Logo: An Seotal

a.m
m
adv
Subject: Mathematics
acceleration
reat-luathachaidh
n(m)
acceleration - reat-luathachaidh poss caccelerations - reatan-luathachaidh pl
Subject: Mathematics
account
cunntas
n(m)
account - cunntais poss caccounts - cunntasan pl
collected accounts of events cunntasan cruinnichte de thachartasan
e-mail account cunntas puist-d
user account cunntas neach-cleachdaidh
bank account cunntas-banca
accounts assistant neach-taice chunntasan
development accounts cunntasan leasachaidh
investment account cunntas-tasgaidh
deposit account cunntas-tasgaidh
current account cunntas-ruith
Subject: Mathematics
accounting
cunntasachd
n(m)
accounting - cunntasachd poss c
Subject: Mathematics
accuracy
mionaideachd
n(f)
accuracy - mionaideachd poss c
Subject: Mathematics
accurate
mionaideach
adj
how accurate is the measure? dè cho mionaideach 's a tha an tomhas?
Subject: Mathematics
accurate
fìor-cheart
adj
Subject: Mathematics
acute
caol
adj
acute angle ceàrn caol
Subject: Mathematics
add
cuir-ris
vb
add three and four cuir-ris trì agus ceithir
Subject: Mathematics
adding
a' cur-ris
vb n
Subject: Mathematics
addition
cur-ris
n(m)
addition - cur-ris poss cadditions - cur-risean pl
mental addition cur-ris nad cheann
repeated addition ath chur-ris
Subject: Mathematics
adjacent (to)
dlùth (ri)
adj
adjacent angle dlùth-cheàrn
Subject: Mathematics
adjust
rèitich
vb
Subject: Mathematics
adjusting
a' rèiteachadh
vb n
Subject: Mathematics
adjustment
rèiteachadh
n(m)
adjustment - rèiteachaidh poss cadjustments - rèiteachaidhean pl
Subject: Mathematics
algebra
ailseabra
n(m)
algebra - ailseabra poss c
Subject: Mathematics
algebraic
ailseabrach
adj
Subject: Mathematics
algorithm
algoritim
n(m)
algorithm - algoritim poss calgorithms - algoritimean pl
division algorithm algoritim roinnidh
Euclidean algorithm algoritim Euclid
Subject: Mathematics
allowance
cuibhreann
n(m)
allowance - cuibhrinn poss callowances - cuibhreannan pl
you have an allowance of £3 tha cuibhreann £3 agad
Subject: Mathematics
almanac
almanac
n(m/f)
almanac - almanac poss calmanacs - almanacan pl
Subject: Mathematics
altitude
àirde
n(f)
altitude - àirde poss caltitudes - àirdean pl
Subject: Mathematics
amount
meud
n(m)
amount - meud poss camounts - meudan pl
measure the amount in the bottle tomhais am meud anns a' bhotal
Subject: Mathematics
amount
sùim
n(f)
amount - suime poss camounts - suimeannan pl
what sum of money do you have? dè an t-sùim airgid a tha agad?
sum of money sùim airgid
find the sum of these numbers lorg sùim nan àireamhan seo
Subject: Mathematics
amount
uimhir
n(f)
twice the amount a dhà uimhir
Subject: Mathematics
amplitue
meudachd
n(f)
amplitue - meudachd poss camplitudes - meudachdan pl
sketch the graphs y = -2 sin x° and y = -3 sin x° and write the period and amplitude of each graph sgeids grafaichean y = -2 sin x° agus y = -3 sin x° agus sgrìobh cuairt agus meudachd gach graf
write down the period and the amplitude of y = cos x° sgrìobh cuairt agus meudachd y = cos x°
Subject: Mathematics
anagram
anagram
n(m/f)
anagram - anagram poss canagrams - anagraman pl
Subject: Mathematics
analogue
analog
n(m/f)
analogue - analog poss canalogues - analogan pl
Subject: Mathematics
angle
ceàrn
n(m)
angle - ceàirn poss cangles - ceàrnan pl
acute angle ceàrn caol
adjacent angle dlùth-cheàrn
alternate angles ceàrnan mu seach
angle of elevation ceàrn-àrdachaidh
angle of depression ceàrn-ìsleachaidh
complementary angle ceàrn co-phàirteach
corresponding angle ceàrn co-fhreagarrach
obtuse angle ceàrn farsaing
reflex angle ceàrn fosgailte
right angle ceàrn ceart
supplementary angle ceàrn co-leasachail
vertically opposite angles ceàrnan mu choinneamh (a chèile)
angle, symmetry and transformation ceàrn, co-chothromachd agus eadar-nochdadh
Subject: Mathematics
anti-clockwise
tuathal
adj
Subject: Mathematics
apex
apex
n(m)
apex - apex poss capexes - apexan pl
Subject: Mathematics
application
co-chur
n(m)
application - co-chur poss capplications - co-churan pl
Subject: Mathematics
apply
co-chuir
vb
Subject: Mathematics
applying
a' co-chur
vb n
Subject: Mathematics
appreciation
àrdachadh
n(m)
appreciation - àrdachaidh poss cappreciations - àrdachaidhean pl
Subject: Mathematics
approximate
tuairmsich
vb
Subject: Mathematics
approximate
dèan tuairmse air
vb
Subject: Mathematics
approximate
tuairmseach
adj
write an approximate length sgrìobh faid thuairmseach
Subject: Mathematics
approximating
a' tuairmseachadh
vb n
Subject: Mathematics
approximating
a' dèanamh tuairmse
vb n
Subject: Mathematics
approximation
tuairmse
n(f)
approximation - tuairmse poss capproximations - tuairmsean pl
Subject: Mathematics
arbitrary
neo-shuidhichte
adj
arbitrary standard slat-tomhais neo-shuidhichte
Subject: Mathematics
arc
arc
n(m/f)
arc - arc poss carcs - arcan pl
Subject: Mathematics
arch
airdse
n(f)
arch - airdse poss carches - airdsichean pl
Subject: Mathematics
area
farsaingeachd
n(f)
area - farsaingeachd poss careas - farsaingeachdan pl
area factor factar na farsaingeachd
find the area of the triangle lorg farsaingeachd an triantain
surface area farsaingeachd uachdair
area factor of the enlargement factar farsaingeachd a' mheudachaidh
Subject: Mathematics
arithmetic
aritmeataig
n(f)
arithmetic - aritmeataig poss c
Subject: Mathematics
arithmetic
aritmeataigeach
adj
arithmetic mean cuibheas aritmeataigeach
arithmetic sequence òrdugh aritmeataigeach
arithmetic series sreath arimteataigeach
Subject: Mathematics
armspan
aitheamh
n(m)
armspan - aitheimh poss carmspans - aitheamhan pl
Subject: Mathematics
array
eagar
n(m)
array - eagair poss carrays - eagaran pl
Subject: Mathematics
array
eagrachadh
n(m)
array - eagrachaidh poss carrays - eagrachaidhean pl
Subject: Mathematics
array
sreath òrdaichte
n(m/f)
array - sreatha òrdaichte poss carrays - sreathan òrdaichte pl
Subject: Mathematics
array
clàr
n(m)
array - clàir poss carrays - clàran pl
Subject: Mathematics
array
matraigs
n(m)
array - matraigs poss carrays - matraigsean pl
Subject: Mathematics
array
eagraich
vb
Subject: Mathematics
array
cuir (ann) an òrdugh
vb
Subject: Mathematics
array
cuir air clàr
vb
Subject: Mathematics
array
clàraich
vb
Subject: Mathematics
array
dealbh matraigs
vb
Subject: Mathematics
arrayed
eagraichte
adj
Subject: Mathematics
arrayed
òrdaichte
adj
Subject: Mathematics
arrayed
clàraichte
adj
Subject: Mathematics
arrayed
ann am matraigs
adj
Subject: Mathematics
arraying
ag eagrachadh
vb n
Subject: Mathematics
arraying
a' cur (ann) an òrdugh
vb n
Subject: Mathematics
arraying
a' cur air clàr
vb n
Subject: Mathematics
arraying
a' clàr(ach)adh
vb n
Subject: Mathematics
arraying
a' dealbh matraigs
vb n
Subject: Mathematics
arrow
gath
n(m)
arrow - gath poss carrows - gathan pl
Subject: Mathematics
astronomical
reultach
adj
astronomical distance astar reultach
astronomical units aonadan reultach (AR)
Subject: Mathematics
asymptote
asamptot
n(m)
asymptote - asamptot poss casymptotes - asamptotan pl
Subject: Mathematics
average
cuibheas
n(f)
average - cuibheis poss caverages - cuibheasan pl
investigating averages a' rannsachadh chuibheasan
Subject: Mathematics
average
cuibheasach
adj
Subject: Mathematics
axis
axis
n(f)
axis - axis poss caxes - axes pl
axis of symmetry axis-cothromachaidh
Subject: Mathematics
back to back
cùl-ri-cùl
Subject: Mathematics
back(wards)
air ais
adv
Subject: Mathematics
balance
cothromaich
vb
Subject: Mathematics
balance
còrr
n(m)
balance - corra poss cbalances - corran pl
bank balance còrr-banca
Subject: Mathematics
balance
meidh
n(f)
balance - meidhe poss cbalances - meidhean pl
Subject: Mathematics
balance
balans
n(f)
balance - balans poss cbalances - balansan pl
Subject: Mathematics
balance
toimhsean
n(f)
balance - toimhsean poss cbalances - toimhseanan pl
Subject: Mathematics
balanced
cothromaichte
adj
Subject: Mathematics
balancing
a' cothromachadh
vb n
Subject: Mathematics
balancing
cothromachadh
n(m)
balancing - cothromachaidh poss c
Subject: Mathematics
band
bann
n(m)
band - banna poss cbands - bannan pl
tax band bann-cìse
Subject: Mathematics
bar chart
clàr-cholbhan
n(m)
bar chart - clàir-cholbhan poss cbar charts - clàir-cholbhan pl
compound bar chart clàr-cholbhan fillte
Subject: Mathematics
bar graph
graf-cholbhan
n(m)
bar graph - graf-cholbhan poss cbar graphs - grafaichean-cholbhan pl
compound bar graph graf-cholbhan fillte
line bar graph graf-cholbhan loidhne
bar line graph graf-cholbhan loidhne
Subject: Mathematics
base
bonn
n(m)
base - buinn poss cbases - buinn pl
base view bonn-shealladh
hexagon based prism priosam le bonn sia-cheàrnach(ail)
pentagon based prism priosam le bonn còig-cheàrnach(ail)
square based pyramid pioramaid le bonn ceàrnagach
triangle based pyramid pioramaid le bonn triantanach
Subject: Mathematics
basic
bunaiteach
adj
basic number processes pròiseasan bunaiteach àireimh
Subject: Mathematics
basic unit
bun-aonad
n(m)
basic unit - bun-aonaid poss cbasic units - bun-aonadan pl
Subject: Mathematics
bearing
cùrsa
n(m/f)
bearing - cùrsa poss cbearings - cùrsaichean pl
the boat is on a bearing of 20° tha am bàta air cùrsa 20°
three-figure bearing cùrsa trì-figearan
Subject: Mathematics
bias
taobhadh
n(m)
bias - taobhaidh poss c
Subject: Mathematics
biased
taobhach
adj
Subject: Mathematics
big
mòr
adj
Subject: Mathematics
bigger
nas motha
comp
Subject: Mathematics
biggest
as motha
sup
Subject: Mathematics
billion
billean
n(m)
billion - billein poss cbillions - billeanan pl
Subject: Mathematics
binomial
dà-theirmeach
n(m)
binomial - dà-theirmich poss cbinomials - dà-theirmich pl
Subject: Mathematics
binomial
dà-theirmeach
adj
binomial expansion leudachadh dà-theirmeach
binomial expression abairt dhà-theirmeach
binomial theorem teòram nan dà-theirmeach
Subject: Mathematics
bisect
dèan dà leth air
vb
Subject: Mathematics
bisect
lethich
vb
Subject: Mathematics
bisecting
a' dèanamh dà leth air
vb n
Subject: Mathematics
bisecting
a' letheadh
vb n
Subject: Mathematics
bisector
letheadair
n(f)
bisector - letheadair poss cbisectors - leathadairean pl
Subject: Mathematics
block
bloc(a)
n(m)
block - bloca poss cblocks - blocaichean pl
block graph graf-bhlocaichean
Subject: Mathematics
block graph
graf-bhlocaichean
n(m)
block graph - graf-bhlocaichean poss cblock graphs - grafaichean-bhlocaichean pl
Subject: Mathematics
bonus
bònas
n(m)
bonus - bònais poss cbonuses - bònasan pl
bonus points puingean bònais
Subject: Mathematics
borrow
gabh air iasad
vb
Subject: Mathematics
borrow
gabh air iasad
vb
Subject: Mathematics
borrowing
a' gabhail air iasad
vb n
Subject: Mathematics
box graph
graf-bhogsaichean
n(m)
box graph - graf-bhogsaichean poss cbox graphs - grafaichean-bhogsaichean pl
Subject: Mathematics
box plot
graf-bhogsaichean
n(m)
box graph - graf-bhogsaichean poss cbox plots - grafaichean-bhogsaichean pl
Subject: Mathematics
bracket
camag
n(m)
bracket - camaig poss cbrackets - camagan pl
Subject: Mathematics
breadth
leud
n(m)
breadth - leòid poss cbreadths - leudan pl
length and breadth faid agus leud
Subject: Mathematics
bridge
rach thairis
vb
Subject: Mathematics
bridging
a' dol thairis
vb n
bridging a multiple of 10 a' dol thairis air iomad de 10
Subject: Mathematics
broad
leathann
adj
Subject: Mathematics
