Logo: An Seotal

business
gnothachas
n(m)
business - gnothachais poss cbusinesses - gnothachasan pl
business management manaidseadh gnothachais
business district sgìre-gnothachais
new business district sgìre-gnothachais ùr
business people luchd-gnothachais
business studies eòlas gnothachais
business park pàirc gnothachais
people in society, economy and business daoine ann an co-chomann, eaconamaidh agus gnothachas
business analyst neach-anailis gnothachais
business development manager manaidsear leasachadh gnothachais
business systems analyst neach-anailis siostaman gnothachais
business systems specialist eòlaiche siostaman gnothachais
business transformation manager manaidsear cruth-atharrachadh gnothachais
Central Business District (CBD) Prìomh Sgìre-gnothachais (CBD)
Dean of the Faculty of Business and Leisure Deadhan Facaltaidh Gnothachais agus Chur-seachadan
faculty officer, business and leisure oifigear facaltaidh, gnothachas agus cur-seachadan
PA to the Dean of Business and Leisure PA Deadhan Gnothachais agus Chur-seachadan
Subject: Business Studies
business district
sgìre-gnothachais
n(f)
business district - sgìre-gnothachais poss cbusiness districts - sgìrean-gnothachais pl
new business district sgìre-gnothachais ùr
Central Business District (CBD) Prìomh Sgìre-gnothachais (CBD)
Subject: GeographyBusiness Studies
Business Studies
Eòlas Gnothachais
n(m)
Business Studies - Eòlas Gnothachais poss c
Business Studies course cùrsa Eòlas Gnothachais
Subject: Business Studies
commercial
coimeirsealta
adj
commercial developments leasachaidhean coimeirsealta
commercial arable farming tuathanachas àitich coimeirsealta
commercial forestry coilltearachd choimeirsealta
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
corporate
corporra
adj
corprate services seirbheisean corparra
Subject: Business Studies
development
leasachadh
n(m)
development - leasachaidh poss cdevelopments - leasachaidhean pl
opportunities for personal development cothroman airson leasachadh pearsanta
personal development leasachadh pearsanta
staff development leasachadh luchd-obrach
line of development loidhne leasachaidh
scientific developments leasachaidhean saidheansail
business development manager manaidsear leasachadh gnothachais
sustainable development leasachadh seasmhach
sustainable development education foghlam leasachadh seasmhach
Continuing Professional Development (CPD) Leasachadh Proifeiseanta Leantainneach
development accountant cunntasair leasachaidh
development manager manaidsear leasachaidh
development officer oifigear leasachaidh
director of development stiùiriche leasachaidh
commercial developments leasachaidhean coimeirsealta
economic development leasachadh eaconamach
rural development leasachadh dùthchail
Rural Development Contracts Cùmhnantan Leasachadh Dùthchail
Subject: GeneralBusiness StudiesGeography
economic
eaconamach
adj
economic geology geòlas eaconamach
economic development leasachadh eaconamach
economic indicator taisbeanair eaconamach
Subject: GeneralBusiness Studies
economics
eaconomas
n(m)
economics - eaconomais poss ceconomics - eaconomas pl
home economics eaconomas dachaigh
economics of land and energy eaconamas talmhainn agus lùtha
financial economics eaconamas ionmhasail
international economics eaconamas eadar-nàiseanta
labour economics eaconamas obrach
Subject: GeneralBusiness Studies
export
às-mhalairt
vb
Scotland exports fish bidh Alba ag às-mhalairt iasg
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
export
às-mhalairt
n(f) / n
export - às-mhalairt poss c
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
export(s)
mach-bhathar
n(m) / n
export - mach-bhathair poss c
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
Gross Domestic Product (GDP)
Mòr-thoradh Dùthchail (GDP)
n phr
Subject: GeographyBusiness Studies
Gross National Product (GNP)
Mòr-thoradh Nàiseanta (GNP)
n phr
Subject: GeographyBusiness Studies
import(s)
steach-bhathar
n(m) / n
import - steach-bhathair poss c
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
job
obair
n(f)
job - obrach poss cjob - oibre poss cjobs - obraichean pljobs - oibrichean pl
informal sector jobs obraichean san roinn neo-fhoirmeil
seasonal jobs obraichean ràitheil
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
manufactured goods
bathar dèante
n phr
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
market
margaid
n(f)
market - margaid poss cmarkets - margaidean pl
world market margaid chruinneil
market gardening gàirnealachd-margaid
market town baile-margaid
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
market
margadh
n(m)
market - margaidh poss cmarkets - margaidhean pl
stock market margadh nan earrannan
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
market
margaidh
n(f)
market - margaidh poss cmarkets - margaidhean pl
internal market margaidh a-staigh
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
pension
peinnsean
n(m)
pension - peinnsein poss cpensions - peinnseanan pl
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
policy
poileasaidh
n(m)
policy - poileasaidh poss cpolicies - poileasaidhean pl
policy documents sgrìobhainnean poileasaidh
government policy poileasaidh riaghaltais
cookies policy poileasaidh chriomagan
copyright policy poileasaidh chòraichean
privacy policy poileasaidh prìobhaideachd
public policy issues cùisean poileasaidh poblach
public policy poileasaidh poblach
comprehensive policy poileasaidh coitcheann
fixed term policy poileasaidh ùine-shuidhichte
third party policy poileasaidh treas-partaidh
Common Agricultural Policy (CAP) Poileasaidh Coitcheann an Àiteachais (CAP)
Subject: Business StudiesGeneral
produce
toradh
n(m)
produce - toraidh poss c
organic produce toradh organach
Subject: GeographyBusiness Studies
seasonal
ràitheil
adj
seasonal jobs obraichean ràitheil
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
shopping centre
ionad-bhùithtean
n(m)
shopping centre - ionaid-bhùithtean poss cshopping centres - ionadan-bhùithtean pl
out of town shopping centre ionad-bhùithtean às-bhaile
Subject: GeographyBusiness Studies
shopping centre
ionad-bhùthan
n(m)
shopping centre - ionaid-bhùthan poss cshopping centres - ionadan-bhùthan pl
Subject: GeographyBusiness Studies
social indicator
taisbeanair sòisealta
n phr
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
standard of living
cor-beòshlaint
n(m)
standard of living - cor-beòshlaint pl
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
stewardship
stiùbhardachd
n(f)
stewardship - stiùbhardachd poss c
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
trading estate
ionad-malairt
n(m)
trading estate - ionaid-malairt poss ctrading estates - ionadan-malairt pl
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
wealth
beairteas
n(m)
wealth - beairteis poss c
measure of wealth tomhas beairteis
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies