaging device inneal-ìomhaigheachd
Subject: General
diabetes
tinneas an t-siùcair
n(m)
diabetes - tinneas an t-siùcair poss c
Subject: General
diabetes
daibìotas
n(m)
diabetes - daibìotas poss c
chair in diabetes (university) cathair daibìotas (oilthigh)
Subject: General
dialect
dualchainnt
n(f)
dialect - dualchainnt(e) poss cdialects - dualchainntean pl
Subject: General
dictionary
faclair
n(m)
dictionary - faclair poss cdictionaries - faclairean pl
dictionary catalogues catalogan fhaclairean
English dictionaries faclairean Beurla
Subject: General
differential
diùbhrasach
adj
differential and developmental psychology saidhceòlas diùbhrasach agus leasachail
Subject: General
digital
didseatach
adj
digital clock cloc didseatach
digital art ealain dhidseatach
digital imaging ìomhaigheachd dhidseatach
digital technology teicneòlas didseatach
digital time uair dhidseatach
digital photography togail dhealbhan didseatach
digital form riochd didseatach
Subject: GeneralMathematicsComputing
diploma
dioplòma
n(m)
diploma - dioplòma poss cdiplomas - dioplòmathan pl
diploma in Home Economics dioplòma ann an Eaconamas Dachaigh
Subject: General
diplomacy
dioplòmasaidh
n(m)
diplomacy - dioplòmasaidh poss cdiplomacies - dioplòmasaidhean pl
customs of war and diplomacy cleachdaidhean cogaidh agus dioplòmasaidh
Subject: General
diplomatic
dioplòmasach
adj
Subject: General
director
stiùiriche
n(m)
director - stiùiriche poss cdirectors - stiùirichean pl
director of development programme stiùiriche prògram leasachaidh
director of services stiùiriche sheirbheisean
finance director stiùiriche ionmhais
director of communications stiùiriche conaltraidh
director of finance and performance management stiùiriche ionmhais agus ìre coileanaidh
Subject: General
disability
ciorram
n(m)
disability - ciorraim poss cdisabilities - ciorram pl
disability support coordinator co-òrdanaiche taic luchd-ciorraim
Subject: General
discount
lasachadh
n(m)
discount - lasachaidh poss cdiscounts - lasachaidhean pl
discount shops bùithtean lasachaidh
Subject: GeographyGeneralMathematics
discrimination
leth-bhreith
n(f)
discrimination - leth-bhreith poss c
positive discrimination leth-bhreith fhàbharach
negative discrimination leth-bhreith neo-fhàbharach
racial discrimation leth-bhreith chinneadail
racial discrimation leth-bhreith a thaobh cinneadh
Subject: General
disease
galar
n(m)
disease - galair poss cdiseases - galaran pl
plant diseases galaran lusan
incidence and prevention of disease tricead agus bacadh ghalaran
foot and mouth disease an galar roilleach
gum disease euslaint bannais
heart disease tinneas cridhe
western diseases galaran iarach
western diseases galaran an t-saoghail an iar
Subject: GeneralGeography
disease
gaiseadh
n(m)
disease - gaisidh poss cdiseases - gaisidhean pl
potato blight gaiseadh a' bhuntàta
Subject: General
distribution
sgaoileadh
n(m)
distribution - sgaoilidh poss cdistributions - sgaoilidhean pl
global population distribution sgaoileadh-sluaigh an t-saoghail
population distribution sgaoileadh-sluaigh
dot distribution map map-sgaoilidh-dhotagan
Subject: GeneralGeography
diversity
iomadachd
n(f)
diversity - iomadachd poss cdiversities - iomadachdan pl
appreciation of diversity sùim ann an iomadachd
Subject: General
divinatory
fàisneachail
adj
divinatory graphology eòlas-sgrìobhaidh fàisneachail
Subject: General
document
sgrìobhainn
n(f)
document - sgrìobhainn(e) poss cdocuments - sgrìobhainnean pl
key documents prìomh sgrìobhainnean
policy documents sgrìobhainnean poileasaidh
Subject: General
drama
dràma
n(f)
drama - dràma poss cdramas - dràmathan pl
Drama - National Qualifications Dràma - Teisteanais Nàiseanta
American drama dràma Ameireaganach
classical Greek drama dràma Ghreugais chlasaigeach
Subject: General
dramatic
dramataigeach
adj
dramatic poetry bàrdachd dhramataigeach
dramatic dynamics daineamaigs dhràmadach
Subject: General
drive
dealas
n(m)
drive - dealais poss c
perception, movement, emotions and drive lèirsinn, gluasad, faireachdainn agus dealas
Subject: General
driver
dràibhear
n(m)
driver - dràibheir poss cdrivers - dràibhearan pl
Subject: General
duel
còmhrag-dithis
n(f)
duel - còmhraig-dithis poss cduels - còmhragan-dithis pl
Subject: General
duke
diùc
n(m)
duke - diùc poss cdukes - diùcan pl
duchess ban-diùc
Duke of Edinburgh Diùc Dhùn Èideann
Duke of Edinburgh Award Duais Diùc Dhùn Èideann
Subject: General
dungeon
toll-dubh
n(m)
dungeon - tuill-dhuibh poss cdungeons - tollan-dubha pl
cold of the dungeon fuachd an tuill-dhuibh
Subject: General
dust
dust
n(m)
dust - dust poss c
Subject: General
e-learning
ionnsachadh-d
n(m)
e-learning - ionnsachadh-d poss c
head of e-learning ceannard ionnsachadh-d
Subject: General
early
tràth
adj
early intervention tràth-thaic(e)
resources for early years goireasan airson nan tràth-ìrean
early church and eastern churches an eaglais thràth agus eaglaisean na h-àird an ear
early education foghlam tràth-ìrean
early years tràth-ìrean
Subject: General
early intervention
tràth-thaic
n(f)
early intervention - tràth-thaic(e) poss c
Subject: General
eclecticism
roghainneachd
n(f)
eclecticism roghainneachd
eclecticism, liberalism and traditionalism roghainneachd, liberalachd agus traidiseantalachd
Subject: General
Eco School
Eag-sgoil
n(f)
Eco School - Eag-sgoile poss cEco Schools - Eag-sgoiltean pl
Subject: General
economic
eaconamach
adj
economic geology geòlas eaconamach
economic development leasachadh eaconamach
economic indicator taisbeanair eaconamach
Subject: GeneralBusiness Studies
economics
eaconomas
n(m)
economics - eaconomais poss ceconomics - eaconomas pl
home economics eaconomas dachaigh
economics of land and energy eaconamas talmhainn agus lùtha
financial economics eaconamas ionmhasail
international economics eaconamas eadar-nàiseanta
labour economics eaconamas obrach
Subject: GeneralBusiness Studies
economy
eaconamaidh
n(m/f)
economy - eaconamaidh poss ceconomies - eaconamaidhean pl
state of the economy staid na h-eaconamaidh
administration of economy and environment rianachd na h-eaconamaidh agus na h-àrainneachd
Subject: General
editor
deasaiche
n(m)
editor - deasaiche poss ceditors - deasaichean pl
Subject: General
education
foghlam
n(m)
education - foghlaim poss c
broad general education foghlam farsaing coitcheann
education for citizenship foghlam airson saoranachd
education news naidheachdan foghlaim
Education Scotland Foghlam Alba
national priorities in education prìomhachasan nàiseanta ann am foghlam
Scottish Education Awards Duaisean Foghlaim na h-Alba
sex and relationships education eòlas gnèitheachais agus dhàimhean
supporting primary and lower education a' cur taic ri foghlam bun-sgoile agus nas tràithe
primary education foghlam bun-sgoile
lower education foghlam nas tràithe
enhancing secondary school education a' cur ri foghlam àrd-sgoile
education law lagh foghlaim
special education foghlam sònraichte
elementary education foghlam bun-sgoile
secondary education foghlam àrd-sgoile
adult education foghlam inbhich
higher education foghlam àrd ìre
Gaelic education foghlam Gàidhlig
Gaelic Medium Education Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig
policy issues in education cùisean poileasaidh ann am foghlam
Career Education Foghlam Dhreuchdan
enterprise in education iomairt ann am foghlam
ICT in education ICT ann am foghlam
inclusive education foghlam in-ghabhalta
international education foghlam eadar-nàiseanta
peace education foghlam sìthe
Religious and Moral Education Eòlas Creideimh agus Moraltachd
sustainable development education foghlam leasachadh seasmhach
financial education foghlam ionmhais
Physical Education Eòlas Corporra
Personal and Social Education Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
Subject: General
educational
foghlaim
adj
educational developer neach-leasachaidh foghlaim
educational development coordinator co-òrdanaiche leasachadh foghlaim
educational technologist teicneòlaiche foghlaim
educational tours cuairtean foghlaim
Subject: General
Edward
Eideard
Edward's son mac Eideird
Subject: General
elf
màileachan
n(m)
elf - màileachain poss celves - màileachain pl
Subject: General
Elizabeth
Ealasaid
Elizabeth I Ealasaid a h-aon
Elizabeth II an dàrna banrigh Ealasaid
Subject: General
emancipation
saoradh
n(m)
emancipation - saoraidh poss c
slavery and emancipation tràillealachd agus saoradh
Subject: General
emergency
èiginn
n(f)
emergency - èiginn poss c
emergency services seirbheisean èiginn
emergency exit doras-èiginn
emergency sirens dùdaich èiginn
emergency aid cobhair èiginn
emergency shelter fasgadh èiginn
Subject: GeographyGeneral
emotion
faireachdainn
n(f)
emotion - faireachdainn poss cemotions - faireachdainnean pl
perception, movement, emotions and drive lèirsinn, gluasad, faireachdainn agus dealas
Subject: General
employability
comas-obrach
n(m)
employability - comais-obrach poss c
employability officer oifigear comais-obrach
employability skills sgilean comais-obrach
Subject: General
employer
neach-fastaidh
n(m)
employer - neach-fastaidh poss cemployers - luchd-fastaidh pl
partnership with employers compàirteachas le luchd-fastaidh
Subject: General
employment
cosnadh
n(m)
employment - cosnaidh poss c
employment opportunities cothroman cosnaidh
Subject: GeographyGeneral
encyclopedia
leabhar mòr-eòlais
n phr
encyclopedias - leabhraichean mòr-eòlais pl
encyclopedias in American English leabhraichean mòr-eòlais anns a' Bheurla Ameireaganaich
general encyclopedic works leabhraichean mòr-eòlais coitcheann
Subject: General
engaged
fo ghealladh-pòsaidh
n phr
they got engaged thug iad gealladh-pòsaidh
Subject: General
engagement
gealladh-pòsaidh
n(m)
engagement geallaidh-pòsaidh
engagements geallaidhean-pòsaidh
Subject: General
English
Sassanach
adj
English cheese càise Sassanach
Subject: General
enjoyment
tlachd
n(f)
enjoyment - tlachd poss cenjoyments - tlachd pl
enjoyment and choice tlachd agus roghainn
reading for enjoyment leughadh airson tlachd
challenge and enjoyment dùbhlan agus tlachd
Subject: General
enterprise
iomairt
n(f)
enterprise - iomairt(e) poss centerprises - iomairtean pl
head of development and enterprise ceannard leasachaidh agus iomairt
enterprise in education iomairt ann am foghlam
enterprise zone ceàrnaidh iomairt
Subject: General
entertainment
dibhearsain
n(m)
entertainment - dibhearsain poss c
sports, games and entertainment spòrs, geamannan agus dibhearsain
Subject: General
entrepreneur
neach-tionnsgain
n(m)
entrepreneur - neach-tionnsgain poss centrepreneurs - luchd-tionnsgain pl
Subject: General
entrepreneurial
tionnsgaineach
adj
entrepreneurial learning ionnsachadh tionnsgaineach
Subject: General
envelope
cèis
n(f)
envelope - cèise poss cenvelopes - cèisean pl
Subject: General
epic
eapaig
adj
epic poetry bàrdachd eapaig
Subject: General
Epicurean
Epicùrach
adj
Epicurean philosophy feallsanachd Epicùrach
Subject: General
epistemology
aithne-eòlas
n(m)
epistemology - aithne-eòlais poss c
epistemology, causation and humankind aithne-eòlas, adhbharachadh agus daonnachd
Subject: General
equality
co-ionannachd
n(f)
equality - co-ionannachd poss cequalities - co-ionannachdan pl
Subject: General
equipment
uidheamachd
n(f)
equipment - uidheamachd poss cequipment - uidheamachdan pl
household equipment uidheamachd taighe
Subject: General
equipment
uidheam
n(f)
equipment - uidheim poss cequipment - uidheaman pl
Subject: General
era
linn
n(m/f)
era - linne poss ceras - linntean pl
the Mesozoic Era an Linn Mesozoic
Subject: General
ethic
beus
n(f)
ethic - beusa poss cethics - beusan pl
Subject: General
ethical
beusail
adj
Subject: General
ethics
beus-eòlas
n(m)
ethics - beus-eòlais poss cethics - beus-eòlasan pl
Christian ethics beus-eòlas Crìosdail
ethical systems siostaman beus-eòlach
political ethics beus-eòlas poilitigeach
ethics of family relationships beus-eòlas dàimhean teaghlaich
occupational ethics beus-eòlas cosnaidh
ethics of sex and reproduction beus-eòlas feise agus ginidh
ethics of social relations beus-eòlas dhàimhean sòisealta
ethics of consumption beus-eòlas caitheimh
other ethical norms gnàthasan beus-eòlach eile
religious ethics beus-eòlas cràbhach
Subject: General
ethnic
cinnidheach
adj
Subject: General
ethnicity
cinnidheachd
n(f)
ethnicity - cinnidheachd poss cethnicities - cinnidheachdan pl
Subject: General
ethnography
eitneografaidh
n(m)
ethnography - eitneografaidh poss c
Subject: General
ethnologist
eitneòlaiche
n(m)
ethnologist - eitneòlaiche poss cethnologists - eitneòlaichean pl
Subject: General
ethnology
eitneòlas
n(m)
ethnology - eitneòlais poss cethnologies - eitneòlasan pl
Subject: General
etiquette
modhan
n(m)
etiquette - modhan poss cetiquette - modhan pletiquette - modhannan pl
customs, etiquette and folklore cleachdaidhean, modhan agus beul-aithris
Subject: General
Etruscan
Etruscanach
adj
Etruscan sculpture snaigheadh Etruscanach
Subject: General
evacuation
falmhachadh-sluaigh
n(m)
evacuation - falmhachaidh-sluaigh poss c
evacuation plan plana falmhachaidh-sluaigh
Subject: GeographyGeneral
evacuee
pàiste air fògradh
n phr
evacuees clann air fògradh
evacuee children clann air fògradh
Subject: General
event
tachartas
n(m)
event - tachartais poss cevents - tachartasan pl
collected accounts of events cunntasan cruinnichte de thachartasan
past events tachartasan san àm a dh'fhalbh
timetable of events clàr-ama thachartasan
events officer oifigear thachartasan
Subject: General
evil
aingidheachd
n(f)
evil - aingidheachd poss c
Subject: General
evil
olc
n(m)
evil - uilc poss c
natural evil olc nàdarra
moral evil olc moralta
Subject: General
exam
deuchainn
n(f)
exam - deuchainn(e) poss cexams - deuchainnean pl
exam preparation ullachadh airson dheuchainnean
Subject: General
examination
deuchainn
n(f)
examination - deuchainn(e) poss cexaminations - deuchainnean pl
Gaelic examination deuchainn Ghàidhlig
Modern Studies examination deuchainn Nuadh-eòlais
Subject: General
excellence
sàr-mhathas
n(m)
excellence - sàr-mhathais poss c
excellence for all sàr-mhathas do na h-uile
purposes and aims of Curriculum for Excellence adhbharan agus amasan a' Churraicealam airson Sàr-mhathais
Curriculum for Excellence Curraicealam airson Sàr-mhathais
Journey to excellence An t-Slighe gu Sàr Mhathas
values, purposes and principles of Curriculum for Excellence luachan, adhbharan agus prionnsapalan Curraicealam airson Sàr-mhathais
Subject: General
excellent
sàr-mhath
adj
Ambitious Excellent Schools Sgoiltean Sàr-mhath Adhartach
Subject: General
experience
eòlas
n(m)
experience - eòlais poss cexperiences - eòlasan pl
totality of experiences iomlanachd eòlasan
Christian experience, practice and life eòlas, gnàthas agus beatha Chrìosdail
religious experience, life and practice eòlas, beatha agus gnàthas cràbhach
overarching experiences tar-eòlasan
Subject: General
expert
eòlaiche
n(m)
expert - eòlaiche poss cexperts - eòlaichean pl
Subject: General
exploit
gabh brath air
adj
Subject: General
exploitation
gabhail brath air
n phr
Subject: General
exploitation
cleachdadh airson buannachd
n phr
Subject: General
explosive
stuth-spreadhaidh
n(m)
explosive - stuth-spreadhaidh poss cexplosives - stuthan-spreadhaidh pl
explosives, fuels and related products stuthan-spreadhaidh, connadh agus bathar co-cheangailte
Subject: General
export
às-mhalairt
vb
Scotland exports fish bidh Alba ag às-mhalairt iasg
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
export
às-mhalairt
n(f) / n
export - às-mhalairt poss c
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
export(s)
mach-bhathar
n(m) / n
export - mach-bhathair poss c
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
extraterrestrial
neo-thalmhaidh
adj
extraterrestrial worlds saoghalan neo-thalmhaidh
extraterrestrial creutair neo-thalmhaidh
Subject: General
facility
goireas
n(m)
facility - goireis poss cfacilities - goireasan pl
tourist facilities goireasan turasachd
sports facilities goireasan spòrs
leisure facilities goireasan cur-seachad
facilities manager manaidsear ghoireasan
clinical research facility goireas rannsachaidh clionaigeach
Subject: GeographyGeneral
factor
factar
n(m)
factor - factair poss cfactors - factaran pl
human factor factar daonna
physical factor factar fiosaigeach
Subject: GeographyGeneral
faculty
facaltaidh
n(f)
faculty - facaltaidh poss cfaculties - facaltaidhean pl
dean of the faculty of arts deadhan facaltaidh nan ealain
faculty of business and leisure facaltaidh gnothachais agus chur-seachadan
faculty officer oifigear facaltaidh
Subject: General
Fairtrade
Fairtrade
n(f)
Subject: General
fallacy
breug-bheachd
n(f)
fallacy - breug-bheachd poss cfallacies - breug-bheachdan pl
fallacies and sources of error breug-bheachdan agus tùsan mhearachdan
Subject: General
family
teaghlach
n(m)
family - teaghlaich poss cfamilies - teaghlaichean pl
home and family management rian dachaigh agus teaghlaich
Christian observances in family life cleachdaidhean Crìosdail ann am beatha teaghlaich