broader
nas leatha
comp
Subject: Mathematics
broader
nas leithne
comp
Subject: Mathematics
broadest
as leatha
sup
Subject: Mathematics
broadest
as leithne
sup
Subject: Mathematics
buying
a' ceannach
vb n
Subject: Mathematics
buying price
prìs-ceannachd
n(f)
buying price - prìse-ceannachd poss cbuying prices - prìsean-ceannachd pl
Subject: Mathematics
buying price
cosgais
n(f)
buying price - cosgais poss cbuying prices - cosgaisean pl
Subject: Mathematics
calculate
obraich a-mach
vb
calculate the area of the square obraich a-mach farsaingeachd na ceàrnaig
calculate the sum of these numbers obraich a-mach sùim nan àireamhan seo
Subject: Mathematics
calculating
ag obrachadh a-mach
vb n
Subject: Mathematics
calculation
obrachadh
n(m)
calculation - obrachaidh poss ccalculations - obrachaidhean pl
Subject: Mathematics
calculation
àireamhachadh
n(m)
calculation - àireamhachaidh poss ccalculations - àireamhachaidhean pl
different calculations àireamhachaidhean diofraichte
Subject: Mathematics
calculator
àireamhair
n(m)
calculator - àireamhair poss ccalculators - àireamhairean pl
use the calculator cleachd an àireamhair
use a calculator cleachd àireamhair
Subject: Mathematics
cancel out
dubh às
vb
Subject: Mathematics
cancelling out
a' dubhadh às
vb n
Subject: Mathematics
capacity
comas-lìonaidh
n(m)
capacity - comas-lìonaidh poss ccapacities - comasan-lìonaidh pl
Subject: Mathematics
card
cairt
n(f)
card - cairt poss ccards - cairtean pl
connection cards cairtean-ceangail
challenge card cairt-dùbhlain
digit cards cairtean-fhigearan
challenge cards cairtean-dùbhlain
connection card cairt-ceangail
digit card cairt-fhigearan
digital card cairt dhidseatach
digital cards cairtean didseatach
notation card cairt-comharraidh
credit card cairt-creideis
Subject: Mathematics
cardinal
àrdail
adj
cardinal number àireamh àrdail
cardinal numeral figear àrdail
Subject: Mathematics
carry
thoir le
vb
Subject: Mathematics
carrying
a' toirt le
vb n
without carrying gun toirt le
Subject: Mathematics
centigram
ceudagram
n(m)
centigram - ceudagram poss ccentigrams - ceudagraman pl
Subject: Mathematics
centilitre
ceudaliotair
n(m)
centilitre - ceudaliotair poss ccentilitres - ceudaliotairean pl
Subject: Mathematics
centimetre
ceudameatair
n(m)
centimetre - ceudameatair poss ccentimetres - ceudameatairean pl
centimetre cubes ciùban ceudameatair
square centimetre ceudameatair ceàrnagach
squared centimetre ceudameatair ceàrnagaichte
cubed centimetre ceudameatair ciùbaichte
cubic centimetre ceudameatair ciùbach
centimetre squared paper pàipear ceàrnagach ceudameatair
centimetre ruler rùilear ceudameatair
centimetre tape teip ceudameatair
Subject: Mathematics
centre
meadhan
n(m)
centre - meadhain poss ccentres - meadhanan pl
centre of symmetry meadhan-cothromachaidh
centre line loidhne-meadhain
Subject: Mathematics
chain
sèine
n(f)
chain - sèine poss cchains - sèinichean pl
subtraction chain sèine toirt-air-falbh
number chain sèine-àireamhan
Subject: Mathematics
change
iomlaid
n(f)
change - iomlaid(e) poss c
change from 10p iomlaid à 10sg
Subject: Mathematics
change
iomlaid
n(f)
change - iomlaid(e) poss cchanges - iomlaidean pl
exchange rate reat-iomlaid
Subject: Mathematics
chart
clàr
n(m)
chart - clàir poss ccharts - clàran plchart - clàir pl
bar chart clàr-cholbhan
bar line chart clàr-cholbhan loidhne
compound bar chart clàr-cholbhan fillte
pie chart clàr-cearcaill
Subject: Mathematics
check-up
ath-sgrùdadh
n(m)
check-up - ath-sgrùdaidh poss ccheck-ups - ath-sgrùdaidhean pl
Subject: Mathematics
check-up
ath-sgrùd
vb
Subject: Mathematics
checking-up
ag ath-sgrùdadh
vb n
Subject: Mathematics
chord
còrd
n(m)
chord - còrd(a) poss cchords - còrdan pl
when 2 radii are drawn to the ends of a chord an isosceles triangle is formed within a circle nuair a tha 2 radius air an tarraing gu gach ceann de chòrd, tha sin a' dèanamh triantan co-chasach ann an cearcall
Subject: Mathematics
circle
cearcall
n(m)
circle - cearcaill poss ccircles - cearcallan plcircles - cearcaill pl
circle face aodann cearcaill
circle pattern pàtran cearcallach
circle pattern pàtran cearcaill
inscribed circle cearcall snaighte
Subject: Mathematics
circumcircle
cuairtchearcall
n(m)
circumcircle - cuairtchearcaill poss ccircumcircles - cuairtchearcallan plcircumcircles - cuairtchearcaill pl
Subject: Mathematics
circumference
cearcall-thomhas
n(m)
circumference - cearcall-thomhais poss ccircumferences - cearcall-thomhasan pl
Subject: Mathematics
clockwise
deasail
adj
Subject: Mathematics
clockwise
deiseil
adj
Subject: Mathematics
code
còd
n(m)
code - còd poss ccodes - còdaichean pl
number code còd-àireamhan
Subject: Mathematics
coefficient
co-èifeachdair
n(m)
coefficient - co-èifeachdair poss ccoefficients - co-èifeachdairean pl
in 4x, 4 is the coefficient and x is the variable ann an 4x, is e 4 an co-èifeachdair agus x an caochladair
Subject: Mathematics
coin
bonn
n(m)
coin - buinn poss ccoins - buinn pl
silver coin bonn airgid
gold coins buinn-òir
Subject: Mathematics
column
colbh
n(m)
column - cuilbh poss ccolumns - colbhan plcolumns - cuilbh pl
column vector colbh-bheactor
Subject: Mathematics
commutative
co-iomlaideach
adj
commutative pairs paidhrichean co-iomlaideach
Subject: Mathematics
compare
dèan coimeas
vb
compare the two lengths dèan coimeas eadar an dà fhaid
Subject: Mathematics
comparing
a' dèanamh coimeas
vb n
Subject: Mathematics
comparison
coimeas
n(m)
comparison - coimeis poss ccomparisons - coimeasan pl
Subject: Mathematics
compass
combaist
n(f)
compass - combaist(e) poss ccompasses - combaistean pl
Subject: Mathematics
compasses
cearcallaiche
n(m)
compasses - cearcallaiche poss ccompasses - cearcallaichean pl
Subject: Mathematics
complement
co-phàirt
n(m)
complement - co-phàirt poss c
the complement of x is y ’S e y co-phàirt x
Subject: Mathematics
complementary
co-phàirteach
adj
complementary angle ceàrn co-phàirteach
Subject: Mathematics
composite
ceangailte
adj
composite shapes cumaidhean ceangailte
composite shape cumadh ceangailte
Subject: Mathematics
compound
fìllte
adj
compound bar chart clàr-cholbhan fillte
compound bar graph graf-cholbhan fillte
Subject: Mathematics
concentric
co-mheadhanach
adj
Subject: Mathematics
cone
còn
n(m)
cone - còn poss ccones - cònaichean pl
Subject: Mathematics
congruence
co-chòrdachd
n(f)
congruence - co-chòrdachd poss c
Subject: Mathematics
congruent
co-chòrdach
adj
Subject: Mathematics
consecutive
leantainneach
adj
consecutive numbers àireamhan leantainneach
Subject: Mathematics
consolidate
daingnich
vb
Subject: Mathematics
consolidating
a' daingneachadh
vb n
Subject: Mathematics
consolidation
daingneachadh
n(m)
consolidation - daingneachaidh poss c
Subject: Mathematics
constant
cunbhalach
adj
constant rate ìre chunbhalach
the constant ratio rule riaghailt a' cho-mheas chunbhalaich
constant of variation cunbhal atharrachaidh
Subject: Mathematics
contour
loidhne-àirde
n(f)
contour - loidhne-àirde poss ccontours - loidhnichean-àirde pl
Subject: Mathematics
coordinate
co-chomharra
n(m)
coordinate - co-chomharra poss ccoordinates - co-chomharran pl
find the coordinates of point A lorg co-chomharran puing A
Subject: Mathematics
copy
lethbhreac
n(m)
copy - lethbhric poss ccopies - lethbhreacan plcopies - lethbhric pl
Subject: Mathematics
copy
ath-sgrìobhadh
n(m)
copy - ath-sgrìobhaidh poss ccopies - ath-sgrìobhaidhean pl
Subject: Mathematics
copy
ath-dhealbh
vb
copy this diagram ath-dhealbh an diagram seo
Subject: Mathematics
copy
ath-sgrìobh
vb
copy and complete ath-sgrìobh agus crìochnaich
Subject: Mathematics
copy
dèan lethbhreac
vb
copy this diagram dèan lethbhreac dhen diagram seo
Subject: Mathematics
copy
copaig
vb
copy this text copaig an teacsa seo
Subject: Mathematics
copy
dèan copaidh
vb
copy this dèan copaidh den seo
Subject: Mathematics
copy
ath-dhealbh
n(m/f)
copy - ath-dhealbha poss ccopy - ath-dheilbh poss ccopies - ath-dhealbhan plcopies - ath-dheilbh pl
Subject: Mathematics
copying
ag ath-dhealbh
vb n
Subject: Mathematics
copying
ag ath-dhealbhadh
vb n
Subject: Mathematics
copying
ag ath-sgrìobhadh
vb n
Subject: Mathematics
copying
a' dèanamh lethbhreac
vb n
Subject: Mathematics
copying
a' copaigeadh
vb n
Subject: Mathematics
copying
a' dèanamh copaidh
vb n
Subject: Mathematics
corner
oisean
n(m)
corner - oisein poss ccorners - oiseanan pl
Subject: Mathematics
corner
còrnair
n(m)
corner - còrnair poss ccorners - còrnairean pl
Subject: Mathematics
corresponding
co-fhreagarrach
adj
corresponding angle ceàrn co-fhreagarrach
corresponding to co-fhreagarrach ri
corresponding sides taobhan co-fhreagarrach
Subject: Mathematics
cost
cosgais
n(f)
cost - cosgais(e) poss ccosts - cosgaisean pl
Subject: Mathematics
cost
cosg
vb
Subject: Mathematics
costing
a' cosg
vb n
Subject: Mathematics
count
cunnt
vb
count back (from) cunnt air ais (bho)
count beyond cunnt thar
Subject: Mathematics
counter
cunntair
n(m)
counter - cunntair poss ccounters - cunntairean pl
Subject: Mathematics
counting
a' cunntadh
vb n
counting on a' cunntadh air adhart
counting to a' cunntadh gu
Subject: Mathematics
counting
cunntadh
n(m)
counting - cunntaidh poss c
method of counting dòigh cunntaidh
Subject: Mathematics
cross-multiplication
tar-iomadachadh
n(m)
cross-multiplication - tar-iomadachaidh poss ccross-multiplications - tar-iomadachaidhean pl
Subject: Mathematics
cross-multiply
tar-iomadaich
vb
Subject: Mathematics
cross-multiplying
a' tar-iomadachadh
vb n
Subject: Mathematics
cube
ciùb
n(m)
cube - ciùb poss ccubes - ciùban pl
linking cubes ciùban-ceangail
linking cube ciùb-ceangail
net of a cube lìon ciùb
Subject: Mathematics
cube
ciùb
vb
Subject: Mathematics
cubed
ciùbaichte
adj
Subject: Mathematics
cubic
ciùbach
adj
cubic function fuincsean ciùbach
cubic centimetre ceudameatair ciùbach
Subject: Mathematics
cubing
a' ciùbadh
vb n
Subject: Mathematics
cubit
làmh-choille
n(f)
cubit - làimhe-coille poss ccubits - làmhan-coille pl
Subject: Mathematics
cuboid
ciùbaid
n(f)
cuboid - ciùbaid(e) poss ccuboids - ciùbaidean pl
Subject: Mathematics
currency
airgead
n(m)
currency - airgid poss ccurrencies - airgeadan pl
foreign currency airgead cèin
Subject: Mathematics
curve
lùb
n(m)
curve - lùib poss ccurves - lùban pl
pursuit curve lùb-tòrachd
Subject: Mathematics
curved
lùbte
adj
curved line loidhne lùbte
Subject: Mathematics
cylinder
siolandair
n(m)
cylinder - siolandair poss ccylinders - siolandairean pl
Subject: Mathematics
data
dàta
n(m)
data - dàta poss c
experimental data dàta deuchainneach
data handling làimhseachadh dàta
continuous data dàta leantainneach
discrete data dàta cuspaireil
Subject: Mathematics
decimal
deichead
n(m)
decimal - deicheid poss cdecimals - deicheadan pl
decimal equivalents deicheadan co-ionann
Subject: Mathematics
decimal
deicheach
adj
decimal fraction bloigh dheicheach
decimal notation comharradh deicheach
decimal place ionad deicheach
fractions, decimal fractions and percentages bloighean, bloighean deicheach agus ceudadan
Subject: Mathematics
decrease
lùghdachadh
n(m)
decrease - lùghdachaidh poss cdecreases - lùghdachaidhean pl
percentage decrease lùghdachadh ceudadach
Subject: Mathematics
decrease
lùghdaich
vb
Subject: Mathematics
decreasing
a' lùghdachadh
vb n
