Logo: An Seotal

abbreviation
giorrachadh
n(m)
abbreviation - giorrachaidh poss cabbreviations - giorrachaidhean pl
Subject: Language
address
òraid
n(f)
speech - òraide poss cspeeches - òraidean pl
Subject: Language
adjective
buadhair
n(m)
adjective - buadhair poss cadjectives - buadhairean pl
Subject: Language
adverb
co-ghnìomhair
n(m)
adverb - co-ghnìomhair poss cadverbs - co-ghnìomhairean pl
adverbial phrase abairt cho-ghnìomhaireach
Subject: Language
Afro-Asiatic
Afro-Àisianach
adj
Afro-Asiatic languages cànanan Afro-Àisianach
Afro-Asiatic literatures litreachasan Afro-Àisianach
non-Semitic Afro-Asiatic languages cànanan Afro-Àisianach neo-Sheimitig
Subject: Language
Altaic
Altaig
n(f)
Altaic - Altaig poss c
Subject: Language
Altaic
Altaig
adj
Altaic languages cànanan Altaig
Subject: Language
Arabic
Arabais
n(f)
Arabic - Arabais poss c
Subject: Language
article
alt
n(m)
article - uilt poss carticles - altan pl
Subject: Language
article
artaigil
n(m)
article - artaigil poss carticles - artaigilean pl
Subject: Language
Austronesian
Astronìsianach
adj
Austronesian languages cànanan Astronìsianach
Austronesian literatures litreachasan Astronìsianach
Subject: Language
bilingual
dà-chànanach
adj
bilingual children clann dà-chànanach
Subject: Language
case
tuiseal
n(m)
case - tuiseil poss ccases - tuisealan pl
nominative case tuiseal ainmneach
vocative case tuiseal gairmeach
genitive case tuiseal ginideach
dative case tuiseal tabhartach
Subject: Language
case
suidheachadh
n(m)
case - suidheachaidh poss ccases - suidheachaidhean pl
possessive case suidheachadh ceangailte
prepositional case suidheachadh roimhearach
vocative case suidheachadh gairmeach
preposition + possessive case roimhear + suidheachadh ceangailte
nominal case suidheachadh ainmneach
Subject: Language
Catalan
Catalan
n(m)
Catalan - Catalan poss c
collections in French, Occitan and Catalan cruinneachaidhean ann am Fraingis, Occitan agus Catalan
Catalan literatures litreachasan Catalan
Subject: Language
Catalan
Catalan
adj
Subject: Language
Celtic
Ceilteach
adj
Celtic languages cànanan Ceilteach
Celtic literatures litreachasan Ceilteach
Celtic Sea am Muir Ceilteach
Subject: Language
comparative
coimeasach
adj
comparative psychology saidhceòlas coimeasach
comparative adjective buadhair coimeasach
noun/adjective ainmear/buadhair
superlative adjective buadhair feabhasach
Subject: Language
composition
aiste
n(f)
composition - aiste poss ccompositions - aistean pl
descriptive essay aiste dhealbhach
Subject: Language
conjunction
naisgear
n(m)
conjunction - naisgeir poss cconjunctions - naisgearan pl
Subject: Language
criticism
breithneachadh
n(m)
criticism - breithneachaidh poss c
literature, rhetoric and criticism litreachas, reatoraig agus breithneachadh
history, description and criticism eachdraidh, iomradh agus breithneachadh
Subject: Language
dative
tabhartach
adj
dative case tuiseal tabhartach
Subject: Language
dialectology
eòlas-dualchainnt
n(m)
dialectology - eòlais-dualchainnt poss c
dialectology and historical linguistics eòlas-dualchainnt agus cànanachas eachdraidheil
Subject: Language
Dravidian
Drabhaidianach
n(f)
Dravidian - Drabhaidianaich poss c
Subject: Language
Dravidian
Drabhaidianach
adj
Dravidian languages cànanan Drabhaidianach
Subject: Language
English
Beurla
n(f)
English - Beurla poss c
English humour àbhachdas Beurla
learn English ionnsaich Beurla
English literature litreachas Beurla
English class clas Beurla
English language variations diofar riochdan na Beurla