ethics of family relationships beus-eòlas dàimhean teaghlaich
family support taic teaghlaich
family support worker neach-taice teaghlaich
Jesus Christ and his family Ìosa Crìosd agus a theaghlach
family management rian teaghlaich
pastoral care of families cùram aoghaireil theaghlaichean
family planning planadh-teaghlaich
Subject: General
farm
tuathanas
n(m)
farm - tuathanais poss cfarms - tuathanasan pl
agricultural farm tuathanas àiteachais
dairy farm tuathanas bainne
organic farm tuathanas organach
Subject: GeographyGeneral
farming
tuathanachas
n(m)
farming - tuathanachais poss c
farming in The Fens tuathanachas anns na Fens
fruit farming tuathanachas mheasan
arable farming tuathanachas àitich
dairy farming tuathanachas bainne
subsistence farming tuathanachas bith-beò
hill sheep farming tuathanachas chaorach-monaidh
commercial arable farming tuathanachas àitich coimeirsealta
animal husbandry tuathanachas bheathaichean
organic farming tuathanachas organach
pastoral farming tuathanachas stuic
Subject: GeneralGeography
farming
àiteachas
n(m)
farming - àiteachais poss c
intense farming dlùth-àiteachas
intensive farming dlùth-àiteachas
intensive subsistence farming dlùth-àiteachas bith-beò
intense peasant farming dlùth-àiteachas
Subject: GeographyGeneral
father
athair
n(m)
father athar
fathers athraichean
father's day latha nan athraichean
father-in-law athair-cèile
Father Christmas Bodach na Nollaig
my father m' athair
Subject: General
feature
feart
n(m)
feature - fearta poss cfeatures - feartan pl
landscape features feartan-tìre
physical feature feart fiosaigeach
depositional features feartan-tasgaidh
coastal depositional features feartan-tasgaidh costail
Subject: GeneralGeography
feature
prìomh artaigil
n phr
features prìomh artaigilean
Subject: General
February
Gearran
n(m)
February - Gearrain poss c
February an Gearran
beginning of February toiseach a' Ghearrain
a day in February latha anns a' Ghearran
Feb Gear
the twenty-fourth of February an ceathramh latha fichead / air fhichead dhen Ghearran
24th of February an 24mh den Ghearran
24th of February 24mh (An) Gearran
24 February 24 Gearran
Subject: General
feedback
fios air ais
n(m)
feedback - fios air ais poss c
use Glow for feedback cleachd Glow airson fios air ais
Subject: General
fellow
co-eòlaiche
n(m)
fellow - co-eòlaiche poss cfellows - co-eòlaichean pl
research fellow co-eòlaiche rannsachaidh
post doctoral fellow co-eòlaiche iar-ollamhach
post doctoral research fellow co-eòlaiche rannsachaidh iar-ollamhach
senior research fellow àrd-cho-eòlaiche rannsachaidh
Subject: General
feminist
feamainist
n(m)
feminist - feamainist poss cfeminists - feamainistean pl
Subject: General
festival
fèill
n(f)
festival - fèille poss cfestivals - fèilltean pl
Scottish Learning Festival Fèill Ionnsachaidh na h-Alba
Subject: General
festival
fèis
n(f)
festival - fèise poss cfestivals - fèisean pl
Fèisean nan Gàidheal Fèisean nan Gàidheal
Subject: General
field
raon
n(m)
field - raoin poss cfields - raointean pl
fields of photography raointean de thogail dhealbhan
magnetic field raon magnaiteach
playing field raon-cluiche
specific fields of public administration raointean sònraichte de rianachd phoblach
coal field raon guail
Subject: General
finance
ionmhas
n(m)
finance - ionmhais poss cfinances - ionmhas pl
public finance ionmhas poblach
finance company companaidh ionmhais
finance assistant neach-taice ionmhais
finance secretary rùnaire ionmhais
director of finance stiùiriche ionmhais
development finance ionmhas leasachaidh
Subject: General
financial
ionmhasail
adj
Subject: General
financial
ionmhais
adj
financial accountant cunntasair ionmhais
building financial capacities a' togail chomasan ionmhais
financial education foghlam ionmhais
Subject: General
finishing
crìochnachadh
n(m)
finishing - crìochnachaidh poss c
detail finishing crìochnachadh loinneil
Subject: General
fish
iasgaich
vb
fishing ag iasgach
Subject: General
fishing
iasgach
n(m)
fishing - iasgaich poss c
fishing port port-iasgaich
fishing boat bàt'-iasgaich
fishing rod slat-iasgaich
Subject: General
fishing
ag iasgach
vb n
Subject: General
flag
bratach
n(f)
flag - brataich poss cflags - brataichean pl
Nazi flag bratach Nàsach
the Nazi flag a' bhratach Nàsach
Subject: General
folklore
beul-aithris
n(f)
folklore - beòil-aithris poss c
customs, etiquette and folklore cleachdaidhean, modhan agus beul-aithris
Subject: General
footprint
lorg
n(f)
footprint - luirge poss cfootprints - lorgan pl
schools' global footprint lorg cruinne sgoiltean
global footprint lorg cruinne
Subject: General
force
feachd
n(m/f)
force - feachd poss cforces - feachdan pl
infantry forces feachdan coisridh
sea forces feachdan mara
air forces feachdan adhair
specialised forces feachdan speisealta
mounted forces feachdan eachraidh
Subject: General
forge
teallach
n(m)
forge - teallaich poss cforges - teallaichean pl
small forge work obair teallach beag
Subject: General
framework
frèam
n(m)
framework - frèama poss cframeworks - frèamaichean plframeworks - frèaman pl
Scottish Credit and Qualifications Framework Frèam Creideis agus Teisteanais na h-Alba
software engineer, e-frameworks einnseanair bathar-bog, frèaman-d
Subject: General
Friday
Dihaoine
n(m)
Friday - Dihaoine poss c
Fri Dih
Friday night oidhche Haoine
Friday morning madainn Dihaoine
Good Friday Dihaoine na Ceusta
Good Friday Dihaoine a' Cheusaidh
Good Friday Dihaoine na Càisge
Subject: General
front of house
fàilteachas
n(m)
front of house - fàilteachais poss c
front of house administrator rianaire fàilteachais
senior front of house administrator àrd-rianaire fàilteachais
Subject: General
fruit
meas
n(m)
fruit - measa poss cfruits - measan pl
orchards, fruits and forestry liosan-mheas, measan agus coilltearachd
fruit farming tuathanachas mheasan
Subject: General
fur
bian
n(m)
fur - bèine poss cfurs - bèin pl
fur processing giullachd bèine
fur goods bathar bèine
Subject: General
furnishing
àirneis
n(f)
furnishing - àirneis poss cfurnishings - àirneis pl
household furnishings àirneis taighe
church furnishings àirneis eaglais
furnishings and home workshops àirneis agus bùthan-obrach na dachaigh
Subject: General
furniture
àirneis
n(f)
furniture - àirneis poss c
furniture and accessories àirneis agus sgeadachadh
teak furniture àirneis thìoca
mahogany furniture àirneis mhahoganaidh
Subject: General
gallery
gailearaidh
n(m)
gallery - gailearaidh poss cgalleries - gailearaidhean pl
Subject: General
garden
gàrradh
n(m)
garden - gàrraidh poss cgardens - gàrraidhean pl
garden crops bàrr gàrraidh
Subject: General
genealogy
sloinntearachd
n(f)
genealogy - sloinntearachd poss c
biography and genealogy eachdraidh-beatha agus sloinntearachd
biography, genealogy and insignia eachdraidh-beatha, sloinntearachd agus suaicheantais
genealogy, names and insignia sloinntearachd, ainmean agus suaicheantais
Subject: General
general
coitcheann
adj
broad general education foghlam farsaing coitcheann
collections of general statistics cruinneachaidhean de staitistigs choitcheann
general works obraichean coitcheann
general clubs clubaichean coitcheann
general collections cruinneachaidhean coitcheann
general considerations of public administration gnothaichean coitcheann mu rianachd phoblach
general customs cleachdaidhean coitcheann
general encyclopedic works leabhraichean mòr-eòlais coitcheann
general libraries leabharlannan coitcheann
general management stiùireadh coitcheann
general organisations buidhnean coitcheann
general principles prionnsapalan coitcheann
general serial publications irisean coitcheann
general statistics of Europe staitistigs choitcheann na Roinn Eòrpa
general subject catalogues catalogan chuspairean coitcheann
Subject: General
gentrification
uaisleachadh
n(m)
gentrification - uaisleachaidh poss c
Subject: GeographyGeneral
George
Seòras
n(m)
George - Sheòrais poss c
George's house taigh Sheòrais
Subject: General
George
Deòrsa
n(m)
George - Dheòrsa poss c
George Cross Crois Dheòrsa
King George Rìgh Deòrsa
George Campbell Hay (poet) Deòrsa mac Iain Dheòrsa
Subject: General
glass
glainne
n(f)
glass - glainne poss cglass - glainneachan plglass - glainnichean pl
magnifying glass glainne meudachaidh
stained glass glainne dhathte
glass-house taigh-glainne
Subject: General
glory
glòir
n(f)
glory - glòire poss cglory - glòrach poss c
glory to God glòir do Dhia
God's glory glòir Dhè
Subject: General
glossary
beag-fhaclair
n(m)
glossary - beag-fhaclair poss cglossaries - beag-fhaclairean pl
Subject: General
Glow
Glow
n(m)
Glow in your area Glow far a bheil thusa
Glow guides stiùiridhean airson Glow
Glow communications resource bank stòrasan airson conaltradh Glow
benefits of Glow buannachdan Glow
building Glow communities a' togail coimhearsnachdan Glow
Glow mentors treòraichean Glow
national Glow groups buidhnean nàiseanta Glow
preparing for Glow ag ullachadh airson Glow
use Glow for feedback cleachd Glow airson fios air ais
Subject: General
good
math
n(m)
good - maith poss c
Subject: General
good
math
adj
very good glè mhath
Subject: General
governance
riaghladh
n(m)
governance - riaghlaidh poss c
programme governance riaghladh phrògraman
Subject: General
government
riaghaltas
n(m)
government - riaghaltais poss cgovernments - riaghaltasan pl
systems of governments and states siostaman riaghaltasan agus stàitean
local government riaghaltas ionadail
Scotttish Government Riaghaltas na h-Alba
government policy poileasaidh riaghaltais
Subject: Modern StudiesGeneral
graffiti
graffiti
n(m)
graffiti - graffiti poss c
Subject: GeographyGeneralArt
grandfather
seanair
n(m)
grandfather - seanar poss cgrandfathers - seanairean pl
Subject: General
grandmother
seanmhair
n(f)
grandmother - seanmhar poss cgrandmothers - seanmhairean pl
Subject: General
grant
grant
n(m)
grant - grant poss cgrants - grantaichean pl
woodland grant grant fearann coillteach
Subject: GeographyGeneral
grant
tabhartas
n(m)
grant - tabhartais poss cgrants - tabhartasan pl
grants manager manaidsear thabhartasan
home improvement grant tabhartas leasachadh dachaigh
Subject: GeneralGeography
graphic
grafaigeach
adj
graphic communication conaltradh grafaiceach
graphic novel resource stòras nobhailean grafaigeach
graphic arts ealain ghrafaigeach
graphic arts; printmaking and prints ealain ghrafaigeach; dèanamh phriontan agus priontan
graphic designer dealbhaiche grafaigeach
Subject: General
graphics
grafaigs
n(m/f)
graphics - grafaigs poss c
using graphics a' cleachdadh grafaigs
Subject: General
graphology
eòlas-sgrìobhaidh
n(m)
graphology - eòlais-sgrìobhaidh poss c
divinatory graphology eòlas-sgrìobhaidh fàisneachail
Subject: General
green
lèanag
n(f)
green - lèanaig(e) poss cgreens - lèanagan pl
bowling green lèana-bòbhlaidh
Subject: General
Gregorian
Gregorian
adj
Gregorian calendar mìosachan Gregorian
Subject: General
group
buidheann
n(m/f)
group - buidhne poss cgroup - buidhinn poss cgroups - buidhnean pl
national Glow groups buidhnean nàiseanta Glow
discussion group buidheann còmhraidh
head of energy research group ceannard buidheann rannsachaidh lùth
option group buidheann roghainn
relation of state to organized groups dàimh stàite ri buidhnean eagraichte
social groups buidhnean sòisealta
Subject: General
guide
stiùir
n(m)
guide - stiùir poss cguide - stiùiridhean pl
Glow guides stiùiridhean airson Glow
Subject: General
guide
neach-iùil
n(m)
guide - neach-iùil poss cguides - luchd-iùil pl
Subject: GeographyGeneral
guildhall
talla chomann-ceàird
n phr
Subject: GeographyGeneral
hardware
acfhainn
n(f)
hardware - acfhainn(e) poss c
hardware and household appliances acfhainn agus innealan taighe
Subject: General
hazard
gàbhadh
n(m)
hazard - gàbhaidh poss chazards - gàbhaidhean pl
environmental hazard gàbhadh àrainneachdail
Subject: GeographyGeneral
head
ceannard
n(m)
head - ceannaird poss cheads - ceannardan pl
head of department ceannard roinne
head of development ceannard leasachaidh
head of research group ceannard buidheann rannsachaidh
headteacher ceannard-sgoile
head of services ceannard sheirbheisean
head of human resources ceannard ghoireasan daonna
Subject: General
health
slàinte
n(f)
health - slàinte poss c
medicine and health leigheas agus slàinte
health and safety slàinte agus sàbhailteachd
Faculty of Health Facaltaidh na Slàinte
rural health management stiùireadh slàinte dhùthchail
health and wellbeing across learning slàinte agus sunnd tar-ionnsachaidh
health and well-being slàinte agus sunnd
Health Promoting Schools Sgoiltean airson Slàinte
keeping my body healthy a' cumail mo bhodhaig fallain
sexual health slàinte ghnèitheasach
health board bòrd slàinte
the Health Service Seirbheis na Slàinte
Good Health Slàinte
health centre ionad-slàinte
Health Act Achd na Slàinte
Health Council Comhairle na Slàinte
Health Studies Eòlas Slàinte
health care cùram-slàinte
cheers slàinte
health of body and mind slàinte bodhaig agus inntinn
Subject: Personal and Social EducationGeneral
health care
cùram-slàinte
n(m)
health care - cùraim-slàinte poss c
Subject: GeographyGeneral
health centre
ionad-slàinte
n(m)
health centre - ionaid-slàinte poss chealth centres - ionadan-slàinte pl
Subject: GeographyGeneral
heating
teasachadh
n(m)
heating - teasachaidh poss c
heating, ventilating and air-conditioning teasachadh, èadhradh agus fionnarachadh
Subject: ScienceGeneral
Hector
Eachann
Hector's house taigh Eachainn
Subject: General
heliport
heileaport
n(m)
heliport - heileapuirt poss cheliports - heileapuirt pl
Subject: GeographyGeneral
helpdesk
seirbheis taice
n phr
helpdesk - seirbheis taice poss c
helpdesk support analyst neach-anailis seirbheis taice
Subject: General
herbaceous
luibheach
adj
herbaceous plants lusan luibheach
Subject: General
heritage
dualchas
n(m)
heritage dualchais
Scotland's culture, history and heritage cultar, eachdraidh agus dualchas na h-Alba
heritage centre ionad-dualchais
Subject: General
historical
eachdraidheil
adj
historical linguistics cànanachas eachdraidheil
historical books leabhraichean eachdraidheil
historical geography cruinn-eòlas eachdraidheil
Subject: General
holiday
saor-latha
n(m)
holiday - saor-latha poss cholidays - saor-làithean plholidays - saor-lathaichean pl
holiday resort sgìre turasachd
holiday resort baile turasachd
Subject: GeographyGeneral
holiday
latha-saor
n(m)
holiday - latha-saor poss cholidays - làithean-saora pl
holiday reps riochdairean làithean-saora
package holidays làithean-saora pacaideach
holiday resort sgìre turasachd
holiday resort baile turasachd
Subject: GeographyGeneral
holography
holografaidh
n(m)
holography holografaidh
Subject: General
home
dachaigh
n(f)
home - dachaigh(e) poss chomes - dachaighean pl
home and family management rian dachaigh agus teaghlaich
home management rian dachaigh
furnishings and home workshops àirneis agus bùthan-obrach na dachaigh
Home Economics Eaconamas Dachaigh
home-school partnerships compàirteachasan dachaigh agus sgoile
child rearing and home care of persons togail chloinne agus cùram anns an dachaigh
homeless gun dachaigh
Subject: General
homework
obair-dachaigh
n(f)
homework - obair-dachaigh poss c
help with homework taic le obair-dachaigh
Subject: General
horn
adharc
n(f)
horn - adhairc(e) poss chorns - adharcan plhorns - adhaircean pl
horn spoons spàinean adhairce
horn whistle feadag adhairce
drinking horn còrn
great hornbill gob-adhairce mòr
scimitar-horned oryx oraigs adharcach a' chlaidheimh chruinn
great horned owl comhachag adharcach
Texas horned lizard laghairt adharcach Theagsas
Subject: General
horticulture
gàrradaireachd
n(f)
horticulture - gàrradaireachd poss c
Subject: General
hospitality
aoigheachd
n(f)
hospitality - aoigheachd poss c
Hospitality - National Qualifications Aoigheachd - Teisteanais Nàiseanta
Subject: General
house
taigh
n(m)
house - taighe poss chouses - taighean pl
opera house taigh na h-opara
House of Commons Taigh nan Cumantan
House of Lords Taigh nam Morairean
housekeeping banas-taighe
housework obair-taighe
housewife bean-taighe
henhouse taigh-chearc
wheelhouse taigh-cuibhle
courthouse taigh-cùirte
blackhouse taigh-dubh
glasshouse taigh-glainne
lighthouse taigh-solais
slaughter house taigh-spadaidh
thatched house taigh-tughaidh
household equipment uidheamachd taighe
management of public households stiùireadh thaighean poblach
hardware and household appliances acfhainn agus innealan taighe
household furnishings àirneis taighe
household utilities goireasan taighe
detached house taigh dealaichte
semi-detached house taigh leth-dhealaichte
terraced houses taighean barraide
Subject: GeneralGeography
housing
taigheadas
n(m)
housing - taigheadais poss c
housing and household equipment taigheadas agus uidheamachd taighe
housing association comann taigheadais
housing zone sòn taigheadais
new housing zone sòn taigheadais ùr
high density housing taigheadas dùmhail
low density housing taigheadas neo-dhùmhail
Subject: GeneralGeography
how are you
ciamar a tha thu?