Subject: Mathematics
deficit
easbhaidh
n(f)
deficit - easbhaidh(e) poss cdeficits - easbhaidhean pl
the country's deficit easbhaidh na dùthcha
Subject: Mathematics
degree
puing
n(f)
degree - puinge poss cdegrees - puingean pl
ninety degrees naochad puing
Subject: Mathematics
denominator
seòrsaiche
n(m)
denominator - seòrsaiche poss cdenominators - seòrsaichean pl
Subject: Mathematics
diagonal
trastan
n(m)
diagonal - trastain poss cdiagonals - trastanan pl
body diagonal trastan cuirp
face diagonal trastan aodainn
space diagonal trastan fànais
Subject: Mathematics
diagonal
trastanach
adj
diagonal line loidhne thrastanach
Subject: Mathematics
diagonally
gu trastanach
adv
Subject: Mathematics
diagram
diagram
n(m)
diagram - diagram poss cdiagrams - diagraman pl
scatter diagram diagram sgapte
spider diagram diagram damhain-allaidh
Subject: Mathematics
diameter
trast-thomhas
n(m)
diameter - trast-thomhais poss cdiameters - trastan-tomhas pl
Subject: Mathematics
diamond
daoimean
n(m)
diamond - daoimein poss cdiamaonds - daoimeanan pl
Subject: Mathematics
dice
dìsinn
n(m)
dice - dìsinn poss cdice - dìsnean pl
Subject: Mathematics
dice
dìsne
n(f)
dice - dìsne poss cdice - dìsnean pl
Subject: Mathematics
difference
diofar
n(m)
difference - diofair poss cdifferences - diofaran pl
difference of two squares diofar eadar dà cheàrnaig
Subject: Mathematics
difference
eadar-dhealachadh
n(m)
difference - eadar-dhealachaidh poss cdifferences - eadar-dhealachaidhean pl
Subject: Mathematics
digit
figear
n(m)
digit - figeir poss cdigits - figearan pl
digit card cairt-fhigearan
single digit aon-fhigear
single digit figear singilte
Subject: Mathematics
digital
figearail
adj
digital clock cloc figearail
digital time uair fhigearail
digital product toradh figearail
digital root freumh figearail
digital sum sùim figearail
Subject: Mathematics
dimension
meud
n(m)
dimension - meud poss cdimensions - meudan pl
Subject: Mathematics
direct
dìreach
adj
direct variation atharrachadh dìreach
direct proportion co-chuid dhìreach
Subject: Mathematics
direction
cùrsa
n(m)
direction - cùrsa poss cdirections - cùrsaichean pl
direction indicator comharra-cùrsa
Subject: Mathematics
direction indicator
comharra-cùrsa
n(m)
direction indicator - comharra-chùrsa poss cdirection indicators - comharran-cùrsa pl
Subject: Mathematics
discontinuous
neo-leantainneach
adj
discontinuous graph graf neo-leantainneach
Subject: Mathematics
discount
lùghdachadh
n(m)
discount - lùghdachaidh poss cdiscounts - lùghdachaidhean pl
Subject: Mathematics
distance
astar
n(m)
distance - astair poss cdistances - astaran pl
stopping distance astar-stad
Subject: Mathematics
distribution
sgaoileadh
n(m)
distribution - sgaoilidh poss cdistributions - sgaoilidhean pl
Distributive Law Lagh an Sgaoilidh
Subject: Mathematics
divide
roinn
vb
divide 54 by 9 roinn 54 le 9
Subject: Mathematics
divider
roinneadair
n(m)
divider - roinneadair poss cdividers - roinneadairean pl
Subject: Mathematics
dividing
a' roinn
vb n
when you are dividing 100 by 10 nuair a tha thu a' roinn 100 le 10
Subject: Mathematics
divisibility
roinnidheachd
n(f)
divisibility - roinnidheachd poss c
Subject: Mathematics
divisible
so-roinnte
adj
exactly divisible by 3 so-roinnte slàn le 3
Subject: Mathematics
division
roinneadh
n(m)
division - roinnidh poss cdivisions - roinnidhean pl
long division roinneadh fada
The Hundred Divisions Roinnidhean nan Ceud
division algorithm algoritim roinnidh
division sentence seantans-roinnidh
division sign soidhne/samhla roinnidh
unequal division roinneadh neo-chothromach
Subject: Mathematics
divisor
roinniche
n(m)
divisor - roinniche poss cdivisors - roinnichean pl
Subject: Mathematics
dodecahedron
dodecahedron
n(m)
dodecahedron - dodecahedron poss cdodecahedrons - dodecahedronan pl
Subject: Mathematics
dollar
dolair
n(m)
dollar - dolair poss cdollars - dolairean pl
Subject: Mathematics
domino
domino
n(m)
domino - domino poss cdominoes - dominothan pl
Subject: Mathematics
dot
dotag
n(f)
dot - dotaig(e) poss cdots - dotagan pl
dot grid cliath-dhotagan
Subject: Mathematics
dot
spot
n(m)
dot - spot poss cdots - spotan pl
Subject: Mathematics
double
dùblachadh
n(m)
double - dùblachaidh poss cdoubles - dùblaichean pl
the double of 2 is 4 ’S e 4 dùblachadh 2
near-doubles faisg-dhùblaichean
double sided dà thaobhach
Subject: Mathematics
double
dùbail
n(m)
double - dùbail poss cdoubles - dùbailean pl
4 is the double of 2 ’S e 4 an dùbail de 2
double sided dà thaobhach
Subject: Mathematics
double
dùblaich
vb
double it dùblaich e
Subject: Mathematics
doubled
dùbailte
adj
Subject: Mathematics
doubling
a' dùblachadh
vb n
Subject: Mathematics
doubling
dùblachadh
n(m)
doubling - dùblachaidh poss cdoublings - dùblaichean pl
Subject: Mathematics
dozen
dusan
n(m)
dozen - dusain poss cdozens - dusain pl
half a dozen leth-dusan
a dozen eggs dusan ugh
Subject: Mathematics
duration
ùine
n(f)
duration - ùine poss cdurations - ùineachan pl
Subject: Mathematics
earn
coisinn
vb
Subject: Mathematics
edge
oir
n(f)
edge - oire poss cedges - oirean pl
straight edge oir dhìreach
Subject: Mathematics
eight
ochd
n(f) / adj
Subject: Mathematics
eighteen
ochd-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
eighth
ochdamh
n(m)
eighth - ochdaimh poss ceighths - ochdamhan pl
Subject: Mathematics
eighth
ochdamh
adj
the eighth one an t-ochdamh fear
the eighth one an ochdamh tè
Subject: Mathematics
eighty
ochdad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
elevation
àrdachadh
n(m)
elevation - àrdachaidh poss celevations - àrdachaidhean pl
side elevation àrdachadh-cliathaich
end elevation àrdachadh-cinn
angle of elevation ceàrn-àrdachaidh
front elevation àrdachadh-aghaidh
Subject: Mathematics
eleven
aon-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
eleventh
an t-aonamh fear deug
adj
Subject: Mathematics
eleventh
an aonamh tè deug
adj
Subject: Mathematics
end point
puing dheiridh
n(f)
end point - puinge deiridh poss cend point - puing dheiridh poss cend points - puingean deiridh pl
Subject: Mathematics
enlarge
meudaich
vb
Subject: Mathematics
enlargement
meudachadh
n(m)
enlargement - meudachaidh poss cenlargements - meudachaidhean pl
Subject: Mathematics
enlarging
a' meudachadh
vb n
Subject: Mathematics
enquire
ceasnaich
vb
Subject: Mathematics
enquiring
a' ceasnachadh
vb n
Subject: Mathematics
enquiry
ceasnachadh
n(m)
enquiry - ceasnachaidh poss cenquiries - ceasnachaidhean pl
enquiry skills sgilean ceasnachaidh
problem solving and enquiry fuasgladh cheistean agus rannsachadh
Subject: Mathematics
equal
co-ionann
adj
equal to co-ionann ri
equal fractions bloighean co-ionann
equal parts pàirtean co-ionann
equally likely outcomes toraidhean a cheart cho coltach
equally spaced ionann-bheàrnach
equal probability coltachd cho-ionann
equally spaced points puingean ionann-bheàrnach
Subject: Mathematics
equation
co-aontar
n(m)
equation - co-aontair poss cequations - co-aontaran pl
expressions and equations abairtean agus co-aontaran
Subject: Mathematics
equiangular
ionann-cheàrnach
adj
Subject: Mathematics
equidistant
co-astarail
adj
Subject: Mathematics
equilateral
ionann-thaobhach
adj
equilateral triangle triantan ionann-thaobhach
Subject: Mathematics
equivalence
co-ionannachd
n(f)
equivalence - co-ionannachd poss cequivalences - co-ionannachdan pl
Subject: Mathematics
equivalent
co-ionann
adj
equivalent fractions bloighean co-ionann
equivalent surds surdan co-ionann
decimal equivalents deicheadan co-ionann
Subject: Mathematics
estimate
tuairmse
n(f)
estimate - tuairmse poss cestimates - tuairmsean pl
Subject: Mathematics
estimate
tuairmsich
vb
Subject: Mathematics
estimate
thoir tuairmse
vb
Subject: Mathematics
estimate
dèan tuairmse air
vb
Subject: Mathematics
estimating
a' toirt tuairmse
vb n
estimating the area of a shape a' toirt tuairmse air farsaingeachd cumaidh
estimating and rounding a' toirt tuairmse agus a' cruinneachadh
Subject: Mathematics
estimating
a' dèanamh tuairmse air
vb n
Subject: Mathematics
estimating
a' tuairmseachadh
vb n
Subject: Mathematics
estimation
tuairmse
n(f)
estimation - tuairmse poss cestimations - tuairmsean pl
Subject: Mathematics
Euro
Iùro
n(m/f)
Euro - Iùro poss cEuros - Iùrothan pl
value of the Euro luach an Iùro
Subject: Mathematics
evaluate
meas
vb
Subject: Mathematics
evaluating
a' measadh
vb n
Subject: Mathematics
evaluation
luachadh
n(m)
evaluation - luachaidh poss cevaluations - luachaidhean pl
evaluation and research co-ordinator co-òrdanaiche luachaidh agus rannsachaidh
Subject: Mathematics
evaluation
measadh
n(m)
evaluation - measaidh poss cevaluations - measaidhean pl
Subject: Mathematics
even
cothromach
adj
even number àireamh chothromach
Subject: Mathematics
even
rèidh
adj
Subject: Mathematics
even
còmhnard
adj
Subject: Mathematics
exact
mionaideach
adj
exact number àireamh mhionaideach
Subject: Mathematics
exchange
iomlaid
vb
Subject: Mathematics
exchange
iomlaid
n(f)
exchange - iomlaid(e) poss cexchanges - iomlaidean pl
Subject: Mathematics
exchanging
ag iomlaid
vb n
Subject: Mathematics
expression
abairt
n(f)
expression - abairt poss cexpressions - abairtean pl
expressions and equations abairtean agus co-aontaran
Subject: Mathematics
face
aodann
n(m)
face - aodainn poss cfaces - aodainnean pl
circle face aodann cearcaill
flat face aodann flat
flat face aodann còmhnard
flat face aodann rèidh
sloping face aodann claon
triangle face aodann triantain
Subject: Mathematics
fact
fìrinn
n(f)
fact - fìrinn(e) poss cfacts - fìrinnean pl
addition facts fìrinnean cur-ris
Subject: Mathematics
factor
factar
n(m)
factor - factair poss cfactors - factaran pl
area factor factar na farsaingeachd
multiples, factors and primes iomadan, factaran agus prìomhan
Subject: Mathematics
factorisation
factar(ach)adh
n(m)
factorisation - factarachaidh poss cfactorisations - factarachaidhean pl
Subject: Mathematics
factorise
factaraich
vb
Subject: Mathematics
factorising
a' factar(ach)adh
vb n
Subject: Mathematics
fifteen
còig-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
fifth
còigeamh
n(m)
fifth - còigeimh poss cfifths - còigeamhan pl
Subject: Mathematics
fifth
còigeamh
adj
the fifth one an còigeamh fear/tè
Subject: Mathematics
fifty
caogad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
figure
figear
n(m)
figure - figeir poss cfigures - figearan pl
figure problem ceist-fhigearan
single figure aon-fhigear singilte
two-figure dà-fhigear
three-figure trì-figearan
three-figure bearing cùrsa trì-figearan
four-figure grid reference comharradh-clèithe ceithir-figearan
six-figure grid reference comharradh-clèithe sia-figearan
single figure figear singilte
Subject: Mathematics
first
ciad
adj
Subject: Mathematics
first
a' chiad
adj
the first one a' chiad fhear/tè
Subject: Mathematics
fitting
co-fhreagairt
adj
Subject: Mathematics
five
còig
n(f) / adj
Subject: Mathematics
flat
còmhnard
adj
flat face aodann còmhnard
flat shape cumadh còmhnard
Subject: Mathematics
flat
flat
adj
aodann flat flat face
Subject: Mathematics
flat
rèidh
adj
flat face aodann rèidh
Subject: Mathematics
floating
neo-cheangailte
adj
floating point puing neo-cheangailte
Subject: Mathematics
flowchart
clàr-srutha
n(m)
flowchart - clàir-shrutha poss cflowcharts - clàran-srutha pl
