Logo: An Seotal

Facail a’ tòiseachadh le:

Facail a’ tòiseachadh le

obair
labour
n(f)
obrach - labour poss coibre - labour poss clabours - obraichean pllabours - oibrichean pl
eaconamas obrach labour economics
lagh obrach labour law
obair-làimhe manual labour
Subject: General
obair
work
n(f)
obrach - work poss coibre - work poss cworks - obraichean plworks - oibrichean pl
aonad-obrach work unit
clàran-leabhraichean de dh'obraichean air cuspairean sònraichte bibliographies of works on specific subjects
clàran-leabhraichean de dh'obraichean bho àiteachan sònraichte bibliographies of works from specific places
comainn airson obair creideimh associations for religious works
eagrachadh, obair shòisealta agus adhradh Crìosdail Christian organization, social work and worship
Eòlas-fuadain air Obair Virtual Work Experience
leabhraichean mòr-eòlais coitcheann general encyclopedic works
obair an earraich spring work
obair mhath good work
obair shealach temporary work
obair teallach beag small forge work
obair-earrainn passage work
obraichean coitcheann general works
oifig agus obair aoghaireil pastoral office and work
saidheans coimpiutair, fiosrachadh agus obraichean coitcheann computer science, information and general works
sgilean airson obair skills for work
sgrìobhadh gun urra agus fo ainm-pinn of anonymous and pseudonymous works
sgrìobhadh toirmisgte, foill-sgrìobhadh agus meall-sgrìobhadh prohibited works, forgeries and hoaxes
Subject: General
obair
job
n(f)
obrach - job poss coibre - job poss cjobs - obraichean pljobs - oibrichean pl
obraichean ràitheil seasonal jobs
obraichean san roinn neo-fhoirmeil informal sector jobs
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
obair shealach
temporary work
n phr
Subject: Mathematics
obair-dachaigh
homework
n(f)
obair-dachaigh - homework poss c
taic le obair-dachaigh help with homework
Subject: General
obair-dèanaimh
manufacturing
n(f)
obair-dèanaimh - manufacturing poss c
obair-dèanaimh airson fheuman sònraichte manufacture for specific uses
Subject: General
obair-dèanaimh
manufacture
n(f)
obair-dèanaimh - manufacture poss c
obair-dèanaimh airson fheuman sònraichte manufacture for specific uses
Subject: General
obair-làimhe
manual labour
n(f)
obair-làimhe - manual labour poss c
Subject: GeographyGeneral
obair-mheatailt
metalwork
n(f)
obair-mheatailt(e) - metalwork poss c
obair-mheatailt agus bun-bhathar meatailt metalworking and primary metal products
obair-mheatailt ealain art metalwork
snaigheadh, searamaigs agus obair-mheatailt sculpture, ceramics and metalwork
Subject: Art
obair-mheatailt
metalworking
n(f)
obair-mheatailt - metalworking poss c
obair-mheatailt agus bun-bhathair meatailt metalworking and primary metal products
Subject: Art
obair-naidheachd
journalism
n(f)
obair-naidheachd - journalism poss c
meadhanan naidheachd, obair-naidheachd agus foillseachadh news media, journalism and publishing
Subject: General
obair-talmhainn
earthwork
n(f)
obair-talmhainn - earthwork poss cearthworks - obraichean-talmhainn pl
Subject: Geography
obair-togail
construction
n(f)
obair-togail - construction poss c
dòighean-taice obair-togail auxiliary construction practices
obair-togail fiodha agus saorsainneachd wood construction and carpentry
Subject: General
Obar Bhrothaig
Arbroath
Glaodhach Obar Bhrothaig Declaration of Arbroath
Subject: Geography
Obar Dheathain
Aberdeen
