Logo: An Seotal

administrative
rianachail
adj
administrative law lagh rianachail
Subject: Modern Studies
civil
catharra
adj
civil rights còraichean catharra
civil rights movement gluasad nan còraichean catharra
civil rights campaign iomairt nan còraichean catharra
civil servant seirbheiseach catharra
civil service seirbheis chatharra
The Civil Service An t-Seirbheis Chatharra
civil engineering einnseanaireachd chatharra
civil procedure modh-obrach catharra
civil court cùirt chatharra
civil war cogadh catharra
civil law lagh catharra
civil liberty saorsa chatharra
Subject: Modern Studies
colonisation
tìreachas
n(m)
colonisation - tìreachais poss c
international colonisation tìreachas eadar-nàiseanta
Subject: Modern Studies
constitutional
bun-reachdail
adj
constitutional law lagh bun-reachdail
Subject: Modern Studies
court case
cùis-lagha
n(f)
court case - cùise-lagha poss ccourt cases - cùisean-lagha pl
Subject: Modern Studies
European
Eòrpach
adj
European dimension sealladh Eòrpach
European Commission An Coimisean Eòrpach
European Parliament Pàrlamaid na h-Eòrpa
European Union An t-Aonadh Eòrpach
European development leasachadh Eòrpach
head of European development ceannard leasachadh Eòrpach
Subject: Modern Studies
government
riaghaltas
n(m)
government - riaghaltais poss cgovernments - riaghaltasan pl
systems of governments and states siostaman riaghaltasan agus stàitean
local government riaghaltas ionadail
Scotttish Government Riaghaltas na h-Alba
government policy poileasaidh riaghaltais
Subject: Modern StudiesGeneral
law suit
casaid-cùirte
n(f)
law suit - casaid-cùirte poss claw suits - casaidean-cùirte pl
Subject: Modern Studies
legislative
reachdail
adj
legislative process pròiseas reachdail
Subject: Modern Studies
migration
imrich
n(f)
migration - imrich(e) poss cmigrations - imrichean pl
international migration imrich eadar-nàiseanta
rural-urban migration imrich bhailteil
Subject: Modern StudiesGeographyGeneral
Modern Studies
Nuadh-eòlas
n(m)
Modern Studies - Nuadh-eòlais poss c
Modern Studies examination deuchainn Nuadh-eòlais
Modern Studies resources goireasan Nuadh-eòlais
Subject: Modern Studies
nation
dùthaich
n(f)
nation - dùthcha poss cnations - dùthchannan pl
law of nations lagh dhùthchannan
Subject: Modern Studies
parliament
pàrlamaid
n(f)
parliament - pàrlamaid(e) poss cparliaments - pàrlamaidean pl
the Scottish Parliament Pàrlamaid na h-Alba
the European Parliament Pàrlamaid na h-Eòrpa
Member of Parliament Ball Pàrlamaid
Member of the Scottish Parliament Ball Pàrlamaid na h-Alba
Member of the European Parliament Ball Pàrlamaid na h-Eòrpa
Act of Parliament Achd Pàrlamaid
Subject: Modern Studies
political
poilitigeach
adj
political science saidheans poilitigeach
political ethics beus-eòlas poilitigeach
civil and political rights còraichean catharra agus poilitigeach
political rights còraichean poilitigeach
political process pròiseas poilitigeach
political awareness mothachadh poilitigeach
political party partaidh poilitigeach
Subject: Modern Studies
right
còir
n(f)
right - còire poss crights - còraichean pl
political rights còraichean poilitigeach
human rights còraichean a' chinne-daonna
UN Convention on the Rights of the Child Cùmhnantan UN air Còraichean Chloinne
UN Declaration of Human Rights Foillseachadh UN air Còraichean a' Chinne-daonna
civil rights còraichean catharra
civil rights movement gluasad nan còraichean catharra
civil rights campaign iomairt nan còraichean catharra
all rights reserved còraichean uile glèidhte
Subject: Modern Studies
senator
seanadair
n(m)
senator - seanadair poss csenators - seanadairean pl
Subject: Modern Studies
socialism
sòisealachd
n(f)
socialism and related systems - sòisealachd agus siostaman co-cheangailte poss csocialism - sòisealachd pl
Subject: Modern Studies
vote
bhòt
n(f)
vote - bhòta poss cvotes - bhòtaichean pl
result of the vote toradh na bhòta
Subject: Modern Studies
voting
bhòtadh
vb
Subject: Modern Studies
voting
bhòtadh
n(m)
voting - bhòtaidh poss c
Subject: Modern Studies