Logo: An Seotal
Print Friendly and PDF


a cappella
a cappella
adv
they sang a cappella sheinn iad a cappella
Cuspair: Ceòl
a cappella
a cappella
adj
a cappella singing seinn a cappella
a cappella imitative singing seinn atharraiseach a cappella
Cuspair: Ceòl
accelerando
accelerando
adj
an accelerando passage mòr-earrann accelerando
Cuspair: Ceòl
accelerando
accelerando
adv
they played accelerando chluich iad accelerando
Cuspair: Ceòl
accent
aicinn
n(m)
accent - aicinn scaccents - aicinnean iom
Cuspair: Ceòl
accidental
seachran
n(m)
accidental - seachrain scaccidentals - seachranan iom
lower accidental ìslich seachran
reason for accidental adhbhar seachrain
Cuspair: Ceòl
accompagnato
accompagnato
n(f)
accompagnato - accompagnato scaccompagnatos - accompagnatothan iom
Cuspair: Ceòl
accompaniment
ceòl-taic
n(m)
accompaniment - ciùil-taic scaccompaniments - ceòl-taic(ean) iom
extent of accompaniment meud ciùil-taic
Cuspair: Ceòl
accompanist
neach-taic
n(m)
accompanist - neach-taic scaccompanists - luchd-taic iom
role of the accompanist dreuchd an neach-taic
without accompanist gun neach-taic
Cuspair: Ceòl
accompany
thoir taic do
vb
accompany the song thoir taic don òran
Cuspair: Ceòl
accordion
bogsa
n(m)
accordion - bogsa scaccordions - bogsaichean iom
accordion music ceòl a' bhogsa
playing the accordion a' cluich a' bhogsa
piano accordion bogsa-piàna
Cuspair: Ceòl
acoustic
acustaig
adj
acoustic qualities feartan acustaig
acoustic amplifier meudaichear acustaig
acoustic guitar giotàr acustaig
Cuspair: Ceòl
acoustics
acustaigs
n(m/f)
acoustics - acustaigs sc
good acoustics acustaigs mhath
acoustics qualities feartan acustaigs
Cuspair: Ceòl
adaptation
ath-riochdachadh
n(m)
adaptation - ath-riochdachaidh scadaptations - ath-riochdachaidhean iom
suitability of the adaptation freagarrachd an ath-riochdachaidh
Cuspair: Ceòl
adapted
ath-riochdaichte
adj
Cuspair: Ceòl
air
fonn
n(m)
air - fuinn scairs - fuinn iom
Cuspair: Ceòl
aleatoric
aleatoric
adj
Cuspair: Ceòl
allegro
allegro
n(m/f)
allegro - allegro scallegros - allegrothan iom
allegro assai allegro assai
allegro at beginning of symphony allegro aig toiseach siomfonaidh
Cuspair: Ceòl
allemande
allemande
n(f)
allemande - allemande scallemandes - allemandeathan iom
Cuspair: Ceòl
almand
almand
n(m/f)
almand - almand scalmands - almandathan iom
Cuspair: Ceòl
alto
alto
n(f)
alto - alto scaltos - altothan iom
alto singer seinneadair alto
Cuspair: Ceòl
anacrusis
anacrusis
n(f)
anacrusis - anacrusis scanacruses - anancruses iom
Cuspair: Ceòl
anthem
laoidh
n(m/f)
anthem - laoidhe scanthems - laoidhean iom
national anthem laoidh nàiseanta
Cuspair: Ceòl
antiphonal
antifonail
adj
Cuspair: Ceòl
arco
arco
n(m)
arco - arco scarcos - arcothan iom
Cuspair: Ceòl
aria
àiria
n(f)
aria - àiria scarias - àiriathan iom
singing a long aria a' seinn àiria fhada
coloratura aria àiria coloratura
Cuspair: Ceòl
arioso
arioso
n(m)
arioso - arioso scariosos - ariosothan iom
Cuspair: Ceòl
arpeggio
arpeggio
n(m/f)
arpeggio - arpeggio scarpeggios - arpeggiothan iom
Cuspair: Ceòl
ascend
dìrich
vb
ascend to a higher note dìrich gu nota nas àirde
Cuspair: Ceòl
ascending
dìridh
adj
ascending scale sgèile-dìridh
ascending scales sgèilean-dìridh
extent of ascending scale meud sgèile-dìridh
ascending sequences ruithean-dìridh
Cuspair: Ceòl
ascending
dìreadh
vb n
notes which are ascending or descending notaichean a tha a' dìreadh no a' teàrnadh
ascending to a higher note a' dìreadh gu nota nas àirde
Cuspair: Ceòl
atonal
eu-tònalach
adj
atonal songs òrain eu-tònalach
Cuspair: Ceòl
atonality
eu-tònalachd
n(f)
atonality - eu-tònalachd scatonalities - eu-tònalachdan iom
features of atonality feartan eu-tònalachd
Cuspair: Ceòl
augment
meudaich
vb
augment interval in the music meudaich eadar-ùine sa cheòl
Cuspair: Ceòl
augmentation
meudachadh
n(m)
augmentation - meudachaidh scaugmentations - meudachaidhean iom
notes of the augmentation notaichean a' mheudachaidh
Cuspair: Ceòl
ayre
ayre
n(m)
ayre - ayre scayres - ayreathan iom
Cuspair: Ceòl
ballad
bailead
n(m)
ballad - baileid scballads - baileadan iom
Cuspair: Ceòl
ballet
ballet
n(f)
ballet - ballet scballets - ballethean iom
Cuspair: Ceòl
ballett
ballett
n(f)
ballett - ballett scballetts - ballettean iom
Cuspair: Ceòl
band
còmhlan
n(m)
band - còmhlain scbands - còmhlain iom
dance band còmhlan dannsa
pipe band còmhlan pìoba
Cuspair: Ceòl
bar line
bàr-loidhne
n(f)
bar line - bàr-loidhne scbar lines - bàr-loidhnichean iom
double bar line bàr-loidhne dhùbailte
Cuspair: Ceòl
baritone
baratòn
n(m)
baritone - baratòn scbaritones - baratònan iom
the baritone's voice guth a' bharatòn
Cuspair: Ceòl
baroque
baroc
n(m)
baroque - baroc sc
Baroque period Linn a' Bharoc
Cuspair: Ceòl
baroque
baroc
adj
baroque musical pieces pìosan ciùil baroc
baroque music ceòl baroc
baroque art ealain bharoc
Cuspair: Ceòl
bass
beus
n(m)
bass - beus scbasses - beusan iom
bass line beus-loidhne
descending bass line beus-loidhne teàrnaidh
bass singing seinn bheusan
bass clef beus-chleaf
Alberti bass beus Alberti
bass trombone beus-thrombòn
double bass prò-bheus
figured bass beus figearach
fretless bass beus gun cheap
ground bass bonn-bheus
first bass ceud-bheus
Cuspair: Ceòl
bass clef
beus-chleaf
n(m)
bass clef - beus-chleaf scbass clefs - beus-chleafan iom
bass clef pitch pitse beus-chleaf
bass clef symbol comharra beus-chleaf
Cuspair: Ceòl
bass trombone
beus-thrombòn
n(m)
bass trombone - beus-thrombòn scbass trombones - beus-thrombònan iom
bass trombone music ceòl beus-thrombòn
Cuspair: Ceòl
bassoon
basùn
n(m)
bassoon - basùn scbassoons - basùnaichean iom
contra bassoon basùn contra
double reed bassoon basùn le dà ribheid
playing the bassoon a' cluiche a' bhasùn
Cuspair: Ceòl
baton
batan
n(m)
baton - batain scbatons - batanan iom
raising the baton a' togail a' bhatain
the conductor's baton batan an stiùiriche-ciùil
Cuspair: Ceòl
beat
buille
n(f)
beat - buille scbeats - buillean iom
echo beat iar-bhuille
rhythm of the beat ruitheam na buille
beating a' cumail na buille
keeping the beat a' cumail na buille
