Logo: An Seotal

Parts of speech

This is a list of the parts of speech used by terms in this database.

English Name English abbreviation Gaelic name Gaelic abbreviation
abbreviation abbr giorrachadh giorr
adjective adj buadhair br
adjectival phrase adj phr abairt bhuadhaireach abt bh
adverb adv co-ghnìomhair cg
adverbial phrase adv phr abairt cho-ghnìomhaireach acg
article art alt alt
comparative adjective comp buadhair coimeasach bc
conjunction conj naisgear n
imperative mood imp modh àithneach
nominal case (or the nominative case) nom c suidheachadh ainmneach sa
noun n ainmear a
noun (feminine) n(f) ainmear (boireannta) a(b)
noun (feminine plural) n(fpl) ainmear (boireannta iomarra) a(b i)
noun (feminine)/adjective n(f)/adj ainmear (boireannta)/buadhair a(b)/br
noun (masculine) n(m) ainmear (fireannta) a(f)
noun (masculine plural) n(mpl) ainmear (fireannta iomarra) a(f i)
noun (masculine)/adjective n(m)/adj ainmear (fireannta)/buadhair a(f)/br
noun (masculine/feminine) n(m/f) ainmear (fireannta/boireannta) a(f/b)
noun phrase n phr abairt ainmearach abt a
noun (plural) n(pl) ainmear (iomarra) a(i)
noun/adjective n/adj ainmear/buadhair a/br
offensive offens mì-mhodhail mm
personal pronoun per pron riochdair pearsanta rp
plural pl iomarra i
possessive case (or the genitive case) poss c suidheachadh ceangailte (no an tuiseal ginideach) sc
prefix pref ro-leasachan r-l
preposition prep roimhear ro
prepositional case (or the dative case) prep c suidheachadh roimhearach sr
prepositional phrase prep phr abairt roimhearach ab ro
prepositional pronoun prep pron riochdair roimhearach rro
prepositional+ possessive case prep + poss c roimhear + suidheachadh ceangailte ro + sc
pronoun pron riochdar r
singular sg singilte sgl
singular & plural sg&pl singilte & iomarra sgl&i
slang sl mith-chainnt mc
suffix suff iar-leasachan i-l
superlative adjective sup buadhair feabhasach bf
verb vb gnìomhair g
verbal noun vb n gnìomh-ainmear ga
verb phrase vb phr abairt ghnìomharach abt g
vocative case voc c suidheachadh gairmeach sg