Subject: Mathematics
foot
troigh
n(f)
foot - troighe poss cfeet - troighean pl
Subject: Mathematics
formula
foirmle
n(m/f)
formula - foirmle poss cformulae - foirmlean pl
Subject: Mathematics
forty
ceathrad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
forward
air adhart
adv
Subject: Mathematics
four
ceithir
n(f) / adj
Subject: Mathematics
fourteen
ceithir-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
fourth
ceathramh
adj
the fourth one an ceathramh fear/tè
Subject: Mathematics
fraction
bloigh
n(f)
fraction - bloighe poss cfractions - bloighean pl
decimal fraction bloigh dheicheach
equal fractions bloighean co-ionann
fraction of sets bloigh sheataichean
vulgar fraction bloigh chumanta
fractions, decimal fractions and percentages bloighean, bloighean deicheach agus ceudadan
fraction board clàr-bhloighean
Subject: Mathematics
frequency
tricead
n(m)
frequency - triceid poss cfrequencies - triceadan pl
frequency table clàr-triceid
relative frequency tricead dàimheach
cumulative frequency tricead tionalach
Subject: Mathematics
function
fuincsean
n(m)
function - fuincsean poss cfunctions - fuincseanan pl
cubic function fuincsean ciùbach
function machine inneal-àireamhean
linear function fuincsean loidhneach
quadratic function fuincsean ceàrnanach
Subject: Mathematics
functional
fuincseanach
adj
functional notation comharradh fuincseanach
Subject: Mathematics
gallon
galan
n(m)
gallon - galain poss cgallons - galanan pl
Subject: Mathematics
geometric
geoimeatrach
adj
geometric construction dealbhadh geoimeatrach
Subject: Mathematics
geometry
geoimeatraidh
n(m)
geometry - geoimeatraidh poss c
Subject: Mathematics
gradient
caisead
n(m)
gradient - caiseid poss cgradients - caiseadan pl
Subject: Mathematics
gram
gram
n(m)
gram - gram(a) poss cgrams - gramaichean plgrams - graman pl
Subject: Mathematics
graph
graf
n(m)
graph - grafa poss cgraphs - grafaichean pl
bar graph graf-cholbhan
box plot graf-bhogsaichean
block graph graf-bhlocaichean
compound bar graph graf-cholbhan fillte
curved-line graph graf loidhne-lùbte
discontinuous graph graf neo-leantainneach
line bar graph graf-cholbhan loidhne
periodic graph graf-cuartach
pie graph graf-cearcaill
spike graph graf-spìceach
straight-line graph graf loidhne-dhìreach
trend graph graf ghluasadan
scatter graph graf-sgapte
stem-and-leaf graph graf stoc-is-duilleach
band graph graf-bhannan
Subject: Mathematics
great
mòr
adj
greater than nas motha na
Subject: Mathematics
grid
cliath
n(f)
grid - clèithe poss cgrids - cliathan pl
dot grid cliath-dhotagan
reference grid cliath-lorgaidh
grid reference comharra-clèithe
four-figure grid reference comharra-clèithe ceithir-figearan
six-figure grid reference comharra-clèithe sia-figearan
grid line loidhne-clèithe
grid point puing-clèithe
isometric dot grid cliath-dhotagan isomeatrach
square dot grid cliath-dhotagan ceàrnagach
Subject: Mathematics
gross
iomlan
adj
gross weight cuideam iomlan
Subject: Mathematics
guess
tuairmse
n(f)
guess - tuairmse poss cguesses - tuairmsean pl
Subject: Mathematics
guess
tuairmsich
vb
Subject: Mathematics
guess
dèan tuairmse air
vb
Subject: Mathematics
guessing
a' tuairmseachadh
vb n
Subject: Mathematics
guessing
a' dèanamh tuairmse air
vb n
Subject: Mathematics
half
leth
n(m)
half - leth poss chalves - lethean pl
halfway between letheach (slighe) eadar
half past leth-uair an dèidh
half-turn leth-char
half-litre leth-liotair
half-metre leth-mheatair
Subject: Mathematics
half-litre
leth-liotair
n(m)
half-litre - leth-liotair poss chalf-litres - leth-liotairean pl
Subject: Mathematics
half-metre
leth-mheatair
n(m)
half-metre - leth-mheatair poss chalf-metres - leth-mheatairean pl
Subject: Mathematics
half-turn
leth-char
n(m)
half-turn - leth-chuir poss chalf-turns - leth-charan pl
Subject: Mathematics
halve
dèan dà leth air
vb
Subject: Mathematics
halve
lethich
vb
Subject: Mathematics
halving
a' dèanamh dà leth air
vb n
Subject: Mathematics
halving
a' lethachadh
vb n
Subject: Mathematics
handspan
rèis
n(f)
handspan - rèise poss chandspans - rèisean pl
Subject: Mathematics
heavier
nas truime
comp
Subject: Mathematics
heaviest
as truime
sup
Subject: Mathematics
heavy
trom
adj
Subject: Mathematics
hectare
heactair
n(m)
hectare - heactair poss chectares - heactairean pl
Subject: Mathematics
height
àirde
n(f)
height - àirde poss cheights - àirdean pl
height in metres àirde ann am meatairean
height line loidhne-àirde
Subject: Mathematics
hemisphere
leth-chruinne
n(m/f)
hemisphere - leth-chruinne poss chemispheres - leth-chruinnean pl
measure the size of the hemisphere tomhais meud na leth-chruinne
Subject: Mathematics
heptagon
seachd-cheàrnach
n(m)
heptagon - seachd-cheàrnaich poss cheptagons - seachd-cheàrnachan pl
Subject: Mathematics
heptagonal
seachd-cheàrnachail
adj
Subject: Mathematics
hexagon
sia-cheàrnach
n(m)
hexagon - sia-cheàrnaich poss chexagons - sia-cheàrnachan pl
Subject: Mathematics
hexagonal
sia-cheàrnachail
adj
hexagonal prism priosam sia-cheàrnachail
Subject: Mathematics
high
àrd
adj
Subject: Mathematics
higher
nas àirde
comp
Subject: Mathematics
highest
as àirde
sup
Subject: Mathematics
hire-purchase
màl-cheannachd
n(m)
hire-purchase - màl-cheannachd poss c
Subject: Mathematics
hollow
falamh
adj
Subject: Mathematics
horizontal
còmhnard
adj
horizontal line loidhne chòmhnard
Subject: Mathematics
hour
uair
n(f)
hour - uarach poss chours - uairean pl
top of the hour mullach na h-uarach
24 hour 24-uarach
24 hour clock cloc 24-uarach
half past leth-uair an dèidh
the hour hand an spòg bheag
Subject: Mathematics
hour
uair a thìde
n(f)
hour - uair a thìde poss chours - uairean a thìde pl
Subject: Mathematics
hundred
ceud
n(m)
hundred - ceud poss chundreds - ceudan pl
hundreds, tens and units ceudan, deichean agus aonadan
The Hundred Divisions Roinnidhean nan Ceud
Subject: Mathematics
hundred
ceud
adj
hundred thousand ceud mìle
Subject: Mathematics
hundredth
ceudamh
adj
the hundredth one an ceudamh fear/tè
Subject: Mathematics
hypotenuse
hypotenuse
n(m/f)
hypotenuse - hypotenuse poss chypotenuses - hypotenusean pl
Subject: Mathematics
icosahedron
icosahedron
n(m)
icosahedron - icosahedron poss cicosahedron - icosahedronan pl
Subject: Mathematics
image
ìomhaigh
n(f)
image - ìomhaigh poss cimages - ìomhaighean pl
Subject: Mathematics
Imperial
Ìmpireil
adj
Subject: Mathematics
improper
anabharr
adj
improper fraction bloigh anabharr
Subject: Mathematics
improvement
leasachadh
n(m)
improvement - leasachaidh poss cimprovements - leasachaidhean pl
trial and improvement feuchainn is leasachadh
Subject: Mathematics
inch
òirleach
n(f)
inch - òirlich poss cinches - òirlich pl
Subject: Mathematics
increase
meudachadh
n(m)
increase - meudachaidh poss cincreases - meudachaidhean pl
Subject: Mathematics
increase
meudaich
vb
Subject: Mathematics
increasing
a' meudachadh
vb n
Subject: Mathematics
index
indeacs
n(m)
index - indeacs poss cindexes - indeacsan pl
indexing indeacsadh
indexed indeacste
index set seata indeacste/indeacsaidh
Subject: Mathematics
indirect
neo-dhìreach
adj
indirect variation atharrachadh neo-dhìreach
indirect proportion co-chuid neo-dhìreach
Subject: Mathematics
inequality
eas-aontarachd
n(f)
inequality - eas-aontarachd poss cinequalities - eas-aontarachdan pl
Subject: Mathematics
inequation
eas-aontar
n(m)
inequation - eas-aontair poss cinequations - eas-aontaran pl
Subject: Mathematics
inscribed
snaighte
adj
inscribed circle cearcall snaighte
Subject: Mathematics
intercept
crasg
n(f)
intercept - craisg poss cintercepts - crasgan pl
Subject: Mathematics
interest
riadh
n(m)
interest - rèidh poss c
interest rate ìre an rèidh
it returned high interest chuir e riadh mòr dheth
Subject: Mathematics
interquartile
eadar-chairtealach
adj
interquartile range raon eadar-chairtealach
Subject: Mathematics
intersecting
a' trasnadh
vb n
Subject: Mathematics
intersection
trasnadh
n(m)
intersection - trasnaidh poss cintersections - trasnaidhean pl
Subject: Mathematics
interval
beàrn
n(m/f)
interval - beàirn poss cintervals - beàrnan pl
class interval beàrn clas
Subject: Mathematics
inverse
mùthadh
n(m)
inverse - mùthaidh poss cinverses - mùthaidhean pl
Subject: Mathematics
inverse
mùiteach
adj
inverse tangent beantan mùiteach
inverse square law lagh nan ceàrnagan mùiteach
inverse proportion co-chuid mhùiteach
inverse variation atharrachadh mùiteach
Subject: Mathematics
inversion
tionndadh
n(m)
inversion - tionndaidh poss cinversions - tionndaidhean pl
Subject: Mathematics
invert
tionndaidh
vb
Subject: Mathematics
inverting
a' tionndadh
vb n
inverting fractions a' tionndadh bhloighean
Subject: Mathematics
invest
taisg
vb
Subject: Mathematics
investment
tasgadh
n(m)
investment - tasgaidh poss cinvestments - tasgaidhean pl
to invest in cuir airgead an tasgadh
to invest in cuir airgead an sàs
investment account cunntas-tasgaidh
we invested £500 thaisg sinn £500
Subject: Mathematics
invoice
cunntas
n(m)
invoice - cunntais poss cinvoices - cunntasan pl
Subject: Mathematics
invoice
fairdeal
n(m)
invoice - fairdeil poss cinvoices - fairdealan pl
Subject: Mathematics
irrational
neo-raiseanail
adj
irrational number àireamh neo-raiseanail
Subject: Mathematics
irregular
neo-riaghailteach
adj
Subject: Mathematics
irregular
neo-àbhaisteach
adj
Subject: Mathematics
isometric
isomeatrach
adj
isometric dot grid cliath-dhotagan isomeatrach
Subject: Mathematics
isosceles
co-chasach
adj
isosceles triangle triantan co-chasach
Subject: Mathematics
isoscles
co-chasach
adj
isoscles triangle triantan co-chasach
Subject: Mathematics
iteration
tuairmse air thuairmse
n phr
canaidh sinn 'tuairmse air thuairmse' ris an eisimpleir seo de 'feuch is leasaich' this example of trial and improvement is referred to as iteration
Subject: Mathematics
iterative
tuairmseach
adj
iterative process pròiseas tuairmseach
Subject: Mathematics
key
putan
n(m)
key - putain poss ckeys - putanan plkeys - putain pl
Subject: Mathematics
kilogram
cileagram
n(m)
kilogram - cileagram poss ckilograms - cileagraman pl
kg cg
Subject: Mathematics
kilometre
cilemeatair
n(m)
kilometre - cilemeatair poss ckilometres - cilemeatairean pl
km km
squared kilometre cilemeatair ceàrnagach
Subject: Mathematics
kite
itealag
n(f)
kites - itealaig(e) poss ckites - itealagan pl
Subject: Mathematics
large
mòr
adj
Subject: Mathematics
larger
nas motha
comp
Subject: Mathematics
largest
as motha
sup
Subject: Mathematics
length
faid
n(f)
length - faide poss clengths - faidean pl
true length fìor-fhaid
Subject: Mathematics
less
nas lugha
comp
less than nas lugha na
Subject: Mathematics
light
aotrom
adj
Subject: Mathematics
lighter
nas aotruime
comp
Subject: Mathematics
lightest
as aotruime
sup
Subject: Mathematics
likelihood
coltachd
n(f)
likelihood - coltachd poss clikelihoods - coltachdan pl
Subject: Mathematics
likely
coltach
adj
most likely as coltaiche
least likely as neo-choltaiche
Subject: Mathematics
line
sreath
n(f)
line - sreatha poss clines - sreathan pl
Subject: Mathematics
line
loidhne
n(f)
line - loidhne poss clines - loidhnichean pl
parallel lines loidhnichean co-shìnte
horizontal line loidhne chòmhnard
contour loidhne-àirde
grid line loidhne-clèithe
line bar graph graf-cholbhan loidhne