Cuspair: Ceòl
bellows
balg-sèididh
n(m)
bellows - builg-sèididh scbellows - builg-sèididh iom
the accordion's bellows builg-sèididh a' bhogsa
Cuspair: Ceòl
birl
barral
n(m)
birl - barrail scbirls - barralan iom
Cuspair: Ceòl
blockbuster
blocbustair
n(m)
blockbuster - blocbustair scblockbusters - blocbustairean iom
Cuspair: Ceòl
blowing
sèideadh
n(m)
blowing - sèididh scblowings - sèididhean iom
Cuspair: Ceòl
blues
blues
n(m)
blues - blues scblues - blues iom
blues music ceòl blues
descending blues scales sgèile-teàrnaidh blues
Cuspair: Ceòl
boogie woogie
boogie woogie
n(m)
boogie woogie - boogie woogie sc
Cuspair: Ceòl
bossa nova
bossa nova
n(m)
bossa nova - bossa nova scbossa nova - bossa novathan iom
Cuspair: Ceòl
bottom note
nota-buinn
n(f) / adj
bottom note - nota-buinn scbottom notes - notaichean-buinn iom
single tone bottom note nota-buinn aona-tòna
Cuspair: Ceòl
boureé
boureé
n(f)
boureé - boureé scboureé - boureéthean iom
Cuspair: Ceòl
bouzouki
bouzouki
n(m)
bouzouki - bouzouki scbouzoukis - bouzoukiathan iom
Cuspair: Ceòl
bowing
boghadh
n(m)
bowing - boghaidh scbowings - boghaidhean iom
Cuspair: Ceòl
brace
cuing
n(f)
brace - cuinge scbraces - cuingean iom
Cuspair: Ceòl
breve
brìbh
n(m)
breve - brìbh scbreves - brìbhean iom
breve note nota brìbh
Cuspair: Ceòl
cadence
dùnadh
n(m)
cadence - dùnaidh sccadences - dùnaidhean iom
perfect cadence dùnadh coileanta
plagel cadence dùnadh plagal
imperfect cadence dùnadh neo-choileanta
interrupted cadence dùnadh briste
Cuspair: Ceòl
calypso
calypso
n(m)
calypso - calypso sccalypsos - calypsothan iom
Cuspair: Ceòl
canon
canon
n(m)
canon - canon sccanons - canonan iom
Cuspair: Ceòl
cantata
cantàta
n(f)
cantata - cantàta sccantatas - cantàtathan iom
cantata singing and playing seinn is cluiche cantàta
Cuspair: Ceòl
canzona
canzona
n(f)
canzona - canzona sccanzonas - canzonathan iom
Cuspair: Ceòl
cello
cello
n(f)
cello - cello sccellos - cellothan iom
playing the cello a' cluiche na cello
Cuspair: Ceòl
chaconne
chaconne
n(f)
chaconne - chaconne scchaconnes - chaconneathan iom
Cuspair: Ceòl
chant
canadh
n(m)
chant - canaidh scchants - canaidhean iom
Cuspair: Ceòl
chest register
guth-clèibh
n(m)
chest register - guth-clèibh scchest registers - guthan-clèibh iom
low chest register guth-clèibh ìosal
sound of chest register fuaim guth-clèibh
Cuspair: Ceòl
choral
còisireach
adj
Cuspair: Ceòl
chorale
chorale
n(m)
chorale - chorale scchorales - choraleathan iom
Cuspair: Ceòl
chord
còrd
n(m)
chord - còrd(a) scchords - còrdan iom
each chord in harmony gach còrd an co-sheirm
chord progression còrd-ruith
diminished chords còrdan ìoslaichte
dominant 7th chord 7mh còrd ceannasach
inverse chords còrdan inbheartach
inversion of chords inbheartachadh chòrdan
Cuspair: Ceòl
chorus
còisridh
n(f)
chorus - còisridh scchoruses - còisridhean iom
chorus music ceòl còisridh
Cuspair: Ceòl
chorus
sèist
n(f)
chorus - sèiste scchoruses - sèistean iom
chorus entry inntrigeadh sèiste
Cuspair: Ceòl
chromatic
cromataig
adj
chromatic scale sgèile chromataig
chromatic semitone semitòn cromataig
chromatic sequences ruithean cromataig
Cuspair: Ceòl
chromaticism
cromataigeachd
n(f)
chromaticism - cromataigeachd sc
Cuspair: Ceòl
clarinet
clàirneid
n(f)
clarinet - clàirneid(e) scclarinets - clàirneidean iom
Cuspair: Ceòl
clavichord
clabhacord
n(f)
clavichord - clabhacord scclavichords - clabhacordan iom
Cuspair: Ceòl
clef
cleaf
n(m)
clef - cleaf scclefs - cleafan iom
clef symbols comharran cleaf
bass clef beus-chleaf
treble clef àrd-chleaf
Cuspair: Ceòl
climax
àin
n(f)
climax - àine scclimaxes - àinean iom
rousing climax àin bhrosnachail
success of climax soirbheachadh àine
Cuspair: Ceòl
close position
dlùth-chruth
n(m)
close position - dlùth-chruth scclose positions - dlùth-chruthan iom
close position of notes dlùth-chruth notaichean
close position chord còrd dlùth-chruth
Cuspair: Ceòl
coda
còda
n(f)
coda - còda sccodas - còdathan iom
conclusion of coda crìoch na còda
Cuspair: Ceòl
col legno
col legno
adv
Cuspair: Ceòl
coloratura
coloratura
n(f)
coloratura - coloratura sccoloraturas - coloraturathan iom
coloratura aria àiria coloratura
coloratura soprano sopràno coloratura
Cuspair: Ceòl
compass
comas-guth
n(m)
compass - comais-guth sccompasses - comasan-guth iom
good compass deagh chomas-guth
Cuspair: Ceòl
compose
cruthaich
vb
compose a song cruthaich òran
composing a song a' cruthachadh òran
composing music a' cruthachadh ceòl
Cuspair: Ceòl
composer
cruthadair-ciùil
n(m)
composer - cruthadair-ciùil sccomposers - cruthadairean-ciùil iom
composer's ability comas cruthadair-ciùil
famous composer cruthadair-ciùil ainmeil
Cuspair: Ceòl
composing
cruthachadh
n(m)
composing of a song cruthachadh òrain
composing of music cruthachadh ciùil
Cuspair: Ceòl
composition
pìos-ciùil
n(m)
composition - pìos-ciùil sccompositions - pìosan-ciùil iom
Cuspair: Ceòl
con sordino
con sordino
adv
Cuspair: Ceòl
concert
consairt
n(m/f)
concert - consairt scconcerts - consairtean iom
memorial concert consairt-cuimhneachain
memorial concert singer seinneadair consairt-cuimhneachain
Cuspair: Ceòl
concertina
concertina
n(m)
concertina - concertina scconcertinas - concertinathan iom
Cuspair: Ceòl
concertino
concertino
n(f)
concertino - concertino scconcertinos - concertinothan iom
Cuspair: Ceòl
concerto
concerto
n(f)
concerto - concerto scconcertos - concertothan iom
passage from concerto mòr-earrann à concerto
Cuspair: Ceòl
conductor
stiùiriche-ciùil
n(m)
conductor - stiùiriche-ciùil scconductors - stiùirichean-ciùil iom
orchestra conductor stiùiriche(-ciùil) orcastra
orchestra conductors stiùirichean(-ciùil) orcastra
conductor's baton batan stiùiriche
Cuspair: Ceòl
consecutive
co-leantainneach
adj
consecutive notes notaichean co-leantainneach
Cuspair: Ceòl
consonance
co-fhuaimneachd
n(f)
consonance - co-fhuaimneachd scconsonances - co-fhuaimneachdan iom
musical consonance co-fhuaimneachd ciùil
Cuspair: Ceòl
consonant
co-fhuaimneach
adj
consonant notes notaichean co-fhuaimneach
Cuspair: Ceòl
consort
consort
n(f)
consort - consort scconsorts - consortan iom