muinntir Obar Dheathain people of Aberdeen
Subject: Geography
Obar Pheallaidh
Aberfeldy
Oifis-puist Obar Pheallaidh Aberfeldy Post Office
Subject: Geography
obbligato
obbligato
adj
Subject: Music
oboe
oboe
n(m)
oboe - oboe poss coboes - oboethean pl
Subject: Music
obrachadh
operation
n(m)
obrachaidh - operation poss coperations - obrachaidhean pl
obrachadh inbhearsach inverse operation
obrachadh neo-dhìreach inverse operation
Subject: Mathematics
obrachadh
operation
n(m)
obrachaidh - operation poss coperations - obrachaidhean pl
einnseanaireachd agus obrachadh co-cheangailte engineering and allied operations
mèinnearachd agus obrachadh co-cheangailte mining and related operations
obrachadh leabharlainn library operations
Subject: General
obrachadh
working out
n(m)
obrachaidh - working out poss cworking out - obrachaidhean pl
seall d' obrachadh show your working out
Subject: Mathematics
obrachadh a-mach
calculation
n(m)
obrachaidh a-mach - calculation poss ccalculations - obrachaidhean a-mach pl
obrachadh a-mach measgaichte mixed calculation operation
obrachadh a-mach uair is uair repeated calculation
Subject: Mathematics
obraich
operate
vb
Subject: Mathematics
obraich a-mach
calculate
vb
obraich a-mach farsaingeachd na ceàrnaig calculate the area of the square
obraich a-mach sùim nan àireamhan seo calculate the sum of these numbers
Subject: Mathematics
obraich a-mach
work out
vb
obraich a-mach sùim nan àireamhan seo work out the sum of these numbers
Subject: Mathematics
Occitan
Occitan
n(m)
Occitan - Occitan poss c
irisean ann am Fraingis, Occitan agus Catalan serials in French, Occitan and Catalan
litreachasan Occitan Occitan literatures
Subject: Language
Occitan
Occitan
adj
Subject: Language
ochd
eight
n(f) / adj
Subject: Mathematics
ochd-chasach
octopus
n(m)
ochd-chasaich - octopus poss coctopuses - ochd-chasaich pl
ochd-chasach mòr a’ Chuain Shèimh giant Pacific octopus
ochd-chasach nam fàinneachan gorma blue-ringed octopus
Subject: Science
ochd-cheàrnach
octagon
n(m)
ochd-cheàrnaich - octagon poss coctagons - ochd-cheàrnachan pl
Subject: Mathematics
ochd-cheàrnachail
octagonal
adj
Subject: Mathematics
ochd-deug
eighteen
n(f) / adj
Subject: Mathematics
ochd-fillte
eightfold
adj
an t-slighe uasal ochd-fillte the noble eightfold path
Subject: Religious and Moral Education
ochdad
octave
n(m)
ochdaid - octave poss coctaves - ochdadan pl
notaichean an ochdaid notes of the octave
Subject: Music
ochdad
eighty
n(f) / adj
Subject: Mathematics
ochdamh
eighth
n(m)
ochdaimh - eighth poss ceighths - ochdamhan pl
Subject: Mathematics
ochdamh
eighth
adj
an ochdamh tè the eighth one
an t-ochdamh fear the eighth one
Subject: Mathematics
ochdamh
octa
n(m)
ochdaimh - octa poss coctas - ochdamhan pl
Subject: Geography
oclùisean
occlusion
n(m)
oclùisein - occlusion poss cocclusions - oclùiseanan pl
Subject: Geography
octa
octa
n(m)
octa - octa poss coctas - octathan pl
Subject: Geography
octahedron
octahedron
n(m/f)
octahedroin - octahedron poss coctahedra - octahedra pl
Subject: Mathematics
odhar
dun-coloured
adj
Subject: Art
oestrogen
oestrogen
n(m)
oestrogen - oestrogen poss c
Subject: Science
Ògmhios
June
n(m)
Ògmhios(a) - June poss c
18 Ògmhios 18 June
18mh (An t-) Ògmhios 18 of June
an 18mh dhen Ògmhios 18 of June
an t-ochdamh latha deug dhen Ògmhios the eighteenth of June
an t-Ògmhios June
latha anns an Ògmhios a day in June