Old English Seann Bheurla
standard English usage cleachdadh stèidhichte na Beurla
Subject: Language
essay
aiste
n(f)
essay - aiste poss cessays - aistean pl
German essays aistean Gearmailtis
Subject: Language
essayist
aistear
n(m)
essayist - aisteir poss cessayists - aistearan pl
Subject: Language
etymology
freumh-fhaclachd
n(m)
etymology - freumh-fhaclachd poss c
Italian etymology freumh-fhaclachd na h-Eadailtis
classical Greek etymology freumh-fhaclachd na Greugais chlasaigich
Subject: Language
fiction
ficsean
n(m)
fiction - ficsein poss c
French fiction ficsean Fraingis
Subject: Language
French
Fraingis
n(f)
French - Fraingis poss c
French satire aoireadh Fraingis
French grammar gràmar na Fraingis
French Guiana Guiana na Frainge
French poetry bàrdachd Fhraingis
standard French usage cleachdadh stèidhichte na Fraingis
Subject: Language
Gaelic
Gàidhlig
n(f)
Gaelic - Gàidhlig poss c
fluent Gaelic Gàidhlig fhileanta
Gaelic books leabhraichean Gàidhlig
Gaelic examination deuchainn Ghàidhlig
Gaelic room rùm na Gàidhlig
Gaelic (Learners) - National Qualification Gàidhlig (Luchd-ionnsachaidh) - Teisteanais Nàiseanta
Gaelic learners luchd-ionnsachaidh Gàidhlig
Gaelic academic development leasachadh acadaimigeach Gàidhlig
Gaelic Content Officer Oifigear Susbaint Gàidhlig
Gaelic Development Officer Oifigear Leasachaidh Gàidhlig
Gaelic Project Manager Manaidsear Phròiseactan Gàidhlig
Gaelic Staff Development Administrator Rianaire Leasachadh Luchd-obrach Gàidhlig
Gaelic Technology Service Developer Neach-leasachaidh Seirbheis Teicneòlais Gàidhlig
Manager of Gaelic Strategy Development Manaidsear Leasachadh Ro-innleachd Gàidhlig
Gaelic Medium Education Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig
Gaelic education foghlam Gàidhlig
Subject: Language
genitive
ginideach
adj
genitive case tuiseal ginideach
Subject: Language
German
Gearmailtis
n(f)
German - Gearmailtis poss c
German - National Qualifications Gearmailtis - Teisteanais Nàiseanta
German and related languages Gearmailtis agus cànanan co-cheangailte
German dictionaries faclairean Gearmailtis
German grammar gràmar na Gearmailtis
German language variations diofar riochdan na Gearmailtis
German writing system and phonology siostam sgrìobhaidh agus foneòlas na Gearmailtis
standard German usage cleachdadh stèidhichte na Gearmailtis
Subject: Language
Germanic
Gearmainig
adj
Germanic languages cànanan Gearmainig
Germanic religion creideamh Gearmainig
literatures of Germanic languages litreachasan nan cànan Gearmainig
serials in Germanic languages irisean ann an cànanan Gearmainig
Subject: Language
grammar
gràmar
n(m)
grammar - gràmair poss c
Gaelic grammar gràmar na Gàidhlig
classical Greek grammar gràmar na Greugais chlasaigich
Subject: Language
Greek
Greugais
n(f)
Greek - Greugais poss c
Greek literature litreachas Greugais
preclassical Greek Greugais ro-chlasaigeach
classical Greek Greugais chlasaigeach
modern Greek literature litreachas Greugais nuadh
postclassical Greek Greugais iar-chlasaigeach
classical Greek poetry bàrdachd Ghreugais Chlasaigeach
classical Greek usage cleachdadh na Greugais chlasaigich
Subject: Language
Hellenic
Greugach
adj
Hellenic languages cànanan Greugach
Hellenic literatures litreachasan Greugach
other Hellenic languages cànanan Greugach eile
Subject: Language
Hyperborean
Haipearborach
adj
Hyperborean languages cànanan Haipearborach
Subject: Language
Hyperborean
Haipearborach
n(f)
Hyperborean - Haipearboraich poss c
Subject: Language
imperative
àithneach
adj
imperative mood modh àithneach
Subject: Language
Indo-European
Indo-Eòrpach
adj
East Indo-European Indo-Eòrpach an Ear
Indo-European languages cànanan Indo-Eòrpach
Indo-European literatures litreachasan Indo-Eòrpach
Subject: Language
intransitive
neo-aisigeach
adj
intransitive verb gnìomhar neo-aisigeach
Subject: Language
Italian
Eadailtis
n(f)
Italian - Eadailtis poss c
Italian dictionaries faclairean Eadailtis
Italian poetry bàrdachd Eadailtis
standard Italian usage cleachdadh stèidhichte na h-Eadailtis
Subject: Language
Italic
Eadailig
n(f)
Italic - Eadailig poss c
literatures of other Italic languages litreachasan nan cànan Eadailig eile
Italic languages cànanan Eadailig
Subject: Language
iterative
ath-dhèanamh
adj
Subject: Language
language
cànan
n(m/f)
language - cànain poss clanguages - cànanan pl
modern foreign languages environment àrainneachd nuadh -chànanan coimheach
sign languages cànanan soidhne
native languages cànanan dùthchasach
classical languages cànanan clasaigeach
modern languages nuadh-chànanan
using knowledge about language a' cleachdadh eòlas mu chànan
Subject: Language
language laboratory
cainnt-lann
n(f)
language laboratory - cainnt-lainn poss clanguage laboratories - cainnt-lannan pl
Subject: Language
Latin
Laideann
n(f)
Latin - Laidinn poss c
classical Latin Laideann chlasaigeach
classical Latin dictionaries faclairean Laideann chlasaigeach
classical Latin usage cleachdadh na Laidinn chlasaigich
postclassical and vulgar Latin Laideann iar-chlasaigeach agus choitcheann
Latin lyric poetry bàrdachd lirig Laidinn
old Latin seann Laideann
Subject: Language
Latvian
Latbhianais
n(f)
Latvian - Latbhianais poss c
Subject: Language
letter
litir
n(f)
letter - litreach poss cletters - litrichean pl
Latin letters Litrichean Laidinn
letters of the alphabet litrichean na h-aibidil
capital letter litir mhòr
small letter litir bheag
letters to a friend litrichean gu caraid
Subject: Language
literate
litearra
adj
Subject: GeographyLanguageGeneral
literature
litreachas
n(m)
literature - litreachais poss cliteratures - litreachasan pl
Afro-Asiatic literatures; Semitic literatures litreachasan Afro-Àisianach; litreachasan Seimitig
Austronesian and other literatures litreachasan Astro-innseach agus cànanan eile
classical and modern Greek literatures litreachasan Greugais, clasaigeach agus nuadh
devotional literature litreachas adhraidh
East Indo-European and Celtic literatures litreachasan Ear-Indo-Eòrpach agus Ceilteach
Hellenic literatures; classical Greek litreachasan Greugach; Greugais chlasaigeach
Italian, Romanian and related literatures Eadailtis, Romàinis agus litreachasan co-cheangailte
Italic literatures; Latin literature litreachasan Eadailig; litreachas Laidinn
Latin and Italic literatures litreachasan Laidinn agus Eadailig
literature and rhetoric litreachas agus reatoraig
literature, rhetoric and criticism litreachas, reatoraig agus breithneachadh
literatures of East and Southeast Asia litreachasan taobh an ear agus ear-dheas Àisia
literatures of Germanic languages litreachasan nan cànan Gearmainig
literatures of other Italic languages litreachasan nan cànan Eadailig eile
literatures of other languages litreachasan cànanan eile
literatures of Romance languages litreachasan nan cànan Romansach
modern Greek literature litreachas Grèugais nuadh
non-Semitic Afro-Asiatic literatures litreachasan Afro-Àisianach neo-Sheimitig
North American native literature litreachasan dùthchasach Ameireaga a Tuath
Occitan and Catalan literatures litreachasan Occitan agus Catalan