Cuspair: Ceòl
construction
cumadh
n(m)
construction - cumaidh scconstructions - cumaidhean iom
musical constructions cumaidhean ciùil
construction of phrase cumadh earrainn
construction of scale cumadh sgèile
Cuspair: Ceòl
continuo
continuo
n(f)
continuo - continuo sccontinuos - continuothan iom
Cuspair: Ceòl
contrapuntal
contrapuntal
adj
contrapuntal form cruth contrapuntal
Cuspair: Ceòl
contrast
iomsgaradh
n(m)
contrast - iomsgaraidh sccontrasts - iomsgaraidhean iom
extent of contrast meud iomsgaraidh
Cuspair: Ceòl
contrasting
iomsgarach
adj
contrasting dynamics daineamaigs iomsgarach
contrasting voices guthan iomsgarach
Cuspair: Ceòl
cor anglais
cor anglais
n(m)
cor anglais - cor anglais sccors anglais - coran anglais iom
cor anglais player cluicheadair cor anglais
Cuspair: Ceòl
cornet
còrnaid
n(f)
cornet - còrnaid sccornets - còrnaidean iom
playing a cornet a' cluiche còrnaid
Cuspair: Ceòl
cornett
cornett
n(f)
cornett - cornett sccornetti - cornetti iom
Cuspair: Ceòl
counter melody
contrafhonn
n(m)
counter melody - contrafhuinn sccounter melodies - contrafhuinn iom
Cuspair: Ceòl
counterpoint
contrapuing
n(f)
counterpoint - contrapuing sccounterpoints - contrapuingean iom
together in counterpoint còmhla ann an contrapuing
contrapoint melody fonn contrapuing
Cuspair: Ceòl
couplet
leth-cheathramh
n(f)
couplet - leth-cheathraimh sccouplets - leth-cheathramhan iom
song couplet leth-cheathramh òrain
Cuspair: Ceòl
courante
courante
n(m)
courante - courante sccourantes - couranteathan iom
Cuspair: Ceòl
crescendo
crescendo
n(m)
crescendo - crescendo sccrescendos - crescendothan iom
Cuspair: Ceòl
crossing noise
fuaim-tarsainn
n(m)
crossing noise - fuaim-tarsainn sccrossing noises - fuaimean-tarsainn iom
Cuspair: Ceòl
crossing note
nota-tarsainn
n(m)
crossing note - nota-tarsainn sccrossing notes - notaichean-tarsainn iom
Cuspair: Ceòl
crotchet
croitseat
n(m)
crotchet - croitseit sccrotchets - croitseatan iom
crotchet note nota croitseit
Cuspair: Ceòl
crumhorn
crumhorn
n(m)
crumhorn - crumhorn sccrumhorns - crumhornan iom
Cuspair: Ceòl
cyclic
cuairteach
adj
cyclic pattern pàtran cuarteach
cyclic tunes fuinn chuairteach
Cuspair: Ceòl
cymbal
ciombal
n(f)
cymbal - ciombail sccymbals - ciombalan iom
playing the cymbals a' cluiche nan ciombal
Cuspair: Ceòl
da capo
da capo
adj
Cuspair: Ceòl
debut
debut
n(f)
debut - debut scdebuts - debuthan iom
Cuspair: Ceòl
demisemiquaver
demisemicuèbhear
n(f)
demisemiquaver - demisemicuèbhear scdemisemiquavers - demisemicuèbhearan iom
length of the demisemiquaver faid na demisemicuèbhear
Cuspair: Ceòl
descant
descant
n(m)
descant - descant scdescants - descantan iom
Cuspair: Ceòl
descending
teàrnadh
vb n
notes which are ascending or descending notaichean a tha a' dìreadh no a' teàrnadh
Cuspair: Ceòl
descending
teàrnaidh
adj
descending blues scale sgèile-teàrnaidh blues
descending scales sgèilean-teàrnaidh
descending sequences ruithean-teàrnaidh
Cuspair: Ceòl
development
adhartachadh
n(m)
development - adhartachaidh scdevelopments - adhartachaidhean iom
delopment section of sonata earrann adhartachaidh sonàta
start of the development toiseach an adhartachaidh
Cuspair: Ceòl
diatonic
diatonaig
adj
diatonic scale sgèile diatonaig
diatonic semitone semitòn diatonaig
Cuspair: Ceòl
diminuendo
diminuendo
n(f)
diminuendo - diminuendo scdiminuendos - diminuendothan iom
Cuspair: Ceòl
discord
eas-sheirm
n(f)
discord - eas-sheirme scdiscords - eas-sheirmean iom
note discord eas-sheirm notaichean
effect of the discord buaidh na h-eas-sheirm
Cuspair: Ceòl
dissonance
eas-fhuaimneachd
n(f)
dissonance - eas-fhuaimneachd scdissonances - eas-fhuaimneachdan iom
music dissonance eas-fhuaimneachd ciùil
effect of dissonance buaidh na h-eas-fhuaimneachd
Cuspair: Ceòl
dissonant
eas-fhuaimneach
adj
dissonant singing seinn eas-fhuaimneach
dissonant harmony co-sheirm eas-fhuaimneach
Cuspair: Ceòl
distortion
fiaradh
n(m)
distortion - fiaraidh scdistortions - fiaraidhean iom
Cuspair: Ceòl
divertissement
divertissement
n(f)
divertissement - divertissement scdivertissements - divertissementan iom
short divertissment dance dannsa divertissment goirid
Cuspair: Ceòl
dominant
ceannasach
adj
dominant scale sgèile cheannasach
dominant 7th chord 7mh còrd ceannasach
Cuspair: Ceòl
dot
dotag
n(f)
dot - dotaig scdots - dotagan iom
effect of a dot buaidh dhotaig
Cuspair: Ceòl
dotted
dotagach
adj
dotted note nota dhotagach
dotted rhythm ruitheam dhotagach
singing of the dotted notes seinn nan notaichean dotagach
Cuspair: Ceòl
double bass
prò-bheus
n(m/f)
double bass - prò-bheus scdouble basses - prò-bheusan iom
playing double bass a' cluiche prò-bheus
Cuspair: Ceòl
double exposition
taisbeanadh dùbailte
n phr
Cuspair: Ceòl
double stopping
co-chluich theud
n phr
Cuspair: Ceòl
downbow
bogha-sìos
n(m)
downbow - bogha-sìos scdownbows - boghaichean-sìos iom
Cuspair: Ceòl
drone
torman
n(m)
drone - tormain scdrones - tormanan iom
Cuspair: Ceòl
drone
dos
n(m)
drone - dois scdrone - duis scdrones - duis iomdrones - dosan iomdrones - dois iom
Cuspair: Ceòl
drum
druma
n(m/f)
drum - druma scdrums - drumaichean iom
kettle-drum coire-dhruma
drumkit seata dhrumaichean
snare drum teud-dhruma
snare-drum rolls toirm teud-dhruma
drum roll toirm dhrumaichean
Cuspair: Ceòl
drumkit
seata dhrumaichean
n phr
Cuspair: Ceòl
duet
ceòl-càraid
n(m)
duet - ciùil-càraid scduets - ceòl-chàraid(ean) iom
playing a duet a' cluiche ceòl-càraid
Cuspair: Ceòl
duo
càraid
n(f)
duo - càraid(e) scduos - càraidean iom
the duo's song ran na càraid
Cuspair: Ceòl
duplet
dublaid
n(f)
duplet - dublaid(e) scduplets - dublaidean iom
two duplet notes dà nota dublaid
Cuspair: Ceòl
duration
faid
n(m)
duration - faid scdurations - faidean iom
Cuspair: Ceòl
dynamics
daineamaigs
n(pl)
dynamics - daineamaigs scdynamics - daineamaigs iom
contrasting dynamics daineamaigs iomsgarach
dramatic dynamics daineamaigs dhràmadach
Cuspair: Ceòl
encore
encore
n(m)
encore - encore scencores - encorean iom
singing an encore a' seinn encore
Cuspair: Ceòl
encore
encore
adv
Encore! Encore!