line of symmetry loidhne-cothromachaidh
line symmetry co-chothromachd loidhne
number line loidhne-àireamhan
curved line loidhne lùbte
vertical line loidhne bheartagail
diagonal line loidhne thrastanach
line graph graf-loidhne 
Subject: Mathematics
linear
loidhneach
adj
linear function fuincsean loidhneach
Subject: Mathematics
link
ceangal
n(m)
link - ceangail poss clinks - ceangalan pl
linking cubes ciùban-ceangail
Subject: Mathematics
link
co-cheangal
n(m)
link - co-cheangail poss clinks - co-cheangalan pl
link with multiplication co-cheangal ri iomadachadh
Subject: Mathematics
link
ceangail
vb
Subject: Mathematics
link
co-cheangail
vb
Subject: Mathematics
linked
co-cheangailte
adj
Subject: Mathematics
linking
a' ceangal
vb n
Subject: Mathematics
linking
a' co-cheangal
vb n
Subject: Mathematics
liquid
lionn
n(m)
liquid - lionna poss cliquids - lionntan pl
sweet liquid lionn milis
Subject: Mathematics
litre
liotair
n(m)
litre - liotair poss clitres - liotairean pl
litres per minute liotairean sa mhionaid
litre/min liot/mion
Subject: Mathematics
loan
iasad
n(m)
loan - iasaid poss cloans - iasadan pl
Subject: Mathematics
long
fada
adj
long division roinneadh fada
Subject: Mathematics
longer
nas fhaide
comp
Subject: Mathematics
longest
as fhaide
sup
Subject: Mathematics
low
ìosal
adj
Subject: Mathematics
lower
nas ìsle
comp
lower term teirm nas ìsle
Subject: Mathematics
lowest
as ìsle
sup
lowest term teirm as ìsle
Subject: Mathematics
match
maids
vb
Subject: Mathematics
matching
maidseadh
n(m)
matching - maidsidh poss cmatchings - maidsidhean pl
Subject: Mathematics
matching
a' maidseadh
vb n
Subject: Mathematics
mathematical
matamataigeach
adj
mathematical geography cruinn-eòlas matamataigeach
mathematical symbols comharran matamataigeach
Subject: Mathematics
mathematics
matamataig
n(m)
mathematics - matamataig poss c
mathematics and its impact on the world matamataig agus a bhuaidh air an t-saoghal
general principles of mathematics prionnsapalan coitcheann matamataig
natural mathematics matamataig nàdarra
applied mathematics matamataig gnìomhach
mathematical geography cruinn-eòlas matamataigeach
Subject: Mathematics
maximum
as motha
adj
Subject: Mathematics
maximum
bàrr-suime
adj
maximum turning point puing tionndaidh bhàrr-suime
Subject: Mathematics
maze
ioma-shlighe
n(f)
maze - ioma-shlighe poss cmazes - ioma-shlighean pl
Subject: Mathematics
mean
cuibheas
n(m)
mean - cuibheis poss cmeans - cuibheasan pl
Subject: Mathematics
mean
cuibheasach
adj
mean value luach cuibheasach
Subject: Mathematics
measure
tomhas
n(m)
measure - tomhais poss cmeasures - tomhasan pl
number, money and measure àireamh, airgead agus tomhas
money, time and measure airgead, uair agus tomhas
measuring tape teip-tomhais
Subject: Mathematics
measure
tomhais
vb
Subject: Mathematics
measurement
tomhas
n(m)
measurement - tomhais poss cmeasurements - tomhasan pl
Subject: Mathematics
measuring
a' tomhas
vb n
measuring tape teip-tomhais
Subject: Mathematics
median
meadhan
n(m)
median - meadhain poss cmedians - meadhanan pl
Subject: Mathematics
median
meadhanach
adj
median number àireamh mheadhanach
Subject: Mathematics
medium
meadhanach
adj
Subject: Mathematics
metre
meatair
n(m)
metre - meatair poss cmetres - meatairean pl
metre stick maide meatair
metre trundle wheel roth-tomhais meatair
height in metres àirde ann am meatairean
Subject: Mathematics
metric
meatrach
adj
Subject: Mathematics
mid-interval
meadhan-bheàrnach
adj
Subject: Mathematics
midday
meadhan-latha
n(m)
midday - meadhain-latha poss c
Subject: Mathematics
midnight
meadhan-oidhche
n(m)
midnight - meadhain-oidhche poss c
Subject: Mathematics
mile
mìle
n(m/f)
mile - mìle poss cmiles - mìltean pl
miles per hour (mph) mìle san uair (msu)
Subject: Mathematics
millilitre
mililotair
n(m)
millilitre - mililotair poss cmillilitres - mililiotairean pl
Subject: Mathematics
millimetre
milemeatair
n(m)
millimetre - milemeatair poss cmillimetres - milemeatairean pl
Subject: Mathematics
million
millean
n(m)
million - millein poss cmillions - milleanan pl
Subject: Mathematics
minimum
as lugha
adj
minimum turning point puing-tionndaidh as lugha
Subject: Mathematics
minus
thoir-air-falbh
vb
Subject: Mathematics
minute
mionaid
n(f)
minute - mionaid(e) poss cminutes - mionaidean pl
the minute hand an spòg mhòr
Subject: Mathematics
mixed
measgaichte
adj
mixed calculation operation obrachadh measgaichte
mixed numbers àireamhan measgaichte
Subject: Mathematics
modal
mòdach
adj
Subject: Mathematics
mode
mòd
n(m)
mode - mòd poss cmodes - mòdan pl
Subject: Mathematics
mode
modh
n(m)
mode - modha poss cmodes - modhan plmodes - modhannan pl
Subject: Mathematics
model
modail
n(m)
model - modail poss cmodels - modailean pl
scale model modail-sgèile
Subject: Mathematics
money
airgead
n(m)
money - airgid poss cmonies - airgeadan pl
foreign money airgead cèin
money, time and measure airgead, uair agus tomhas
number, money and measure àireamh, airgead agus tomhas
Subject: Mathematics
multiple
iomad
n(m)
multiple - iomaid poss cmultiples - iomadan pl
multiples, factors and primes iomadan, factaran agus prìomhan
near-multiple faisg-iomad
Subject: Mathematics
multiplication
iomadachadh
n(m)
multiplication - iomadachaidh poss cmultiplications - iomadachaidhean pl
Subject: Mathematics
multiplier
iomadair
n(m)
multiplier - iomadair poss cmultipliers - iomadairean pl
Subject: Mathematics
multiply
iomadaich
vb
multiply 3 by 4 iomadaich 3 le 4
Subject: Mathematics
multiplying
ag iomadachadh
vb n
Subject: Mathematics
narrow
cumhang
adj
Subject: Mathematics
narrower
nas cuinge
comp
Subject: Mathematics
narrowest
as cuinge
sup
Subject: Mathematics
near-double
faisg-dhùblachadh
n(m)
near-double - faisg-dhùblachaidh poss cnear-doubles - faisg-dhùblaichean pl
Subject: Mathematics
near-multiple
faisg-iomad
n(m)
near-multiple - faisg-iomaid poss cnear-multiples - faisg-iomadan pl
Subject: Mathematics
negative
àicheil
adj
negative number àireamh àicheil
Subject: Mathematics
net
lìon
n(m)
net - lìn poss cnets - lìontan pl
net of a cube lìon ciùb
Subject: Mathematics
net
lom
adj
net weight cuideam lom
Subject: Mathematics
nine
naoi
n(f) / adj
Subject: Mathematics
nineteen
naoi-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
ninety
naochad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
ninth
naoidheamh
adj
the ninth one an naoidheamh fear/tè
Subject: Mathematics
ninth
naoidheamh
n(m)
ninth - naoidheimh poss cninths - naoidheamhan pl
Subject: Mathematics
non-divisible
do-roinnte
adj
Subject: Mathematics
non-proportionality
neo-chuidead
n(m)
non-proportionality - neo-chuideid poss c
Subject: Mathematics
non-standard
neo-riaghailteach
adj
Subject: Mathematics
non-standard
neo-àbhaisteach
adj
Subject: Mathematics
noon
meadhan-latha
n(m)
noon - meadhain-latha poss c
Subject: Mathematics
notation
comharradh
n(m)
notation - comharraidh poss cnotations - comharraidhean pl
notation card cairt-comharraidh
decimal notation comharradh deicheach
functional notation comharradh fuincseanach
dash notation comharradh-sgrìoba
Subject: Mathematics
number
àireamh
n(f)
number - àireimh poss cnumbers - àireamhan pl
even number àireamh chothromach
combined number machines innealan-àireamhan-ceangailte
exact number àireamh mhionaideach
negative number àireamh àicheil
number names ainmean àireamhan
odd number àireamh chòrr
ordinal number àireamh òrdail
cardinal number àireamh àrdail
positive number àireamh dhearbh(te)
square number àireamh cheàrnagach
whole number àireamh shlàn
number and number processes àireamh agus pròiseasan àireimh
number, money and measure àireamh, airgead agus tomhas
basic number processes pròiseasan bunaiteach àireamh
number chain sèine-àireamhan
number code còd-àireamhan
number line loidhne-àireamhan
number sentence seantans-àireamhan
number sequence òrdugh-àireamhan
number and quantity àireamh agus uiread
number problem ceist-àireamhan
number story stòiridh-àireamhan
optional number àireamh roghainneil
mixed numbers àireamhan measgaichte
rational number àireamh raiseanail
real number fìor-àireamh
irrational number àireamh neo-raiseanail
Subject: Mathematics
numeral
figear
n(m)
numeral - figeir poss cnumerals - figearan pl
Roman numerals figearan Ròmanach
cardinal numeral figear àrdail
ordinal numeral figear òrdail
Subject: Mathematics
numerator
àireamhaiche
n(m)
numerator - àireamhaiche poss cnumerators - àireamhaichean pl
Subject: Mathematics
numerical
àireamhach
adj
numerical analysis anailis àireamhach
numerical adjective buadhair àireamhach
Subject: Mathematics
obtuse
farsaing
adj
obtuse angle ceàrn farsaing
obtuse-angled triangle triantan le ceàrn farsaing
Subject: Mathematics
octagon
ochd-cheàrnach
n(m)
octagon - ochd-cheàrnaich poss coctagons - ochd-cheàrnachan pl
Subject: Mathematics
octagonal
ochd-cheàrnachail
adj
Subject: Mathematics
octahedron
octahedron
n(m/f)
octahedron - octahedroin poss coctahedronan - octahedronan pl
Subject: Mathematics
odd
còrr
adj
odd number àireamh chòrr
odd numbers àireamhan corra
Subject: Mathematics
odd one out
conadal
adj
Subject: Mathematics
one
aon
n(f) / adj
Subject: Mathematics
operation
obrachadh
n(m)
operation - obrachaidh poss coperations - obrachaidhean pl
inverse operation obrachadh mùiteach
mixed calculation operation obrachadh measgaichte
Subject: Mathematics
order
òrdugh
n(m)
order - òrduigh poss corders - òrduighean plorders - òrdughan pl
order of symmetry òrdugh-cothromachaidh
Subject: Mathematics
order
òrdaich
vb
Subject: Mathematics
ordering
ag òrdachadh
vb n
Subject: Mathematics
ordering
òrdachadh
n(m)
ordering - òrdachaidh poss c
Subject: Mathematics
ordinal
òrdail
adj
ordinal numbers àireamhan òrdail
Subject: Mathematics
ounce
unnsa
n(m)
ounce - unnsa poss counces - unnsachan plounces - unnsaichean pl
Subject: Mathematics
outline
loidhne-muigh (2sh)
n(f)
outline - loidhne-muigh (2sh) poss coutlines - loidhnichean-muigh (2sh) pl
Subject: Mathematics
oval
ugh-chruth
n(m)
oval - ugh-chrutha poss covals - ugh-chruthan pl
Subject: Mathematics
oval
ugh-chruthach
adj
Subject: Mathematics
overlap
tar-shìneadh
n(m)
overlap - tar-shìnidh poss coverlaps - tar-shìnidhean pl
Subject: Mathematics
overlay
tar-laigh
vb
Subject: Mathematics
overtime
còrr-ùine
n(f)
overtime - còrr-ùine poss c
Subject: Mathematics
p.m
f
adv
Subject: Mathematics
pack
paca
n(m)
pack - paca poss cpacks - pacan plpacks - pacaichean pl
Subject: Mathematics
pair
paidhir
n(m)
pair - paidhir poss cpairs - pàidhrichean pl
commutative pairs pàidhrichean co-iomlaideach
Subject: Mathematics
palindromic
palindromaig
adj
palindromic number àireamh phalindromaig
Subject: Mathematics
parallel
co-shìnte
adj
parellel lines loidhnichean co-shìnte
Subject: Mathematics
parallelogram
parailealogram
n(m)
parallelogram - parailealogram poss cparallelograms - parailealograman pl
Subject: Mathematics
pattern
pàtran
n(m)
pattern - pàtrain poss cpatterns - pàtranan plpatterns - pàtrain pl
cyclic pattern pàtran cuartail
repeating pattern pàtran minig
patterns and relationships pàtrain agus dàimhean
tiling pattern pàtran-leacaidh
Subject: Mathematics
pay
pàigheadh
n(m)
pay - pàighidh poss cpays - pàighidhean pl
Subject: Mathematics
pay
pàigh
vb
please pay here pàigh an seo
Subject: Mathematics