meadhan an Ògmhios middle of June
Ògmh Jun
toiseach an Ògmhios beginning of June
Subject: General
ogsaid
oxide
n(f)
ogsaid - oxide poss coxides - ogsaideannan pl
barium ogsaid barium oxide
iterbium ogsaid ytterbium oxide
sinc ogsaid zinc oxide
terbium ogsaid terbium oxide
Subject: Science
ogsaidean
oxygen
n(m)
ogsaidean - oxygen poss c
Subject: Science
ogsaideanachadh
oxidisation
n(m)
ogsaideanachaidh - oxidisation poss c
Subject: Science
ogsaideanaich
oxidise
vb
Thathar a' faighinn ogsaideannan nuair a tha eileamaidean air an ogsaideanachadh le ogsaidean Oxides result when elements are oxidised by oxygen
Subject: Science
ogsaideanaichte
oxidised
adj
Subject: Science
ogsaideant
oxidant
n(m)
ogsaideant - oxidant poss c
Subject: Science
ogsaidich
oxygenate
vb
Subject: Science
ogsaidichte
oxygenated
adj
Subject: Science
oide
tutor
n(m)
oide - tutor poss ctutors - oidean pl
Subject: General
oidhche
night
n(f)
oidhche - night poss cnights - oidhcheannan pl
a latha 's a dh'oidhche day and night
air an oidhche at night
ciad oidhche opening night
fuachd na h-oidhche (the) cold of the night
oidhche Burns Burns night
oidhche Challainn Hogmanay
oidhche Luain Monday night
oidhche mhath good night
oidhche Shamhna Halloween
sluagh na ciad oidhche opening night audience
Subject: General
oifig
office
n(f)
oifig - office poss coffices - oifigean pl
oifig agus obair aoghaireil pastoral office and work
Subject: Religious and Moral Education
oifigear
officer
n(m)
oifigeir - officer poss cofficers - oifigearan pl
oifigear comais-obrach employability officer
oifigear fiosrachaidh information officer
oifigear freagarrachd compliance officer
oifigear leasachaidh development officer
oifigear planaidh planning officer
oifigear pròiseict project officer
oifigear susbaint Gàidhlig Gaelic content officer
oifigear taice support officer
oifigear thachartasan events officer
oifigear trèanaidh training officer
oifigear trusadh oileanach student recruitment officer
oifigear trusaidh recruitment officer
Subject: General
oifis
office
n(f)
oifis(e) - office poss coffices - oifisean pl
oifig agus obair aoghaireil pastoral office and work
oifis poilis police office
oifis sgìre area office
oifis thiogaidean ticket office
oifis-puist post office
seirbheisean oifis office services
Subject: General
Oileán an Ghuail
Coalisland
Subject: Geography
oileanach
student
n(m)
oileanaich - student poss cstudents - oileanaich pl
Ceannard Fiosrachadh Oileanach Head of Student Information
co-òrdanaiche seirbheisean taic oileanach sudent support services coordinator
Eòlaiche Siostaman Oileanach Student Systems Specialist
Manaidsear Chlàran Oileanach Student Records Manager
Neach-taice Taic Oileanach Student Support Assistant
Oifigear Trèanaidh Chlàran Oileanach Student Records Training Officer
Oifigear Trusadh Oileanach Student Recruitment Officer
Oifigear Trusadh Oileanach, Ìnntrigeadh Student Recruitment Officer, Admissions
oileanach Ealain Art student
oileanach iomlaid exchange student
Prìomh Neach-stiùiridh Adhartas Oileanach Student Progression Lead Practitioner
Prìomh Neach-stiùiridh Gleidheadh Oileanach Student Retention Lead Practitioner
Subject: Personal and Social Education
oir
edge
n(f)
oire - edge poss cedges - oirean pl
oir dhìreach straight edge
Subject: Mathematics
oir dhùthchail/bhailteil
rural/urban fringe
n phr
Subject: Geography
òirleach
inch
n(f)