Cuspair: Ceòl
ensemble
ensemble
n(f)
ensemble - ensemble scensembles - ensemblean iom
the ensemble musicians luchd-ciùil na h-ensemble
ensembles with one instrument per part ensemblean le aon ionnsramaid gach pàirt
instruments and instrumental ensembles ionnsramaidean agus ensemblean ionnsramaideach
Cuspair: Ceòl
entr'acte
entr'acte
n(f)
entr'acte - entr'acte scentr'actes - entr'actan iom
length of entr'acte interval fad eadar-ùine na h-entr'acte
Cuspair: Ceòl
entry
inntrigeadh
n(m)
entry - inntrigidh scentries - inntrigidhean iom
the time of the entry àm an inntrigidh
no entry na inntrig
chorus entry inntrigeadh sèiste
Cuspair: Ceòl
episode
eadar-fhonn
n(m)
episode - eadar-fhuinn scepisodes - eadar-fhuinn iom
Cuspair: Ceòl
equal temperament
co-rèiteachd
n(f)
equal temperament - co-rèiteachd scequal temperaments - co-rèiteachdan iom
equal temperament tuning gleusadh co-rèiteachd
Cuspair: Ceòl
esprit
esprit
n(f)
esprit - esprit sc
esprit liveliness beothalachd esprit
Cuspair: Ceòl
excerpt
earrann
n(f)
excerpt - earrainn scexcerpt - earrannan iom
excerpt from the overture earrann bhon an ro-cheòl
Cuspair: Ceòl
execution
gnìomhachadh
n(m)
execution - gnìomhachaidh scexecutions - gnìomhachaidhean iom
execution of the song gnìomhachadh an òrain
success of the execution èifeachdas a' ghnìomhachaidh
Cuspair: Ceòl
expressionism
expressionism
n(m)
expressionism - expressionism sc
Cuspair: Ceòl
extravaganza
extravaganza
n(f)
extravaganza - extravaganza scextravaganzas - extravaganzathan iom
an extravaganza by James Planche extravaganza le James Planche
Cuspair: Ceòl
fanfare
gleadhar
n(m/f)
fanfare - gleadhair scfanfares - gleadhair iom
Cuspair: Ceòl
fantasia
fantasia
n(m)
fantasia - fantasia scfantasias - fantasiathan iom
Cuspair: Ceòl
figure
figear
n(m)
figure - figeir scfigures - figearan iom
notes in figure notaichean ann am figear
length of the figure faid an fhigeir
Cuspair: Ceòl
finale
finale
n(f)
finale - finale scfinales - finaleathan iom
concert finale finale consairt
Cuspair: Ceòl
fingering
meurachadh
n(m)
fingering - meurachaidh scfingerings - meurachaidhean iom
Cuspair: Ceòl
flautist
duislear
n(m)
flautist - duisleir scflautists - duislearan iom
the flautist's music ceòl an duisleir
Cuspair: Ceòl
flourish
stocadh
n(m)
flourish - stocaidh scflourishes - stocaidhean iom
Cuspair: Ceòl
flute
duiseal
n(m)
flute - duiseil scflutes - duisealan iom
playing the flute a' cluiche an duiseil
Cuspair: Ceòl
flutter tonguing
crith-theangaireachd
n(f)
flutter tonguing - crith-theangaireachd sc
Cuspair: Ceòl
form
cruth
n(m)
form - cruth(a) scforms - cruthan iom
binary form cruth dà-earrainn
compound binary form cruth dà-earrainn fillte
contrapuntal form cruth contrapuntal
first movement form cruth ciad-ghluasaid
musical forms cruthan ciùil
Cuspair: Ceòl
French horn
còrn Frangach
n phr
Cuspair: Ceòl
fret
ceap
n(m)
fret - ceapa scfret - ceapan iom
Cuspair: Ceòl
fugal
fiùgail
adj
fugal music ceòl fiùgail
Cuspair: Ceòl
fugue
fiùg
n(m)
fugue - fiùg scfugues - fiùgan iom
fugue subject cuspair fiùg
beginning of the fugue toiseach a' fiùg
Cuspair: Ceòl
full-close
slàn-dhùnadh
n(m)
full-close - slàn-dhùnaidh scfull-closes - slàn-dhùnaidhean iom
Cuspair: Ceòl
funky
funcaidh
adj
funky music ceòl funcaidh
Cuspair: Ceòl
galliard
galliard
n(m)
galliard - galliard scgalliards - galliardan iom
Cuspair: Ceòl
gamelan
gamelan
n(m)
gamelan - gamelan scgamelans - gamelanan iom
Cuspair: Ceòl
gavotte
gavotte
n(m)
gavotte - gavotte scgavottes - gavotteathan iom
Cuspair: Ceòl
gigue
gigue
n(m/f)
gigue - gigue scgigues - giguean iom
gigue by Handel gigue le Handel
Cuspair: Ceòl
glissando
glissando
n(m)
glissando - glissando scglissandos - glissandothan iom
Cuspair: Ceòl
glockenspiel
glockenspiel
n(m)
glockenspiel - glockenspiel scglockenspiels - glockenspielean iom
Cuspair: Ceòl
grace note
nota-maise
n(m)
grace note - nota-maise scgrace notes - notaichean-maise iom
extra grace note nota-maise a bharrachd
Cuspair: Ceòl
grid notation
clàr-notaireachd
n(f)
grid notation - clàr-notaireachd sc
Cuspair: Ceòl
gruppetto
gruppetto
n(m)
gruppetto - gruppetto scgruppettos - gruppettothan iom
Cuspair: Ceòl
guitar
giotàr
n(m)
guitar - giotàir scguitars - giotàran iom
electric guitar giotàr dealain
acoustic guitar giotàr acustaig
slide guitar slaighd-giotàr
playing the guitar a' cluich a' ghiotàir
Cuspair: Ceòl
half-close
leth-dhùnadh
n(m)
half-close - leth-dhùnaidh schalf-closes - leth-dhùnaidhean iom
Cuspair: Ceòl
harmonic
harmonaig
adj
harmonic qualities feartan harmonaig
Cuspair: Ceòl
harmonic
harmonaig
n(f)
harmonic - harmonaig scharmonics - harmonaigean iom
harmonic overtone thar-thona harmonaig
Cuspair: Ceòl
harmonic
co-sheirmeach
adj
harmonic music ceòl co-sheirmeach
Cuspair: Ceòl
harmonise
co-sheirmich
vb
harmonise your singing co-sheirmichibh ur seinn
Cuspair: Ceòl
harmony
co-sheirm
n(f)
harmony - co-sheirm(e) scharmonies - co-sheirmean iom
pleasure of harmony tlachd co-sheirme
singing in harmony a' seinn an co-sheirm
parallel harmony co-sheirm cho-shìnte
dissonant harmony co-sheirm eas-fhuaimneach
Cuspair: Ceòl
harpsichord
harpsacord
n(f)
harpsichord - harpsacord scharpsichords - harpsacordan iom
playing a harpsichord a' cluich harpsacord
Cuspair: Ceòl