paying
a' pàigheadh
vb n
Subject: Mathematics
pegboard
clàr-bhioran
n(m)
pegboard - clàir-bhioran poss cpegboards - clàran-bhioran pl
Subject: Mathematics
pence
sgillinn
n(f)
pence - sgillinn(e) poss cpence - sgillinnean pl
dà sgillin two pence
Subject: Mathematics
pentagon
còig-cheàrnach
n(m)
pentagon - còig-cheàrnaich poss cpentagons - còig-cheàrnachan pl
pentagon based prism priosam le bonn còig-cheàrnach
Subject: Mathematics
pentagonal
còig-cheàrnachail
adj
Subject: Mathematics
per cent
sa cheud (%)
adv
thirty per cent trithead sa cheud
Subject: Mathematics
percentage
ceudad
n(m)
percentage - ceudaid poss cpercentages - ceudadan pl
a percentage of the profits ceudad de na prothaidean
Subject: Mathematics
percentage
ceudadach
adj
percentage decrease lùghdachadh ceudadach
percentage increase meudachadh ceudadach
Subject: Mathematics
percentile
ceudachd
n(f)
percentile - ceudachd poss cpercentiles - ceudachdan pl
Subject: Mathematics
perimeter
cuairt-thomhas
n(m)
perimeter - cuairt-thomhais poss cperimeters - cuairtean-thomhas pl
perimeter of the triangle cuairt-thomhas an triantain
Subject: Mathematics
periodic
cuartach
adj
periodic graph graf cuartach
Subject: Mathematics
perpendicular
ceart-cheàrnach
adj
Subject: Mathematics
pictogram
clàr-dhealbhan
n(m)
pictogram - clàir-dhealbhan poss cpictograms - clàran-dhealbhan pl
Subject: Mathematics
pie chart
clàr-cearcaill
n(m)
pie chart - clàir-cearcaill poss cpie chart - clàir-cearcaill pl
Subject: Mathematics
pie graph
graf-cearcaill
n(m)
pie graph - graf-cearcaill poss cpie graphs - grafaichean-cearcaill pl
Subject: Mathematics
piece work
pàigheadh a rèir obrach
n phr
Subject: Mathematics
place value
luach (a rèir) àite
n phr
Subject: Mathematics
plane
raon
n(m)
plane - raoin poss cplanes - raointean pl
diagonal plane raon trastanach
horizontal plane raon còmhnard
plane of symmetry raon-cothromachaidh
vertical plane raon dìreach
Subject: Mathematics
plus
cuir-ris
vb
2 plus 4 = 6 2 cuir-ris 4 = 6
Subject: Mathematics
point
puing
n(f)
point - puinge poss cpoints - puingean pl
end-point puing-deiridh
point of intersection puing-trasnaidh
turning point puing-tionndaidh
starting point puing-tòiseachaidh
Subject: Mathematics
polygon
poileagan
n(m)
polygon - poileagain poss cpolygons - poileaganan pl
regular polygon poileagan riaghailteach
Subject: Mathematics
portion
cuid
n(f)
portion - cuide poss cportions - cuidean pl
Subject: Mathematics
portion
earrann
n(f)
portion - earrainn poss cportions - earrannan pl
Subject: Mathematics
position
suidheachadh
n(m)
position - suidheachaidh poss cpositions - suidheachaidhean pl
shape, position and movement cumadh, suidheachadh agus gluasad
Subject: Mathematics
positive
dearbh(te)
adj
positive number àireamh dhearbh(te)
Subject: Mathematics
pound
punnd
n(m)
pound - puinnd poss cpounds - puinnd pl
Subject: Mathematics
pound (£)
nota
n(f)
pound (£) - nota poss cpounds (£) - notaichean pl
Subject: Mathematics
power
cumhachd
n(m/f)
power - cumhachd poss cpowers - cumhachdan pl
powers of ten cumhachdan de dheich
powers and roots cumhachdan agus freumhan
Subject: Mathematics
predict
ro-inns
vb
Subject: Mathematics
predicting
a' ro-innse
vb n
Subject: Mathematics
prediction
ro-innse
n(m)
prediction - ro-innse poss cpredictions - ro-innsean pl
Subject: Mathematics
price
prìs
n(f)
price - prìse poss cprices - prìsean pl
buying price prìs-ceannachd
price list liosta phrìsean
selling price prìs-reic
Subject: Mathematics
price
cuir prìs air
vb
Subject: Mathematics
prime
prìomh
adj
prime factors prìomh fhactaran
prime number prìomh àireamh
Subject: Mathematics
prime
prìomh
n(m)
prime - prìomh poss cprimes - prìomhan pl
multiples, factors and primes iomadan, factaran agus prìomhan
Subject: Mathematics
prism
priosam
n(m)
prism - priosam poss cprisms - priosaman pl
hexagon based prism priosam le bonn sia-cheàrnach
triangular prism priosam triantanach
pentagon based prism priosam le bonn còig-cheàrnach
hexagonal prism priosam sia-cheàrnachail
Subject: Mathematics
probability
coltachd
n(f)
probability - coltachd poss cprobabilities - coltachdan pl
equal probability coltachd cho-ionann
Subject: Mathematics
probable
coltach
adj
most probable as coltaiche
more probable nas coltaiche
least probable as neo-choltaiche
less probable nas neo-choltaiche
Subject: Mathematics
problem
ceist
n(f)
problem - ceiste poss cproblems - ceistean pl
word problem ceist-teacsa
number problem ceist-àireamhan
problem solving fuasgladh cheistean
solving complex problems a' fuasgladh cheistean doirbh
problem solving and enquiry fuasgladh cheistean agus rannsachadh
Subject: Mathematics
problem solving
fuasgladh cheistean
n phr
Subject: Mathematics
process
pròiseas
n(m)
process - pròiseas poss cprocesses - pròiseasan pl
process of change pròiseas atharrachaidh
mental processes pròiseasan inntinn
iterative process pròiseas tuairmseach
number and number processes àireamh agus pròiseasan àireimh
basic number processes pròiseasan bunaiteach àireimh
Subject: Mathematics
product
toradh
n(m)
product - toraidh poss cproducts - toraidhean pl
Subject: Mathematics
product rule
riaghailt iomadachaidh
n phr
Subject: Mathematics
profile
profaidhl
n(m)
profile - profaidhl poss cprofiles - profaidhlean pl
Subject: Mathematics
profit
prothaid
n(f)
profit - prothaid(e) poss cprofits - prothaidean pl
a percentage of the profits ceudad de na prothaidean
Subject: Mathematics
property
buadh
n(f)
property - buaidh poss cproperties - buadhan pl
Subject: Mathematics
property
feart
n(m)
property - fearta poss cproperties - feartan pl
properties of 2D shapes and 3D objects feartan chumaidhean 2D agus nithean 3D
properties of a triangle feartan triantain
Subject: Mathematics
proportion
co-chuid
n(f)
proportion - co-chuid poss cproportions - co-chuidean pl
inverse proportion co-chuid mhùiteach
direct proportion co-chuid dhìreach
indirect proportion co-chuid neo-dhìreach
Subject: Mathematics
proportional
co-chuideil
adj
a is proportional to b tha a co-chuideil ri b
Subject: Mathematics
proportionality
co-chuidead
n(m)
proportionality - co-chuideid poss cproportionalities - co-chuideadan pl
Subject: Mathematics
protractor
protractair
n(m)
protractor - protractair poss cprotractors - protractairean pl
Subject: Mathematics
puzzle
tòimhseachan
n(m)
puzzle - tòimhseachain poss cpuzzles - tòimhseachain pl
Subject: Mathematics
pyramid
pioramaid
n(f)
pyramid - pioramaid(e) poss cpyramids - pioramaidean pl
skeleton pyramid pioramaid chnàmhach
square based pyramid pioramaid le bonn ceàrnagach
triangle based pyramid pioramaid le bonn triantanach
Subject: Mathematics
quadratic
ceàrnanach
adj
quadratic function fuincsean ceàrnanach
Subject: Mathematics
quadrilateral
ceithir-cheàrnach
n(m)
quadrilateral - ceithir-cheàrnaich poss cquadrilaterals - ceithir-cheàrnachan pl
Subject: Mathematics
quantity
uiread
n(f)
quantity - uiread poss cquantities - uiread pl
number and quantity àireamh agus uiread
Subject: Mathematics
quarter
cairteal
n(m)
quarter - cairteil poss cquarters - cairtealan pl
quarter turn symmetry co-chothromachd cairteal-chuartail
two quarters dà chairteal
three quarters trì cairtealan
quarter past cairteal an dèidh
quarter to cairteal gu
Subject: Mathematics
quarter
cairtealaich
vb
Subject: Mathematics
quartered
cairtealaichte
adj
Subject: Mathematics
quartered
air a chairtealachadh
adj
Subject: Mathematics
quartering
a' cairtealachadh
vb n
Subject: Mathematics
quartile
cairteal
n(m)
quartile - cairteil poss cquartiles - cairtealan pl
upper quartile cairteal àrd
lower quartile cairteal ìosal
inter-quartile eadar-chairtealach
Subject: Mathematics
radius
radius
n(m)
radius - radius poss cradii - radii pl
Subject: Mathematics
random
tuaireamach
adj
random number àireamh thuaireamach
random number table clàr àireamhan tuaireamach
Subject: Mathematics
range
raon
n(m)
range - raoin poss cranges - raointean pl
interquartile range raon eadar-chairtealach
Subject: Mathematics
rate
ìre
n(f)
rate - ìre poss crates - ìrean pl
constant rate ìre chunbhalach
rate of filling ìre-lìonaidh
rate of flow ìre-ruith(e)
rate per hour ìre san uair
interest rate ìre an rèidh
Subject: Mathematics
rate
reat
n(m)
rate - reat poss crates - reatan pl
rate of pay reat-pàighidh
breathing rate reat tarraing anail
breathing rate reat-analachaidh
Subject: Mathematics
ratio
co-mheas
n(m)
ratio - co-mheasa poss cratios - co-mheasan pl
Subject: Mathematics
rational
raiseanail
adj
rational number àireamh raiseanail
Subject: Mathematics
rationalise
raiseanailich
vb
rationalise the following fractions raiseanailich na bloighean a leanas
Subject: Mathematics
ready reckoner
clàr-dèante
n(m)
ready reckoner - clàir-dhèante poss cready reckoners - clàran-dèante pl
Subject: Mathematics
rearrange
ath-rèitich
vb
Subject: Mathematics
rearrangement
ath-rèiteachadh
n(m)
rearrangement - ath-rèiteachaidh poss crearrangements - ath-rèiteachaidhean pl
Subject: Mathematics
rearranging
ag ath-rèiteachadh
vb n
Subject: Mathematics
reciprocal
co-thionndadh
n(m)
reciprocal - co-thionndaidh poss creciprocals - co-thionndaidhean pl
Subject: Mathematics
rectangle
ceart-cheàrnach
n(m)
rectangle - ceart-cheàrnaich poss crectangles - ceart-cheàrnachan pl
Subject: Mathematics
rectangular
ceart-cheàrnachail
adj
Subject: Mathematics
reduction
lùghdachadh
n(m)
reduction - lùghdachaidh poss creductions - lùghdachaidhean pl
Subject: Mathematics
reference grid
cliath-lorgaidh
n(f)
reference grid - clèithe-lorgaidh poss creference grids - cliathan-lorgaidh pl
Subject: Mathematics
reflect
nochd
vb
reflect point A in the y-axis nochd puing A anns an axis-y
Subject: Mathematics
reflecting
a' nochdadh
vb n
Subject: Mathematics
reflection
faileas
n(m)
reflection - faileis poss creflections - faileasan pl
reflection symmetry co-chothromachd faileis
Subject: Mathematics
reflex
fosgailte
adj
reflex angle ceàrn fosgailte
Subject: Mathematics
regular
riaghailteach
adj
regular polygon poileagan riaghailteach
Subject: Mathematics
regular
cothromach
adj
Subject: Mathematics
relationship
dàimh
n(m/f)
relationship - dàimhe poss crelationships - dàimhean pl
patterns and relationships pàtrain agus dàimhean
Subject: Mathematics
relative
dàimheach
adj
relative frequency tricead dàimheach
Subject: Mathematics
remainder
(an) còrr
n(m)
remainder - corra poss cremainders - corran pl
Subject: Mathematics
repayment
ais-phàigheadh
n(m)
repayment - ais-phàighidh poss crepayments - ais-phàighidhean pl
repayment period ùine àis-phàighidh
repayment plan plana àis-phàigheadh
Subject: Mathematics
revision
ath-obair
n(f)
revision - ath-obair poss crevisions - ath-obraichean pl
Subject: Mathematics
revolution
cuairt
n(f)
revolution - cuairte poss crevolutions - cuairtean pl
complete revolution cuairt iomlan
Subject: Mathematics
rhombus
rombas
n(m)
rhombus - rombas poss crhombuses - rombasan pl
Subject: Mathematics
right
ceart
adj
right angle ceàrn ceart
right angle tester feuchadair cheart-cheàrnan
Subject: Mathematics
right-angled
ceart-cheàrnach
adj
Subject: Mathematics
right-angled
ceart-cheàrnachail
adj
Subject: Mathematics
rigid
cruaidh
adj
rigid shape cruth cruaidh
Subject: Mathematics
rigid
teann
adj
Subject: Mathematics
roll
roilig
vb
Subject: Mathematics