other Germanic literatures litreachasan eile nan cànan Gearmainig
other literatures litreachasan eile
Portuguese literature litreachas Portagailis
rhetoric and collections of literature reatoraig agus cruinneachaidhean litreachais
Romanian and related literatures litreachasan Romàinis agus litreachasan co-cheangailte
South American native literature litreachasan dùthchasach Ameireaga a Deas
Spanish and Portuguese literatures litreachasan Spàinntis agus Portagailis
Subject: Language
native
dùthchasach
adj
native languages cànanan dùthchasach
North American native languages cànanan dùthchasach Ameireaga a Tuath
South American native literature litreachasan dùthchasach Ameireaga a Deas
Subject: Language
nominative
ainmneach
adj
nominative case tuiseal ainmneach
Subject: Language
non-Semitic
neo-Sheimitig
adj
non-Semitic languages cànanan neo-Sheimitig
non-Semitic literatures litreachasan neo-Sheimitig
non-Semitic Afro-Asiatic languages cànanan Afro-Àisianach neo-Sheimitig
Subject: Language
noun
ainmear
n(m)
noun - ainmeir poss cnouns - ainmearan pl
noun ainmear
noun ainmear (fireannta)
verbal noun gnìomh-ainmear
noun/adjective ainmear/buadhair
Subject: Language
Occitan
Occitan
n(m)
Occitan - Occitan poss c
Occitan literatures litreachasan Occitan
serials in French, Occitan and Catalan irisean ann am Fraingis, Occitan agus Catalan
Subject: Language
Occitan
Occitan
adj
Subject: Language
offensive
mì-mhodhail
adj
Subject: Language
phonetic
foneataig
n(f)
phonetic - foneataig poss cphonetics - foneataigean pl
Subject: Language
phonetics
foneataigs
n(f)
phonetics - foneataigs poss c
phonology and phonetics foneòlas agus foneataigs
Subject: Language
phonics
fonaigs
n(f)
phonics - fonaigs poss c
phonics book leabhar fonaigs
Subject: Language
phonology
foneòlas
n(m)
phonology - foneòlais poss c
French phonology foneòlas na Fraingis
Subject: Language
plural
iolra
adj
Subject: Language
plural
iomarra
adj
Subject: Language
poetry
bàrdachd
n(f)
poetry - bàrdachd poss c
epic poetry bàrdachd eapaig
lyric poetry bàrdachd lirig
classical Greek poetry bàrdachd Ghreugais Chlasaigeach
dramatic poetry bàrdachd dhramataigeach
Gaelic poetry bàrdachd Ghàidhlig
descriptive poetry bàrdachd thuairisgeulach
Subject: Language
Polish
Pòlainnis
n(f)
Polish - Pòlainnis poss c
Subject: Language
Portuguese
Portagailis
n(f)
Portuguese - Portagailis poss c
serials in Portuguese irisean ann am Portagailis
Portuguese literature litreachas Portagailis
Subject: Language
postclassical
iar-chlasaigeach
adj
postclassical Greek Greugais iar-chlasaigeach
postclassical Latin Laideann Iar-chlasaigeach
Subject: Language
preclassical
ro-chlasaigeach
adj
preclassical Greek Greugais ro-chlasaigeach
Subject: Language
prefix
ro-leasachan
n(m)
prefix - ro-leasachain poss cprefices - ro-leasachain pl
Subject: Language
preposition
roimhear
n(m)
preposition - roimheir poss cprepositions - roimhearan pl
prepositional case suidheachadh roimhearach
prepositional pronoun riochdair roimhearach
preposition + possessive case roimhear + suidheachadh ceangailte
prepositional phrase abairt roimhearach
Subject: Language
pronoun
riochdair
n(m)
pronoun - riochdair poss cpronouns - riochdairean pl
personal pronoun riochdair pearsanta
prepositional pronoun riochdair roimhearach
Subject: Language
pronounciation
fuaimneachadh
n(m)
pronounciation - fuaimneachaidh poss cpronounciations - fuaimneachaidhean pl
Subject: Language
rhetoric
reatoraig
n(m)
rhetoric - reatoraig poss c