Subject: General
human
daonna
adj
human physiology beò-eòlas daonna
human factor factar daonna
human geography cruinn-eòlas daonna
Human Genome Project Clàr Gineòm a Chinne-daonna
human rights còraichean a' chinne-daonna
human figures cumaidhean dhaoine
human resources goireasan daonna
head of human resources ceannard ghoireasan daonna
UN Declaration of Human Rights Foillseachadh UN air Còraichean a' Chinne-daonna
the human condition staid a’ chinne-daonna
Subject: General
humanism
daonnachas
n(m)
humanism - daonnachais poss c
humanism and related systems daonnachas agus siostaman co-cheangailte
Subject: General
humankind
daonnachd
n(f)
humankind - daonnachd poss c
epistemology, causation and humankind aithne-eòlas, adhbharachadh agus daonnachd
Subject: General
humankind
cinne-daonna
n(m)
humankind - cinne-daonna poss c
Subject: General
humour
àbhachdas
n(m)
humour - àbhachdais poss c
Italian humour àbhachdas Eadailtis
Subject: General
hunter
sealgair
n(m)
hunter - sealgair poss chunters - sealgairean pl
Inuit hunters sealgairean Inuit
Subject: GeographyGeneral
hunting
sealg
n(f)
hunting - seilge poss c
hunting, fishing and conservation sealg, iasgach agus glèidhteachas
fishing, hunting and shooting iasgach, sealg agus sealg-ghunnaichean
Subject: General
hunting
a' sealg
vb n
hunting deer a' sealg an fhèidh
Subject: General
hydraulic
haidreolaig
adj
hydraulic engineering einnseanaireachd haidreolaig
Subject: General
hypothesis
beachd-bharail
n(f)
hypothesis - beachd-bharail poss chypotheses - beachd-bharailean pl
Subject: General
idealism
idealism
n(m)
idealism - idealism poss c
idealism and related systems idealism agus siostaman co-cheangailte
Subject: General
identify
aithnich
vb
identity card cairt-aithneachaidh
Subject: General
identity
dearbh-aithne
n(f)
identity - dearbh-aithne poss c
identity card cairt-aithneachaidh
Subject: General
illumination
soillseachadh
n(m)
illumination - soillseachaidh poss cilluminations - soillseachaidhean pl
Subject: General
illustration
soillseachadh
n(m)
illustration - soillseachaidh poss cillustrations - soillseachaidhean pl
Subject: General
immigration
in-imrich
n(f)
immigration - in-imrich(e) poss c
Subject: GeographyGeneral
import(s)
steach-bhathar
n(m) / n
import - steach-bhathair poss c
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
impromptu
an làrach nam bonn
adv phr
Subject: General
improvisation
saor-chluiche
n(m/f)
improvisation - saor-chluich(e) poss cimprovisations - saor-chluichean pl
Subject: General
incidence
tricead
n(m)
incidence - triceid poss cincidences - triceadan pl
incidence of disease tricead ghalaran
Subject: General
incunabula
incunabula
n(pl)
Subject: General
indeterminism
neo-chinnteachas
n(m)
indeterminism - neo-chinnteachais poss c
determinism and indeterminism cinnteachas agus neo-chinnteachas
Subject: General
index
clàr-amais
n(m)
index - clàir-amais poss cindexes - clàran-amais pl
Subject: General
indoor
a-staigh
adj
indoor games geamannan a-staigh
indoor amusements dibhearsain a-staigh
indoor games of skill geamannan-sgil a-staigh
Subject: General
induction
feallsanachd co-dhùnaidh
n phr
Subject: General
industrial
gnìomhachais
adj
industrial chemicals ceimigean gnìomhachais
industrial oils ola gnìomhachais
industrial park pàirc gnìomhachais
industrial estate raon gnìomhachais
industrial estate ionad-gnìomhachais
industrial fats saill gnìomhachais
industrial waxes cèir gnìomhachais
industrial gases gas gnìomhachais
Industrial Revolution Mòr-chaochladh a' Ghnìomhachais
industrial site làrach gnìomhachais
industrial zone sòn gnìomhachais
new industrial zone sòn gnìomhachais ùr
Subject: GeneralGeography
infant mortality
bàsan leanaban
n phr
infant mortality rate reat-bhàsan leanaban
Subject: GeographyGeneral
infantry
coisridh
n(f)
infantry - coisridh poss c
infantry forces feachdan coisridh
infantry warfare cogadh coisridh
Subject: General
infertile
neo-thorrach
adj
Subject: GeographyGeneral
informal
neo-fhoirmeil
adj
informal sector jobs obraichean san roinn neo-fhoirmeil
Subject: General
information
fiosrachadh
n(m)
information - fiosrachaidh poss c
freedom of information saorsa fiosrachaidh
information skills and literacy sgilean fiosrachaidh agus litearrachd
information systems siostaman fiosrachaidh
information systems analyst neach-anailis siostaman fiosrachaidh
information sciences saidheansan fiosrachaidh
reading and use of other information media leughadh agus cleachdadh meadhanan fiosrachaidh eile
information services seirbheisean fiosrachaidh
information centre ionad-fiosrachaidh
information strand iall fiosrachaidh
finding and using information lorg agus cleachdadh fiosrachaidh
information handling làimhseachadh fiosrachaidh
listening for information èisteachd airson fiosrachadh
organising and using information eagrachadh agus cleachdadh fiosrachaidh
personal information fiosrachadh pearsanta
information officer oifigear fiosrachaidh
genetic information fiosrachadh ginteil
background information cùl-fhiosrachadh
Subject: General
infrastructure
bun-structar
n(m)
infrastructure - bun-structair poss cinfrastructures - bun-structaran pl
Subject: GeographyGeneral
injury
leòn
n(m)
injury - leòin poss cinjuries - leòin plinjuries - leòntan pl
plant injuries leòin lusan
Subject: General
insignia
suaicheantas
n(m)
insignia - suaicheantais poss cinsignias - suaicheantais pl
biography, genealogy and insignia eachdraidh-beatha, sloinntearachd agus suaicheantais
Subject: General
institution
ionad
n(m)
institution - ionaid poss cinstitutions - ionadan pl
penal institution ionad-peanasachaidh
Subject: General
instrument
ionnsramaid
n(f)
instrument - ionnsramaid(e) poss cinstruments - ionnsramaidean pl
precision instruments and other devices ionnsramaidean mean-thomhais agus innealan eile
drawing instruments ionnsramaidean deilbh
Subject: General
insurance
àrachas
n(m)
insurance - àrachais poss c
National Insurance Àrachas Nàiseanta
third party insurance àrachas treas-partaidh
Subject: GeneralMathematics
integrated
amalaichte
adj
integrated technologies teicneòlasan amalaichte
head of integrated technologies ceannard theicneòlasan amalaichte
integrated inspection sgrùdadh amalaichte
Subject: General
integrated
aonaichte
adj
integrated circuit cuairt aonaichte
integrated steelworks muileann-stàilinn aonaichte
Subject: General
integrity
iomlanachd
n(f)
integrity - iomlanachd poss c
Subject: General
integrity
treibhdhireas
n(m)
integrity - treibhdhireis poss c
Subject: General
intelligence
tùr
n(m)
intelligence - tùir poss c
mental processes and intelligence pròiseasan inntinn agus tùr
Subject: General
intelligent
innleachdach
adj
intelligent designer dealbhaiche innleachdach
Subject: General
intelligent
tulchuiseach
adj
Subject: General
intelligent
toinisgeil
adj
Subject: General
intelligent
tùrail
adj
Subject: General
intelligent
tuigseach
adj
Subject: General
interaction
eadar-obair
n(f)
interaction - eadar-obair poss c
social interaction eadar-obair shòisealta
Subject: General
interdisciplinary
eadar-chuspaireil
adj
interdisciplinary learning ionnsachadh eadar-chuspaireil
Subject: General
interior
taobh-a-staigh
n phr
interior decoration maiseachadh taobh-a-staigh
interior view sealladh a-staigh
Subject: General
intern
intèarnach
n(m)
intern - intèarnaich poss cinterns - intèarnaich pl
Subject: General
internal
a-staigh
adj
internal modem mòdam a-staigh
internal auditor sgrùdaire a-staigh
internal market margaidh a-staigh
Subject: General
international
eadar-nàiseanta
adj
international migration imrich eadar-nàiseanta
international aid cobhair eadar-nàiseanta
international colonization tìreachas eadar-nàiseanta
international relations dàimhean eadar-nàiseanta
international law lagh eadar-nàiseanta
international airport port-adhair eadar-nàiseanta
international boundary crìoch eadar-nàiseanta
international commerce malairt eadar-nàiseanta
international economics eaconamas eadar-nàiseanta
international education foghlam eadar-nàiseanta
international school sgoil eadar-nàiseanta
Subject: General
internship
intèarnas
n(m)
internship - intèarnais poss cinternships - intèarnasan pl
Subject: General
interview
agallamh
n(m)
interview - agallaimh poss cinterviews - agallamhan pl
recording of an interview clàradh de dh'agallamh
Subject: GeographyGeneral
intuitionism
toinisg
n(f)
intuitionism - toinisg(e) poss c
Bergsonism and intuitionism feallsanachd Bhergson agus toinisg
Subject: General
invent
innlich
vb
Subject: General
invention
nuadh-innleachd
n(m)
invention - nuadh-innleachd poss cinventions - nuadh-innleachdan pl
inventions and patents nuadh-innleachdan agus peutantan
Subject: General
inventive
innleachdach
adj
Subject: General
January
Faoilteach
n(m)
January - Faoiltich poss c
January am Faoilteach
middle of January meadhan an Fhaoiltich
a day in January latha anns an Fhaoilteach
Jan Faoi
Subject: General
January
Faoilleach
n(m)
January - Faoillich poss c
January am Faoilleach
middle of January meadhan an Fhaoillich
a day in January latha anns an Fhaoilleach
Jan Faoi
the seventeenth of January an seachdamh latha deug dhen Fhaoilleach
17th of January an 17mh den Fhaoilleach
17th of January 17mh (Am) Faoilleach
17 January 17 Faoilleach
Subject: General
jewellery
seudraidh
n(f)
jewellery - seudraidh poss c
Subject: GeographyGeneralArt
job
obair
n(f)
job - obrach poss cjob - oibre poss cjobs - obraichean pljobs - oibrichean pl
informal sector jobs obraichean san roinn neo-fhoirmeil
seasonal jobs obraichean ràitheil
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
joke
abhcaid
n(f)
joke - abhcaid(e) poss cjokes - abhcaidean pl
funny joke abhcaid èibhinn
Subject: General
jokey
abhcaideach
adj
Subject: General
journal
iris
n(f)
journal - iris(e) poss cjournals - irisean pl
Subject: General
journalism
obair-naidheachd
n(f)
journalism - obair-naidheachd poss c
news media, journalism and publishing meadhanan naidheachd, obair-naidheachd agus foillseachadh
Subject: General
July
Iuchar
n(m)
July - Iuchair poss c
July an t-Iuchar
middle of July toiseach an Iuchair
a day in July latha anns an Iuchar
Jul Iuch
the tenth of July an deicheamh latha dhen Iuchar
10th of July an 10mh dhen Iuchar
10th of July 10mh (An t-) Iuchar
10 July 10 Iuchar
Subject: General
June
Ògmhios
n(m)
June - Ògmhios(a) poss c
June an t-Ògmhios
beginning of June toiseach an Ògmhios
a day in June latha anns an Ògmhios
Jun Ògmh
the eighteenth of June an t-ochdamh latha deug dhen Ògmhios
18 of June an 18mh dhen Ògmhios
18 of June 18mh (An t-) Ògmhios
18 June 18 Ògmhios
middle of June meadhan an Ògmhios
Subject: General
jurisdiction
uachdranas
n(m)
jurisdiction - uachdranais poss cjurisdictions - uachdranasan pl
law of specific jurisdictions lagh uachdranasan sònraichte
specific jurisdictions uachdranasan sònraichte
Subject: General
just
dligheach
adj
just war cogadh dligheach
just war theory teòiridh cogadh dligheach
Subject: General
justice
ceartas
n(m)
justice - ceartais poss c
social justice ceartas sòisealta
Subject: General
kayaking
caidheagadh
n(m)
kayaking - caidheagaidh poss c
Subject: GeographyGeneralPhysical Education
kind
seòrsa
n(m)
kind - seòrsa poss ckinds - seòrsaichean plkinds - seòrsachan pl
kinds of persons treatment làimhseachadh dhaoine, seòrsaichean eadar-dhealaichte
miscelleneous kinds of associations comainn de chaochladh seòrsa
pastoral care of families and kinds of persons cùram aoghaireil theaghlaichean agus dhaoine eadar-dhealaichte
fields and kinds of photography raointean agus seòrsaichean de thogail dhealbhan
Subject: General
knowledge
eòlas
n(m)
knowledge - eòlais poss cknowledge - eòlasan pl
computer science, knowledge and systems saidheans, eòlas agus siostaman coimpiutair
using knowledge about language a' cleachdadh eòlas mu chànan
knowledge transfer manager manaidsear cuartachadh eòlais
Subject: General
label
leubail
n(f)
label - leubail(e) poss clabel - leubailean pl
printed labels leubailean clò-bhuailte
shipping label leubail puist
Subject: General
labour
obair
n(f)
labour - obrach poss clabour - oibre poss clabours - obraichean pllabours - oibrichean pl
labour law lagh obrach
labour economics eaconamas obrach
manual labour obair-làimhe
Subject: General
ladder
àradh
n(m)
ladder - àraidh poss cladders - àraidhean pl
Subject: General
land
talamh
n(m/f)
land - talaimh poss cland - talmhainn poss clands - talamhan pl
arable land talamh-àitich
derelict land talamh trèigte
marginal land iomall-thalamh
economics of land and energy eaconamas talmhainn agus lùtha
Subject: ScienceGeneralGeography
landscape
deilbh-tìre
n(f)
landscape architecture ailtireachd deilbh-tìre
landscape design of cemeteries deilbh-tìre chladhan
structures in landscape architecture structaran ann an ailtireachd deilbh-tìre
landscaping and area planning deilbh-tìre agus planadh àrainn
Subject: General
landscape
dealbh-tìre
n(m/f)
landscape - deilbh-tìre poss clandscapes - dealbhan-tìre pl
landscape architecture ailtireachd deilbh-tìre
landscape architecture of trafficways ailtireachd deilbh-tìre shlighean-trafaig
landscape design of cemeteries deilbh-tìre chladhan
structures in landscape architecture structaran ann an ailtireachd deilbh-tìre
landscape design deilbh-tìre
rural landscape dealbh-tìre dùthchail
landscape (painting) dealbh-tìre
Subject: GeneralGeography
landscaping
deilbh-tìre
n(f)
landscaping and area planning deilbh-tìre agus planadh àrainn
Subject: General
law
lagh
n(m)
law - lagha poss claws - laghannan pl
distributive law lagh an sgaoilidh
law school sgoil-lagha
court case cùis-lagha
law suit casaid-cùirte
Harvard Law School Sgoil-lagha Harvard
military law lagh armailteach
international law lagh eadar-nàiseanta
constitutional law lagh bun-reachdail
criminal law lagh eucorach
labour law lagh obrach
law of nations lagh dhùthchannan
law of specific jurisdictions and areas lagh uachdranasan agus cheàrnaidhean sònraichte
laws, regulations and cases laghan, riaghailtean agus cùisean
private law lagh prìobhaideach
tax law lagh chìsean
trade law lagh malairt
administrative law lagh rianachail
social law lagh sòisealta
education law lagh foghlaim
cultural law lagh cultair
Subject: General
leader
ceannard
n(m)
leader - ceannaird poss cleaders - ceannardan pl
leaders and organizations ceannardan agus buidhnean
Subject: General
learn
ionnsaich
vb
"Learn Listening Online" "Ionnsaich Èisteachd Air-loidhne"
Subject: General
learner
neach-ionnsachaidh
n(m)
learner - neach-ionnsachaidh poss clearners - luchd-ionnsachaidh pl
learner entitlements còraichean luchd-ionnsachaidh
successful learners luchd-ionnsachaidh soirbheachail
Subject: General
learning
ionnsachadh
n(m)
learning - ionnsachaidh poss c
games-based learning ionnsachadh stèidhte air geamannan
interdisciplinary learning ionnsachadh eadar-chuspaireil
learning about learning ionnsachadh mu ionnsachadh
Learning and Teaching Scotland Ionnsachadh agus Teagasg Alba
learning resources goireasan ionnsachaidh
management for support for learning manaidseadh taic-ionnsachaidh
out of school hours learning ionnsachadh taobh a-muigh uairean na sgoile
outdoor learning ionnsachadh air a' bhlàr a-muigh
participation and learning compàirteachadh agus ionnsachadh
stages of learning ìrean ionnsachaidh
supporting children's learning a' cur taic ri ionnsachadh chloinne
using ICT to enhance learning a' cleachdadh ICT airson cur ri ionnsachadh
lighting up learning ionnsachadh ga shoilleireachadh
learning outcomes builean ionnsachaidh
co-operative learning ionnsachadh co-obrachail
entrepreneurial learning ionnsachadh tionnsgaineach
work based vocational learning ionnsachadh ceàird san àite-obrach
active learning ionnsachadh gnìomhach
active approaches to learning modhan gnìomhach ionnsachaidh
Assessment is for Learning (AifL) Measadh airson Ionnsachadh
literacy across learning litearrachd tar-ionnsachaidh
numeracy across learning àireamhachd tar-ionnsachaidh
learning activity gnìomh ionnsachaidh
learning community coimhearsnachd ionnsachaidh
lifelong learning ionnsachadh fad-bheatha
online learning community coimhearsnachd ionnsachaidh air-loidhne
Subject: General
leather
leathar
n(m)
leather - leathair poss c
leather processing giullachd leathair
leather bottle botal leathair
Subject: General
left
clì
adj
turn left tionndaidh gu do làimh chlì
left lung sgamhan clì
Subject: General
legend
uirsgeul
n(m/f)
legend - uirsgeil poss clegend - uirsgeòil poss clegends - uirsgeulan pl
symbolism, allegory, mythology and legend samhlachas, cosamhlachd, miotas-eòlas agus uirsgeul
Subject: General
legislation
reachdas
n(m)
legislation - reachdais poss c
Subject: GeographyGeneral
leisure
cur-seachad
n(m)
leisure - cur-seachad poss cleisure - cur-seachadan pl
Dean of Business and Leisure Deadhan Gnothachais agus Chur-seachadan
business and leisure gnothachas agus cur-seachadan
leisure centre ionad chur-seachadan
leisure centre ionad-spòrs
leisure facilities goireasan cur-seachad
Subject: General
leisure
saor-ùine
n(f)
leisure - saor-ùine poss c
ethics of recreation and leisure beus-eòlas chur-seachadan agus saor-ùine
Subject: General
liberalism
libearalachd
n(f)
liberalism - libearalachd poss c
eclecticism, liberalism and traditionalism roghainneachd, libearalachd agus traidiseantalachd
Subject: General
library
leabharlann
n(m/f)
library - leabharlainn poss clibraries - leabharlainn pllibraries - leabharlannan pl
library operations obrachadh leabharlainn
library relationships dàimhean leabharlannan
library and information sciences saidheansan leabharlainn agus fiosrachaidh
content library stòr susbaint
library sciences saidheansan leabharlainn
general libraries leabharlannan coitcheann
libraries for specific subjects leabharlannan airson chuspairean sònraichte
Subject: General
lifelong
fad-bheatha
adj
lifelong learning ionnsachadh fad-bheatha
head of lifelong learning ceannard ionnsachadh fad-bheatha
Subject: General
light
solas
n(m)
light - solais poss clights - solais pl
light and infrared and ultraviolet phenomena tachartasan solais agus fo-dhearg agus ultra-bhìolait
light sensor seansar-solais
light year bliadhna-solais
lighthouse taigh-solais
speed of light luaths solais
sunlight solas na grèine
daylight solas an latha
Subject: General
light bulb
bolgan-solais
n(m)
light bulb - bolgain-solais poss clight bulbs - bolgain-solais pl
energy efficient light bulbs bolgain-solais beag-lùth
Subject: GeographyGeneralScience
linguistics
cànanachas
n(m)
linguistics - cànanachais poss c
dialectology and historical linguistics eòlas-dualchainnt agus cànanachas eachdraidheil
standard usage and applied linguistics cleachdadh àbhaisteach agus cànanachas gnìomhach
Subject: General
lipidomic
liopadomaig
adj
lipidomic research rannsachadh liopadomaig
head of lipidomic research ceannard rannsachadh liopadomaig
Subject: General
lipidomics
liopadomaigs
n(f)
lipidomics - liopadomaigs poss c
head of lipidomic research ceannard rannsachadh liopadomaig
Subject: General
listening
èisteachd
n(f)
listening - èisteachd poss c
listening and talking èisteachd agus labhairt
listening and talking with others èisteachd agus labhairt còmhla
listening for information èisteachd airson fiosrachadh
tools for listening and talking/reading/writing innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh
Subject: General
literacy
litearrachd
n(f)
literacy - litearrachd poss c
information skills and literacy sgilean fiosrachaidh agus litearrachd
literacy across learning litearrachd tar-ionnsachaidh
literacy and numeracy litearrachd agus àireamhachd
Subject: General
literate
litearra
adj
Subject: GeographyLanguageGeneral
local
ionadail
adj
local authority ùghdarras ionadail
local authority regions roinnean ùghdarrasan ionadail
local churches eaglaisean ionadail
local government riaghaltas ionadail
local services seirbheisean ionadail
Subject: GeographyGeneral
local authority
ùghdarras ionadail
n phr
local authority regions roinnean ùghdarrasan ionadail
Subject: GeographyGeneral
logic
loidsig
n(f)
logic - loidsig poss c
Subject: General
longitudinal
leantainneach
adj
longitudinal study sgrùdadh leantainneach
Subject: General
love
gaol
n(m)
love - gaoil poss c
I love you tha gaol agam ort
I love you mo ghaol ort
my love a ghaoil
love hurts gaol is gonadh
Subject: General
MacDonald
MacDhòmhnaill
MacDonald (fem) NicDhòmhnaill
Joan MacDonald Seonag NicDhòmhnaill
Joan MacDonald's car càr Seonaig NicDhòmhnaill
Donald MacDonald Dòmhnall MacDhòmhnaill
Donald MacDonald's house taigh Dhòmhnaill MhicDhòmhnaill
Subject: General
MacDonald
Dòmhnallach
MacDonald (fem) Dhòmhnallach
Joan MacDonald Seonag Dhòmhnallach
Joan MacDonald's car càr Seonaig Dhòmhnallaich
Donald MacDonald Dòmhnall Dòmhnallach
Donald MacDonald's house taigh Dhòmhnaill Dhòmhnallaich
Subject: General