òirlich - inch poss cinches - òirlich pl
6 troighean is 4 òirlich 6 foot 4 inches
Subject: Mathematics
oirthir
coast
n(f)
oirthir€ - coast poss ccoasts - oirthirean pl
oirthir Bhrasil coast of Brazil
oirthir Linne Mhoireibh Moray Firth coastline
Subject: Geography
oisean
corner
n(m)
oisein - corner poss ccorners - oiseanan pl
Subject: Mathematics
ola
oil
n(m)
ola - oil poss coils - olaichean pl
crann-ola oil rig
ola a' Chuain a Tuath North Sea oil
ola còcaireachd cooking oil
ola gnìomhachais industrial oils
raon-ola oil field
Subject: GeneralGeographyHome Economics
olc
evil
n(m)
uilc - evil poss c
olc moralta moral evil
olc nàdarra natural evil
Subject: General
Oman
Oman
n(m/f)
Oman - Oman poss c
eaconamaidh Oman economy of Oman
Subject: Geography
onteòlas
ontology
n(m)
onteòlais - ontology poss c
Subject: General
opara
opera
n(f)
opara - opera poss coperas - oparathan pl
opara aotrom comic opera
opara aotrom light opera
oparathan aotrom light operas
seinneadair opara aotrom comic opera singer
taigh na h-opara opera house
Subject: Music
opus
opus
n(f)
opus - opus poss copuses - opusan pl
ceòl na h-opus music of the opus
Subject: Music
òr
gold
n(f)
òir - gold poss c
diosg òir gold disc
dust òir gold dust
Subject: Science
òr-bhuidhe
golden yellow
adj
Subject: Art
òraid
speech
n(f)
òraide - speech poss cspeeches - òraidean pl
deliver a speech thoir seachad òraid
òraidean Fraingis French speeches
Subject: Language
òraid
address
n(f)
òraide - speech poss cspeeches - òraidean pl
Subject: Language
òraidiche
speaker
n(m)
òraidiche - speaker poss cspeakers - òraidichean pl
prìomh òraidichean keynote speakers
Subject: General
oraigs
oryx
n(m)
oraigs - oryx poss coryx - oraigsan ploryxes - oraigsan pl
oraigs adharcach a' chlaidheimh chruinn scimitar-horned oryx
Subject: Science
orains
orange
adj
Subject: Art
orainsear
orange
n(m)
orainsearan oranges
orainseir orange
Subject: Home Economics
òran
song
n(m)
òrain - song poss csongs - òrain pl
canadh-eaglaise plainsong
cuairt òran song cycle
gabh òran sing a song
mith-òran folk song
òran aon-neach solo song
òran Folk Folk song
òran luaidh waulking song
òran pàirteach part song
òran-càraid duet
Subject: Music
Órán Mór
Oranmore
Subject: Geography
Orasa
Oronsay
Eilean Orasa Island of Oronsay
Subject: Geography
oratorio
oratorio
n(m)
oratorio - oratorio poss coratorios - oratoriothan pl
Subject: Music
orca
orca
n(f)
orca - orca poss corcas - orcathan pl
Subject: Science
orcaid-bucaid
bucket orchid
n(f)
orcaid-bucaid - bucket orchid poss cbucket orchids - orcaidean-bucaid pl
Subject: Science
orcastra
orchestra
n(f)
orcastra - orchestra poss corchestras - orcastrathan pl
buill na h-orcastra members of the orchestra
orcastra shiomfonaidh symphony orchestra
orcastra theud-dhùbailte double string orchestra
sloc na h-orcastra orchestra pit
stiùiriche(-ciùil) orcastra orchestra conductor
Subject: Music
òrd na cluaise
malleus
n phr
Subject: Science
òrdaichte
arrayed
adj
Subject: Mathematics
òrdail
ordinal
adj
àireamhan òrdail ordinal numbers
figear òrdail ordinal numeral
Subject: Mathematics
òrdugh
command
n(m)
òrduigh - command poss ccommands - òrdughean pl
putan òrdugh command button
Subject: Computing
òrdugh
order
n(m)
òrduigh - order poss corders - òrdughan pl
ath-rèitich an t-òrdugh rearrange the order
co-aontar diofarail den dàrna òrdugh second order differential equation
òrdugh-cothromachaidh order of symmetry
