Logo: An Seotal

Facail a’ tòiseachadh le:

Fàilte chun 'An Seotal' - an Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig

An Seotal

Cuimsean agus Amasan

’S e stòr-dàta briathrachais a tha anns ‘An Seotal’ a tha ag amas gu sònraichte air cuspairean a tha gan teagasg tro mheadhan na Gàidhlig san àrd-sgoil, ach fosgailte do luchd-cleachdaidh sam bith.

Facal an Latha