machete
machete
n(m)
machete - machete poss cmachetes - machetean pl
Subject: GeographyGeneral
machine
uidheam
n(f)
machine - uidheim poss cmachines - uidheaman pl
Subject: General
machinery
innealradh
n(m)
machinery - innealraidh poss c
Subject: GeographyGeneral
MacLennan
MacIllFhinnein
Subject: General
macroeconomics
macro-eaconamas
n(m)
macroeconomics - macro-eaconamais poss c
macroeconomics and related topics macro-eaconamas agus cuspairean co-cheangailte
Subject: General
magazine
iris
n(f)
magazine - iris(e) poss cmagazines - irisean pl
Subject: General
mahogany
mahoganaidh
n(m)
mahogany - mahoganaidh poss c
Subject: GeographyGeneral
mahogany
mahoganaidh
adj
mahogany wood fiodh mahoganaidh
mahogany furniture àirneis mhahoganaidh
Subject: GeographyGeneral
management
stiùireadh
n(m)
management - stiùiridh poss c
organisations and management buidhnean agus stiùireadh
general management stiùireadh coitcheann
head of management information ceannard fiosrachadh stiùiridh
programme management stiùireadh phrògraman
personnel management stiùireadh luchd-obrach
rural health management stiùireadh slàinte dhùthchail
Subject: General
manager
manaidsear
n(m)
manager - manaidseir poss cmanagers - manaidsearan pl
business development manager manaidsear leasachadh gnothachais
project manager manaidsear pròiseict
records manager manaidsear chlàran
customer services manager manaidsear seirbheisean luchd-ceannaich
communications manager manaidsear conaltraidh
facilities manager manaidsear ghoireasan
market intelligence manager manaidsear tuigse margaidheachd
marketing manager manaidsear margaidheachd
external relations manager manaidsear dhàimhean a-muigh
development manager manaidsear leasachaidh
electronic resources manager manaidsear ghoireasan eileagtronaigeach
Subject: General
manual labour
obair-làimhe
n(f)
manual labour - obair-làimhe poss c
Subject: GeographyGeneral
manufacture
obair-dèanaimh
n(f)
manufacture - obair-dèanaimh poss c
manufacture for specific uses obair-dèanaimh airson fheuman sònraichte
Subject: General
manufacture
dèanamh
n(m)
manufacture - dèanaimh poss c
Subject: General
manufactured goods
bathar dèante
n phr
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
manufacturing
obair-dèanaimh
n(f)
manufacturing - obair-dèanaimh poss c
manufacture for specific uses obair-dèanaimh airson fheuman sònraichte
Subject: General
manuscript
làmh-sgrìobhainn
n(f)
manuscript - làmh-sgrìobhainn(e) poss cmanuscripts - làmh-sgrìobhainnean pl
manuscripts and rare books làmh-sgrìobhainnean agus leabhraichean tearc
Subject: General
March
Màrt
n(m)
March - Màirt poss c
March am Màrt
end of March deireadh a' Mhàirt
a day in March latha anns a' Mhàrt
Mar Màrt
the twenty-third of March an trìtheamh (no treas) latha fichead / air fhichead dhen Mhàrt
23rd of March an 23mh dhen Mhàrt
23rd of March 23mh (Am) Màrt
23 March 23 Màrt
Subject: General
market
margaidh
n(f)
market - margaidh poss cmarkets - margaidhean pl
internal market margaidh a-staigh
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
market
margaid
n(f)
market - margaid poss cmarkets - margaidean pl
world market margaid chruinneil
market gardening gàirnealachd-margaid
market town baile-margaid
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
market
margadh
n(m)
market - margaidh poss cmarkets - margaidhean pl
stock market margadh nan earrannan
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
marketing
margaidheachd
n(f)
marketing - margaidheachd poss c
marketing and communications margaidheachd agus conaltradh
marketing manager manaidsear margaidheachd
Subject: General
mask
masg
n(m)
mask - masg poss cmask - masgaichean plmask - masgan pl
gas mask masg gas
gas mask box bogsa masg gas
gas mask box bucas masg gas
Subject: General
material
stuth
n(m)
material - stutha poss cmaterials - stuthan pl
training materials stuthan trèanaidh
specific materials stuthan sònraichte
building materials stuthan togail
Subject: General
May
Cèitean
n(m)
May - Cèitein poss c
May an Cèitean
middle of May meadhan a' Chèitein
a day in May latha anns a' Chèitean
May Day Latha (Buidhe) Bealltainn
May Cèit
the twenty-sixth of May an siathamh latha fichead / air fhichead dhen Chèitean
26th of May an 26mh dhen Chèitean
26th of May 26mh (An) Cèitean
26 May 26 Cèitean
Subject: General
May
Màigh
n(f)
May - Màighe poss c
May a' Mhàigh
end of May meadhan na Màighe
a day in May latha anns a' Mhàigh
May Day Latha (Buidhe) Bealltainn
Subject: General
mechanics
meacanaigs
n(pl)
celestial mechanics meacanaigs nan speuran
classical mechanics meacanaigs clasaigeach
fluid mechanics meacanaigs stuth sruthach
gas mechanics meacanaigs gas
solid mechanics meacanaigs teann-stuth
liquid mechanics meacanaigs stuth lionnach
quantum mechanics meacanaigs cuantam
Subject: General
mechanisation
innealachadh
n(m)
mechanisation - innealachaidh poss c
Subject: GeographyGeneral
medal
bonn
n(m)
medal - buinn poss cmedals - buinn pl
Subject: General
medal
meadail
n(m)
medal - meadail poss cmedals - meadailean pl
Subject: General
media
meadhanan
n(pl)
the media - nam meadhanan poss c
media studies eòlas nam meadhanan
news media, journalism and publishing meadhanan nàidheachd, obair-naidheachd agus foillseachadh
reading and use of other information media leughadh agus cleachdadh meadhanan fiosrachaidh eile
media awareness mothachadh mu na meadhanan
Subject: General
medical
meidigeach
adj
medical specialities raointean meidigeach
Foyers Medical Centre Ionad Meidigeach Fhoithir
medical centre ionad meidigeach
surgery and related medical specialities lannsaireachd agus raointean meidigeach co-cheangailte
medical research rannsachadh meidigeach
medical supplies bathar meidigeach
Subject: General
medieval
meadhan-aoiseach
adj
ancient, medieval and eastern philosophy feallsanachd àrsaidh, nam meadhan-aoisean agus na h-àird an ear
medieval philosophy feallsanachd meadhan-aoiseachd
medieval western philosophy feallsanachd meadhan-aoiseil na h-àird an iar
Subject: General
megaphone
megafòn
n(m)
megaphone - megafòn poss cmegaphones - megafònaichean pl
Subject: General
mental
inntinneil
adj
mental processes pròiseasan inntinn
mental, emotional, social and physical well-being sunnd inntinneil, faireachail, sòisealta agus corporra
mental strategies ro-innleachdan inntinn
mental hospital ospadal inntinn
Subject: General
mentor
trèoraiche
n(m)
mentor - treòraiche poss cmentors - treòraichean pl
Glow mentors treòraichean Glow
Subject: General
menu
clàr-bìdh
n(m)
menu - clàir-bìdh poss cmenus - clàran-bìdh pl
Subject: General
messenger
teachdaire
n(m)
messenger - teachdaire poss cmessengers - teachdairean pl
Subject: General
metaphysics
meatafiosaigs
n(m/f)
metaphysics - meatafiosaigs poss c
Subject: General
method
dòigh
n(m)
method - dòigh poss cmethods - dòighean pl
special computer methods dòighean sònraichte coimpiutair
assessment methods dòighean measaidh
parapsychological and occult methods dòighean para-saidhceòlach agus os-nàdarrach
payment method dòigh pàighidh
method of counting dòigh cunntaidh
standard written method dòigh-sgrìobhaidh àbhaisteach
the unitary method an dòigh aonadach
Subject: General
metrology
eòlas-tomhais
n(m)
metrology - eòlas-tomhais poss c
Subject: General
migration
imrich
n(f)
migration - imrich(e) poss cmigrations - imrichean pl
international migration imrich eadar-nàiseanta
rural-urban migration imrich bhailteil
Subject: Modern StudiesGeographyGeneral
military
armailteach
adj
public administration and military service rianachd phoblach agus seirbheis armailteach
military and nautical engineering einnseanaireachd airm agus seòlaidh
military band còmhlan airm
military sciences saidheansan armailteach
military law lagh armailteach
public administration and military science rianachd phoblach agus saidheans armailteach
military service seirbheis armailteach
Subject: General
mind
inntinn
n(f)
mind - inntinn(e) poss cminds - inntinnean pl
health of body and mind slàinte bodhaig agus inntinn
Subject: General
miscellaneous
measgaichte
adj
miscellaneous writings sgrìobhaidhean measgaichte
Subject: General
miscellany
measgachadh
n(m)
miscellany - measgachaidh poss cmiscellanies - measgachaidhean pl
miscellany of fine and decorative arts measgachadh de ealain fhìnealta agus maiseachaidh
Subject: General
miscelleneous
measgaichte
adj
miscellaneous writings sgrìobhaidhean measgaichte
Subject: General
module
modal
n(m)
module - modail poss cmodules - modalan pl
modularisation manager manaidsear mhodalan
Subject: General
Monday
Diluain
n(m)
Monday - Diluain poss c
Mon Dil
Monday night oidhche Luain
Monday morning madainn Diluain
Easter Monday Diluain na Càisge
the following Monday an ath Dhiluain
Whit Monday Diluain na Caingis
Subject: General
Montgomery
MacGumaraid
Montgomery (fem) NicGumaraid
Katie Montgomery Ceiteag NicGumraid
Katie Montgomery's house taigh Ceiteig NicGumraid
Malcolm Montgomery Calum MacGumaraid
Malcolm Montgomery's book leabhar Chaluim MhicGumaraid
Subject: General
motorway
mòr-rathad
n(m)
motorway - mòr-rathaid poss cmotorway - mòr-rothaid poss cmotorways - mòr-rathaidean plmotorways - mòr-ròidean pl
motorway under construction mòr-rathad ga thogail
Subject: General
mounted
eachraidh
adj
mounted forces feachdan eachraidh
mounted warfare cogadh eachraidh
Subject: General
movement
gluasad
n(m)
movement - gluasaid poss cmovements - gluasadan pl
shape, position and movement cumadh, suidheachadh agus gluasad
civil rights movement gluasad nan còraichean catharra
Subject: General
multi-storey car park
ionad-parcaidh ioma-làr
n phr
Subject: GeographyGeneral
multifunctional
ioma-fhuinseanach
adj
Subject: General
mummy
mumaidh
n(m)
mummy - mumaidh poss cmummies - mumaidhean pl
Subject: General
Murray
Moireach
Murray (fem) Mhoireach
Morag Murray Mòrag Mhoireach
Morag Murray's home dachaigh Mòraig Mhoirich
Murdo Murray Murchadh Moireach
Murdo Murray's house taigh Mhurchaidh Mhoirich
Subject: General
Myles
Maoileas
Myles' house taigh Mhaoileis
Subject: General
mystery
dìomhaireachd
n(f)
mystery - dìomhaireachd poss c
dreams and mysteries aislingean agus dìomhaireachdan
Subject: General
myth
miotas
n(m)
myth - miotais poss cmyths - miotasan pl
Subject: General
mythical
miotasach
adj
mythical creatures creutairean miotasach
Subject: General
mythology
miotas-eòlas
n(m)
mythology - miotas-eòlais poss c
religious mythology and social theology miotas-eòlas chràbhach agus eòlas-diadhachd sòisealta
symbolism, allegory, mythology and legend samhlachas, cosamhlachd, miotas-eòlas agus uirsgeul
Subject: General
name
ainm
n(m)
name - ainm(e) poss cnames - ainmean plnames - ainmeannan pl
signature ainm-sgrìobhte
sign your name cuir d' ainm ri
user name ainm neach-cleachdaidh
nameless gun ainm
number names ainmean àireamhan
Internet Storage Name Service (iSNS) Seirbheis Stòr Ainmean Eadar-lìn (iSNS)
place names ainmean àite
Gaelic Place Names of Scotland Ainmean Àite na h-Alba
bad name droch ainm
display name ainm taisbeanaichte
filename ainm-faidhle
surname sloinneadh
surname cinneadh
first name ciad ainm
what is your first name? dè a' chiad ainm a thoirt?
Subject: General
nameless
gun ainm
n phr
Subject: General
national
nàiseanta
adj
national Glow groups buidhnean nàiseanta Glow
Scottish National Party Partaidh Nàiseanta na h-Alba
National Qualifications Teisteanais Nàiseanta
national boundary crìoch nàiseanta
national cycle network lìonra nàiseanta bhaidhsagal
National Nature Reserve Tèarmann Nàdair Nàiseanta
National Park Pàirce Nàiseanta
National Trust Urras Nàiseanta
national priorities in education prìomhachasan nàiseanta ann am foghlam
resources for National Qualifications goireasan airson Theisteanas Nàiseanta
Subject: General
Nativity
Breith Chrìosd
n phr
Nativity scene taisbeanadh air Breith Chrìosd
Nativity play dealbh-chluich air Breith Chrìosd
Subject: General
natural
nàdarrach
adj
Subject: General
naturalism
feallsanachd nàdair
n phr
naturalism and related systems feallsanachd nàdair agus siostaman co-cheangailte
Subject: General
nautical
seòlaidh
adj
nautical engineering einnseanaireachd seòlaidh
Subject: General
Nazi
Nàsach
n(m)
Nazi - Nàsaich poss cNazis - Nàsaich pl
Subject: General
Nazi
Nàsach
adj
The Nazi Party Am Partaidh Nàsach
Nazi flag bratach Nàsach
the Nazi flag a' bhratach Nàsach
Subject: General
neoclassical
nuadh-chlasaigeach
adj
neoclassical architecture ailtireachd nuadh-chlasaigeach
Subject: General
Neoplatonic
Nuadh-phlatonach
adj
Skeptic and Neoplatonic philosophies feallsanachdan Skeptic agus Nuadh-phlatonach
Subject: General
networking
lìonrachadh
n(m)
social networking lìonrachadh sòisealta
Subject: General
news
naidheachd
n(f)
news - naidheachd poss cnews - naidheachdan pl
education news naidheachdan foghlaim
LTS Education News Service Seirbheis Naidheachdan Foghlaim LTS
news media, journalism and publishing meadhanan naidheachd, obair-naidheachd agus foillseachadh
Subject: General
newspaper
pàipear-naidheachd
n(m)
newspaper - pàipeir-naidheachd poss cnewspapers - pàipearan-naidheachd pl
newspapers in North America pàipearan-naidheachd ann an Ameireaga a Tuath
newspapers in British Isles; in England pàipearan-naidheachd ann an Eileanan Bhreatainn, ann an Sasainn
newspapers in Central Europe; in Germany pàipearan-naidheachd ann am meadhan na Roinn Eòrpa; anns a' Ghearmailt
newspapers in Eastern Europe; in Russia pàipearan-naidheachd ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa; anns an Ruis
newspapers in France and Monaco pàipearan-naidheachd anns an Fhraing agus ann am Monaco
newspapers in Iberian Peninsula and adjacent islands pàipearan-naidheachd ann an Iberia agus na h-eileanan mun cuairt
newspapers in Italy and adjacent islands pàipearan-naidheachd anns an Eadailt agus anns na h-eileanan mun cuairt
newspapers in other geographic areas pàipearan-naidheachd ann an ceàrnaidhean eile
newspapers in Scandinavia pàipearan-naidheachd ann an Lochlainn
Subject: General
night
oidhche
n(f)
night - oidhche poss cnights - oidhcheannan pl
opening night ciad oidhche
good night oidhche mhath
Monday night oidhche Luain
day and night a latha 's a dh'oidhche
Hogmanay oidhche Challainn
(the) cold of the night fuachd na h-oidhche
Halloween oidhche Shamhna
at night air an oidhche
opening night audience sluagh na ciad oidhche
Burns night oidhche Burns
Subject: General
non-combatant
neo-chòmhragach
adj
non-combatant job dreuchd neo-chòmhragach
Subject: General
non-combatant
neo-chòmhragaiche
n(m)
non-combatant - neo-chòmhragaiche poss cnon-combatants - neo-chòmhragaichean pl
non-combatants in the Second World War neo-chòmhragaichean san Dàrna Cogadh
Subject: General
non-violence
neo-ainneart
n(m)
non-violence - neo-ainneirt poss c
Subject: General
norm
gnàthas
n(m)
norm - gnàthais poss cnorms - gnàthasan pl
other ethical norms gnàthasan beus-eòlach eile
Subject: General
notable
comharraichte
adj
books notable for bindings leabhraichean comharraichte airson an còmhdaich
books notable for format leabhraichean comharraichte airson am fòrmat
books notable for illustrations leabhraichean comharraichte airson dhealbhan
books notable for ownership or origin leabhraichean comharraichte airson cò leis agus cò às a tha iad
Subject: General
noted
comharraichte
adj
noted for certain characteristics comharraichte airson fheartan sònraichte
Subject: General
novel
nobhail
n(f)
novel - nobhail(e) poss cnovels - nobhailean pl
graphic novel resource stòras nobhailean grafaigeach
Subject: General
November
Samhain
n(f)
November - Samhna poss c
November an t-Samhain
end of November deireadh na Samhna
a day in November latha anns an t-Samhain
Nov Samh
Halloween Oidhche Shamhna
the eleventh of November an t-aona latha deug dhen t-Samhain
11th of November an 11mh den t-Samhain
11th of November 11mh (An t-)Samhain
11 November 11 Samhain
Subject: General
numeracy
àireamhachd
n(f)
numeracy - àireamhachd poss c
numeracy across learning àireamhachd tar-ionnsachaidh
literacy and numeracy litearrachd agus àireamhachd
Subject: General
numismatics
buinn-eòlas
n(m)
numismatics - buinn-eòlais poss c
numismatics and sigillography buinn-eòlas agus seula-eòlas
Subject: General
occult
os-nàdarrachd
n(f)
occult - os-nàdarrachd poss c
parapsychological and occult methods dòighean para-saidhceòlach agus os-nàdarrach
Subject: General
occultism
os-nàdarrachd
n(f)
occultism - os-nàdarrachd poss c
parapsychology and occultism para-saidhceòlas agus os-nàdarrachd
specific topics in parapsychology and occultism cuspairean sònraichte ann am para-saidhceòlas agus os-nàdarrachd
Subject: General
occupation
cosnadh
n(m)
occupation - cosnaidh poss coccupations - cosnaidhean pl
occupational ethics beus-eòlas cosnaidh
Subject: General
October
Dàmhair
n(f)
October - Dàmhair poss c
October an Dàmhair
middle of October meadhan na Dàmhair
a day in October latha anns an Dàmhair
Oct Dàmh
the eighth of October an t-ochdamh latha dhen Dàmhair
8th of October an 8mh dhen Dàmhair
8th of October 8mh (An) Dàmhair
8 October 8 Dàmhair
Subject: General
office
oifis
n(f)
office - oifis(e) poss coffices - oifisean pl
office services seirbheisean oifis
post office oifis-puist
pastoral office and work oifig agus obair aoghaireil
police office oifis poilis
ticket office oifis thiogaidean
area office oifis sgìre
Subject: General
officer
oifigear
n(m)
officer - oifigeir poss cofficers - oifigearan pl
project officer oifigear pròiseict
events officer oifigear thachartasan
development officer oifigear leasachaidh
Gaelic content officer oifigear susbaint Gàidhlig
training officer oifigear trèanaidh
recruitment officer oifigear trusaidh
student recruitment officer oifigear trusadh oileanach
support officer oifigear taice
planning officer oifigear planaidh
compliance officer oifigear freagarrachd
employability officer oifigear comais-obrach
information officer oifigear fiosrachaidh
Subject: General
oil
ola
n(m)
oil - ola poss coils - olaichean pl
industrial oils ola gnìomhachais
North Sea oil ola a' Chuain a Tuath
oil field raon-ola
oil rig crann-ola
cooking oil ola còcaireachd
Subject: GeneralGeographyHome Economics
one-way
aon-shligheach
adj
one-way street sràid aon-shligheach
Subject: GeographyGeneral
ontology
onteòlas
n(m)
ontology - onteòlais poss c
Subject: General
operation
obrachadh
n(m)
operation - obrachaidh poss coperations - obrachaidhean pl
library operations obrachadh leabharlainn
mining and related operations mèinnearachd agus obrachadh co-cheangailte
engineering and allied operations einnseanaireachd agus obrachadh co-cheangailte
Subject: General
optional
roghainneil
adj
optional number àireamh roghainneil
Subject: General
oral
beòil
adj
oral hygiene slàinteachas beòil
oral composition aiste-beòil
oral literature litreachas beòil
Subject: General
orchard
lios-mheas
n(m)
orchard - liosa-mheas poss corchards - liosan-mheas pl
apple orchard ubhalghort
orchards, fruits and forestry liosan-mheas, measan agus coilltearachd
Subject: GeographyGeneral
organisation
buidheann
n(m/f)
organisation - buidhne poss corganisation - buidhinn poss corganisations - buidhnean pl
associations, organisations and museums comainn, buidhnean agus taighean-tasgaidh
Christian organisation, social work and worship eagrachadh, obair shòisealta agus adhradh Crìosdail
general organisations and museum science buidhnean coitcheann agus saidheans taigh-tasgaidh
leaders and organisations ceannardan agus buidhnean
organisations and management buidhnean agus stiùireadh
organisations in British Isles; in England buidhnean ann an Eileanan Bhreatainn; ann an Sasainn
organisations in Central Europe; in Germany buidhnean ann am Meadhan na Roinn Eòrpa; anns a' Ghearmailt
organisations in Eastern Europe; in Russia buidhnean ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa; anns an Ruis
organisations in France and Monaco buidhnean anns an Fhraing agus ann am Monaco
organisations in Iberian Peninsula and adjacent islands buidhnean ann an Iberia agus na h-eileanan mun cuairt
organisations in Italy and adjacent islands buidhnean anns an Eadailt agus na h-eileanan mun cuairt
organisations in North America buidhnean ann an Ameireaga a Tuath
organisations in other geographic areas buidhnean ann an ceàrnaidhean eile
Subject: General
organise
eagraich
vb
organising and using information ag eagrachadh agus cleachdadh fiosrachaidh
Subject: General
organiser
neach-eagrachaidh
n(m)
organiser - neach-eagrachaidh poss corganisers - luchd-eagrachaidh pl
Subject: General
origin
tùs
n(m)
origin - tùis poss corigins - tùsan pl
origin and destiny of individual souls tùs agus crìoch anaman fa leth
originally bho thùs
books notable for ownership or origin leabhraichean comharraichte airson cò leis agus cò às a tha iad
origin of the universe tùs a' chruinne-cè