hemidemisemiquaver
hemidemisemicuèbhear
n(f)
hemidemisemiquaver - hemidemisemicuèbheir schemidemisemiquavers - hemidemisemicuèbhearan iom
hemidemisemiquaver note nota hemidemisemicuèbheir
Cuspair: Ceòl
homophony
co-fhuaimneachadh
n(m)
homophony - co-fhuaimneachaidh schomophonies - co-fhuaimneachaidhean iom
Cuspair: Ceòl
horn
còrn
n(m)
horn - cùirn schorns - cùirn iom
French horn còrn Frangach
Cuspair: Ceòl
hymn
laoidh
n(m/f)
hymn - laoidhe schymn - laoidhean iom
the hymn tune fonn na laoidhe
Cuspair: Ceòl
imitation
atharrais
n(f)
imitation - atharrais sc
Cuspair: Ceòl
impressionism
impreiseanachd
n(f)
impressionism - impreiseanachd sc
Cuspair: Ceòl
impressionist
impreiseanair
n(m)
impressionist - impreiseanair scimpressionists - impreiseanairean iom
Cuspair: Ceòl
improvise
saor-chluich
vb
improvise the cadenza saor-chluich an cadenza
Cuspair: Ceòl
instrument
ionnsramaid
n(f)
instrument - ionnsramaid(e) scinstruments - ionnsramaidean iom
musical instrument ionnsramaid ciùil
ensembles with one instrument per part ensemblean le aon ionnsramaid gach pàirt
instruments and instrumental ensembles ionnsramaidean agus ensemblean ionnsramaideach
keyboard and other instruments meur-chlàr agus ionnsramaidean eile
stringed instruments ionnsramaidean teudach
wind instruments ionnsramaidean sèididh
instrument music ceòl ionnsramaid
Cuspair: Ceòl
instrumental
ionnsramaideach
adj
instrumental ensembles ensemblean ionnsramaideach
instrumental style stoidhle ionnsramaideach
Cuspair: Ceòl
intensity
dèine
n(f)
intensity - dèine sc
the intensity of the music dèine a' chiùil
Cuspair: Ceòl
interlude
eadar-chluich
n(m)
interlude - eadar-chluich(e) scinterludes - eadar-chluichean iom
musical interlude eadar-chluich ciùil
length of the interlude faid an eadar-chluich
Cuspair: Ceòl
intermezzo
intermezzo
n(m)
intermezzo - intermezzo scintermezzoes - intermezzothan iom
short intermezzo movement gluasad goirid intermezzo
Cuspair: Ceòl
interpret
eadar-mhìnich
vb
interpret the music eadar-mhìnich an ceòl
Cuspair: Ceòl
interpretation
eadar-mhìneachadh
n(m)
interpretation - eadar-mhìneachaidh scinterpretations - eadar-mhìneachaidhean iom
interpretation of music eadar-mhìneachadh ciùil
manner of the interpretation dòigh a' mhìneachaidh
Cuspair: Ceòl
intonation
deas-thònadh
n(m)
intonation - deas-thònaidh scintonations - deas-thònaidhean iom
intonation of pitch deas-thònadh pitse
extent of intonation meud deas-thònaidh
Cuspair: Ceòl
invention
tionnsgal
n(m)
invention - tionnsgail scinventions - tionnsgalan iom
famous inventions by Bach tionnsgalan ainmeil le Bach
the beginning of an invention toiseach tionnsgail
Cuspair: Ceòl
inverse
inbheartach
adj
inverse chords còrdan inbheartach
Cuspair: Ceòl
inversion
inbheartachadh
n(m)
inversion - inbheartachaidh scinversions - inbheartachaidhean iom
inversion of chords inbheartachadh chòrdan
Cuspair: Ceòl
isorhythmic
iso-ruitheamach
adj
isorhythmic music ceòl iso-ruitheamach
Cuspair: Ceòl
jazz
jazz
n(m)
jazz - jazz sc
jazz music ceòl jazz
Cuspair: Ceòl
jig
sige
n(f)
jig - sige scjigs - sigean iom
Cuspair: Ceòl
jig
port-cruinn
n(m)
jig - port-cruinn scjigs - puirt-cruinn iom
dance to a jig danns ri port-cruinn
jig dance danns a' phuirt-chruinn
Cuspair: Ceòl
jig
dannsa-cruinn
n(m)
jig - dannsa-cruinn scjigs - dannsaichean-cruinne iom
Cuspair: Ceòl
kettle-drum
coire-dhruma
n(m/f)
kettle-drum - coire-dhruma sckettle-drums - coire-dhrumaichean iom
Cuspair: Ceòl
key
iuchair
n(f)
key - iuchrach sckeys - iuchraichean iom
piano keys iuchraichean piàna
colour of the key dath na h-iuchrach
Cuspair: Ceòl
key
gleus
n(m)
key - gleus sckeys - gleusan iom
note of the key nota a' ghleus
key signature comharra-gleus
major key màidsear-ghleus
major keys màidsear-ghleusan
Cuspair: Ceòl
key signature
comharra-gleus
n(m)
key signature - comharra-gleus sckey signatures - comharran-gleus iom
Cuspair: Ceòl
keyboard
meur-chlàr
n(m)
keyboard - meur-chlàir sckeyboards - meòir-chlàr iom
tune on a keyboard fonn air meur-chlàr
playing the keyboard a’ cluich a’ mheur-chlàr
Cuspair: Ceòl
leading note
treòir-nota
n(m)
leading note - treòir-nota scleading notes - treòir-notaichean iom
sound of leading note fuaim treòir-nota
Cuspair: Ceòl
leap
leum
n(m)
leap - leuma scleaps - leuman iom
quick leap leum luath
extent of leap meud an leuma
Cuspair: Ceòl
legato
legato
adv
Cuspair: Ceòl
legato
legato
n(m)
legato - legato sclegato - legatothan iom
Cuspair: Ceòl
legato
legato
adj
Cuspair: Ceòl
leitmotif
leitmotif
n(m)
leitmotif - leitmotif scleitmotifs - leitmotifean iom
Cuspair: Ceòl
length
faid
n(f)
length - faide sclengths - faidean iom
measure of the length tomhas an fhaide
Cuspair: Ceòl
lengthen
sìn
vb
lengthen the note sìn an nota
Cuspair: Ceòl
lengthen slightly
laigh air
vb
slightly lengthen that note laigh air an nota sin
Cuspair: Ceòl
lied
lied
n(m)
lied - lied sclieds - liedean iom
Cuspair: Ceòl
ligature
comharra-ceangail
n(m)
ligature - comharra-ceangail scligatures - comharran-ceangail iom
ligature slur slugadh comharra-ceangail
Cuspair: Ceòl
line of staff
loidhne-clèithe
n(f)
line of staff - loidhne-clèithe sclines of staff - loidhnichean-clèithe iom
position of line of staff suidheachadh loidhne-clèithe
number of lines of staff àireamh loidhnichean-clèithe