rolling
a' roiligeadh
vb n
Subject: Mathematics
rolling
roiligeadh
n(m)
rolling - roiligidh poss crollings - roiligidhean pl
Subject: Mathematics
Roman numerals
figearan Ròmanach
n phr
Subject: Mathematics
root
freumh
n(m)
root - freumha poss croots - freumhan plroots - freumhaichean pl
powers and roots cumhachdan agus freumhan
square root freumh ceàrnagach
Subject: Mathematics
rotate
cuir cuairt
vb
Subject: Mathematics
rotating
a' cur cuairt
vb n
Subject: Mathematics
rotation
cuairt
n(f)
rotation - cuairte poss crotations - cuairtean pl
Subject: Mathematics
rotational
cuartail
adj
rotational symmetry co-chothromachd chuartail
Subject: Mathematics
round
cruinnich
vb
Subject: Mathematics
rounding
a' cruinneachadh
vb n
estimating and rounding a' toirt tuairmse agus a' cruinneachadh
Subject: Mathematics
rounding
cruinneachadh
n(m)
rounding - cruinneachaidh poss croundings - cruinneachaidhean pl
Subject: Mathematics
row
sreath
n(m/f)
row - sreatha poss crows - sreathan pl
Subject: Mathematics
rule
riaghailt
n(f)
rule - riaghailt poss crules - riaghailtean pl
product rule riaghailt iomadachaidh
Subject: Mathematics
ruler
rùilear
n(m)
ruler - rùileir poss crulers - rùilearan pl
horizontal rule rùilear comhnard
cm ruler rùilear cm
Subject: Mathematics
salary
tuarastal
n(m)
salary - tuarastail poss csalaries - tuarastalan pl
yearly salary tuarastal bhliadhnail
Subject: Mathematics
save
sàbhail
vb
Subject: Mathematics
saving
sàbhaladh
n(m)
saving - sàbhalaidh poss csavings - sàbhaladh pl
Subject: Mathematics
saving
a' sàbhaladh
vb n
Subject: Mathematics
scale
sgèile
n(f)
scale - sgèile poss cscales - sgèilichean pl
scale drawing dealbh-sgèile
scale factor factar-sgèile
scale model modail-sgèile
Subject: Mathematics
scalene
neo-chothromach
adj
scalene triangle triantan neo-chothromach
Subject: Mathematics
scales
meidh
n(f)
scales - meidhe poss cscales - meidhean pl
Subject: Mathematics
score
sgòr
n(m)
score - sgòir poss cscores - sgòran plscores - sgòraichean pl
Subject: Mathematics
score
sgòr
vb
Subject: Mathematics
scoring
a' sgòradh
vb n
Subject: Mathematics
second
an dàrna
adj
The Second World War An Dàrna Cogadh
the second one an dàrna fear/tè
Subject: Mathematics
second
an dara
adj
Second Summary An Dara Geàrr-Chunntas
the second one an dara fear/tè
Subject: Mathematics
second
diog
n(m)
second - diog poss cseconds - diogan pl
Subject: Mathematics
sequence
òrdugh
n(m)
sequence - òrduigh poss csequences - òrdughan pl
number sequence òrdugh-àireamhan
Subject: Mathematics
set
seata
n(m)
set - seata poss csets - seataichean pl
number sets seataichean àireamhan
Subject: Mathematics
seven
seachd
n(f) / adj
Subject: Mathematics
seventeen
seachd-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
seventh
seachdamh
adj
the seventh one an seachdamh fear
the seventh one an t-seachdamh tè
Subject: Mathematics
seventh
seachdamh
n(m)
seventh - seachdaimh poss csevenths - seachdamhan pl
Subject: Mathematics
seventy
seachdad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
several
iomadach
adj
add several numbers cuir-ris iomadach àireamh
Subject: Mathematics
shaded
dathte
adj
work out the size of the shaded area obraich a-mach meud an raoin dhathte
Subject: Mathematics
shape
cumadh
n(m)
shape - 2D - cumaidh poss cshapes - 2D - cumaidhean pl
composite shape cumadh ceangailte
double shape cumadh dùbailte
flat shape cumadh còmhnard
properties of shapes feartan chumaidhean
shape, position and movement cumadh, suidheachadh agus gluasad
properties of 2D shapes and 3D objects feartan chumaidhean 2D agus nithean 3D
Subject: Mathematics
shape
cruth
n(m)
shape - 3D - crutha poss cshapes - 3D - cruthan pl
irregular shape cruth neo-chothromach
irregular shape cruth neo-riaghailteach
Subject: Mathematics
share
roinn
n(f)
share - roinne poss cshares - roinnean pl
Subject: Mathematics
share
cuibhreann
n(m/f)
share - cuibhrinn poss cshares - cuibhreannan pl
Subject: Mathematics
share
riaraich
vb
Subject: Mathematics
share
roinn
vb
Subject: Mathematics
sharing
a' riarachadh
vb n
Subject: Mathematics
sharing
a' roinn(eadh)
vb n
Subject: Mathematics
sharing
riarachadh
n(m)
sharing - riarachaidh poss c
Subject: Mathematics
short
goirid
adj
Subject: Mathematics
shorter
nas giorra
comp
Subject: Mathematics
shortest
as giorra
sup
Subject: Mathematics
side
taobh
n(m)
side - tao(i)bh poss csides - taobhan pl
the side adjacent to an taobh dlùth ri
the side opposite an taobh mu choinneamh
Subject: Mathematics
side
cliatha(i)ch
n(f)
side - cliathaich poss csides - cliathaichean pl
side elevation àrdachadh-cliathaich
side view sealladh-cliathaich
Subject: Mathematics
sign
soidhne
n(m)
sign - soidhne poss csigns - soidhnichean pl
sign languages cànanan soidhne
plus sign soidhne cuir-ris
minus sign soidhne thoir-air-falbh
Subject: Mathematics
significant
brìgheil
adj
significant figure figear brìgheil
most significant figure am figear as brìgheile
Subject: Mathematics
similar
co-choltach
adj
Subject: Mathematics
similarity
co-choltas
n(m)
similarity - co-choltais poss csimilarities - co-choltasan pl
Subject: Mathematics
simple
sìmplidh
adj
Subject: Mathematics
simpler
nas sìmplidh(e)
comp
Subject: Mathematics
simplest
as sìmplidh(e)
sup
simplest form an riochd as sìmplidh(e)
Subject: Mathematics
simplification
sìmpleachadh
n(m)
simplification - sìmpleachaidh poss csimplifications - sìmpleachaidhean pl
Subject: Mathematics
simplify
sìmplich
vb
Subject: Mathematics
simplifying
a' sìmpleachadh
vb n
Subject: Mathematics
simultaneous
co-amail
adj
simultaneous equations co-aontaran co-amail
Subject: Mathematics
single
singilte
adj
single digit figear singilte
Subject: Mathematics
six
sia
n(f) / adj
Subject: Mathematics
sixteen
sia-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
sixth
siathamh
adj
the sixth one an siathamh fear
the sixth one an t-siathamh tè
Subject: Mathematics
sixth
siathamh
n(m)
sixth - siathaimh poss csixths - siathamhan pl
Subject: Mathematics
sixty
seasgad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
size
meud
n(m)
size - meud poss csizes - meudan pl
Subject: Mathematics
slope
claonadh
n(m)
slope - claonaidh poss cslopes - claonaidhean pl
find the slope of the line AB lorg claonadh na loidhne AB
Subject: Mathematics
slope
claon
vb
Subject: Mathematics
sloping
a' claonadh
vb n
sloping to one side a’ claonadh gu aon taobh
Subject: Mathematics
sloping
claon
adj
sloping face aodann claon
the sloping side an taobh claon
Subject: Mathematics
small
beag
adj
Subject: Mathematics
smaller
nas lugha
comp
Subject: Mathematics
smallest
as lugha
sup
Subject: Mathematics
solution
fuasgladh
n(m)
solution - fuasglaidh poss csolutions - fuasglaidhean pl
Subject: Mathematics
solve
fuasgail
vb
problem solving fuasgladh cheistean
Subject: Mathematics
solving
a' fuasgladh
vb n
problem solving fuasgladh cheistean
solving complex problems a' fuasgladh cheistean doirbh
Subject: Mathematics
sort
seòrsa
n(m)
sort - seòrsa poss csorts - seòrsaichean pl
Subject: Mathematics
sort
seòrsaich
vb
Subject: Mathematics
sorting
a' seòrsachadh
vb n
Subject: Mathematics
sorting
seòrsachadh
n(m)
sorting - seòrsachaidh poss c
Subject: Mathematics
span
rèis
n(f)
span - rèise poss cspans - rèisean pl
Subject: Mathematics
speed
luaths
n(m)
speed - luaiths poss c
speed of light luaths solais
Subject: Mathematics
spend
caith
vb
Subject: Mathematics
spend
cosg
vb
Subject: Mathematics
spending
a' cosg
vb n
Subject: Mathematics
spending
a' caitheamh
vb n
Subject: Mathematics
sphere
cruinne
n(m/f)
sphere - cruinne poss cspheres - cruinnean pl
Subject: Mathematics
spot
spot
n(m)
spot - spot poss cspots - spotan pl
Subject: Mathematics
spot
dotag
n(f)
spot - dotaig(e) poss cspots - dotagan pl
Subject: Mathematics
square
ceàrnag
n(f)
square - ceàrnaig poss csquares - ceàrnagan pl
magic square ceàrnag sheunta
inverse square law lagh nan ceàrnagan mùiteach
inscribed square (in a circle) ceàrnag chuairt-chearcallaichte
multiplication square ceàrnag iomadachaidh
Subject: Mathematics
square
ceàrnagach
adj
square faces aodainn chearnagach
square number àireamh cheàrnagach
square unit aonad ceàrnagach
square dot grid cliath-dhotagan cheàrnagach
square centimetre ceudameatair ceàrnagach
square roots freumhan ceàrnagach
squared paper pàipear ceàrnagach
square face aodann ceàrnagach
square root freumh ceàrnagach
square numbers àireamhan cheàrnagach
square units aonadan ceàrnagach
Subject: Mathematics
square
ceàrnagaich
vb
Subject: Mathematics
squared
ceàrnagaichte
adj
Subject: Mathematics
squaring
a' ceàrnagachadh
vb n
Subject: Mathematics
standard
àbhaisteach
adj
standard written method dòigh-sgrìobhaidh àbhaisteach
Subject: Mathematics
standard
slat-tomhais
n(f)
standard - slait-thomhais poss cstandards - slatan-tomhais pl
arbitrary standard slat-tomhais neo-shuidhichte
Subject: Mathematics
statement
cunntas
n(m)
statement - cunntais poss cstatements - cunntasan pl
statement of variation cunntas atharrachaidh
Subject: Mathematics
stock exchange
margaidh nan earrannan
n(m)
stock exchange - margaidh nan earrannan poss cstock exchanges - margaidhean nan earrannan pl
Subject: Mathematics
stock market
margaidh nan earrannan
n(m)
stock market - margaidh nan earrannan poss cstock markets - margaidhean nan earrannan pl
Subject: Mathematics
stop-clock
stad-chloc
n(m)
stop-clock - stad-chloc poss cstop-clocks - stad-chlocaichean pl
Subject: Mathematics
stop-watch
stad-uaireadair
n(m)
stop-watch - stad-uaireadair poss cstop-watches - stad-uaireadairean pl
Subject: Mathematics
story
stòiridh
n(f)
story - stòiridh poss cstories - stòiridhean pl
addition story stòiridh cur-ris
subtraction story stòiridh toirt-air-falbh
number story stòiridh-àireamhan
Subject: Mathematics
straight
dìreach
adj
straight line loidhne dhìreach
straight edge oir dhìreach
Subject: Mathematics
stretch
sìneadh
n(m)
stretch - sìnidh poss cstretches - sìnidhean pl
one-way stretch sìneadh aon-shligheach
stretch factor factar-sìnidh
Subject: Mathematics
stretch
sìn
vb
Subject: Mathematics
stretching
a' sìneadh
vb n
Subject: Mathematics
subdivide
fo-roinn
vb
Subject: Mathematics
subdividing
a' fo-roinn(eadh)
vb n
two-way subdividing fo-roinneadh dà-fhillte
Subject: Mathematics
subdivision
fo-roinneadh
n(m)
subdivision - fo-roinnidh poss csubdivisions - fo-roinnidhean pl
Subject: Mathematics
subgroup
fo-bhuidheann
n(m/f)
subgroup - fo-bhuidhne poss csubgroups - fo-bhuidhnean pl
Subject: Mathematics
substitute
ionadaich
vb
Subject: Mathematics
substituting
ag ionadachadh
vb n
Subject: Mathematics
substitution
ionadachadh
n(m)
substitution - ionadachaidh poss csubstitutions - ionadachaidhean pl
Subject: Mathematics
subtract
thoir-air-falbh
vb
subtract 8 from 20 thoir 8 air falbh bho 20
Subject: Mathematics
subtracting
a' toirt-air-falbh
vb n
Subject: Mathematics
subtraction
toirt-air-falbh
n(f)
subtraction - toirt-air-falbh poss c
subtraction chain sèine toirt-air-falbh
subtraction story stòiridh toirt-air-falbh
Subject: Mathematics
sum
sùim
n(f)
sum - suime poss csums - suimeannan pl
sum of money sùim airgid
sum to infinity sùim gu neo-chrìochnachd
find the sum of these numbers lorg sùim nan àireamhan seo
how much (what sum of) money do you have? dè an t-sùim airgid a tha agad?