Subject: Mathematics
òrdugh
order
n(m)
òrduigh - order poss corders - òrdughan plorders - òrduighean pl
Coitheanalan agus òrdughan cràbhach Religious congregations and orders
Gnàthas aoghaireil Crìosdail agus òrdughan cràbhach Christian pastoral practice and religious orders
Òrdughan cràbhach ann an eachdraidh na h-eaglais Religious orders in church history
Òrdughan Crìosdail agus eaglaisean ionadail Christian orders and local church
Subject: Religious and Moral Education
òrdugh
sequence
n(m)
òrduigh - sequence poss csequences - òrdughan pl
òrdugh aritmeataigeach arithmetic sequence
òrdugh-àireamhan number sequence
Subject: Mathematics
òrgan
organ
n(m)
òrgain - organ poss corgans - òrganan pl
òrgan pìoba pipe organ
Subject: Music
organach
organic
adj
biadh organach organic food
toradh organach organic produce
tuathanachas organach organic farming
tuathanas organach organic farm
Subject: ScienceGeography
origin
origin
n(m)
origin - origin poss corigins - originean pl
Subject: Mathematics
orografaig
orographic
adj
sileadh orografaig orographic rainfall
Subject: Geography
ortaipeadaig
orthopaedic
adj
lannsair-chnàmhan orthopaedic surgeon
Subject: Science
ortaipeadaigs
orthopaedics
n(f)
ortaipeadaigs - orthopaedics poss c
Subject: Science
os-cearclach
convex
adj
lionsa os-chearclach convex lens
Subject: Science
os-nàdarrachd
occult
n(f)
os-nàdarrachd - occult poss c
dòighean para-saidhceòlach agus os-nàdarrach parapsychological and occult methods
Subject: General
os-nàdarrachd
occultism
n(f)
os-nàdarrachd - occultism poss c
cuspairean sònraichte ann am para-saidhceòlas agus os-nàdarrachd specific topics in parapsychology and occultism
para-saidhceòlas agus os-nàdarrachd parapsychology and occultism
Subject: General
os-sgan
ultrasound scan
n(m)
os-sgan - ultrasound scan poss cultrasound scans - os-sganaichean pl
Subject: Science
os-sgan
ultrasound scan
vb
Subject: Science
osmium
osmium
n(m)
osmium - osmium poss c
osmium ogsaid osmium oxide
Subject: Science
òson
ozone
n(m)
òson - ozone poss c
filleadh òson ozone layer
Subject: Geography
òstair
host
n(m)
òstair - host poss chosts - òstairean pl
Subject: Computing
Ostaireach
Austrian
adj
aodach Ostaireach Austrian clothes
Subject: Geography
Ostaireach
Austrian
n(m)
Ostairich - Austrian poss cAustrians - Ostairich pl
Subject: Geography
osteo
osteo
pref
Subject: Science
osteoblast
osteoblast
n(m)
osteoblast - osteoblast poss costeoblasts - osteoblastan pl
Subject: Science
osteoclast
osteoclast
n(m)
osteoclast - osteoclast poss costeoclasts - osteoclastan pl
Subject: Science
osteocyte
osteocyte
n(m)
osteocyte - osteocyte poss costeocytes - osteocytean pl
Subject: Science
osteomalacia
osteomalacia
n(m)
osteomalacia - osteomalacia poss c
Subject: Science
osteomyelitis
osteomyelitis
n(m)
osteomyelitis - osteomyelitis poss c
Subject: Science
osteosarcoma
osteosarcoma
n(m)
osteosarcoma - osteosarcoma poss costeosarcomas - osteosarcomathan pl
Subject: Science
ostinato
ostinato
n(m)
ostinato - ostinato poss costinatos - ostinatothan pl
Subject: Music
òtrachas
sewage
n(m)
òtrachais - sewage poss c
ionad-òtrachais sewage treatment plant
Subject: Geography
Outlook
Outlook
n(m)
Outlook - Outlook poss c
Leabhar Sheòlaidhean Outlook Outlook Address Book
lorg Leabhar Sheòlaidhean Outlook find Outlook Address Book
nì Outlook Outlook item
tagh nì Outlook select Outlook item
Subject: Computing