Protestants of Continental origin Pròstanaich a bhuineas do Mhòr-thìr na Roinn Eòrpa
religions of Indic origin creideamhan às na h-Innseachan
place of origin tùs-àite
Subject: General
outcome
buil
n(f)
outcome - buil poss coutcomes - builean pl
learning outcomes builean ionnsachaidh
possible outcomes builean comasach
outcomes in Curriculum for Excellence builean ann an Curraicealam airson Sàr-mhathais
equally likely outcomes builean le coltachd cho-ionann
outcomes of equal probability builean le coltachd cho-ionann
Subject: GeneralMathematics
outcome
toradh
n(m)
outcome - toraidh poss coutcomes - toraidhean pl
equally likely outcomes toraidhean le coltachd cho-ionann
possible outcomes toraidhean comasach
Subject: GeneralMathematics
outdoors
blàr a-muigh
adv
outdoor learning ionnsachadh air a' bhlàr a-muigh
outdoor centre ionad chur-seachadan a-muigh
outdoor sports spòrsan a-muigh
outdoor games geamannan a-muigh
Subject: General
pacifism
sìochantas
n(m)
pacifism sìochantais
Subject: General
pacifist
sìochantach
n(m)
pacifist - sìochantaich poss cpacifists - sìochantaich pl
Subject: General
packaging
pacadh
n(m)
packaging - pacaidh poss c
other final products and packaging bathar dèante agus am pacadh
Subject: General
paint
peant
vb
paint the door peant an dorus
painting a' peantadh
painting the window a' peantadh na h-uinneig
Subject: General
painter
peantair
n(m)
painter - peantair poss cpainters - peantairean pl
Subject: General
panel
panail
n(f)
panel - panail poss cpanels - panailean pl
solar panel panail-grèine
Subject: GeographyGeneral
pantheism
iom-dhiadhachd
n(f)
pantheism iom-dhiadhachd
pantheism and related systems iom-dhiadhachd agus siostaman co-cheangailte
Subject: General
pantheistic
iom-dhiathach
adj
Subject: General
paper
pàipear
n(m)
paper - pàipeir poss cpapers - pàipearan pl
manuscript paper pàipear-clèithe
newspaper pàipear-naidheachd
pulp and paper technology teicneòlas glaodhain agus pàipeir
centimetre squared paper pàipear ceàrnagach ceudameatair
squared paper pàipear ceàrnagach
isometric paper pàipear isomeatrach
tracing paper pàipear treasaidh
Subject: GeneralMathematics
parapsychological
para-saidhceòlach
adj
parapsychological and occult methods dòighean para-saidhceòlach agus os-nàdarrach
Subject: General
parapsychology
para-saidhceòlas
n(m)
parapsychology - para-saidhceòlais poss c
parapsychology and occultism para-saidhceòlas agus os-nàdarrachd
specific topics in parapsychology and occultism cuspairean sònraichte ann am para-saidhceòlas agus os-nàdarrachd
Subject: General
parent
pàrant
n(m)
parent - pàrant poss cparents - pàrantan pl
parent councils comhairlean phàrantan
parent meeting point àite-coinneachaidh phàrantan
parent zone àrainn Phàrantan
Parental Involvement Act 2006 Achd Compàirteachas Phàrantan (2006)
parents as partners in learning pàrantan mar chompàirtichean ann an ionnsachadh
parents' evening feasgar phàrantan
Subject: General
parenthood
pàrantachd
n(f)
Subject: General
parenting
pàrantachadh
n(m)
corporate parenting pàrantachadh corporra
Subject: General
parish
paraiste
n(f)
parish - paraiste poss cparishes - paraistean pl
parish administration rianachd paraiste
Subject: General
park and ride scheme
sgeama park and ride
n phr
Subject: GeographyGeneral
participate
compàirtich
vb
Subject: General
participation
compàirteachadh
n(m)
participation - compàirteachaidh poss c
participation and learning compàirteachadh agus ionnsachadh
Subject: General
partnership
compàirteachas
n(m)
partnership - compàirteachais poss cpartnerships - compàirteachasan pl
home-school partnerships compàirteachasan dachaigh agus sgoile
partnership with employers compàirteachas le luchd-fastaidh
Subject: General
party
partaidh
n(m/f)
party - partaidh poss cparties - partaidhean pl
Nazi Party Am Partaidh Nàsach
Scottish National Party Partaidh Nàiseanta na h-Alba
political party partaidh poilitigeach
cross-party tar-phartaidh
Liberal Democratic Party am Partaidh Libearalach Deamocratach
Labour Party am Partaidh Làbarach
Scottish Socialist Party Partaidh Sòisealach na h-Alba
Green Party am Partaidh Uaine
Scottish Green Party Partaidh Uaine na h-Alba
the Tory Party am Partaidh Tòraidheach
the Conservative Party am Partaidh Tòraidheach
Subject: General
passenger
pasainsear
n(m)
passenger - pasainseir poss cpassengers - pasainsearan pl
Subject: GeographyGeneral
pastoral
aoghaireil
adj
Christian pastoral practice and religious orders gnàthas aoghaireil Crìosdail agus òrdughan cràbhach
pastoral care cùram is comhairle
pastoral office and work oifig agus obair aoghaireil
pastoral symphony siomfonaidh pastarail
pastoral care of families and kinds of persons cùram aoghaireil theaghlaichean agus dhaoine eadar-dhealaichte
Subject: General
patent
peutant
n(m)
patent - peutant poss cpatents - peutantan pl
inventions and patents nuadh-innleachdan agus peutantan
Subject: General
path
slighe
n(f)
path - slighe poss cpaths - slighean pl
the noble eightfold path an t-slighe uasal ochd-fillte
orbital path slighe reul-chuairt
Subject: General
pattern
pàtran
n(m)
pattern - pàtrain poss cpatterns - pàtrain pl
clear pattern pàtran soilleir
frequency pattern pàtran-triceid
Subject: General
Paul
Pòl
Paul's car càr Phòil
Subject: General
pawn
pàn
n(m)
pawn - pàin poss cpawns - pànaichean pl
Subject: General
pedagogy
feallsanachd teagaisg
n phr
Subject: General
penal
peanasachaidh
adj
penal institution ionad-peanasachaidh
Subject: General
pension
peinnsean
n(m)
pension - peinnsein poss cpensions - peinnseanan pl
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
perception
lèirsinn
n(f)
perception - lèirsinn(e) poss c
perception, movement, emotions and drive lèirsinn, gluasad, faireachdainn agus dealas
Subject: General
performance
taisbeanadh
n(m)
performance - taisbeanaidh poss cperformances - taisbeanaidhean pl
public performances taisbeanaidhean poblach
Subject: General
performing
taisbeanail
adj
performing arts ealain thaisbeanail
Subject: General
period
tràth
n(m)
period - tràtha poss cperiod - tràith poss cperiods - tràthan pl
Subject: General
persecution
geur-leanmhainn
n(m)
persecution - geur-leanmhainn poss cpersecutions - geur-leanmhainnean pl
persecutions in church history geur-leanmhainn ann an eachdraidh na h-eaglais
Subject: General
person
pearsa
n(m)
person - pearsa poss cpersons - pearsachan pl
persons treatment làimhseachadh dhaoine
first person singular a' chiad phearsa singilte
third person plural an treas pearsa iomarra
Subject: General
personal
pearsanta
adj
personal appearance coltas pearsanta
personal development leasachadh pearsanta
Personal and Social Education Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
personal learning ionnsachadh pearsanta
Subject: General
personalisation
pearsanachadh
n(m)
personalisation and choice pearsanachadh agus roghainn
Subject: General
personnel
luchd-obrach
n(m)
personnel - luchd-obrach poss c
personnel management stiùireadh luchd-obrach
Subject: General
persuasion
ìmpidheachd
n(f)
persuasion - ìmpidheachd poss c
argument and persuasion argamaid agus ìmpidheachd
Subject: General
pest
plàigh
n(f)
pest - plàighe poss cpests - plàighean pl
plant injuries, diseases and pests leòin, galaran agus plàighean lusan
Subject: General
philosophical
feallsanachdail
adj
philosophical questions ceistean feallsanachdail
philosophical schools of thought luchd-leantainn fheallsanachdan eadar-dhealaichte
religious, moral and philosophical studies eòlas creideimh, moraltachd agus feallsanachd
specific philosophical schools feallsanachdan sònraichte
other philosophical systems siostaman feallsanachd eile
Subject: General
philosophy
feallsanachd
n(f)
philosophy - feallsanachd poss cphilosophies - feallsanachdan pl
natural philosophy feallsanachd nàdarra
ancient, medieval and eastern philosophy feallsanachd àrsaidh, nam meadhan-aoisean agus na h-àird an ear
Aristotelian philosophy feallsanachdan Arastotalach
critical philosophy feallsanachd bhreitheil
eastern philosophy feallsanachd na h-àird an ear
Epicurean philosophy feallsanachd Epicùrach
medieval western philosophy feallsanachd meadhan-aoiseil na h-àird an iar
modern western philosophy feallsanachd nuadh na h-àird an iar
philosophy and psychology feallsanachd agus saidhceòlas
philosophy and theory feallsanachd agus teòiridh
philosophy and theory of religion feallsanachd agus teòiridh creideimh
philosophy in other geographic areas feallsanachd ann an ceàrnaidhean eile
philosophy of British Isles feallsanachd Eileanan Bhreatainn
philosophy of fine and decorative arts feallsanachd ealain fhìnealta agus maiseachaidh
philosophy of former Soviet Union feallsanachd an t-seann Aonaidh Shobhietich
Stoic philosophy feallsanachd Stoic
theory of philosophy teòiridh feallsanachd
modern philosophy feallsanachd nuadh
pre-Socratic Greek philosophies feallsanachdan Greugach ro-Shocratach
Platonic philosophies feallsanachdan Platonach
Skeptic and Neoplatonic philosophies feallsanachdan Skeptic agus Nuadh-phlatonach
Subject: General
photo
dealbh-camara
n(m/f)
photo - dealbh-camara poss cphoto - deilbh-camara poss cphotos - dealbhan-camara pl
illustrations and photos dealbhan agus dealbhan-camara
Subject: General
photography
togail dhealbhan
n(m)
photography - togail dhealbhan poss c
photography and computer art togail dhealbhan agus ealain coimpiutair
photography, photographs and computer art togail dhealbhan, dealbhan-camara agus ealain choimpiutair
digital photography togail dhealbhan didseatach
fields and kinds of photography raointean agus seòrsachan de thogail dhealbhan
Subject: General
phrenology
claigeann-eòlas
n(m)
phrenology - claigeann-eòlais poss c
Subject: General
physiognomy
gnùis-eòlas
n(m)
physiognomy gnùis-eòlais
Subject: General
picnic
cuirm-chnuic
n(f)
picnic - cuirm-chnuic poss cpicnics - cuirmean-chnuic pl
picnic site làrach cuirm-cnuic
Subject: GeographyGeneral
pillar
carragh
n(f)
pillar - carraigh poss cpillars - carraighean pl
five pillars of Islam còig carraighean Islam
triangulation pillar carragh-triantanachaidh
Subject: General
place
àite
n(m)
place - àite poss cplaces - àiteachan pl
days, times and places of observance lathaichean, uairean agus àiteachan adhraidh
people, place and environment daoine, àite agus àrainneachd
place names ainmean àite
Gaelic Place Names of Scotland Ainmean Àite na h-Alba
Subject: General
place of worship
ionad-adhraidh
n(m)
place of worship - ionaid-adhraidh poss cplaces of worship - ionadan-adhraidh pl
Subject: GeographyGeneral
planning
planadh
n(m)
planning - planaidh poss c
landscaping and area planning deilbh-tìre agus planadh àrainn
area planning planadh àrainn
director of finance and planning stiùiriche ionmhais agus planaidh
personal learning planning planadh airson ionnsachadh pearsanta
planning officer oifigear planaidh
planning for choices and changes planadh airson roghainnean agus atharrachaidhean
Subject: General
plant
uidheam
n(f)
plant - uidheim poss cplant - uidheaman pl
administration of physical plant rianachd uidheaman
Subject: General
plantation
planntachas
n(m)
plantation - planntachais poss cplantations - planntachasan pl
plantation agriculture tuathanachas planntachaidh
field and plantation crops bàrr achaidh agus planntachais
plantation crops bàrr planntachais
coffee plantation planntachas cofaidh
Subject: GeneralGeography
plastic
plastaig
n(m)
plastic - plastaig poss cplastics - plastaigean pl
Subject: General
plastic
plastaig
adj
plastic arts ealain phlastaig
Subject: General
plasticity
plastaigheachd
n(f)
plasticity - plastaigheachd poss c
Subject: General
platinum
platanum
adj
platinum disc diosg phlatanum
platinum metal meatailt phlatanum
Subject: General
Platonic
Platonach
adj
Platonic philosophies feallsanachdan Platonach
Subject: General
poet
bàrd
poet - bàird poss cpoets - bàird pl
war poet bàrd cogaidh
Subject: General
point of view
beachd
n(m)
point of view - beachda poss cpoints of view - beachdan pl
different points of view diofar bheachdan
Subject: General
policy
poileasaidh
n(m)
policy - poileasaidh poss cpolicies - poileasaidhean pl
policy documents sgrìobhainnean poileasaidh
government policy poileasaidh riaghaltais
cookies policy poileasaidh chriomagan
copyright policy poileasaidh chòraichean
privacy policy poileasaidh prìobhaideachd
public policy issues cùisean poileasaidh poblach
public policy poileasaidh poblach
comprehensive policy poileasaidh coitcheann
fixed term policy poileasaidh ùine-shuidhichte
third party policy poileasaidh treas-partaidh
Common Agricultural Policy (CAP) Poileasaidh Coitcheann an Àiteachais (CAP)
Subject: Business StudiesGeneral
post
post
n(m)
post - puist poss c
postcode còd puist
post office oifis a' phuist
postal communication conaltradh puist
Subject: General
post
cuir sa phost
vb
Subject: General
potential
comas
n(m)
potential - comais poss c
maximizing potential meudachadh comais
Subject: General
potshard
bristeal
n(m)
potshard - bristeil poss cpotshards - bristeal pl
a lot of potshards were found chaidh tòrr bristeil a lorg
Subject: General
potsherd
bristeal
n(m)
potsherd - bristeil poss cpotsherds - bristeal pl
a lot of potsherds were found chaidh tòrr bristeil a lorg
Subject: General
poverty
bochdainn
n(f)
poverty - bochdainn(e) poss c
Subject: GeographyGeneral
practice
gnàthas
n(m)
practice - gnàthais poss cpractices - gnàthasan pl
Christian pastoral practice and religious orders gnàthas aoghaireil Crìosdail agus òrdughan cràbhach
religious experience, life and practice eòlas, beatha agus gnàthas cràbhach
Christian experience, practice and life eòlas, gnàthas agus beatha Chrìosdail
Christian practice and observance Crìosdaidheachd: gnàthas agus cleachdadh
public worship and other practices adhradh poblach agus gnàthasan eile
religious experience, life and practice eòlas, beatha agus gnàthas cràbhach
Christian practice gnàthas Crìosdail
Subject: General
practice
cleachdadh
n(m)
practice - cleachdaidh poss cpractices - cleachdaidhean pl
sharing practice compàirteachadh cleachdaidh
sustainable practices cleachdaidhean seasmhach
collaborative practice cleachdadh co-obrachail
evidence based practice cleachdadh stèidhte air fianais
evidence informed practice cleachdadh stèidhte air fianais
Subject: General
precept
reachd
n(m)
precept - reachd poss cprecepts - reachdan pl
the five moral precepts na còig reachdan moralta
Subject: General
precision
mean-thomhais
n(m)
precision instruments ionnsramaidean mean-thomhais
Subject: General
prehistoric
ro-eachdraidheil
adj
fossils and prehistoric life fosailean agus beatha ro-eachdraidheil
Subject: General
prejudice
claon-bhreith
n(f)
prejudice - claon-bhreith poss cprejudices - claon-bhreithean pl
without prejudice gun chlaon-bhreith
Subject: General
prejudiced
claon-bhreitheach
adj
Subject: General
preparation
ullachadh
n(m)
preparation - ullachaidh poss cpreparations - ullachadh pl
exam preparation ullachadh airson dheuchainnean
Subject: General
presentation
taisbeanadh
n(m)
presentation - taisbeanaidh poss cpresentations - taisbeanaidhean pl
stage presentations taisbeanaidhean àrd-ùrlair
Subject: General
prevention
bacadh
n(m)
prevention - bacaidh poss cpreventions - bacaidhean pl
prevention of disease bacadh ghalaran
Subject: General
primary
bun-sgoil
n(f)
primary (school) - bun-sgoile poss cprimary (schools) - bun-sgoiltean pl
online primary classroom bun-sgoil air-loidhne
resources for primary and S1, S2 goireasan airson bun-sgoil agus AS1, AS2
supporting primary and lower education a' cur taic ri foghlam bun-sgoile agus nas tràithe
primary education foghlam bun-sgoile
primary four clas a ceithir
Subject: General
primary
prìomh
adj
primary route prìomh shlighe
primary colour prìomh dhath 
Subject: General
primary
bun-
pref
primary metal products bun-bhathair meatailt
primary products bun-bhathair
primary school bun-sgoil
Subject: General
primitive
tùsach
adj
primitive streak strìoch thùsach
Subject: General
principal
prionnsapal
n(m)
principal - prionnsapail poss cprincipals - prionnsapail plprincipals - prionnsapalan pl
vice principal leas-phrionnsapal
college principal prionnsapal na colaiste
Subject: General
principle
prionnsapal
n(m)
principle - prionnsapail poss cprinciples - prionnsapalan pl
general principles prionsapalan coitcheann
anthropic principle prionsapal antropaig
values, purposes and principles of Curriculum for Excellence luachan, adhbharan agus prionnsapalan Curraicealam airson Sàr-mhathais
Subject: General
printed
clò-bhuailte
adj
printed books leabhraichean clò-bhuailte
printed labels leubailean clò-bhuailte
Subject: General
priority
prìomhachas
n(m)
priority - prìomhachais poss cpriorities - prìomhachasan pl
national priorities in education prìomhachasan nàiseanta ann am foghlam
Subject: General
prisoner
prìosanach
n(m)
prisoner - prìosanaich poss cprisoners - prìosanaich pl
prisoner of war prìosanach cogaidh
Subject: General
problem
duilgheadas
n(m)
problem - duilgheadais poss cproblems - duilgheadasan pl
social problems duilgheadasan sòisealta
social welfare problems duilgheadasan shochairean sòisealta
Subject: General
procedure
modh-obrach
n(m/f)
procedure - modh-obrach poss cprocedures - modhan-obrach pl
civil procedure modh-obrach catharra
Subject: General
process
giullachd
n(f)
process giullachd
Subject: General
processing
giullachd
n(f)
processing - giullachd poss c
processing dairy and related products giullachd bainne agus toradh co-cheangailte
leather processing giullachd leathair
fur processing giullachd bèin
lumber processing giullachd fiodha
dairy processing giullachd bainne
food processing giullachd bìdh
Subject: General
product
bathar
n(m)
product - bathair poss c
related products bathar co-cheangailte
wood products bathar fiodha
organic products bathar fàs-bheairteach
primary metal products bun-bhathair meatailt
metal products bathar meatailt
final product bathar dèante
dairy products bathar bainne
Subject: General
production
dèanamh
n(m)
production - dèanaimh poss c
Subject: General
professional
proifeiseanta
adj
professional development for positive behaviour leasachadh proifeasanta airson dol a-mach dòigheil
Continuing Professional Development (CPD) Leasachadh Proifeiseanta Leantainneach
Subject: General
progression
adhartas
n(m)
progression - adhartais poss c
Subject: General
prohibited
toirmisgte
adj
prohibited works, forgeries and hoaxes sgrìobhadh toirmisgte, foill-sgrìobhadh agus meall-sgrìobhadh
Subject: General
project
pròiseact
n(m/f)
project - pròiseict poss cprojects - pròiseactan pl
project officer oifigear pròiseict
project manager manaidsear pròiseict
research projects pròiseactan rannsachaidh
Gaelic project manager manaidsear phròiseactan Gàidhlig
Human Genome Project Clàr Gineòm a Chinne-daonna
project coordinator co-òrdanaiche pròiseict
project administrator rianaire pròiseict
project secretary rùnaire pròiseict
Subject: General
projection
ro-thuairmse
n(m/f)
projection - ro-thuairmse poss cprojections - ro-thuairmsean pl
Subject: GeographyGeneral
property
feart
n(m)
property - fearta poss cproperties - feartan pl
properties and uses feartan agus feuman
Subject: General
protection
dìon
n(m)
protection - dìona poss c
Scottish Environment Protection Agency (SEPA) Buidheann Dìon Àrainneachd na h-Alba (SEPA)
virus protection dìon o bhìoras
Child Protection Dìon Chloinne
Subject: GeographyGeneral
protector
dìonadair
n(m)
protector - dìonadair poss cprotectors - dìonadairean pl
Subject: General
protector
neach-dìon
n(m)
protector - neach-dìon poss cprotectors - luchd-dìon pl
Subject: General
protocol
pròtacal
n(m)
protocol - pròtacal poss cprotocols - pròtacalan pl
Kyoto Protocol Pròtacal Kyoto
Internet Protocol (IP) Pròtacal Eadar-lìn (IP)
Internet Message Access Protocol (IMAP) Pròtacal Ruigheachd Brath Eadar-lìn (IMAP)
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Pròtacal Iomlaid Haidhpirteacsa (HTTP)
Subject: General
pseudonymous
ainm-pinn
n(m)
pseudonymous - ainm-pinn poss c
of anonymous and pseudonymous works sgrìobhadh gun urra agus fo ainm-pinn
Subject: General
psychology
saidhceòlas
n(m)
psychology - saidhceòlais poss c
applied psychology saidhceòlas gnìomhach
comparative psychology saidhceòlas coimeasach
differential and developmental psychology saidhceòlas diùbhrasach agus leasachail
philosophy and psychology feallsanachd agus saidhceòlas
Subject: General
public
poblach
adj
in public gu poblach
public administration rianachd phoblach
public policy poileasaidh poblach
advertising and public relations sanasachd agus dàimhean poblach
management of public households stiùireadh thaighean poblach
public access fosgladh poblach
route with public access slighe phoblach
public finance ionmhas poblach
public performances taisbeanaidhean poblach
public structures structaran poblach
public worship adhradh poblach
public worship and other practices adhradh poblach agus gnàthasan eile
specific fields of public administration raointean sònraichte de rianachd phoblach
public relations dàimhean poblach
Subject: General
public
poball
n(m)
public - pobaill poss c
Subject: General
public convenience
toidhleatan poblach
n phr
Subject: GeographyGeneral
public house
taigh-seinnse
n(m)
public house - taigh-seinnse poss cpublic houses - taighean-seinnse pl
Subject: GeographyGeneral
public right of way
slighe còir-phoblach
n phr
Subject: GeographyGeneral
public transport
còmhdhail phoblach
n phr
Subject: GeographyGeneral
publishing
foillseachadh
n(m)
publishing - foillseachaidh poss c
news media, journalism and publishing meadhanan naidheachd, obair-naidheachd agus foillseachadh
desktop publishing foillseachadh bàrr-deasga
Subject: General
pulp
glaodhan
n(m)
pulp - glaodhain poss c
pulp and paper technology teicneòlas glaodhain agus pàipeir
pulp technology teicneòlas glaodhain
Subject: General
punishment
peanas
n(m)
punishment - peanais poss cpunishments - peanasan pl
reasonable punishment peanas reusanta
Subject: General
purpose
adhbhar
n(m)
purpose - adhbhair poss cpurposes - adhbharan plpurposes - adhbhair pl
specific purposes adhbharan sònraichte
purposes and aims of Curriculum for Excellence adhbharan agus amasan a' Churraicealam airson Sàr-mhathais
buildings for religious purposes togalaichean airson adhbharan creideimh
Subject: General
qualification
teisteanas
n(m)
qualification - teisteanais poss cqualifications - teisteanasan plqualifications - teisteanais pl
Scottish Credit and Qualifications Framework Frèam Creideis agus Teisteanais na h-Alba
national qualifications teisteanasan nàiseanta
Scottish Qualifications Authority Ùghdarras Theisteanas na h-Alba
Subject: General
quality
deagh-ghnè
n(m)
quality - deagh-ghnè poss c
quality indicators slatan-tomhais deagh-ghnè
Subject: General
quality
càileachd
n(f)
quality - càileachd poss c
quality assurance suirbhidh càileachd àrainneachd
environmental quality survey dearbhadh càileachd
Subject: General
query
ceist
n(f)
query - ceiste poss cqueries - ceistean pl
Subject: General
question
ceist
n(f)
question - ceistean poss cquestions - ceistean pl
frequently asked questions ceistean cumanta
Subject: General
questionnaire
ceisteachan
n(m)
questionnaire - ceisteachain poss cquestionnaires - ceisteachain pl
Subject: GeographyGeneral
quotation
abairt
n(f)
quotation - abairt(e) poss cquotations - abairtean pl
Subject: General
race
cinneadh
n(m)
race - cinnidh poss craces - cinnidhean pl
race equality co-ionannachd cinnidh
Subject: General
racial
cinneadail
adj
racial discrimation leth-bhreith chinneadail
Subject: General
racism
gràin-cinnidh
n(f)
racism - gràin-cinnidh poss c
Subject: General
raid
ionnsaigh
n(m/f)
raid - ionnsaigh poss craids - ionnsaighean pl
air raid ionnsaigh-adhair
air raid shelter fasgadh ionnsaigh-adhair
Subject: General
railroad
rèile
n(m/f)
railroad - rèile poss crailroads - rèilichean pl
railroad transportation còmhdhail rèile
engineering of railroads einnseanaireachd rèile
Subject: GeneralGeography
railway
rèile
n(f)
railway - rèile poss crailways - rèilichean pl
railway carriage coidse-rèile
railway line loidhne-rèile
railway siding taobh-rèile
railway under construction rèile ga togail
railway station stèisean-rèile
underground railways rèilichean fo-thalamh
Subject: GeneralGeography
ranch
rainse
n(m)
ranch - rainse poss cranches - rainsean plranches - rainsichean pl
cattle ranch rainse-chruidh
Subject: GeographyGeneral
ranching
a' rainseadh
vb n
cattle ranching rainseadh-chruidh
Subject: GeographyGeneral
range
rainnse
n(f)
range - rainnse poss cranges - rainnsean pl
firing range rainnse losgaidh
testing range rainnse deuchainn
firing and testing range rainnse losgaidh is deuchainn
Subject: GeographyGeneral
rare
tearc
adj
manuscripts and rare books làmh-sgrìobhainnean agus leabhraichean tearc
rare book leabhar tearc
Subject: General
ration
raisean
n(m)
ration - raisein poss crations - raiseans plrations - raiseanan pl
ration book leabhar nan raisean(s)
Subject: General
rationing
raiseanadh
n(m)
rationing - raiseanaidh poss c
Subject: GeneralHistory
rationing
a' raiseanadh
vb n
rationing food a' raiseanadh a' bhìdh
Subject: GeneralHistory
raw material
bun-stuth
n(m)
raw material - bun-stuth poss craw materials - bun-stuthan pl
Subject: GeographyGeneral
reading
leughadh
n(m)
reading - leughaidh poss creadings - leughaidhean pl
essential reading leughadh riatanach
reading and use of other information media leughadh agus cleachdadh meadhanan fiosrachaidh eile
reading for enjoyment leughadh airson tlachd
reading to appreciate other cultures leughadh airson sùim a ghabhail ann an cultaran eile
tools for listening and talking/reading/writing innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh
Subject: General
reasonable
reusanta
adj
reasonable force forsa reusanta
reasonable punishment peanas reusanta
Subject: General
rebirth
ath-bhreith
n(f)
rebirth - ath-bhreith poss c
Subject: General
rechargeable
ath-theàrrdsach
adj
rechargeable batteries bataraidhean ath-theàrrdsach
Subject: GeographyGeneral
record
clàr
vb
Subject: General
record
clàraich
vb
Subject: General
record
clàr
n(m)
record - clàir poss crecords - clàir plrecords - clàran pl
Student Records Manager Manaidsear Chlàran Oileanach
Student Records Training Officer Oifigear Trèanaidh Chlàran Oileanach
Subject: General
recording
clàradh
n(m)
recording - clàraidh poss crecordings - clàraidhean pl
recording of an interview clàradh de dh'agallamh
Subject: General
recording
a' clàradh
vb n
Subject: General
recreation
cur-seachadan
n(pl)
recreation - cur-seachadan poss c
arts and recreation ealain agus cur-seachadan
ethics of recreation and leisure beus-eòlas chur-seachadan agus saor-ùine
recreational arts ealain cur-seachad
performing arts ealain thaisbeanail
Subject: General
recycling
ath-chuartachadh
n(m)
recycling - ath-chuartachaidh poss c
Subject: GeographyGeneral
redevelopment
ath-leasachadh
n(m)
redevelopment - ath-leasachaidh poss credevelopments - ath-leasachaidhean pl
Subject: GeographyGeneral
reflection
meòrachadh
n(m)
reflection - meòrachaidh poss c
support for reflection taic airson meòrachadh
Subject: General
reform
ath-leasachadh
n(m) / n
reform - ath-leasachaidh poss creforms - ath-leasachaidhean pl
land reform ath-leasachadh fearainn
Subject: GeographyGeneral
reform
ath-leasachail
adj
sects and reform movements seactaichean agus gluasadan ath-leasachail
Subject: General
refuse
sgudal
n(m)
refuse - sgudail poss c
refuse collection tionail-sgudail
refuse lorry làraidh sgudail
Subject: GeographyGeneral
refuse collection
tional-sgudail
n(m)
refuse collection - tionail-sgudail poss crefuse collections - tionalan-sgudail pl
Subject: GeographyGeneral
regeneration
ath-bheothachadh
n(m)
regeneration - ath-bheothachaidh poss c
urban regeneration ath-bheothachadh bailteil
Subject: GeographyGeneral
register
clàraich
vb
register here clàraich ann an seo
Subject: General
registered
clàraichte
adj
Subject: General
registrar
neach-clàraidh
n(m)
registrar - neach-clàraidh poss cregistrars - luchd-clàraidh pl
assistant registrar iar-neach-clàraidh
Subject: General
registration
clàrachadh
n(m)
registration - clàrachaidh poss c
registration opens at 9am clàrachadh a' fosgladh aig 9m
Subject: General
regret
aithreachas
n(m)
regret - aithreachais poss c
Subject: General
regulation
riaghailt
n(f)
regulation - riaghailt(e) poss cregulations - riaghailtean pl
laws, regulations and cases laghan, riaghailtean agus cùisean
Subject: General
related
co-cheangailte
adj
related topics cuspairean co-cheangailte
related facts fìrinnean co-cheangailte
macroeconomics and related topics macro-eaconamas agus cuspairean co-cheangailte
Methodist and related churches An Eaglais Mheatodach agus eaglaisean co-cheangailte
mezzotinting, aquatinting and related processes meatso-tuaradh, uisge-thuaradh agus pròiseasan co-cheangailte
mining and related operations mèinnearachd agus obrachadh co-cheangailte
naturalism and related systems feallsanachd nàdair agus siostaman co-cheangailte
pantheism and related systems iom-dhiadhachd nàdair agus siostaman co-cheangailte
penal and related institutions ionadan peanasachaidh agus co-cheangailte
printing and related activities clò-bhualadh agus gnìomhan co-cheangailte
processing dairy and related products giullachd bainne agus toradh co-cheangailte
residential and related buildings togalaichean còmhnaidh agus an leithid
socialism and related systems sòisealachd agus siostaman co-cheangailte
Socratic and related philosophies Feallsanachdan Socratach agus feallsanachdan co-cheangailte
sound and related vibrations fuaim agus crithean co-cheangailte
agriculture and related technologies àiteachas agus teicneòlasan co-cheangailte
explosives, fuels and related products stuthan-spreadhaidh, connaidhean agus bathar co-cheangailte
idealism and related systems idealism agus siostaman co-cheangailte
leather, fur goods and related products leathar, bathar bèin agus bathar co-cheangailte
Subject: General
relation
dàimh
n(m/f)
realation - dàimhe poss crealations - dàimhean pl
management and public relations stiùireadh agus dàimhean poblach
public relations dàimhean poblach
advertising and public relations sanasachd agus dàimhean poblach
communications and external relations manager manaidsear conaltraidh agus dhàimhean a-muigh
external relations dàimhean a-muigh
ethics of social relations beus-eòlas dhàimhean sòisealta
external relations assistant neach-taice dhàimhean a-muigh
international relations dàimhean eadar-nàiseanta
relation of state to organized groups dàimh stàite ri buidhnean eagraichte
Subject: General
relationship
dàimh
n(m/f)
relationship - dàimhe poss crelationships - dàimhean pl
ethics of family relationships beus-eòlas dàimhean teaghlaich
library relationships dàimhean leabharlannan
sex and relationships education eòlas gnèitheachais agus dhàimhean
Subject: General
relevance
buntanas
n(m)
relevance - buntanas poss crelevances - buntanasan pl
Subject: General
renewal
ath-nuadhachadh
n(m)
renewal - ath-nuadhachaidh poss c
spiritual renewal ath-nuadhachadh spioradail
urban renewal ath-nuadhachadh bailteil
Subject: General
renovation
ath-nuadhachadh
n(m)
renovation - ath-nuadhachaidh poss c
Subject: GeographyGeneral
representative
riochdaire
n(m)
representative - riochdaire poss crepresentatives - riochdairean pl
holiday reps riochdairean làithean-saora
Subject: GeographyGeneral
research
rannsachadh
n(m)
research - rannsachaidh poss cresearch - rannsachaidhean pl
research coordinator co-òrdanaiche rannsachaidh
energy research group buidheann rannsachaidh lùth
lipidomic research rannsachadh liopadomaig
market research rannsachadh margaidheachd
research assistant neach-taice rannsachaidh
research associate com-pàirtiche rannsachaidh
research laboratory deuchainn-lann rannsachaidh
research officer oifigear rannsachaidh
research projects pròiseactan rannsachaidh
research technician teicneòlaiche rannsachaidh
stem cell research rannsachadh bun-cheallach
senior research associate àrd-chom-pàirtiche rannsachaidh
clinical research rannsachadh clionaigeach
clinical research nurse nurs rannsachadh clionaigeach
research fellow co-eòlaiche rannsachaidh
medical research rannsachadh meidigeach
Subject: General
residential
còmhnaidheach
adj
residential buildings togalaichean còmhnaidheach
Subject: General
resin
ròiseid
n(f)
resin - ròiseid(e) poss cresin - ròiseidean pl
acrylic resin paint peant ròiseid acriolach
Subject: General
resource
goireas
n(m)
resource - goireis poss cresources - goireasan pl
learning resources goireasan ionnsachaidh
electronic resources goireasan eileagtronaigeach
online resource database stòr-dàta ghoireasan air-loidhne
resources for early years goireasan airson nan tràth-ìrean
resources for National Qualifications goireasan airson Theisteanais Nàiseanta
resources for positive behaviour goireasan airson dol a-mach dòigheil
resources for primary and S1, S2 goireasan airson bun-sgoil agus AS1, AS2
science resource centre Ionad Ghoireasan Saidheans
popular resources goireasan bitheanta
electronic resources manager manaidsear ghoireasan eileagtronaigeach
head of human resources ceannard ghoireasan daonna
human resources goireasan daonna
land resources goireasan fearainn
Subject: General
resource
stòras
n(m)
resource - stòrais poss cresources - stòrasan plresource - stòrais pl
graphic novel resource stòras nobhailean grafaigeach
managing environmental resources manaidseadh stòrasan na h-àrainneachd
natural resources stòrasan nàdarra
Glow communications resource bank stòrasan airson conaltradh Glow
Subject: General
responsibility
dleastanas
n(m)
responsibility - dleastanais poss cresponsibilities - dleastanasan pl
responsibility of all dleastanas nan uile
Subject: General
responsible tourism
turasachd neo-mhillteach
n phr
Subject: GeographyGeneral
retail park
pàirce cheannaichean
n phr
Subject: GeographyGeneral
retailer
ceannaiche
n(m)
retailer - ceannaiche poss cretailers - ceannaichean pl
Subject: GeographyGeneral
reuse
ath-chleachdadh
n(m)
reuse - ath-chleachdaidh poss c
Subject: GeographyGeneral
revolution
mòr-chaochladh
n(m)
revolution - mòr-chaochlaidh poss crevolutions - mòr-chaochlaidhean pl
The Industrial Revolution Mòr-chaochladh a' Ghnìomhachais
The Agricultural Revolution Mòr-chaochladh an Àiteachais
The Age of Revolutions Linn nan Caochlaidhean Mòra
political revolution mòr-chaochladh poilitigeach
The Green Revolution Am Mòr-chaochladh Uaine
Subject: GeneralGeographyHistory
revolution
ar-a-mach
n(m)
revolution - ar-a-mach poss crevolutions - ar-a-mach pl
The Jacobite Rebellion Ar-a-mach nan Seumasach
The French Revolution Ar-a-mach na Frainge
Subject: GeneralHistory
rifle
raidhfil
n(m)
rifle - raidhfil poss crifles - raidhfilean pl
Subject: General
right
deas
adj
turn right tionndaidh gu do làimh dheis
right lung sgamhan deas
Subject: General
road
rathad
n(m)
road - rathaid poss croad - rothaid poss croads - rathaidean plroads - ròidean pl
engineering of roads einnseanaireachd rathaid
ring road cuairt-rathad
road under construction rathad ga thogail
scondary road leas-rathad
main road rathad mòr
major road rathad mòr
minor road rathad beag
road information fiosrachadh rathaid
road markings comharraidhean rathaid
road signs soidhnichean rathaid
Subject: GeneralGeography
robot
ròbot
n(m)
robot - ròbot poss crobot - ròbotan pl
Subject: General
role model
eisimpleir
n(m/f)
role model - eisimpleir poss crole models - eisimpleirean pl
good role model deagh eisimpleir
Subject: General
roll
roile
n(m/f)
roll - roile poss crolls - roilichean pl
Subject: General
Roman
Ròmanach
adj
Roman sculpture snaigheadh Ròmanach
Roman numerals figearan Ròmanach
Roman religion creideamh Ròmanach
Subject: General
rook
tùr
n(m)
rook - tùir poss crooks - tùir pl
Subject: General
route
slighe
n(f)
route - slighe poss croutes - slighean pl
primary route prìomh shlighe
European route slighe Eòrpach
car ferry route slighe aiseag chàraichean
take a southerly route gabh cùrsa chun na h-àird a deas
trade route slighe malairt
route with public access slighe phoblach
Subject: General
rural
dùthchail
adj
rural health management stiùireadh slàinte dhùthchail
rural community coimhearsnachd dhùthchail
rural land users cleachdadairean-fearainn dùthchail
rural land fearann dùthchail
rural landscape dealbh-tìre dùthchail
rural area sgìre dhùthchail
Rural Development Contracts Cùmhnantan Leasachadh Dùthchail
rural development leasachadh dùthchail
rural-urban migration imrich bhailteil
rural/urban fringe oir dhùthchail/bhailteil
Subject: GeneralGeography
Sabbath
Sàbaid
n(f)
Sabbath - Sàbaid poss cSabbath - Sàbaidean pl
Sabbath Là na Sàbaid
Subject: General
safety
sàbhailteachd
n(f)
safety - sàbhailteachd poss c
health and safety slàinte agus sàbhailteachd
personal health and safety slàinte agus sàbhailteachd phearsanta
safety regulations riaghailtean sàbhailteachd
Subject: General
sanitary
slàinteil
adj
sanitary engineering einnseanaireachd shlàinteil
Subject: General
satire
aoir
n(f)
satire - aoir(e) poss csatires - aoirean pl
a satire by John Maclean on another bard aoir a rinn Iain MacIlleathain air bàrd eile
Subject: General
satire
aoireadh
n(f)
satire - aoiridh poss c
Spanish satire aoireadh Spàinntis
Subject: General
Saturday
Disathairne
n(m)
Saturday - Disathairne poss c
Sat Dis
Saturday night oidhche Shathairne
Saturday afternoon feasgar Disathairne
Subject: General
Saxon
Sagsonach
adj
Saxon language cànan Sagsonach
Subject: General
Saxon
Sagson
n(m)
Saxon - Sagson poss cSaxons - Sagsonaich pl
Anglo-Saxon Anglo-Sagson
Subject: General
scanner
sganair
n(m)
scanner - sganair poss cscanners - sganairean pl
Subject: General
scenery
seallaidhean
n(pl)
coastal scenery seallaidhean costail
Subject: GeographyGeneral
scheme
sgeama
n(m/f)
scheme - sgeama poss cschemes - sgeamaichean pl
hydro-electric schemes sgeamaichean dealain-uisge
Blue Flag Scheme Sgeama nam Bratach Gorma
Countryside Stewardship Schemes Sgeamaichean Stiùbhardachd Dhùthchail
park and ride scheme sgeama park and ride
site and service scheme sgeama làraichean-is-seirbheisean
self-help scheme sgeama fèin-chuideachaidh
sustainable forestry schemes sgeamaichean coilltearachd sheasmach
Subject: GeographyGeneral
school
sgoil
n(f)
school - sgoile poss cschools - sgoiltean pl
choosing a school a' taghadh sgoil
schools liaison ceangal ri sgoiltean
debating in schools deasbad ann an sgoiltean
out of school hours learning ionnsachadh taobh a-muigh uairean na sgoile
personal support in schools taic phearsanta ann an sgoiltean
schools' global footprint lorg cruinne sgoiltean
schools of ambition sgoiltean adhartach
law school sgoil-lagha
Harvard Law School Sgoil-lagha Harvard
Scottish schools online sgoiltean na h-Alba air-loidhne
Headteacher Ceannard-sgoile
school activities gnìomhan sgoile
primary school bun-sgoil
secondary school àrd-sgoil
nursery school sgoil-àraich
Eco School Eag-sgoil
schoolhouse taigh-sgoile
schoolmaster maighstir-sgoile
schoolmistress bana-mhaighstir-sgoile
pre-school ro-sgoil
pre-school education foghlam ro-sgoile
Sunday school sgoil Shàbaid
Health Promoting Schools Sgoiltean airson Slàinte
philosophy in schools feallsanachd ann an sgoiltean
whole-school activities gnìomhan tar-sgoile
Ambitious Excellent Schools Sgoiltean Sàr-mhath Adhartach
school assembly co-thional sgoile
school book leabhar-sgoile
Subject: General
screen reader
leughadair sgrion
n(m)
screen reader - leughadair sgrion poss cscreen readers - leughadairean sgrion pl
Subject: General
sculpture
snaigheadh
n(m)
sculpture - snaighidh poss csculptures - snaighidhean pl
sculpture, ceramics and metalwork snaigheadh, searamaigs agus obair-mheatailt
processes, forms and subjects of sculpture pròiseasan, cruthan agus cuspairean snaighte
sculpture from 1400 snaigheadh bho 1400
piece of sculpture ìomhaigh shnaighte
sculpture to ca. 500 snaigheadh gu ca. 500
Greek, Etruscan and Roman sculpture snaigheadh Greugach, Etruscanach agus Ròmanach
Subject: General
sea
muir
n(m/f)
sea - mara poss cseas - marannan pl
above sea level (asl) os cionn ìre na mara (ocm)
sea level ìre na mara
high tide làn-mara
the tide is high tha làn mòr ann
high tide muir-làn
low tide muir-tràigh
lunar sea muir-gealaich
sea forces and warfare feachdan agus cogadh mara
the sea of tranquility Muir a' Chiùineis
Subject: GeneralGeography
season
seusan
n(m)
season - seusain poss cseasons - seusanan pl
end of the season deireadh an t-seusain
herring season seusan an sgadain
pantomime season seusan pantomaim
peak season seusan trang
Subject: ScienceGeographyGeneral
season
ràith
n(f)
season - ràithe poss cseasons - ràithean plseasons - ràitheachan pl
beginning of the season toiseach na ràithe
seasons of the year ràithean na bliadhna
growing season ràith-fàis
Subject: ScienceGeographyGeneral
seasonal
ràitheil
adj
seasonal jobs obraichean ràitheil
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
secondary
àrd-sgoil
n(f)
secondary - àrd-sgoile poss csecondaries - àrd-sgoiltean pl
secondary education foghlam àrd-sgoile
enhancing secondary school education a' cur ri foghlam àrd-sgoile
Subject: General
secretary
rùnaire
n(m)
secretary - rùnaire poss csecretary - rùnairean pl
Secretary of State Rùnaire na Stàite
finance secretary rùnaire ionmhais
project secretary rùnaire pròiseict
deputy secretary leas-rùnaire
Home Secretary Rùnaire na Dùthcha
Subject: General
section
roinn
n(f)
section - roinne poss csections - roinnean pl
The Thousand Sections Roinnean nam Mìltean
Subject: General
sector
roinn
n(f)
sector - roinne poss csectors - roinnean pl