Cuspair: Ceòl
loud
forte
adj
play loudly cluich forte
Cuspair: Ceòl
lutanist
lutaire
n(m)
lutanist - lutaire sclutanists - lutairean iom
lutanist's music ceòl an lutaire
a lutanist playing lutaire a' cluich
Cuspair: Ceòl
lute
lut
n(m)
lute - luta sclutes - lutan iom
music of the lute ceòl an luta
Cuspair: Ceòl
lyric
lirig
n(f)
lyric - lirig(e) sclyrics - lirigean iom
author of the lyrics ùghdar nan lirigean
Latin lyric poetry bàrdachd lirig na Laidinn
lyrics of a song lirigean òrain
Cuspair: Ceòl
lyrical
lirigeach
adj
Cuspair: Ceòl
lyricism
lirigeachd
n(f)
lyricism - lirigeachd sclyricisms - lirigeachdan iom
beauty of the lyricism bòidhchead na lirigeachd
lyricism of song lirigeachd òrain
Cuspair: Ceòl
maestro di capella
maestro di capella
n(m)
maestro di capella - maestro di capella sc
Cuspair: Ceòl
major
màidsear
adj
major scale màidsear-sgèile
major key màidsear-ghleus
Cuspair: Ceòl
manuscript paper
pàipear-clèithe
n(m)
manuscript paper - pàipeir-clèithe scmanuscript papers - pàipearan-clèithe iom
Cuspair: Ceòl
mazurka
mazurka
n(f)
mazurka - mazurka scmazurkas - mazurkathan iom
mazurka dance dannsa mazurka
Cuspair: Ceòl
mediant
meadhanta
n(f)
mediant - meadhanta scmediants - meadhantan iom
Cuspair: Ceòl
melodic
fonnmhor
adj
melodic songs òrain fhonnmhor
Cuspair: Ceòl
melodrama
melo-dràma
n(f)
melodrama - melo-dràma scmelodramas - melo-dràmathan iom
classical melodrama melo-dràma chlasaigeach
Cuspair: Ceòl
melody
fonn
n(m)
melody - fuinn scmelodies - fuinn iom
sweet melody fonn binn
sound of the melody fuaim an fhuinn
singing melody fonn seinn
counter melody contrafhonn
Cuspair: Ceòl
metronome
meatranòm
n(m)
metronome - meatranòm scmetronomes - meatranòman iom
metronome tick tiog a' mheatranòm
Cuspair: Ceòl
middle register
guth-meadhain
n(m)
middle register - guth-meadhain scmiddle registers - guthan-meadhain iom
middle register scale sgèile guth-meadhain
Cuspair: Ceòl
minim
minim
n(m/f)
minim - minim scminims - minimean iom
minim notes notaichean minim
Cuspair: Ceòl
minimalism
mionamalachd
n(f)
minimalism - mionamalachd sc
Cuspair: Ceòl
minor
mìnear
adj
minor scale mìnear-sgèile
Cuspair: Ceòl
modal
mòdail
adj
modal music ceòl mòdail
Cuspair: Ceòl
modulate
atharraich mòd
vb
Cuspair: Ceòl
motion
gluasad
n(m)
motion - gluasaid scmotions - gluasadan iom
contrary motion gluasad an aghaidh a chèile
parallel motion co-ghluasad
musical parallel motion co-ghluasad ciùil
Cuspair: Ceòl
movement
gluasad
n(m)
movement - gluasaid scmovements - gluasadan iom
first movement form cruth ciad-ghluasaid
four-movement ceithir-ghluasad
opening movement ciad-ghluasad
slow movement gluasad mall
division of opening movement roinneadh a' chiad ghluasaid
Cuspair: Ceòl
music
ceòl
n(m)
music - ciùil sc
pop music ceòl pop
musical instrument ionnsramaid ciùil
sweet music ceòl binn
music class clas ciùil
folk music ceòl folk
incidental music corra-cheòl
music for single voices ceòl do ghuthan singilte
music stand seastan-ciùil
programme music ceòl tuairisgeul
vocal music ceòl guthach
chamber music ceòl seòmrach
chance music ceòl-turchairt
Classical music ceòl Clasaigeach
Cuspair: Ceòl
musicianship
ceòladaireachd
n(f)
musicianship - ceòladaireachd sc
good musicianship deagh cheòladaireachd
Cuspair: Ceòl
mute
maothadair
n(m)
mute - maothadair scmutes - maothadairean iom
mute cone còn-mhaothadair
Cuspair: Ceòl
muted
maothaichte
adj
muted music ceòl maothaichte
muted instrument ionnsramaid mhaothaichte
muted brass umha maothaichte
Cuspair: Ceòl
nocturne
nocturne
n(f)
nocturne - nocturne scnocturnes - nocturnean iom
Cuspair: Ceòl
notation
notaireachd
n(f)
notation - notaireachd scnotations - notaireachdan iom
grid notation clàr-notaireachd
staff notation staf-notaireachd
standard musical notation cliath-notaireachd
Cuspair: Ceòl
note
nota
n(f)
note - nota scnotes - notaichean iom
grace note nota-maise
bottom note nota-buinn
breve note nota brìbh
consecutive note nota co-leantainneach
consonant note nota co-fhuaimneach
crotchet note nota croitseit
note discord eas-sheirm notaichean
dotted note nota dhotagach
duplet note nota dublaid
crossing note nota-tarsainn
leading note (musical scale) treòr-nota
passing note trast-nota
musical note nota-ciùil
sound of the note fuaim na nota
Cuspair: Ceòl
nuance
nuance
n(m)
nuance - nuance scnuances - nuances iom
meaning of the nuance brìgh an nuance
Cuspair: Ceòl
obbligato
obbligato
adj
Cuspair: Ceòl
oboe
oboe
n(m)
oboe - oboe scoboes - oboethean iom
Cuspair: Ceòl
octave
ochdad
n(m)
octave - ochdaid scoctaves - ochdadan iom
notes of the octave notaichean an ochdaid
Cuspair: Ceòl
opera
opara
n(f)
opera - opara scoperas - oparathan iom
comic opera opara aotrom
comic opera singer seinneadair opara aotrom
light opera opara aotrom
light operas oparathan aotrom
opera house taigh na h-opara
Cuspair: Ceòl
operatic society
comann opara
n(m)
operatic society - comainn opara scoperatic societies - comainn opara iom
work of the operatic society obair a' chomainn opara
Cuspair: Ceòl
opus
opus
n(f)
opus - opus scopuses - opusan iom
music of the opus ceòl na h-opus
Cuspair: Ceòl
oratorio
oratorio
n(m)
oratorio - oratorio scoratorios - oratoriothan iom
Cuspair: Ceòl
orchestra
ceòlann
n(f)
orchestra - ceòlainn scorchestras - ceòlainn iom
