Tha thu ann an seo: Dachaigh


Fàilte chun 'An Seotal' - an Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig

Cuimsean agus Amasan

’S e stòr-dàta briathrachais a tha anns ‘An Seotal’ a tha ag amas gu sònraichte air cuspairean a tha gan teagasg tro mheadhan na Gàidhlig san àrd-sgoil, ach fosgailte do luchd-cleachdaidh sam bith.

Tha am fiosrachadh a leanas anns an stòr-dàta:

 • Briathran a ghabhas rannsachadh bho Bheurla gu Gàidhlig agus bho Ghàidhlig gu Beurla
 • Fiosrachadh buntainneach eile, mar eisimpleir, gnè ainmearan, an iolra agus riochdan eile
 • Cuspair(ean) sgoile dham buin na briathran
 • Eisimpleirean cleachdaidh far a bheil sin iomchaidh
 • Duilleag briathrachais coimhearsnachd, far am faod luchd-cleachdaidh ceistean/molaidhean a chur a-steach
 • Fiosrachadh agus ceangalan ri goireasan foghlaim Gàidhlig
 • Gabhaidh briathran a rannsachadh a rèir na h-aibidil agus a’ chuspair
 • Tha an làrach gu tur dà-chànanach

Feartan ùra gan leasachadh an-dràsta:

 • Fuaimneachadh bhriathran ri chluinntinn
 • Treòrachadh air gràmar – faodaidh ainmearan agus buadhairean a tha nan cois atharrachadh a rèir ’s dè an suidheachadh sa bheil iad agus co-dhiù a bheil alt nan cois. Gus luchd-cleachdaidh a chuideachadh bidh cliath gràmair a’ dol ann an earrann nan notaichean, gus treòrachadh a thoirt seachad air mar a thèid briathrachas ‘An Seotal’ a chur gu feum.
 • Gnàthasan-cainnt agus abairtean Gàidhlig – duilleag eadar-ghnìomhach le stiùireadh air gnàthasan-cainnt agus abairtean a leigeas le luchd-cleachdaidh ceistean a chur a-steach mu ghnàthasan-cainnt, seanfhacail is eile. Bidh treòrachadh ann cuideachd air mar a chleachdar na h-eisimpleirean sin ann an sgrìobhadh agus ann an labhairt, agus e na amas gun tèid cànan sgoilearan a leudachadh agus a neartachadh.

 Fiosrachadh dha luchd-cleachdaidh

Mas aithne dhuibh briathar a bu chòir a bhith san stòr-dàta, no ma tha molaidhean sam bith agaibh, cuiribh fios a-steach air an duilleig Molaidhean.

Right menu

Rannsaich Luath

Beurla gu Gàidhlig
Gàidhlig gu Beurla

An do dh’fhàg sinn facal as?

Facal sònraichte a dhìth, no moladh air dòigh eile? Cuir thugainn do bheachdan!