Subject: Mathematics
supplement
co-leasachadh
n(m)
supplement - co-leasachaidh poss csupplements - co-leasachaidhean pl
the supplement of x co-leasachadh x
Subject: Mathematics
supplementary
co-leasachail
adj
supplementary angle ceàrn co-leasachail
supplementary to ∠ABC co-leasachail ri ∠ABC
Subject: Mathematics
surd
surd
n(m)
surd - surd poss csurds - surdan pl
equivalent surds surdan co-ionann
Subject: Mathematics
surface
uachdar
n(m)
surface - uachdair poss csurfaces - uachdaran pl
surface area farsaingeachd uachdair
Subject: Mathematics
symbol
soidhne
n(f)
symbol - soidhne poss csymbols - soidhnichean pl
Subject: Mathematics
symmetrical
co-chothromach
adj
symmetrical designs dealbhan co-chothromach
symmetrical patterns pàtranan co-chothromach
Subject: Mathematics
symmetrical
cothromaichte
adj
Subject: Mathematics
symmetry
co-chothromachd
n(f)
symmetry - co-chothromachd poss c
quarter turn symmetry co-chothromachd cairteal-chuartail
rotational symmetry co-chothromachd chuartail
half-turn symmetry co-chothromachd leth-chuartail
line symmetry co-chothromachd loidhne
turn symmetry co-chothromachd chuartail
translation symmetry co-chothromachd eadar-chàireachail
glide symmetry co-chothromachd glaidhdidh
reflection symmetry co-chothromachd faileis-sgàthain
Subject: Mathematics
table
clàr
n(m)
table - clàir poss ctables - clàran pltables - clàir pl
timetable clàr-ama
random number table clàr àireamhan tuaireamach
frequency table clàr-triceid
two-way table clàr dà-shligheach
times table clàr nan uireadan
Subject: Mathematics
take away
thoir-air-falbh
vb
take 8 away from 20 thoir 8 air falbh bho 20
Subject: Mathematics
taking away
toirt-air-falbh
n(f)
taking away - toirt-air-falbh poss c
Subject: Mathematics
taking away
a' toirt-air-falbh
vb n
Subject: Mathematics
tall
àrd
adj
Subject: Mathematics
taller
nas àirde
comp
Subject: Mathematics
tallest
as àirde
sup
Subject: Mathematics
tally chart
clàr-shràcan
n(m)
tally chart - clàir-shràcan poss ctally charts - clàir-shràcan pl
Subject: Mathematics
tally mark
comharra-cunntaidh
n(m)
tally mark - comharra-chunntaidh poss ctally marks - comharran-cunntaidh pl
Subject: Mathematics
tangent
beantan
n(m)
tangent - beantain poss ctangents - beantanan pl
inverse tangent beantan mùiteach
Subject: Mathematics
tangent
tansaint
n(m)
tangent - tansaint poss ctangents - tansaintean pl
tangent to a circle tansaint (beantan) cearcaill
Subject: Mathematics
tangram
tangram
n(m)
tangram - tangram poss ctangrams - tangraman pl
Subject: Mathematics
target
targaid
n(f)
target - targaid(e) poss ctargets - targaidean pl
Subject: Mathematics
tax
cìs
n(f)
tax - cìse poss ctaxes - cìsean pl
tax band bann-cìse
value added tax cìs luach-leasaichte
tax law lagh chìsean
Subject: Mathematics
taxable
cìs-bhuailteach
adj
Subject: Mathematics
template
teamplaid
n(m)
template - teamplaid(e) poss ctemplates - teamplaidean pl
create a template for a cuboid cruthaich teamplaid airson ciùbaid
Subject: Mathematics
temporary work
obair shealach
n phr
Subject: Mathematics
ten
deich
n(f)
ten - deich poss cten - deichean pl
tens and units deichean agus aonadan
Subject: Mathematics
ten
deich
adj
ten houses deich taighean
the first ten classes na prìomh deich clasaichean
Subject: Mathematics
ten
deichnear
n(m/f)
ten - deichnear poss c
ten boys deichnear bhalach
ten people deichnear dhaoine
Subject: Mathematics
tenth
deicheamh
n(m)
tenth - deicheimh poss ctenths - deicheamhan pl
find one tenth of a hundred lorg deicheamh de cheud
Subject: Mathematics
tenth
deicheamh
adj
the tenth one an deicheamh fear/tè
Subject: Mathematics
term
teirm
n(f)
term - teirm(e) poss cterms - teirmean pl
lowest term teirm as ìsle
x-term teirm-x
y-term teirm-y
Subject: Mathematics
tetrahedron
tetrahedron
n(m)
tetrahedron - tetrahedron poss ctetrahedrons - tetrahedronan pl
Subject: Mathematics
theorem
teoram
n(f)
theorem - teoram poss ctheorems - teoraman pl
converse theorem ais-theoram
converse theorem of Pythagoras ais-theoram Phythagoras
Subject: Mathematics
thick
tiugh
adj
Subject: Mathematics
thicker
nas tighe
comp
Subject: Mathematics
thickest
as tighe
sup
Subject: Mathematics
thickness
tighead
n(m)
thickness - tigheid poss cthicknesses - tigheadan pl
Subject: Mathematics
thin
tana
adj
Subject: Mathematics
thinner
nas taine
comp
Subject: Mathematics
thinnest
as taine
sup
Subject: Mathematics
third
treasamh
n(m)
third - treasaimh poss cthirds - treasamhan pl
two thirds dà threasamh
Subject: Mathematics
third
trian
n(m)
third - trian poss c
two thirds dà thrian
Subject: Mathematics
third
treas
adj
in third place san treas àite (3rd - 3mh)
the third one an treas fear
Third Summary An Treas Geàrr-chunntas
Subject: Mathematics
third
treasamh
adj
in third place san treasamh àite (3rd - 3mh)
the third one an treasamh fear
Subject: Mathematics
third
trìtheamh
adj
in third place san trìtheamh àite (3rd - 3mh)
Subject: Mathematics
third
trìtheamh
n(m)
third - trìtheimh poss cthirds - trìtheamhan pl
two thirds dà thrìtheamh
Subject: Mathematics
thirteen
trì-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
thirtieth
tritheadamh
adj
the thirtieth one an tritheadamh fear/tè
Subject: Mathematics
thirty
trithead
n(f) / adj
Subject: Mathematics
thousand
mìle
n(m)
thousand - mìle poss cthousands - mìltean pl
The Thousand Sections Roinnean nam Mìltean
Subject: Mathematics
thousand
mìle
adj
hundred thousand welcomes ceud mìle fàilte
hundred thousand ceud mìle
Subject: Mathematics
thousandth
mìleamh
n(m/f)
thousandth - mìleimh poss cthousandths - mìleamhan pl
Subject: Mathematics
three
trì
n(f) / adj
Subject: Mathematics
three-dimensional (3D)
trì-sheallach (3sh)
adj
Subject: Mathematics
tile
leac
n(f)
tile - lice poss ctiles - leacan pl
Subject: Mathematics
tile
leac
vb
Subject: Mathematics
tiling
leacadh
n(m)
tiling - leacaidh poss ctilings - leacaidhean pl
tiling pattern pàtran-leacaidh
Subject: Mathematics
tiling
a' leacadh
vb n
Subject: Mathematics
time
uair
n(f)
time - uarach poss ctimes - uairean pl
arrival time àm ruigsinn
half past leth-uair an dèidh
what is the time? dè an uair a tha e?
money, time and measure airgead, uair agus tomhas
24 hour 24-uarach
it is three o' clock tha e trì uairean
arrival time àm ruighinn
departure time àm fàgail
Subject: Mathematics
times
uiread
n(f)
times - uiread poss ctimes - uireadean pl
2 times 3 makes 6 tha 2 uiread 3 a' dèanamh 6
times table clàr nan uireadan
3 times 3 makes 9 tha 3 uiread 3 a' dèanamh 9
Subject: Mathematics
timetable
clàr-ama
n(m)
timetable - clàir-ama poss ctimetables - clàran-ama pltimetables - clàir-ama pl
timetable of events clàr-ama thachartasan
Subject: Mathematics
tonne
tunna
n(m)
tonne - tunna poss ctonnes - tunnaichean pltonnes - tunnachan pl
Subject: Mathematics
top
mullach
n(m)
top - mullaich poss ctops - mullaichean pl
top floor làr mullaich
Subject: Mathematics
total
sùim
n(f)
total - suime poss ctotals - suimeannan pl
Subject: Mathematics
trapezium
trapesium
n(m)
trapezium - trapesium poss ctrapezia - trapesiuman pl
Subject: Mathematics
trend
gluasad
n(m)
trend - gluasaid poss ctrends - gluasadan pl
trend graph graf-ghluasadan
Subject: Mathematics
triangle
triantan
n(m)
triangle - triantain poss ctriangles - triantain pl
equilateral triangle triantan ionann-thaobhach
isosceles triangle triantan co-chasach
right angled triangle triantan ceart-cheàrnach
scalene triangle triantan neo-chothromach
triangle faces aodainnean triantain
Subject: Mathematics
triangular
triantanach
adj
triangular based pyramid – pioramaid le bonn triantanach
triangular numbers àireamhan triantanach
triangular prism priosam triantanach
Subject: Mathematics
trigonometry
triantanachd
n(f)
trigonometry - triantanachd poss c
Subject: Mathematics
trinomial
trì-theirmeach
adj
Subject: Mathematics
trinomial
trì-theirmeach
n(m)
trinomials trì-theirmich
trinomial trì-theirmich
Subject: Mathematics
trundle wheel
roth-tomhais
n(m/f)
trundle wheel - roth-thomhais poss ctrundle wheels - rothan-tomhais pl
metre trundle wheel roth-tomhais meatair
Subject: Mathematics
turn
cuairt
n(f)
turn - cuairt(e) poss cturns - cuairtean pl
full turn cuairt iomlan
half-turn leth-chuairt
complete turn cuairt iomlan
Subject: Mathematics
turn
car
n(m)
turn - car poss cturns - caran pl
anti-clockwise turn car tuathal
turns in multiples of 45° caran ann an iomadan de 45°
Subject: Mathematics
turn
cuir car
vb
Subject: Mathematics
turn
tionndaidh
vb
turn through 90° tionndaidh tro 90°
Subject: Mathematics
turn
cuir mun cuairt
vb
Subject: Mathematics
turning
a' tionndadh
vb n
Subject: Mathematics
turning
a' cur car
vb n
Subject: Mathematics
turning
a' cur mun cuairt
vb n
Subject: Mathematics
turning
tionndadh
n(m)
turning - tionndaidh poss cturnings - tionndaidhean pl
turning point puing-tionndaidh
turning value luach-tionndaidh
Subject: Mathematics
twelfth
an dara fear deug
adj
Subject: Mathematics
twelfth
an dara tè deug
adj
Subject: Mathematics
twelve
dhà-dheug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
twentieth
ficheadamh
adj
the twentieth one am ficeadamh fear/tè
Subject: Mathematics
twentieth
ficheadamh
n(m)
twentieth - ficheadaimh poss ctwentieths - ficheadamhan pl
two twentieths dà fhicheadamh
Subject: Mathematics
twenty
fichead
n(f) / adj
Subject: Mathematics
two
dhà
n(f) / adj
Subject: Mathematics
two-dimensional (2D)
dà-sheallach (2sh)
adj
Subject: Mathematics
two-way
dà-fhillte
adj
two-way table clàr dà-fhillte
Subject: Mathematics
unequal
neo-ionann
adj
unequal sharing riarachadh neo-ionann
Subject: Mathematics
unit
aonad
n(m)
unit - aonaid poss cunits - aonadan pl
non-standard units aonadan neo-àbhaisteach
repeating unit aonad minig
to the nearest unit chun an aonaid as fhaisge
work unit aonad-obrach
Subject: Mathematics
unitary
aonadach
adj
the unitary method an dòigh aonadach
Subject: Mathematics
unlikely
neo-choltach
adj
most unlikely as neo-choltaiche
least likely as neo-choltaiche
Subject: Mathematics
value
luach
n(m)
value - luach poss cvalues - luachan pl
place value luach (a rèir) àite
turning value luach-tionndaidh
Subject: Mathematics
variable
caochladair
n(m)
variable - caochladair poss cvariables - caochladairean pl
in 4x, 4 is the coefficient and x is the variable ann an 4x, is e 4 an co-èifeachdair agus x an caochladair
Subject: Mathematics
variation
atharrachadh
n(m)
variation - atharrachaidh poss cvariations - atharrachaidhean pl
constant of variation cunbhal atharrachaidh
direct variation atharrachadh dìreach
indirect variation atharrachadh neo-dhìreach
statement of variation cunntas atharrachaidh
Subject: Mathematics
vector
bheactor
n(m)
vector - bheactor poss cvectors - bheactoran pl
Subject: Mathematics
vertex
bheartaigs
n(m)
vertex - bheartaigs poss cvertices - bheartaigsean pl
Subject: Mathematics
vertical
bheartagail
adj
vertical line loidhne bheartagail
Subject: Mathematics
view
sealladh
n(m)
view - seallaidh poss cviews - seallaidhean pl
back view sealladh-cùil
bottom view sealladh-buinn
front view sealladh-toisich
front view sealladh-aghaidh
plan view sealladh-plana
side view sealladh-cliathaich
top view sealladh-mullaich
end view sealladh-cinn
Subject: Mathematics
visualise
faic nad inntinn
vb
Subject: Mathematics
visualising
a' faicinn nad inntinn
vb n
Subject: Mathematics
volume
tomhas-lìonaidh
n(m)
volume - tomhais-lìonaidh poss cvolumes - tomhasan-lìonaidh pl
Subject: Mathematics
weight
cuideam
n(m)
weight - cuideim poss cweights - cuideaman pl
gross weight cuideam iomlan
net weight cuideam lom
Subject: Mathematics
whole
slàn
adj
whole number àireamh shlàn
Subject: Mathematics
wide
leathann
adj
Subject: Mathematics
wider
nas leithne
comp
Subject: Mathematics
wider
nas leatha
comp
Subject: Mathematics
widest
as leithne
sup
Subject: Mathematics
widest
as leatha
sup
Subject: Mathematics
width
leud
n(m)
width - leòid poss cwidths - leudan pl
Subject: Mathematics
work out
obraich a-mach
vb
work out the sum of these numbers obraich a-mach sùim nan àireamhan seo
Subject: Mathematics
working out
obrachadh
n(m)
working out - obrachaidh poss cworking out - obrachaidhean pl
show your working out seall d' obrachadh
Subject: Mathematics
yard
slat 
n(f)
yard - slait  poss cyards - slatan pl
Subject: Mathematics
yearly
bliadhnail
adj
yearly salary tuarastal bliadhnail
Subject: Mathematics
yield
toradh
n(m)
yield - toraidh poss cyields - toraidhean pl
Subject: Mathematics
zero
neoni
n(f) / adj
zero - neoni poss czeros - neonithean pl
absolute zero dearbh neoni
Subject: Mathematics