Cuspair: Ceòl
orchestra
orcastra
n(f)
orchestra - orcastra scorchestras - orcastrathan iom
symphony orchestra orcastra shiomfonaidh
members of the orchestra buill na h-orcastra
orchestra conductor stiùiriche(-ciùil) orcastra
orchestra pit sloc na h-orcastra
double string orchestra orcastra theud-dhùbailte
Cuspair: Ceòl
orchestration
sgòr-orcastra
n(m)
orchestration - sgòr-orcastra scorchestrations - sgòran-orcastra iom
Cuspair: Ceòl
organ
òrgan
n(m)
organ - òrgain scorgans - òrganan iom
pipe organ òrgan pìoba
Cuspair: Ceòl
ornament
maisich
vb
ornament the music maisich an ceòl
Cuspair: Ceòl
ornament
maiseachadh
n(m)
ornament - maiseachaidh scornaments - maiseachaidhean iom
musical ornament maiseachadh ciùil
Cuspair: Ceòl
ostinato
ostinato
n(m)
ostinato - ostinato scostinatos - ostinatothan iom
Cuspair: Ceòl
overture
ro-cheòl
n(m)
overture - ro-chiùil scovertures - ro-cheòl iom
Cuspair: Ceòl
panpipe
pan-phìob
n(f)
panpipe - pan-phìoba scpanpipes - pan-phìoban iom
Cuspair: Ceòl
pantomime
pantomaim
n(m)
pantomime - pantomaim scpantomimes - pantomaimean iom
pantomime season seusan pantomaim
Cuspair: Ceòl
partita
partita
n(m)
partita - partita scpartitas - partitathan iom
Cuspair: Ceòl
passacaglia
passacaglia
n(m)
passacaglia - passacaglia scpassacaglias - passacagliathan iom
Cuspair: Ceòl
passage
mòr-earrann
n(f)
passage - mòr-earrainn scpassages - mòr-earrannan iom
passage from concerto mòr-earrann à concerto
passage work obair-earrainn
Cuspair: Ceòl
passepied
passepied
n(m)
passepied - passepied scpassepieds - passepiedean iom
Cuspair: Ceòl
passion-play
pàis-dhràma
n(m)
passion-play - pàis-dhràma scpassion-plays - pàisean-dràma iom
passion-play depicting Christ's suffering pais-dhràma a' sealltainn fulangas Chrìosd
Cuspair: Ceòl
pavan
pavan
n(m)
pavan - pavan scpavans - pavanan iom
Cuspair: Ceòl
pedal
casachan
n(m)
pedal - casachain scpedals - casachain iom
Cuspair: Ceòl
penny whistle
fìdeag
n(f)
penny whistle - fìdeig scpenny whistles - fìdeagan iom
Cuspair: Ceòl
pentatonic
còig-nota
adj
pentatonic scales sgèilichean còig-nota
Cuspair: Ceòl
percussion
buille-cheòl
n(m)
percussion - buille-chiùil sc
percussion instrument ionnsramaid buille-chiùil
percussion sound fuaim buille-chiùil
Cuspair: Ceòl
perform
cluich
vb
play the instrument cluich an ionnsramaid
Cuspair: Ceòl
perform
seinn
vb
sing the song seinn an t-òran
Cuspair: Ceòl
phrase
earrann
n(f)
phrase - earrainn scphrases - earrannan iom
construction of phrase cumadh earrainn
constructing phrases a' cumadh earrannan
an eight note phrase earrann ochd notaichean
singing of the phrase seinn na h-earrainn
Cuspair: Ceòl
phrasing
cur earrannan
n(m)
phrasing - cur earrannan scphrasing(s) - cur earrannan iom
identify phrasing sònraich cur earrannan
Cuspair: Ceòl
piano
piàna
n(m)
piano - piàna scpiano - piànathan iom
piano score sgòr-piàna
Cuspair: Ceòl
piccolo
piccolo
n(m)
piccolo - piccolo scpiccolos - piccolothan iom
Cuspair: Ceòl
pitch
pitse
n(m)
pitch - pitse scpitches - pitsichean iom
good pitch pitse math
a different pitch pitse eadar-dhealaichte
perfect pitch fìor phitse
Cuspair: Ceòl
pizzicato
pizzicato
adj
Cuspair: Ceòl
pizzicato
pizzicato
n(m)
pizzicato - pizzicato scpizzicati - pizzicatothan iom
Cuspair: Ceòl
pizzicato
pizzicato
adv
Cuspair: Ceòl
plainsong
canadh-eaglaise
n(m)
plainsong - canadh-eaglaise scplainsongs - canaidhean-eaglaise iom
Cuspair: Ceòl
plucking
a' piocadh
vb n
Cuspair: Ceòl
plucking
piocadh
n(m)
plucking - piocaidh sc
Cuspair: Ceòl
pointillism
pointillism
n(m)
pointillism - pointillism sc
Cuspair: Ceòl
polonaise
polonaise
n(m)
polonaise - polonaise scpolonaises - polonaisean iom
Cuspair: Ceòl
polyphonic
poilifonaig
n(m)
polyphonic - poilifonaig scpolyphonics - poilifonaigean iom
Cuspair: Ceòl
polyphony
poilifonaidh
n(m)
polyphony - poilifonaidh scpolyphonies - poilifonaidhean iom
Cuspair: Ceòl
polytonality
poilitònalachd
n(f)
polytonality - poilitònalachd scpolytonalities - poilitònalachdan iom
Cuspair: Ceòl
pop
ceòl pop
n(m)
pop - ceòl pop sc
Cuspair: Ceòl
programmatic
prògramataig
adj
Cuspair: Ceòl
quaver
cuèbhear
n(f)
quaver - cuèbher scquavers - cuèbhearan iom
length of the quaver faid na cuèbher
Cuspair: Ceòl
rackett
rackett
rackett - rackett scracketts - rackettean iom
Cuspair: Ceòl
rag
rag
n(m)
rag - rag scrags - rags iom
Cuspair: Ceòl
ragtime
ragtime
n(m)
ragtime - ragtime sc
Cuspair: Ceòl
rallentando
rallentando
adj
Cuspair: Ceòl
recapitulation
ath-innse
n(f)
recapitulation - ath-innse screcapitulations - ath-innse iom
do three recapitulations of the piece dèan ath-innse trì tursan air a' phìos
Cuspair: Ceòl
recitative
fonn-duain
adj
Cuspair: Ceòl
recorder
reacòrdair
n(m)
recorder - reacòrdair screcorders - reacòrdairean iom
Cuspair: Ceòl
reed section
roinn ribheidean
n phr
Cuspair: Ceòl
reel
ruidhle
n(m)
reel - ruidhle screels - ruidhlean iomreels - ruidhleachan iom
Cuspair: Ceòl
repetition
ath-chluiche
n(f)
repetition - ath-chluiche screpetitions - ath-chluichean iom
Cuspair: Ceòl
rest on
sìn
vb
rest on that note sìn an nota sin
Cuspair: Ceòl
rest on
laigh air
vb
rest on the note laigh air an nota
Cuspair: Ceòl
rhapsodic style
stoidhle rapsodaig
n phr
Cuspair: Ceòl
rhapsody
rapsodaidh
n(m)