informal sector roinn neo-fhoirmeil
informal sector jobs obraichean san roinn neo-fhoirmeil
Subject: GeographyGeneral
seed
sìol
n(m)
seed - sìl poss cseeds - sìl pl
High Yield Variety seeds (HYV) sìol-toradh-àrd (HYV)
oil seed rape bàrr sìol-ola
Subject: GeographyGeneral
seedling
planntrais
n(f)
seedling - planntrais poss cseedlings - planntrais pl
Subject: GeographyGeneralScience
segregation
sgaradh
n(m)
segregation - sgaraidh poss c
segregation in schools sgaradh ann an sgoiltean
Subject: General
self
fèin
pron
the self an fhèin
self-employed (male) ag obair air a cheann fhèin
self-employed (female) ag obair air a ceann fhèin
self-employed person oibriche air a cheann fhèin
self-explanatory fèin-mhìneachail
self-assessment fèin-mheasadh
Subject: General
self-help scheme
sgeama fèin-chuideachaidh
n phr
Subject: GeographyGeneral
semi-detached
leth-dhealaichte
adj
semi-detached house taigh leth-dhealaichte
Subject: GeographyGeneral
sensationalism
feallsanachd mothachaidh
n phr
Subject: General
sense
ciad-fàth
n(f)
sense - ciad-fàth poss csenses - ciad-fàthan pl
using my senses a' cleachdadh mo chiad-fàthan
Subject: General
September
Sultain
n(f)
September - Sultain(e) poss c
September An t-Sultain
beginning of September toiseach na Sultain
a day in September latha anns an t-Sultain
Sept Sult
the nineteenth of September an naoidheamh latha deug dhen t-Sultain
19th of September an 19mh dhen t-Sultain
19th of September 19mh (An t-) Sultain
19 September 19 Sultain
Subject: General
sequential process
pròiseas òrdughail
n phr
Subject: GeographyGeneral
serial
iris
n(f)
serial - iris(e) poss cserials - irisean pl
serial publications irisean
serial publications of fine and decorative arts irisean ealain fhìnealta agus maiseachaidh
serials in American English irisean anns a' Bheurla Ameireaganaich
serials in English irisean anns a' Bheurla
serials in French, Occitan and Catalan irisean ann am Fraingis, Occitan agus Catalan
serials in Italian, Romanian and related languages irisean ann an Eadailtis, Romàinis agus cànanan co-cheangailte
serials in other Germanic languages irisean ann an cànanan Gearmainig eile
serials in other languages irisean ann an cànanan eile
serials in Scandinavian languages irisean anns na cànanan Lochlannach
serials in Slavic languages irisean anns na cànanan Slàbhach
serials in Spanish and Portuguese irisean ann an Spàinntis agus Portagailis
general serial publications irisean coitcheann
Subject: General
service
seirbheis
n(f)
service - seirbheis poss cservices - seirbheisean pl
LTS Education News Service Seirbheis Naidheachdan Foghlaim LTS
news service seirbheis naidheachdan
video conferencing services seirbheisean co-labhairt bhidio
office services seirbheisean oifis
senior analyst data messaging service àrd-neach-anailis, seirbheis bhrathan dàta
social services seirbhisean sòisealta
social welfare services seirbheisean shochairean sòisealta
sudent support services seirbheisean taic oileanach
website services seirbheisean làraich-lìn
careers service seirbheis dhreuchdan
customer services seirbheisean luchd-ceannaich
customer services manager manaidsear seirbheisean luchd-cleachdaidh
director of learning and information services stiùiriche seirbheisean ionnsachaidh agus fiosrachaidh
technology service developer neach-leasachaidh seirbheis teicneòlais
head of IT services ceannard sheirbheisean IT
Internet Information Services (IIS) Seirbheisean Fiosrachaidh Eadar-lìn (IIS)
Internet Service Provider (ISP) Solaraiche Seirbheis Eadar-lìn (ISP)
Internet Storage Name Service (iSNS) Seirbheis Stòr Ainmean Eadar-lìn (iSNS)
auxiliary services seirbheisean taice
meals and table service seirbheis bìdh agus bùird
corprate services seirbheisean corparra
customer services seirbheisean luchd-cleachdaidh
customer services manager manaidsear seirbheisean luchd-ceannaich
military service seirbheis armailteach
evangelistic services seirbheisean soisgeulach
emergency services seirbheisean èiginn
local services seirbheisean ionadail
Subject: General
settlement
tuineachadh
n(m)
settlement - tuineachaidh poss csettlements - tuineachaidhean pl
settlement function prìomh-adhbhar tuineachaidh
Subject: GeographyGeneral
shadow
faileas
n(m)
shadow - faileis poss cshadows - faileasan pl
Subject: General
sheep
caora
n(f)
sheep - caorach poss csheep - caoraich pl
hill sheep farming tuathanachas chaorach-monaidh
sheepdog cù-chaorach
wintering sheep a' geamhrachadh chaorach
a sheep chewing the cud caora a' cnàmh a cìr
Subject: GeographyGeneralScience
shelter
fasgadh
n(m)
shelter - fasgaidh poss cshelters - fasgaidhean pl
air raid shelter fasgadh ionnsaigh-adhair
Anderson Shelter Fasgadh Anderson
shelter belt crios-fasgaidh
emergency shelter fasgadh èiginn
Subject: General
shepherd
cìobair
n(m)
shepherd - cìobair poss cshepherds - cìobairean pl
Subject: General
ship
soitheach
n(m/f)
ship - soithich poss cships - soithichean pl
shipyard gàrradh-iarainn
shipbuilding togail shoithichean
Subject: GeographyGeneral
ship
long
n(f)
ship - luinge poss cships - longan pl
Subject: GeographyGeneral
ship
bàta
n(m)
ship - bàta poss cships - bàtaichean pl
weather ship bàta sìde
shipyard gàrradh-iarainn
ferry boat bàt'-aiseig
fishing boat bàt'-iasgaich
Subject: GeographyGeneral
shipyard
gàrradh-iarainn
n(m)
shipyard - gàrraidh-iarainn poss cshipyards - gàrraidhean-iarainn pl
Subject: GeographyGeneral
shoot
loisg
vb
shooting the geese a' losgadh air na geòidh
Subject: General
shooting
sealg ghunnaichean
n phr
Subject: General
shooting
losgadh
n(m)
shooting - losgaidh poss cshootings - losgaidhean pl
Subject: General
shop
bùth
n(f)
shop - bùtha poss cshops - bùthan plshops - bùithtean pl
comparison shops bùithtean coimeasail
discount shops bùithtean lasachaidh
souvenir shops bùithtean chuimhneachan
Subject: GeographyGeneral
shorthand
geàrr-sgrìobhadh
n(m)
shorthand - geàrr-sgrìobhaidh poss c
Subject: General
shower
frasair
n(m)
shower - frasair poss cshowers - frasairean pl
shower tray treidhe frasair
Subject: General
shower
fras
n(f)
shower - froise poss cshowers - frasan pl
Subject: General
siding
taobh-rèile
n(f)
siding - taobh-rèile poss csidings - taobh-rèilichean pl
Subject: GeographyGeneral
sightseeing
coimhead sheallaidhean
n phr
Subject: GeographyGeneral
sigillography
seula-eòlas
n(m)
sigillography - seula-eòlais poss c
numismatics and sigillography buinn-eòlas agus seula-eòlas
Subject: General
siren
dùdach
n(m/f)
siren - dùdaich(e) poss csirens - dùdaichean plsirens - dùdaich pl
emergency sirens dùdaich èiginn
Subject: GeographyGeneral
site
làrach
n(m/f)
site - làraich poss csites - làraichean plsites - làraich pl
landfill site làrach lìonadh-talmhainn
greenfield site làrach-uaine
picnic site làrach cuirm-cnuic
site and service scheme sgeama làraichean-is-seirbheisean
Site of Special Scientific Interest (SSSI) Làrach de Shùim Shònraichte Shaidheansail (SSSI)
World Heritage Site status Inbhe Làrach Dualchas Cruinneil
site plan plana-làraich
industrial site làrach gnìomhachais
Subject: GeographyGeneral
situation
suidheachadh
n(m)
situation - suidheachaidh poss csituations - suidheachaidhean pl
sticky situation suidheachadh steigeach
Subject: General
Skeptic
Skeptic
adj
Skeptic and Neoplatonic philosophies feallsanachdan Skeptic agus Nuadh-phlatonach
Subject: General
ski resort
baile-turasachd sgithidh
n phr
Subject: GeographyGeneralPhysical Education
skier
sgitheadair
n(m)
skier - sgitheadair poss cskiers - sgitheadairean pl
Subject: GeographyGeneralPhysical Education
skiing
sgitheadh
n(m)
skiing - sgithidh poss c
ski resort baile-turasachd sgithidh
water skiing sgitheadh-uisge
Subject: GeographyGeneralPhysical Education
skill
sgil
n(m/f)
skill - sgil poss cskills - sgilean pl
core skills bun-sgilean
curriculum at a glance geàrr-shealladh den churraicealam
information skills and literacy sgilean fiosrachaidh agus litearrachd
study skills sgilean ionnsachaidh
developing your skills a' leasachadh do sgilean
enquiry skills sgilean ceasnachaidh
thinking skills sgilean smaoineachaidh
Skills for Scotland Sgilean airson Alba
skills for work sgilean airson obair
Subject: General
sky
adhar
n(m)
sky - adhair poss c
air and other specialised forces feachdan adhair agus feachdan speisealta eile
air forces feachdan adhair
the (Royal) Air Force Feachd an Adhair
air transportation còmhdhail adhair
Subject: General
slavery
tràillealachd
n(f)
slavery - tràillealachd poss c
slavery and emancipation tràillealachd agus saoradh
Subject: General
smith
gobha
n(m)
smith - gobhann poss csmith - gobhainn poss csmiths - goibhnean pl
Subject: General
snow
sneachd
n(m)
snow - sneachda poss c
snowman bodach-sneachda
snowball ball-sneachda
cosmic snowball ball-sneachda cosmaig
carbon dioxide snow sneachd carbon dà-ogsaid
Subject: GeographyGeneralScience
snowball
ball-sneachda
n(m)
snowball - buill-sneachda poss csnowballs - buill-sneachda pl
cosmic snowball ball-sneachda cosmaig
Subject: ScienceGeneral
social
sòisealta
adj
social studies eòlas sòisealta
social sciences saidheansan sòisealta
social problems duilgheadasan sòisealta
social theology eòlas-diadhachd sòisealta
social interaction eadar-obair shòisealta
social processes pròiseasan sòisealta
social behaviour modhan sòisealta
factors affecting social behaviour cùisean a tha a' toirt buaidh air modhan sòisealta
social groups buidhnean sòisealta
social law lagh sòisealta
social justice ceartas sòisealta
social networking lìonrachadh sòisealta
social network sites làraichean-lìn sòisealta
social subjects cuspairean sòisealta
social well-being sunnd sòisealta
social work obair shòisealta
Social Democrat Deamocratach Sòisealta
social services seirbheisean sòisealta
social security sochairean sòisealta
social indicator taisbeanair sòisealta
Personal and Social Education Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
Subject: General
social indicator
taisbeanair sòisealta
n phr
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
social studies
eòlas sòisealta
n phr
Subject: General
society
co-chomann
n(m)
society - co-chomainn poss csocieties - co-chomainn pl
people in society, economy and business daoine ann an co-chomann, eaconamaidh agus gnothachas
people, past events and societies daoine, tachartasan san àm a dh'fhalbh agus co-chomainn
science in society saidheans sa cho-chomann
the arts in society na h-ealain am measg an t-sluaigh
Subject: General
sociology
soiseòlas
n(f)
sociology - soiseòlais poss c
social sciences, sociology and anthropology saidheansan sòisealta, soiseòlas agus daonn-eòlas
Subject: General
Socratic
Socratach
adj
pre-Socratic ro-Shocratach
pre-Socratic Greek philosophies feallsanachdan Greugach ro-Shocratach
Socratic philosophies feallsanachdan Socratach
Subject: General
soldier
saighdear
n(m)
soldier - saighdeir poss csoldiers - saighdearan pl
soldiers of the Great War saighdearan a' Chogaidh Mhòir
Subject: General
soul
anam
n(m)
soul - anama poss csouls - anaman plsouls - anamannan pl
origin and destiny of individual souls tùs agus crìoch anaman fa leth
Subject: General
source
freumh
n(m)
source - freumh(a) poss csources - freumhan plsources - freumhaichean pl
Subject: General
souvenir
cuimhneachan
n(m)
souvenir - cuimhneachain poss csouvenirs - cuimhneachain pl
souvenir shops bùithtean chuimhneachan
Subject: GeographyGeneral
speaker
òraidiche
n(m)
speaker - òraidiche poss cspeakers - òraidichean pl
keynote speakers prìomh òraidichean
Subject: General
special
sònraichte
adj
special topics cuspairean sònraichte
special computer methods dòighean sònraichte coimpiutair
special education foghlam sònraichte
special offer tairgse shònraichte
Subject: General
specialised
speisealta
adj
specialised cells ceallan speisealta
non-specialised cells ceallan neo-speisealta
Subject: General
specialist
eòlaiche
n(m)
specialist - eòlaiche poss cspecialists - eòlaichean pl
business systems specialist eòlaiche siostaman gnothachais
senior applications specialist àrd-eòlaiche phrògraman
Subject: General
specific
sònraichte
adj
bibliographies of works from specific places clàran leabhraichean de dh'obraichean bho àiteachan sònraichte
bibliographies of works on specific subjects clàran leabhraichean de dh'obraichean air cuspairean sònraichte
law of specific jurisdictions and areas lagh uachdranasan agus cheàrnaidhean sònraichte
libraries for specific subjects leabharlannan airson chuspairean sònraichte
manufacture for specific uses obair-dèanaimh airson fheuman sònraichte
other products of specific materials bathair eile de stuthan sònraichte
specific celestial bodies and phenomena nithean agus tachartasan anns na speuran
specific fields of public administration raointean sònraichte de rianachd phoblach
specific materials and purposes stuthan agus adhbharan sònraichte
specific parts of and systems in plants pàirtean sònraichte agus siostaman ann an lusan
specific philosophical schools feallsanachdan sònraichte
specific physiological systems in animals siostaman sònraichte beò-eòlach bheathaichean
specific topics in natural history cuspairean àraid ann an eachdraidh nàdarra
specific topics in parapsychology and occultism cuspairean sònraichte ann am para-saidhceòlas agus os-nàdarrachd
Subject: General
spring
earrach
n(m)
spring - earraich poss csprings - earraich pl
beginning of spring toiseach an earraich
spring work obair an earraich
spring equinox co-fhad nan tràth earraich
Subject: General
sprinkler
frasadair
n(m)
sprinkler - frasadair poss csprinklers - frasadairean pl
Subject: GeographyGeneral
staff
luchd-obrach
n(m)
staff - luchd-obrach poss c
staff development leasachadh luchd-obrach
Gaelic staff development administrator rianaire leasachadh luchd-obrach Gàidhlig
staff developer neach-leasachaidh luchd-obrach
staff member neach-obrach
Subject: General
stage
àrd-ùrlar
n(m)
stage - àrd-ùrlair poss cstages - àrd-ùrlair pl
stage presentations taisbeanaidhean àrd-ùrlair
Subject: General
stage
ìre
n(f)
stage - ìre poss cstages - ìrean pl
stages of learning ìrean ionnsachaidh
age and stage aois agus ìre
Subject: General
standard of living
cor-beòshlaint
n(m)
standard of living - cor-beòshlaint pl
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
standardisation
bun-thomhas
n(m)
standardisation - bun-thomhais poss cstandardisations - bun-thomhasan pl
Subject: General
state
staid
n(f)
state - staide poss cstates - staidean pl
subconscious and altered states fo-mhothachadh agus staidean atharraichte
Subject: General
station
stèisean
n(m)
station - stèisein poss cstations - stèiseanan pl
climate station stèisean gnàth-shìde
weather station stèisean sìde
weather station circle cearcall stèisean-sìde
geo-thermal energy power station stèisean cumhachd lùth geo-thearmach
nuclear power station stèisean cumhachd niuclasach
railway station stèisean-rèile
lifeboat station stèisean bàta-teasairginn
Subject: GeographyGeneralScience
statistic
staitistig
n(f)
statistic - staitistig poss cstatistics - staitistigean pl
Subject: General
statistics
staitistearachd
n(f)
statistics - staitistearachd poss c
Subject: General
stereotype
gnàth-ìomhaigh
n(f)
stereotype - gnàth-ìomhaigh poss cstereotypes - gnàth-ìomhaighean pl
Subject: General
stewardship
stiùbhardachd
n(f)
stewardship - stiùbhardachd poss c
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
sticky tape
teip steigeach
n(f)
sticky tape - teip steigich poss csticky tapes - teipichean steigeach pl
Subject: General
Stoic
Stoiceach
adj
Stoic philosophy feallsanachd Stoiceach
Subject: General
store
bùth
n(f)
store - bùtha poss cstores - bùthan plstores - bùithtean pl
department stores bùithtean ioma-roinn
Subject: GeographyGeneral
storyteller
sgeulaiche
n(m)
storyteller - sgeulaiche poss cstorytellers - sgeulaichean pl
Subject: General
strand
iall
n(f)
strand - èill poss cstrands - iallan pl
information strand iall fiosrachaidh
information strands iallan fiosrachaidh
Subject: General
strategy
ro-innleachd
n(f)
strategy - ro-innleachd poss cstrategies - ro-innleachdan pl
mental strategies ro-innleachdan inntinn
Subject: General
streak
strìoch
n(f)
streak - strìoch poss cstreaks - strìochan pl
primitive streak strìoch thùsach
Subject: General
strength
neart
n(m)
strength - neirt poss cstrengths - neartan pl
wind strength neart-gaoithe
wind strength cumhachd na gaoithe
Subject: General
structure
structar
n(m)
structure - structair poss cstructures - structaran pl
public structures structaran poblach
structures in landscape architecture structaran ann an ailtireachd deilbh-tìre
architectural structure structar ailtireachail
Subject: General
subconscious
fo-mhothachadh
n(m)
subconscious - fo-mhothachaidh poss c
the unconscious and the subconscious neo-mhothachadh agus fo-mhothachadh
subconscious and altered states fo-mhothachadh agus staidean atharraichte
Subject: General
subconscious
fo-mhothachail
adj
Subject: General
subject
cuspair
n(m)
subject - cuspair poss csubjects - cuspairean pl
specific subjects cuspairean sònraichte
related subjects cuspairean co-cheangailte
social subjects cuspairean sòisealta
Subject: General
substance
stuth
n(m)
substance - stutha poss csubstance - stuthan pl
reactive substance stuth iom-obrachail
substance misuse mì-fheum de stuthan
Subject: General
succeed
soirbhich
vb
determined to succeed a' strì gu soirbheachadh
Subject: General
summary
geàrr-chunntas
n(m)
summary - geàrr-chunntais poss csummaries - geàrr-chunntasan pl
first summary a' chiad gheàrr-chunntas
second summary an dara geàrr-chunntas
third summary an treas geàrr-chunntas
Subject: General
summer
samhradh
n(m)
summer - samhraidh poss csummers - samhraidhean pl
warmth of summer blàths an t-samhraidh
spending the summer a' samhrachadh
midsummer meadhan an t-samhraidh
summer solstice grian-stad an t-samhraidh
Subject: General
Sunday
Là na Sàbaid
n phr
Sun LnS
Sunday afternoon feasgar na Sàbaid
Sunday night oidhche na Sàbaid
Sunday school sgoil Shàbaid
Easter Sunday Sàbaid na Càisge
Subject: General
Sunday
Didòmhnaich
n(m)
Sunday - Didòmhnaich poss c
Sun Did
Sunday night oidhche Dhòmhnaich
Sunday morning madainn Didòmhnaich
Easter Sunday Didòmhnaich na Càisge
Remembrance Sunday Didòmhnaich a' Chuimhneachaidh
Subject: General
support
taic
n(f)
support - taice poss c
support for learning taic-ionnsachaidh
management for support for learning manaidseadh taic-ionnsachaidh
online support taic air-loidhne
student support assistant neach-taice taic oileanach
technical support taic theicnigeach
technical support officer oifigear taice teicnigeach
VC technical support officer oifigear taice teicnigeach VC
additional support for learning taic a bharrachd airson ionnsachadh
additional support needs feumalachdan taice a bharrachd
disability support coordinator co-òrdanaiche taic luchd-ciorraim
family support taic teaghlaich
helpdesk support analyst neach-anailis sheirbheisean taice
ICT support officer oifigear taice ICT
personal support in schools taic phearsanta ann an sgoiltean
senior helpdesk support analyst àrd-neach-anailis sheirbhisean taice
sudent support services coordinator co-òrdanaiche seirbheisean taic oileanach
support for new teachers website làrach-lìn airson taic do thidsearan ùra
support for reflection taic airson meòrachadh
support officer oifigear taice
supporting children's learning a' cur taic ri ionnsachadh chloinne
supporting primary and lower education a' cur taic ri foghlam bun-sgoile agus nas tràithe
family support worker neach-taice teaghlaich
Subject: General
surgery
lannsaireachd
n(f)
surgery - lannsaireachd poss c
surgery and related medical specialities lannsaireachd agus raointean meidigeach co-cheangailte
Subject: General
surname
sloinneadh
n(m)
surname - sloinnidh poss csurnames - sloinnidhean pl
Subject: General
surname
cinneadh
n(m)
surname - cinnidh poss csurnames - cinnidhean pl
Subject: General
sustainability
seasmhachd
n(f)
sustainability - seasmhachd poss c
Subject: GeographyGeneral
sustainable
seasmhach
adj
sustainable development leasachadh seasmhach
sustainable forestry schemes sgeamaichean coilltearachd sheasmach
sustainable practices cleachdaidhean seasmhach
sustainable tourism turasachd sheasmhach
sustainable development education foghlam leasachadh seasmhach
Subject: GeneralGeography
swap
suap
n(m)
swap - suap poss cswaps - suapan pl
Subject: General
syllogism
syllogism
n(m)
syllogism - syllogism poss csyllogisms - syllogisms pl
Subject: General
symbol
comharra
n(m)
symbol - comharra poss csymbols - comharran pl
mathematical symbols comharran matamataigeach
status symbol comharra inbhe
Subject: General
symbol
samhla
n(m)
symbol - samhla poss csymbols - samhlan pl
copyright symbol samhla chòraichean
map symbol samhla mapa
Subject: General
symbolic(al)
samhlachail
adj
Subject: General
symbolisation
samhlachadh
n(m)