literature, rhetoric and criticism litreachas, reatoraig agus breithneachadh
literature and rhetoric litreachas agus reatoraig
rhetoric and collections of literature reatoraig agus cruinneachaidhean litreachais
Subject: Language
Romance
Romansach
adj
Romance languages cànanan Romansach
Subject: Language
Romanian
Romànianais
n(f)
Romanian - Romànianais poss c
encyclopedias in Romanian leabhraichean mòr-eòlais ann an Romànianais
Romanian literatures litreachasan Romànianais
Subject: Language
Romansch
Romànais
n(f)
Romansch - Romànais poss c
Subject: Language
Russian
Ruiseanais
n(f)
Russian - Ruiseanais poss c
Subject: Language
Russian
Ruisis
n(f)
Russian - Ruisis poss c
Subject: Language
Scandinavian
Lochlannach
adj
encyclopedias in Scandinavian languages leabhraichean mòr-eòlais anns na cànanan Lochlannach
Scandinavian languages cànanan Lochlannach
collections in Scandinavian languages cruinneachaidhean anns na cànanan Lochlannach
serials in Scandinavian languages irisean anns na cànanan Lochlannach
Subject: Language
Scots
Scots
n(f)
Subject: Language
Scots
Albais
n(f)
Subject: Language
Semitic
Seimitig
adj
Semitic languages cànanan Seimitig
Semitic literatures litreachasan Seimitig
Subject: Language
singular
singilte
adj
first person singular a' chiad phearsa singilte
Subject: Language
slang
mith-chainnt
n(f)
slang - mith-chainnt poss cslangs - mith-chainntean pl
Subject: Language
Slavic
Slàbhach
adj
Slavic languages cànanan Slàbhach
encyclopedias in Slavic languages leabhraichean mòr-eòlais anns na cànanan Slàbhach
collections in Slavic languages cruinneachaidhean anns na cànanan Slàbhach
serials in Slavic languages irisean anns na cànanan Slàbhach
Subject: Language
Spanish
Spàinn(t)is
n(f)
Spanish - Spàinn(t)is poss c
Spanish dictionaries faclairean Spàinntis
Spanish language variations diofar riochdan na Spàinntis
Spanish phonology foneòlas na Spàinntis
Standard Spanish usage cleachdadh stèidhichte na Spàinntis
collections in Spanish cruinneachaidhean ann an Spàinntis
Subject: Language
speech
òraid
n(f)
speech - òraide poss cspeeches - òraidean pl
thoir seachad òraid deliver a speech
French speeches òraidean Fraingis
Subject: Language
spelling
litreachadh
n(m)
spelling - litreachaidh poss c
Subject: Language
suffix
iar-leasachan
n(m)
suffix - iar-leasachain poss csuffices - iar-leasachain pl
Subject: Language
superlative
feabhasach
adj
superlative adjective buadhair feabhasach
Subject: Language
terminology
briathrachas
n(m)
terminology briathrachais
internet terminology briathrachas eadar-lìn
stòr-dàta briathrachais Gàidhlig Gaelic terminology database
computer terminology briathrachas coimpiutaireachd
computing terminology briathrachas coimpiutaireachd
Subject: Language
transitive
aisigeach
adj
transitive verb gnìomhar aisigeach
Subject: Language
translate
tionndaidh
vb
Subject: Language
translating
a' tionndadh
vb n
Subject: Language
translation
tionndadh
n(m)
translation - tionndaidh poss ctranslations - tionndaidhean pl
Subject: Language
Uralic
Uralaig
n(f)
Uralic - Uralaig poss c
Subject: Language
Uralic
Uralaig
adj
Uralic languages cànanan Uralaig
Subject: Language
verb
gnìomhair
n(m)
verb - gnìomhair poss cverbs - gnìomhairean pl
verbal noun gnìomh-ainmear
Subject: Language
vocative
gairmeach
adj
vocative case tuiseal gairmeach
vocative case suidheachadh gairmeach
Subject: Language
word
facal
n(m)
word - facail poss cwords - facail plwords - faclan pl
word problem ceist-teacsa
word for word facal air an fhacal
password facal-faire
Subject: Language