rhapsody - rapsodaidh scrhapsodies - rapsodaidhean iom
Cuspair: Ceòl
rhythm
ruitheam
n(m/f)
rhythm - ruitheim scrhythms - ruitheaman iom
common time rhythm ruitheam tìm choitcheann
dotted rhythm ruitheam dhotagach
rhythm of the beat ruitheam na buille
Cuspair: Ceòl
ricercar
ricercar
n(m)
ricercar - ricercar scricercari - ricercari iom
Cuspair: Ceòl
riff
riff
n(m)
riff - riff scriffs - riffs iom
Cuspair: Ceòl
ripieno
ripieno
n(m)
ripieno - ripieno scripieni - ripieni iom
Cuspair: Ceòl
ritornello
ritornello
n(m)
ritornello - ritornello scritornelli - ritornelli iom
ritornello form cruth ritornello
Cuspair: Ceòl
rock
rock
n(m)
rock - rock sc
rock music ceòl rock
Cuspair: Ceòl
roll
toirm
n(f)
roll - toirme scrolls - toirmean iom
drum roll toirm dhrumaichean
snare-drum roll toirm teud-dhruma
Cuspair: Ceòl
rondo
rondo
n(m)
rondo - rondo scrondos - rondothan iom
Cuspair: Ceòl
round
cuairt-òran
n(m)
round - cuairt-òrain scrounds - cuairt-òrain iom
Cuspair: Ceòl
rubato
rubato
n(m)
rubato - rubato scrubatos - rubatothan iom
Cuspair: Ceòl
scale
sgèile
n(f)
scale - sgèile scscales - sgèilean iomscales - sgèilichean iom
construction of scale cumadh sgèile
constructing scales a' cumadh sgèilean
ascending scale sgèile-dìridh
ascending scales sgèilean-dìridh
descending scale sgèile-teàrnaidh
descending scales sgèilean-teàrnaidh
chromatic scale sgèile chromataig
descending blues scale sgèile-teàrnaidh blues
pentatonic scales sgèilean còig-nota
Cuspair: Ceòl
semibreve
semibrìbh
n(m)
semibreve - semibrìbh scsemibreves - semibrìbhean iom
Cuspair: Ceòl
semiquaver
semicuèbhear
n(f)
semiquaver - semicuèbhear scsemiquavers - semicuèbhearan iom
Cuspair: Ceòl
semitone
semitòn
n(m)
semitone - semitòn scsemitones - semitònan iom
diatonic semitone semitòn diatonaig
sound of diatonic semitone fuaim semitòn diatonaig
chromatic semitone semitòn cromataig
Cuspair: Ceòl
sequence
ruith
n(f)
sequence - ruithe scsequences - ruithean iom
ascending sequences ruithean-dìridh
chromatic sequence ruith chromataig
chromatic sequences ruithean cromataig
descending sequences ruithean-teàrnaidh
Cuspair: Ceòl
sharp
biorach
adj
F sharp F biorach
Cuspair: Ceòl
slur
stràic
n(m)
slur - stràic scslurs - stràicean iom
Cuspair: Ceòl
slur
slur
n(m)
slur - slur scslur - sluran iom
Cuspair: Ceòl
song
òran
n(m)
song - òrain scsongs - òrain iom
part song òran pàirteach
folk song mith-òran
Folk song òran Folk
solo song òran aon-neach
song cycle cuairt òran
plainsong canadh-eaglaise
sing a song gabh òran
duet òran-càraid
waulking song òran luaidh
Cuspair: Ceòl
stave
cliath
n(m)
stave - clèithe scstaves - cliathan iom
Cuspair: Ceòl
strike
stràic
n(m)
strike - stràic scstrikes - stràicean iom
Cuspair: Ceòl
strike
stràic
n(m)
strike - stràic scstrikes - stràicean iom
Cuspair: Ceòl
stringed
teudach
adj
stringed instruments ionnsramaidean teudach
Cuspair: Ceòl
stroke
stràc
n(f)
stroke - stràic scstrokes - stràcan iom
Cuspair: Ceòl
style
stoidhle
n(f)
style - stoidhle scstyles - stoidhlichean iom
bel canto style stoidhle bel canto
instrumental style stoidhle ionnsramaideach
Cuspair: Ceòl
symphony
siomfonaidh
n(m)
symphony - siomfonaidh scsymphonies - siomfonaidhean iom
pastoral symphony siomfonaidh pastarail
symphony orchestra orcastra shiomfonaidh
Cuspair: Ceòl
tempo
tempo
n(m)
tempo - tempo sctempos - tempothan iom
change of tempo atharrachadh tempo
Cuspair: Ceòl
time
tìm
n(f)
time - tìme sctimes - tìmean iom
time signature comharra-tìme
common time tìm choitcheann
common time rhythm ruitheam tìm choitcheann
Cuspair: Ceòl
time
buille
n(m)
time - buille sctimes - buillean iom
compound time buille trì-fhillte
simple time buille shìmplidh
Cuspair: Ceòl
time signature
comharra-tìme
n(m)
time signature - comharra-tìme sctime signatures - comharran-tìme iom
Cuspair: Ceòl
timpano
tiompano
n(m)
timpano - tiompano sctimpani - tiompaini iom
Cuspair: Ceòl
treble clef
àrd-chleaf
n(m)
treble clef - àrd-chleaf sctreble clefs - àrd-chleafan iom
Cuspair: Ceòl
trombone
trombòn
n(m)
trombone - trombòn sctrombones - trombònan iom
bass trombone beus-thrombòn
tenor trombone teanor-thrombòn
Cuspair: Ceòl
tune
fonn
n(m)
tune - fuinn sctunes - fuinn iom
the hymn tune fonn na laoidhe
cyclic tunes fuinn chuairteach
tune on a keyboard fonn air meur-chlàr
Cuspair: Ceòl
tune
cuir air ghleus
vb
Cuspair: Ceòl
tune
gleus
vb
Cuspair: Ceòl
tune
gleus
n(m/f)
tune - gleusa sctunes - gleusan iom
out of tune far ghleus
in tune air ghleus
Cuspair: Ceòl
unison
aon-ghuthach
adj
unison singing seinn aon-ghuthach
Cuspair: Ceòl
vocal
guthach
adj
vocal music ceòl guthach
vocal acrobatics guth-chleasachd
Cuspair: Ceòl
voice
guth
n(m)
voice - gutha scvoices - guthan iom
music for single voices ceòl do ghuthan singilte
the voice an guth
voice activated air a chur gu dol le guth
voice activation cur gu dol le guth
Cuspair: Ceòl
whistle
feadag
n(f)
whistle - feadaig(e) scwhistles - feadagan iom
horn whistle feadag adhairce
penny whistle fìdeag
Cuspair: Ceòl
whistle
fìdeag
n(f)
whistle - fìdeig scwhistles - fìdeagan iom
penny whistle fìdeag
horn whistle fìdeag adhairce
Cuspair: Ceòl
word painting
dealbhadh-òrain
n phr
Cuspair: Ceòl
xylophone
saidhleafon
n(m)
xylophone - saidhleafon scxylophones - saidhleafonan iom
Cuspair: Ceòl

 

Print Friendly and PDF