symbolisation - samhlachaidh poss c
Subject: General
symbolise
samhlaich
vb
Subject: General
symbolism
samhlachas
n(m)
symbolism - samhlachais poss c
Subject: General
symbolist
samhlaiche
n(m)
symbolist - samhlaiche poss csymbolists - samhlaichean pl
Subject: General
system
siostam
n(m)
system - siostaim poss csystems - siostaman pl
information systems siostaman fiosrachaidh
ethical systems siostaman beus-eòlach
writing systems siostaman sgrìobhaidh
immune system siostam dìon-bodhaig
breathing system siostam analachaidh
respiratory system siostam analachaidh
communication systems siostaman conaltraidh
Subject: General
systematically
(gu) rianail
adv
Subject: General
tabulation
clàrachadh
n(m)
tabulation - clàrachaidh poss c
Subject: GeographyGeneralMathematics
talking
labhairt
n(f)
talking - labhairt poss c
listening and talking èisteachd agus labhairt
listening and talking with others èisteachd agus labhairt còmhla
tools for listening and talking/reading/writing innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh
Subject: General
tattoo
tatù
n(m)
tattoo - tatù poss ctattoos - tatùthan pl
Subject: General
teacher
tidsear
n(m/f)
teacher - tidseir poss cteachers - tidsearan pl
new teachers website làrach-lìn thidsearan ùra
support for new teachers website làrach-lìn airson taic do thidsearan ùra
supply teacher tidsear-ionaid
Subject: General
teacher
neach-teagaisg
n(m/f)
teacher - neach-teagaisg poss cteachers - luchd-teagaisg pl
Subject: General
teak
tìoc
n(m)
teak - tìoca poss c
Subject: GeographyGeneral
teak
tìoc
adj
teak wood fiodh tìoca
teak furniture àirneis thìoca
Subject: GeographyGeneral
technical
teicnigeach
adj
technical resource goireas teicnigeach
technical terminology briathrachas teicnigeach
technical support taic theicnigeach
technical requirements feuman teicnigeach
Technical Support Officer Oifigear Taice Teicnigeach
VC Technical Support Officer Oifigear Taice Teicnigeach VC
Subject: General
technique
dòigh
n(f)
technique - dòigh poss ctechniques - dòighean pl
cleaning techniques dòighean glanaidh
colour techniques dòighean datha
coating techniques dòighean còmhdachaidh
gathering technique dòigh cruinneachaidh
Subject: General
technological studies
teicneòlas
n(m)
technological studies - teicneòlais poss c
Subject: General
technologist
teicneòlaiche
n(m)
technologist - teicneòlaiche poss ctechnologists - teicneòlaichean pl
educational technologist teicneòlaiche foghlaim
Subject: General
technology
teicneòlas
n(m)
technology - teicneòlais poss ctechnologies - teicneòlasan pl
digital technology teicneòlas didseatach
food technology teicneòlas bìdh
pulp and paper technology teicneòlas glaodhain agus pàipeir
technology service developer neach-leasachaidh seirbheis teicneòlais
beverage technology teicneòlas dibhe
dean of science and technology deadhan saidheans agus teicneòlais
technology of organic products teicneòlas bathar fàs-bheairteach
allied technologies teicneòlasan co-cheangailte
integrated technologies teicneòlasan amalaichte
head of integrated technologies ceannard theicneòlasan amalaichte
Subject: General
telecommunication
tele-chonaltradh
n(m)
telecommunication tele-chonaltraidh
Subject: General
teleological
tele-eòlasach
adj
teleological argument argamaid thele-eòlasach
Subject: General
teleology
tele-eòlas
n(m)
teleology - tele-eòlais poss c
Subject: General
telephone (road assist)
fòn (cobhair-rathaid)
n(m)
telephone (road assist) - fòn (cobhair-rathaid) poss ctelephones (road assist) - fònaichean (cobhair-rathaid) pl
Subject: GeographyGeneral
tell
inns
vb
Show and Tell Seall agus Inns
Subject: General
ten-pin bowling
bobhladh deich-chnagach
n phr
Subject: GeographyGeneralPhysical Education
tenement
teanamaint
n(m)
tenement - teanamaint poss ctenements - teanamaintean pl
Glasgow tenements teanamaintean Ghlaschu
Subject: General
terrace
barraid
n(f)
terrace - barraid(e) poss cterraces - barraidean pl
hillside terraces barraidean leathaid
terraced houses taighean barraide
Subject: GeographyGeneral
text
teacsa
n(m/f)
text - teacsa poss ctext - teacsaichean pl
creating texts cruthachadh theacsaichean
multimodal texts teacsaichean ioma-mhòdach
sacred text teacsa naomh
Subject: General
thank you
tapadh leat / leibh
n phr
Subject: General
thanks
taing
n(f)
thanks - tainge poss c
many thanks taing mhòr
thanks very much taing mhòr
Subject: General
The Queen's Gambit
Gambit na Banrigh
n phr
Subject: General
theory
teòiridh
n(f)
theory - teòiridh poss ctheories - teòiridhean pl
basis of the theory bun na teòiridh
the Big Bang theory teòiridh a' Bhraig Mhòir
theory of evolution teòiridh mean-fhàis
theory of philosophy teòiridh feallsanachd
philosophy and theory feallsanachd agus teòiridh
philosophy and theory of religion feallsanachd agus teòiridh creideimh
just war theory teòiridh cogadh dligheach
Subject: General
Thursday
Diardaoin
n(m)
Thursday - Diardaoin poss c
Thurs Diar
Thursday night oidhche Ardaoin
Thursday night oidhche Dhiardaoin
Thursday afternoon feasgar Diardaoin
Fast Thursday Diardaoin na Traisg
Subject: General
time
tìm
n(f)
time - tìme poss ctimes - tìmean pl
timeline loidhne-tìme
Subject: General
timeline
loidhne-tìme
n(f)
timeline - loidhne-tìme poss ctimelines - loidhnichean-tìme pl
Subject: General
tool
inneal
n(m)
tool - inneal poss ctools - innealan pl
tools for listening and talking/reading/writing innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh
Subject: General
topic
cuspair
n(m)
topic - cuspair poss ctopics - cuspairean pl
special topics cuspairean sònraichte
related topics cuspairean co-cheangailte
specific topics cuspairean àraid
Subject: General
topology
topeòlas
n(f)
topology - topeòlais poss c
Subject: General
tough guy
ceatharnach
n(m)
tough guy - ceatharnaich poss ctough guys - ceatharnaich pl
Subject: General
tour
cuairt
n(f)
tour - cuairt(e) poss ctours - cuairtean pl
educational tours cuairtean foghlaim
Subject: GeographyGeneral
tour
turas
n(m)
tour - turais poss ctours - turasan pltours - tursan pl
tour operator companaidh thurais
Subject: GeographyGeneral
tour operator
companaidh thurais
n phr
Subject: GeographyGeneral
tourism
turasachd
n(f)
tourism - turasachd poss c
tourist village baile-turasachd
eco-tourism eag-thurasachd
mass tourism mòr-thurasachd
responsible tourism turasachd neo-mhillteach
sensible tourism turasachd sheasmhach
sustainable tourism turasachd sheasmhach
tourist facilities goireasan turasachd
Subject: GeneralGeography
tractor
tractar
n(m)
tractor - tractair poss ctractors - tractaran pl
Subject: GeographyGeneral
trade
malairt
n(f)
trade - malairt poss c
trade law lagh malairt
fair trade malairt chothromach
world trade malairt chruinneil
trade fair fèill-mhalairt
trademark comharra malairt
Subject: General
trade
ceàird
n(f)
trade (craft) - ceàirde poss ctrades (crafts) - ceàirdean pl
trade union aonadh-ciùird
Subject: General
trading estate
ionad-malairt
n(m)
trading estate - ionaid-malairt poss ctrading estates - ionadan-malairt pl
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
traditional lifestyle
dòigh-beatha thraidiseanta
n phr
Subject: GeographyGeneralHistory
traditional way of life
dòigh-beatha thraidiseanta
n phr
Subject: GeographyGeneralHistory
traditionalism
traidiseantalachd
n(f)
traditionalism - traidiseantalachd poss c
eclecticism, liberalism and traditionalism roghainneachd, libearalachd agus traidiseantalachd
Subject: General
traffic
trafaig
n(f)
taffic - trafaige poss c
farm traffic trafaig tuathanais
traffic congestion dùmhlachd-trafaig
traffic survey suirbhidh trafaig
measure traffic flow tomhais gluasad trafaig
traffic flow gluasad trafaig
congested traffic trafaig dhùmhail
congested traffic trafaig dhùmhlaichte
traffic warden uàrdan-trafaig
dense traffic trafaig dhùmhail
Subject: GeneralGeography
trafficway
slighe-trafaig
n(f)
trafficway - slighe-trafaig poss ctrafficways - slighean-trafaig pl
landscape architecture of trafficways ailtireachd deilbh-tìre shlighean-trafaig
Subject: General
training
trèanadh
n(m)
training - trèanaidh poss c
training materials stuthan trèanaidh
student records training officer oifigear trèanaidh chlàran oileanach
Subject: General
transfer
aisig
vb
transfer heat aisig teas
Subject: General
transfer
aiseag
n(m)
transfer - aiseig poss ctransfer - aisig poss ctransfers - aiseagan pl
heat transfer aiseag teas
energy transfer aiseag lùtha
Subject: General
transferring
ag aiseag
vb n
Subject: General
transformation
cruth-atharrachadh
n(m)
transformation - cruth-atharrachaidh poss ctransformations - cruth-atharrachaidhean pl
business transformation manager manaidsear cruth-atharrachadh gnothachais
Subject: General
transport
còmhdhail
n(f)
transport - còmhdhail poss c
public transport còmhdhail phoblach
transport links ceanglaichean còmhdhail
transport routes slighean còmhdhail
Subject: GeographyGeneral
transportation
còmhdhail
n(f)
transportation - còmhdhala poss ctransportation - còmhdhalach poss c
ferry transportation còmhdhail aiseig
railroad transportation còmhdhail rèile
ground transportation còmhdhail air talamh
water transportation còmhdhail uisge
air transportation còmhdhail adhair
space transportation còmhdhail fànais
Subject: General
travel
siubhal
n(m)
travel - siubhail poss c
travel and tourism siubhal agus turasachd
geography and travel cruinn-eòlas agus siubhal
geography of and travel in Africa cruinn-eòlas agus siubhal ann an Afraga
geography of and travel in ancient world cruinn-eòlas agus siubhal anns an t-saoghal àrsaidh
geography of and travel in Asia cruinn-eòlas agus siubhal ann an Àisia
geography of and travel in Europe cruinn-eòlas agus siubhal anns an Roinn Eòrpa
geography of and travel in North America cruinn-eòlas agus siubhal ann an Ameireaga a Tuath
geography of and travel in other areas cruinn-eòlas, agus siubhal ann an ceàrnaidhean eile
geography of and travel in South America cruinn-eòlas agus siubhal ann an Ameireaga a Deas
travel agent companaidh siubhail
Subject: GeneralGeography
travel agent
companaidh siubhail
n phr
Subject: GeographyGeneral
treatment
làimhseachadh
n(m)
treatment - làimhseachaidh poss c
historical treatment làimhseachadh eachdraidheil
geographic treatment làimhseachadh cruinn-eòlach
persons treatment làimhseachadh dhaoine
Subject: General
tribe
treubh
tribe - treubha poss ctribe - trèibh poss ctribes - treubhan pl
Kayapo Amerindian tribe treubh Ameir-innseanach Kayapo
original native tribes tùsanaich
Subject: GeographyGeneral
trophy
cupa
n(m)
trophy - cupa poss ctrophies - cupannan pl
Subject: General
Tuesday
Dìmàirt
n(m)
Tuesday - Dìmàirt poss c
Tues Dim
Tuesday night oidhche Mhàirt
Tuesday afternoon feasgar Dimàirt
Shrove Tuesday Dimàirt (na h-) Inide
Subject: General
tutor
taoitear
n(m)
tutor - taoiteir poss ctutors - taoitearan pl
Subject: General
tutor
oide
n(m)
tutor - oide poss ctutors - oidean pl
Subject: General
tutorial
tràth-oideachaidh
n(m)
tutorial - tràth-oideachaidh poss ctutorials - tràthan-oideachaidh pl
Subject: General
tutorial
leasan
n(m)
tutorials - leasain poss ctutorials - leasanan pl
online tutorials leasanan air-loidhne
Subject: General
unassigned
bàn
adj
unassigned columns colbhan bàna
Subject: General
uncertainty
mì-chinnt
n(f)
uncertainty - mì-chinnt poss cuncertainties - mì-chinntean pl
ideas of chance and uncertainty beachdan turchairt agus mì-chinnt
Subject: General
unconscious
neo-mhothachadh
n(m)
unconscious - neo-mhothachaidh poss c
the unconscious and the subconscious neo-mhothachadh agus fo-mhothachadh
Subject: General
underdeveloped
neo-leasaichte
adj
underdeveloped country dùthaich neo-leasaichte
Subject: GeographyGeneral
unemployed
gun chosnadh
n phr
Subject: GeographyGeneral
unemployment
cion-cosnaidh
n(m)
unemployment - cion-cosnaidh poss c
high unemployment cion-cosnaidh àrd
low unemployment cion-cosnaidh ìosal
Subject: GeographyGeneral
unimaginable
do-smaoineachail
adj
Subject: General
united
aonaichte
adj
United States Na Stàitean Aonaichte
United Arab Emirates Na h-Emirates Arabach Aonaichte
United Kingdom An Rìoghachd Aonaichte
Subject: General
universal
coitcheann
adj
universal indicator taisbeanair coitcheann
Subject: General
unjust
ain-dligheach
adj
unjust war cogadh ain-dligheach
Subject: General
usage
cleachdadh
n(m)
usage - cleachdaidh poss cusages - cleachdaidhean pl
standard usage cleachdadh àbhaisteach
standard German usage cleachdadh stèidhichte na Gearmailtis
classical Latin usage cleachdadh na Laidinn chlasaigich
Subject: General
use
cleachdadh
n(m) / n
use - cleachdaidh poss cuses - cleachdaidhean pl
land use cleachdadh-fearainn
land use zones sònaichean cleachdadh-fearainn
land use conflict còmhstri cleachdadh-fearainn
Subject: GeographyGeneral
use
feum
n(m/f)
use - feuma poss cuses - feuman pl
properties and uses feartan agus feuman
Subject: General
user
cleachdadair
n(m) / n
user - cleachdadair poss cusers - cleachdadairean pl
rural land users cleachdadairean-fearainn dùthchail
Subject: GeographyGeneral
utility
goireas
n(m)
utility - goireis poss cutilities - goireasan pl
household utilities goireasan taighe
Subject: General
vacancy
àite falamh
n(m)
vacancy - àite fhalaimh poss cvacancies - àitean falamh pl
vacanies (eg in a hotel) rumannan falamh
Subject: General
vacancy
dreuchd bhàn
n(f)
vacancy - dreuchd bhàin poss cvacancies - dreuchdan bàna pl
Subject: General
vacant
saor
adj
vacanies (eg in a hotel) rumannan saor
Subject: General
vacant
bàn
adj
vacant congregations coitheanalan bàna
Subject: General
vacant
falamh
adj
vacant shop bùth fhalamh
vacant rooms (eg in a hotel) rumannan falamh
Subject: General
value
luach
n(m)
value - luach poss cvalues - luachan pl
developing a culture of values a' leasachadh cultar luachan
values and citizenship Luachan agus Saoranachd
values, purposes and principles of Curriculum for Excellence luachan, adhbharan agus prionnsapalan Curraicealam airson Sàr-mhathais
Subject: General
vandalism
bhandaileachd
n(f)
vandalism - bhandaileachd poss c
Subject: GeographyGeneral
Victoria
Bhictoria
n(f)
Victoria - Bhictoria poss c
Victoria Cross Crois Bhictoria
Victoria Bridge Drochaid Bhictoria
Subject: General
video
bhidio
n(m/f)
video - bhidio poss cvideos - bhidiothan pl
pop video bhidio pop
senior video conference technician àrd-theicneòlaiche co-labhairt bhidio
video conference co-labhairt bhidio
video editing gearradh bhidio
video conference technician teicneòlaiche co-labhairt bhidio
video conferencing services seirbheisean co-labhairt bhidio
Subject: General
violence
ainneart
n(m)
violence - ainneirt poss c
Subject: General
violent
ainneartach
adj
violent person neach ainneartach
Subject: General
visibility
faicsinneachd
n(f)
visibility - faicsinneachd poss c
Subject: GeographyGeneral
wage
tuarastal
n(m)
wage - tuarastail poss cwages - tuarastail plwages - tuarastalan pl
Subject: GeographyGeneral
war
cogadh
n(m)
war - cogaidh poss cwars - cogaidhean pl
civil war cogadh catharra
The First World War A' Chiad Chogadh
The Great War An Cogadh Mòr
The Second World War An Dàrna Cogadh
war memorial carragh-cuimhne cogaidh
customs of war and diplomacy cleachdaidhean cogaidh agus dioplòmasaidh
the Iraq War Cogadh Iraq
the Falklands War Cogadh nan Eilean Faclanach
soldiers of the Great War saighdearan a' Chogaidh Mhòir
just war theory teòiridh cogadh dligheach
just war cogadh dligheach
unjust war cogadh ain-dligheach
war poet bàrd cogaidh
World War Two An Dàrna Cogadh
World War One A' Chiad Chogadh
Subject: General
warden
uàrdan
n(m)
warden - uàrdan poss cwardens - uàrdanan pl
traffic warden uàrdan-trafaig
Subject: GeographyGeneral
warfare
cogadh
n(m)
warfare - cogaidh poss c
chemical warfare cogadh ceimigeach
sea warfare cogadh mara
infantry warfare cogadh coisridh
mounted warfare cogadh eachraidh
Subject: General
warrior
laoch
n(m)
warrior - laoich poss cwarriors - laoich pl
Subject: General
warrior
gaisgeach
n(m)
warrior - gaisgich poss cwarriors - gaisgich pl
female warrior bana-ghaisgeach
Subject: General
warrior
curaidh
n(m)
warrior - curaidh poss cwarriors - curaidhean pl
Subject: General
waste ground
talamh falamh
n phr
Subject: GeographyGeneral
water skiing
sgitheadh-uisge
n(m)
water skiing - sgithidh-uisge poss c
Subject: GeographyGeneralPhysical Education
wave
smèideadh
n(m)
wave - smèididh poss c
waving a' smèideadh
Subject: General
wax
cèir
n(f)
wax - cèire poss c
industrial waxes cèir gnìomhachais
wax writing tablet clàr-sgrìobhaidh cèire
wax strip stiall cèire
waxing my legs a' cur cèir air mo chasan
Subject: General
wealth
beairteas
n(m)
wealth - beairteis poss c
measure of wealth tomhas beairteis
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
weaponry
armachd
n(f)
weaponry - armachd poss c
nuclear weapons armachd niuclasach
Subject: General
weather station
stèisean sìde
n phr
weather station circle cearcall stèisean-sìde
Subject: GeographyGeneral
Wednesday
Diciadain
n(m)
Wednesday - Diciadain poss c
Wed Dic
Wednesday night oidhche Chiadain
Wednesday morning madainn Diciadain
Ash Wednesday Diciadain na Luaithre
Subject: General
welfare
sochairean
n(pl)
social welfare sochairean sòisealta
social welfare problems duilgheadasan shochairean sòisealta
social welfare services seirbheisean shochairean sòisealta
welfare state stàit shochairen
Subject: General
whisky
uisge-beatha
n(m)
whisky - uisge-beatha poss c
whisky glass glainne uisge-beatha
a glass of whisky glainne uisge-beatha
different whiskys diofar sheòrsaichean uisge-beatha
whisky still poit-dhubh
Subject: General
whiteboard
bòrd-geal
n(m)
whiteboard - bùird-gheal poss cwhiteboard - bùird-gheala pl
interactive whiteboards bùird-gheala eadar-ghnìomhail
Subject: General
winter
geamhraich
vb
Subject: General
winter
geamhradh
n(m)
winter - geamhraidh poss cwinters - geamhraidhean pl
cold of winter fuachd a' gheamhraidh
winter solstice grian-stad a' gheamhraidh
Subject: General
wintering
a' geamhrachadh
vb n
wintering sheep a' geamhrachadh chaorach
Subject: General
wisdom
gliocas
n(m)
wisdom - gliocais poss c
Subject: General
witch
bana-bhuidseach
n(f)
witch - bana-bhuidsich poss cwitches - bana-bhuidsichean pl
Subject: General
woody
fiodhach
adj
woody plants lusan fiodhach
Subject: General
work
obair
n(f)
work - obrach poss cwork - oibre poss cworks - obraichean plworks - oibrichean pl
general works obraichean coitcheann
temporary work obair shealach
good work obair mhath
associations for religious works comainn airson obair creideimh
bibliographies of works from specific places clàran-leabhraichean de dh'obraichean bho àiteachan sònraichte
bibliographies of works on specific subjects clàran-leabhraichean de dh'obraichean air cuspairean sònraichte
Christian organization, social work and worship eagrachadh, obair shòisealta agus adhradh Crìosdail
computer science, information and general works saidheans coimpiutair, fiosrachadh agus obraichean coitcheann
general encyclopedic works leabhraichean mòr-eòlais coitcheann
of anonymous and pseudonymous works sgrìobhadh gun urra agus fo ainm-pinn
passage work obair-earrainn
pastoral office and work oifig agus obair aoghaireil
prohibited works, forgeries and hoaxes sgrìobhadh toirmisgte, foill-sgrìobhadh agus meall-sgrìobhadh
skills for work sgilean airson obair
small forge work obair teallach beag
spring work obair an earraich
Virtual Work Experience Eòlas-fuadain air Obair
work unit aonad-obrach
Subject: General
worksheet
duilleag-obrach
n(f)
worksheet - duilleig-obrach poss cworksheets - duilleagan-obrach pl
Subject: General
workshop
bùth-obrach
n(f)
workshop - bùth-obrach poss cworkshops - bùthan-obrach plworkshops - bùithtean-obrach plworkshops - bùithean-obrach pl
home workshops bùthan-obrach na dachaigh
Subject: General
world
cruinne
n(m)
world - cruinne poss c
World Heritage Site status Inbhe Làrach Dualchas Cruinneil
World Wide Web Consortium Co-bhanntachd Lìon na Cruinne
world market margaid chruinneil
world trade malairt chruinneil
Subject: GeographyGeneral
writer
sgrìobhadair
n(m)
writer - sgrìobhadair poss cwriters - sgrìobhadairean pl
writer's craft ceàird an sgrìobhadair
Subject: General
writer
sgrìobhaiche
n(m)
writer - sgrìobhaiche poss cwriters - sgrìobhaichean pl
"Writer's Craft" "Ceàird an Sgrìobhaiche"
Subject: General
writing
sgrìobhadh
n(m)
writing - sgrìobhaidh poss cwritings - sgrìobhaidhean pl
writing systems siostaman sgrìobhaidh
English writing system siostam sgrìobhaidh na Beurla
tools for listening and talking/reading/writing innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh
writing paper pàipear-sgrìobhaidh
creative writing sgrìobhadh cruthachail
Subject: General
Zombie
Sombaidh
n(m)
Zombie - Sombaidh poss cZombies - Sombaidhean pl
Subject: General
zone
àrainn
n(f)
zone - àrainn(e) poss czones - àrainnean pl
parent zone àrainn phàrantan
Subject: General